14/1987. (XII. 27.) KM rendelet

a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével, valamint az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt más miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló - a 6/1984. (II. 29.) KM számú, a 18/1984. (XII. 19.) KM számú és az 1 1987. (II. 9.) KM rendelettel módosított - 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

(2) A melléklet 3. pontjában foglalt rendelkezés az 1988. évi március hó 31. napjáig érvényes utazási kedvezményhelyek felhasználásával is alkalmazható.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter

Melléklet a 14/1987. (XII. 27.) KM rendelethez

1. A R/1. számú melléklete I/D. d) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az országos közforgalmú vasutak vonalain:

D) 50%-os kedvezményre jogosultak:]

"d) a fogyatékosok nevelését, oktatását ellátó óvodák, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói és a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó, továbbá a rendszeresen bejáró érzékszervi, testi, beszéd vagy értelmi fogyatékosságban, illetőleg elmebetegségben szenvedő tanuló (gondozott) és tanuló esetében legfeljebb kettő, szociális intézményben gondozott esetében egy kísérője (szülő vagy megbízottja) - az intézmény igazolása alapján - az intézmény székhelye (csoportos utazásnál gyülekezőhely) és a tanuló (gondozott) állandó lakóhelye között. A bejáró tanulót, illetőleg a gondozott kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a tanuló (gondozott) egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi és az intézmény (gyülekezőhely) nem a lakóhelyén és nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van.

Ez a kedvezmény illeti meg a fogyatékosok nevelését, oktatását ellátó óvodákban, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben és a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó - fogyatékosságban szenvedő - tanulót látogató szülőt, illetőleg gondozottat látogató szülőt vagy hozzátartozót is az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem a látogató munkahelyével azonos helységben van. Ezt a kedvezményt esetenként csak egy látogató veheti igénybe."

2. A R. 1. számú melléklete III/C. d) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A távolsági menetrendszerinti autóbuszközlekedésben: C) 75%-os kedvezményre jogosultak:]

"d) a fogyatékosok nevelését, oktatását ellátó óvodák, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói és a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó, továbbá a rendszeresen bejáró érzékszervi, testi, beszéd vagy értelmi fogyatékosságban, illetőleg elmebetegségben szenvedő tanuló (gondozott) és tanuló esetében legfeljebb kettő, szociális intézményben gondozott esetében egy kísérője (szülő Vagy megbízottja) - az intézmény igazolása alapján - az intézmény székhelye (csoportos utazásnál gyülekezőhely) és a tanuló, illetőleg gondozott állandó lakóhelye között. A bejáró tanulót, illetőleg a gondozott kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a tanuló (gondozott) egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi és az intézmény (gyűlekezőhely) nem a lakóhelyén és nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van.

Ez a kedvezmény illeti meg a fogyatékosok nevelését, oktatását ellátó óvodákban, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben és a szociális intézményekben (szociális otthonban, szociális intézetben) bentlakó - fogyatékosságban szenvedő - tanulót látogató szülőt vagy hozzátartozót is az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között, ha az intézmény nem a lakóhelyen és nem a látogató munkahelyével azonos helységben van. Ezt a kedvezményt esetenként csak egy látogató veheti igénybe."

3. A R. 1. számú melléklete IV/C/2/c) alpontja első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

[C) 50%-os kedvezményre jogosultak a MÁV, a GYSEV, a BKV-HÉV és a MAHART menetrendszerinti járatain (a szárnyashajó és a sétahajójáratok kivételével):]

"c) A nyugdíjasok és a nyugdíjasokkal azonos elbírálás alá esők (ideértve a külföldről Magyarországra települt és külföldről nyugellátásban részesülő magyar állampolgárokat és a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjától nyugdíjsegélyben részesülő tagokat is) az országos közforgalmú vasutak és a VOLÁN menetrendszerinti járatain évente tizenhat alkalommal 50%-os utazási kedvezményben részesülnek. A kedvezményre jogosultak választhatnak, két 50%-os utazási lehetőség összevonásával egy 90%-os mérséklésű kedvezményt, is igénybe vehetnek és a "Nyugdíjasok utazási igazolványa" tizenhat kedvezményhelyének felhasználása után további két alkalommal 90%-os mérséklésű kedvezménnyel utazhatnak, amelyeknek igénybevételét az utazási igazolványon szintén igazoltatni kell. Az 50%-os, illetőleg a 80%-os utazási kedvezmény egy, illetőleg két kedvezményhely felhasználásával - kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén - csak az utazás megkezdését követő nap huszonnegyedik órájáig vehető igénybe."

Tartalomjegyzék