4/1985. (IV. 13.) IM rendelet

a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 1/1965. (I. 24.) IM rendelet módosításáról

A Genfben, 1930. június 7-én megkötött váltójogi egyezmények kihirdetéséről szóló 1965. évi 1. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § (1) A belföldiek közötti váltóforgalomban az óvást magára a váltóra írt és kelettel, valamint a címzett, illetőleg a fizetést teljesítő harmadik személy (4. §) aláírásával ellátott nyilatkozat helyettesítheti, kivéve, ha a kibocsátó a váltó szövegében közhitelű óvást kíván.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a vélelem az, hogy a nem keltezett váltóátruházás az óvásnál korábban kelt."

2. §

Ez a rendelet az 1985. évi július hó 1. napján lép hatályba.

Dr. Markója Imre s. k.,

igazságügyminiszter