4/1985. (IV. 26.) KM rendelet

a használaton kívüli közúti gépjárművek, illetőleg azok fődarabjainak bontása során kinyert alkatrészek minősítésének és újrahasznosításának műszaki követelményrendszeréről

A forgalomból kivont, a használaton kívüli és a selejtezett (a továbbiakban: használaton kívüli) közúti gépjárművek, továbbá azok fődarabjainak bontása során kinyert alkatrészek újrahasznosításának fokozása érdekében - a belkereskedelmi miniszterrel, az ipari miniszterrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértésben -a következőket rendelem:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a használaton kívüli személygépkocsikra, tehergépkocsikra, autóbuszokra, nyerges vontatókra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre, pótkocsikra, félpótkocsikra (a továbbiakban együtt: közúti gépjárművekre) és azok fődarabjaira,

b) a közúti gépjárművek iparszerű bontásával és a kinyert alkatrészek értékesítésével foglalkozó

- gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont],

- az állami költségvetési szervekre,

- a gazdasági munkaközösségekre,

- az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoportokra,

- a magánszemélyekre, ideértve az autóbontó kisipari tevékenységet végző - autószerelő, karosszérialakatos és gépjárművillamossági műszerész - kisiparosokat, valamint a gazdálkodó szervezetek ipari részlegeit szerződéses rendszerben üzemeltető személyeket is (a továbbiakban együtt: gépjárműbontó).

(2) E rendeletet a Magyar Néphadsereg által üzemben tartott közúti gépjármüvekre és azok fődarabjaira, illetőleg a közúti gépjárművek bontásával foglalkozó szerveire a külön rendelkezésekben foglalt eltérő szabályokkal együtt kell alkalmazni.

2. §

(1) A használaton kívüli közúti gépjárművek és fődarabjai bontása során kinyert, még megfelelő alkatrészeit a közúti gépjárművek javítása során hasznosítani, a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeket minősíteni a minőséget tanúsítani kell. A minősítést autószerelő, karosszérialakatos és gépjárművillamossági műszerész kisipari mestervizsgával rendelkező személy, közlekedéstechnikus, szakirányú technikus vagy ezeknél magasabb műszaki képesítésű személy végezheti.

(2) Az azonosításra alkalmas számmal, jellel (motorszámmal, alvázszámmal) ellátott fődarabok, alkatrészek hasznosításakor azok eredetére utalni kell. A fődarabok (alkatrészek) értékesítésekor az azonosítási számot, jelet a számlában fel kell tüntetni.

3. §

(1) Használaton kívüli közúti gépjárművek és azok fődarabjai bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minősítésével, értékesítésével a gépjárműbontó csak akkor foglalkozhat, ha a tevékenység folytatásához szükséges, a mellékletben meghatározott feltételekkel rendelkezik és azok meglétét a fővárosi, megyei tanács közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve (vagy megbízásából a közlekedési felügyelet; a továbbiakban együtt: közlekedési szakigazgatási szerv) megállapította. A hatósági eljárás - elsőízben - a gépjárműbontó kérelmére indul meg.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a minősítést és értékesítést folytatni kívánó gépjármű-bontó nevét és címét, a bontótelep általános, továbbá az alkatrászminősítéshez szükséges felszereltségi szintjének leírását, valamint az alkatrész minősítését végző személy szakképzettségét.

4. §

(1) A közlekedési szakigazgatási szerv az eljárás keretében helyszíni szemle során megvizsgálja, hogy a kérelembe foglalt felszereltségi szint, illetőleg a közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos alkatrészek minősítéséhez szükséges technikai eszközök és technológiák megfelelnek-e a szakszerűség követelményeinek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást legalább öt évenként hivatalból meg kell ismételni. Ha a megismételt eljárás során a közlekedési szakigazgatási szerv azt állapítja meg, hogy a gépjárműbontó felszereltségi szintje, a technikai eszközök vagy az alkalmazott technológia már nem felel meg a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minősítéséhez megkívánt követelményeknek, előírhatja a felszereltségi szintjének emelését, a technológia fejlesztését, vagy kezdeményezheti a gépjárműbontó minősítési és értékesítési tevékenységének megszüntetését.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésekor már működő bontótelepek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása nélkül a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minősítését és értékesítését 1985. év június hó 30. napjáig végezhetik.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter

Melléklet a 4/1985. (IV. 26.) KM rendelethez

Kiépítési feltételek

Fedett gépjárműbontó-állás, a továbbhasznosításra kinyert alkatrészek tárolására fedett alkatrészraktár és a tevékenység végzéséhez szükséges szakműhely.

Felszereltségi feltételek

Gépjárművek össze- és szétszereléséhez alkalmas szerszámok, célszerszámok, felépítmény- és fődarabemelők, anyagmozgató gépek.

A kiszerelt egységek, alkatrészek tisztításához mosóberendezés, valamint a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minősítéséhez szükséges berendezések.

Közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minősítése

Az alkatrészek minősítése során a következő vizsgálatokat kell elvégezni:

A) - szemrevételezés törés, deformáció, korróziós állapot - egységeknél alkatrészhiány -szempontjából működő és csatlakozó felületek épségének szemrevételezése.

B) - az alkatrész jellege szerint mágneses vagy jelzőfestékes repedésvizsgálat,

C) - egységek tömítettsége, illetőleg nyomásállóság vizsgálata,

D) - egységes beállítás utáni rendeltetésszerű működés vizsgálata.

A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések:

a) univerzális hosszmérő eszközök (pl.: tolómérők, mikrométerek, mérőórás furatmérő stb.),

b) mágneses repedésvizsgáló berendezés, repedésjelző festékkészlet,

c) univerzális légfékszerelvény-, és hidraulikus fékszerelvény vizsgáló próbapad vagy az egyes egységek vizsgálatára szolgáló hitelesíthető célkészülékek.

Közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek

A bontásból kikerült alkatrészek közül a következőket vizsgálat nélkül selejtezni kell:

- gumielemek a folyadékfékekhez,

- fékcsövek és féktömlők folyadékfékekhez,

- merev csővezetékek légfékekhez,

- csőkötés elemek légfékhez,

- szétszerelt légfékszelepek gumialkatrészei,

- csavarkötés, biztosítóelemek.

A vizsgálatok alapján a minősített alkatrészt színjelzéssel kell ellátni:

A selejt minősítésű alkatrészek csak haszon- vagy hulladékanyagként hasznosíthatók.

Tartalomjegyzék