1986. évi 29. törvényerejű rendelet

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1967. évi 36. számú törvényerejű rendelet módosításáról

1. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló, az 1984. évi 26. számú törvényerejű rendelettel módosított 1967. évi 36. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 1. §-a (2) bekezdésének c), d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Jegybanki feladatkörében a Bank:)

"c) kidolgozza - hosszabb távra is - a pénz- és hitelpolitikai elgondolásokat, gondoskodik a Minisztertanács által megállapított pénz- és hitelpolitika végrehajtásáról;

d) az előbbi feladataival összefüggésben kötelező jegybanki előírásokat ad a bankoknak, a szakosított pénzintézeteknek, valamint a biztosító intézetek, más jogi személyek, illetve pénzalapok részére az általuk végzett banktevékenységgel kapcsolatban, és jogosult ezek ellenőrzésére;"

"f) vezeti az állam, s - ha más pénzintézetet nem hatalmaz fel - a bankok, a szakosított pénzintézetek és árbiztosító intézetek bankszámláit;"

2. § A tvr. 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/B. § A Bank jogosult a pénzintézeti tevékenységi körbe tartozó bármely bankműveletet végezni."

3. § A tvr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"8. § (1) A Bank a jegybanki és a devizahatósági feladataival kapcsolatos kérdéseket - a jogszabályok keretein belül - körlevéllel szabályozza, továbbá a jogszabályok végrehajtására közleményt adhat ki. A körlevelet és a közleményt a Pénzügyi Közlönyben közzé kell tenni.

(2) A Bank banküzleti tevékenysége körében a szerződések általános jellegű feltételeit üzletszabályzatban állapítja meg; az üzletszabályzattól az egyes szerződésekben el lehet térni."

4. § Ez a törvényerejű rendelet 1987. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Trautmann Rezső s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára