4/1988. (VII. 22.) ÉVM-SZEM együttes rendelet

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM rendelet 6. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Somogyi László s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter

Dr. Csehák Judit s. k.,

szociális-és egészségügyi miniszter