16/1987. (XII. 27.) KM rendelet

a közúti járművek költségtérítéses rendszerű üzemeltetéséről

A pénzügyminiszterrel és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) A gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] a vele munkaviszonyban, illetőleg szövetkezeti tagsági viszonyban álló dolgozóval (a továbbiakban: dolgozó) megállapodás alapján közúti járművének üzemeltetésére költségtérítéses rendszert alkalmazhat.

(2) A költségtérítéses rendszer keretében a gazdálkodó szervezet a jármű fenntartásával kapcsolatos költségeinek fedezetére egy kilométerré vagy egy üzemórára vetített költségtérítést állapít meg. A költségtérítés megállapításánál kizárólag a gépjármű menetokmányaival igazolt teljesítmény (kilométer vagy üzemóra) vehető figyelembe.

2. §

A költségtérítéses rendszerű járműüzemeltetésre kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a gépjármű adatait (típusát, életkorát, futástelítettségét),

b) a költségtérítés mértékét,

c) azt az üzemeltetési körülményt, amely a költségtérítés mértekének megállapításánál módosító tényezőként értékelhető,

d) a költségtérítés fizetésének módját,

e) a gépjármű használatára, műszaki állapotának, üzemképességének fenntartására vonatkozó kötelezettségeket és e kötelezetségek elmulasztásából eredő felelősséget.

3. §

(1) A költségtérítés

a) az új és használt fődarab,

b) az új és használt fenntartási anyag és alkatrész,

c) a ponyva,

d) a gumi,

e) az egyéb közvetlen járműfenntartási munkák,

f) az idegen (külső) szervek által végzett járműfenntartási munkák, javítások költségeinek fedezetére szolgál.

(2) A költségtérítés mértékét az előző évek tényszámainak figyelembevételével végzett számítások alapján kell megállapítani.

4. §

A költségtérítéses rendszerű üzemeltetésre több dolgozóval, illetőleg dolgozók egyes csoportjával is meg lehet állapodni. Az ilyen megállapodást valamennyi érintett dolgozónak alá kell írnia.

5. §

(1) A költségtérítéses rendszerben üzemeltetett autóbuszok csak a gazdálkodó szervezet javítóműhelyében vagy autójavító tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnél javíttathatók.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet a járművei időszakos műszaki vizsgálatát a javítással összekapcsoltan végzi és a járművek hatósági engedélyének érvényességét jogosult meghosszabbítani, a költségtérítéses rendszerbe bevont jármű javítására műszaki előírásokat határozhat meg és a javítás elvégzését ellenőrizheti.

6. §

(1) A költségtérítéses rendszerű járműüzemeltetésre kötött megállapodás megszűnik

a) a dolgozó munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésével vagy

b) a megállapodásnak - legalább egy hónapos felmondási idővel - az év végére történő felmondásával.

7. §

Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter