2/1988. (II. 2.) MM rendelet

a Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM rendelet módosításáról

A Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 33/1986. (X. 18.) MM rendelettel módosított 7/1981. (V. 12.) MM rendeletet (a továbbiakban: R.) - a pénzügyminiszterrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő (1)-(2) bekezdés lép, a jelenlegi (2) bekezdés pedig (3) bekezdésre változik:

"(1) A kulturális járulékot a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Művelődési Minisztérium Kulturális Alap, Budapest elnevezésű 232-90173-9578 számú számlára kell befizetni.

(2) Az 1. számú melléklet 13. pontjában meghatározott járulékot a MOKÉP MNB elnevezésű 215-11400 számú számlára kell befizetni, s azt a MOKÉP utalja át az (1) bekezdésben meghatározott számlára."

2. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kulturális járulék alá eső termékeket és szolgáltatásokat, továbbá - a 6. §-ban szabályozott kivételektől eltekintve - a járulék mértékét, esedékességét, a fizetésre kötelezetteket, valamint a befizetés módját e rendelet 1. és 2. számú melléklete határozza meg."

3. §

(1) Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. kiegészül e rendelet 2. számú mellékletével.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 3. §-a hatályát veszti.

Köpeczi Béla s. k.,

művelődési miniszter

1. számú melléklet a 2/1987. (II. 2.) MM rendelethez

2. számú melléklet a 2/1988. (II. 2.) MM rendelethez

Az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott kulturális járulék alá eső termékek

Tartalomjegyzék