Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

45/1987. (X. 14.) MT rendelet

egyes gazdálkodó szervezeteknek a bérszabályozási előírások alól történő mentesítéséről

A Minisztertanács a Szakszervezetek Országos Tanácsával, valamint az országos szövetkezeti érdekképviseleti szervekkel egyetértésben a következőket rendeli:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], a belföldi jogi személyek által létesített részvénytársaságra, a korlátolt felelősségű társaságra, valamint a tanácsi költségvetési üzemre (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

- a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás népgazdasági ágba sorolt gazdálkodó szervezetekre, valamint az élelmiszeripari szakágazatokba sorolt gazdálkodó szervezetek közül azokra, amelyek az említett népgazdasági ágban alkalmazott jövedelemszabályozás szerint gazdálkodnak;

- arra a gazdálkodó szervezetre, amelynél a fogyasztási szolgáltatási tevékenység értéke meghaladja az összes tevékenység értékének 50 százalékát;

- a vízgazdálkodási társulatra;

- a pénzintézeti szolgáltatás (75) ágazatba sorolt szervezetre, ideértve a takarékszövetkezetet is;

- a lakás-, üdülő-, garázs-, műhely- vagy üzlethelyiség-építő, illetve fenntartó szövetkezetre és az iskolaszövetkezetre;

- a kisszövetkezetre és

- a külföldi részvétellel működő jogi személyiségű gazdasági társulásra.

2. §

Az 1. §-ban meghatározott gazdálkodó szervezet a 3. §-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén mentesül a bérszabályozás előírásai alól.

3. §

(1) A bérszabályozási előírások alól a következő feltételeket együttesen teljesítő azon gazdálkodó szervezet mentesül, amely

a) külön jogszabályban meghatározott nyereségadó kedvezményre jogosult,

b) belföldi árainak megállapításánál az Országos Anyag- és Árhivatal által nem kifogásolt gyakorlatot érvényesít,

c) támogatást a külön jogszabályban meghatározott jogcímeken nem vesz igénybe,

d) az állammal és a hitelezőivel szembeni pénzügyi kötelezettségeit - azok esedékességétől számított 30 napon belül - teljesíti,

e) tíz százaléknál nagyobb mértékű keresettömeg növelési szándékát a tárgyév január 31-ig az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalnak bejelenti, és a keresetfejlesztést a Hivatallal egyeztetett időbeli ütemezésben valósítja meg,

f) a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott feltételekkel kapcsolatos részletes előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

(3) A gazdálkodó szervezetnek a feltételek vállalására vonatkozó szándékát a tárgyév január 31-ig kell bejelentenie az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalnak.

(4) A gazdálkodó szervezet a bejelentés alapján - külön engedély nélkül - mentesül a bérszabályozási előírások alól.

(5) A mentesítés a tárgyév során, azt követően pedig a tárgyévi mérlegbeszámoló elkészítését megelőzően érvényét veszti, ha

a) a gazdálkodó szervezet gazdálkodási helyzetének elemzése nyomán megállapítja, hogy a feltételek valamelyikét nem képes teljesíteni. Erről az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalt haladéktalanul értesítenie kell;

b) az illetékes államigazgatási szerv, illetve pénzintézet megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet a feltételek közül egynek vagy többnek nem tesz eleget. Az illetékes szerv, illetve intézet erről haladéktalanul értesíti az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalt és az érintett gazdálkodó szervezetet.

(6) A mentesítés megszűnéséről az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal tájékoztatja a gazdálkodó szervezetet.

4. §

A 3. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt esetben illetékes szerven, illetve intézeten

a) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel tekintetében az Országos Anyag- és Árhivatal,

b) a 3. § (1) bekezdés c) pontiában meghatározott feltétel tekintetében a Pénzügyminisztérium,

c) a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel tekintetében a Pénzügyminisztérium és a számlakezelő pénzintézet,

d) a 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel tekintetében az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal értendő.

5. §

Ha az illetékes szerv, illetve intézet megállapítása szerint a gazdálkodó szervezet a feltételek valamelyikének már a 3. § (3) bekezdése szerinti bejelentés időpontjában nem felel meg, a szerv, illetve intézet javaslatára az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal a bérszabályozási előírások alól történő mentesítést megtagadja. E döntésről a gazdálkodó szervezetet legkésőbb a tárgyév február 28-ig értesíteni kell.

6. §

(1) Ha a tárgyév során, vagy azt követően a tárgyévi mérlegbeszámoló elkészítését megelőzően a mentesítés érvényét veszti, a gazdálkodó szervezet a bérszabályozási rendszer általános előírásai szerint köteles elszámolni.

(2) Ha a mentesítés megszűnése előtti évben a gazdálkodó szervezet a bérszabályozási előírások alól történő mentesítés feltételei szerint számolt el, a tárgyévi bértömegnövekedés (átlagbér-növekedés) bázisát külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint kell meghatározni.

7. §

(1) A gazdálkodó szervezet a tárgyévi féléves és éves mérlegbeszámoló benyújtásával egyidejűleg - ha a mentesítés addig nem vesztette érvényét - köteles írásos jelentésben dokumentálni, hogy a 3. §-ban megjelölt feltételeknek mindenben eleget tett. Ehhez előzetesen be kell szereznie a 4. §-ban megjelölt szervek és intézetek írásbeli igazolását. A jelentést meg kell küldenie az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, a Pénzügyminisztérium, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Országos Anyag- és Árhivatal és a számlakezelő pénzintézet részére.

(2) A 4. §-ban említett szervek és intézetek, valamint az érdekelt gazdálkodó szervezetek - szükség szerint - szakmai konzultációkat folytathatnak egymással.

8. §

Ha a gazdálkodó szervezet a tárgyévet követően a bérszabályozási előírások alóli mentesülés alapulvételével számolt el, a pénzügyi revízió azonban a feltételek valamelyikének megsértését tárja fel, a gazdálkodó szervezet kötelezettségeinek megállapításánál a tárgyévi általános bérszabályozási előírásokat kell alapul venni.

9. §

(1) Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott feltételeket az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke, és az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke - a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és az országos szövetkezeti érdekképviseleti szervekkel egyetértésben - állapítja meg.

Dr. Csehák Judit s. k.,

a Minisztertanács elnökhelyettese