76/1988. (XI. 3.) MT rendelet

a terhességmegszakításról

1. §

(1) A terhesség megszakítása - az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - a terhes nő írásbeli kérelme alapján végezhető el.

(2) E rendelet alapján kérheti a terhesség megszakítását

a) a Magyarországon állandó jelleggel tartózkodó magyar állampolgár,

b) a végleges szándékkal letelepedett nem magyar állampolgár,

c) a magyar állampolgár férfi nem magyar házastársa,

d) ab)-c) pontban felsorolt személyek szülői felügyelete, illetőleg gyámsága alatt álló, valamint cselekvőképességet kizáró gondnoksága alá helyezett személy,

e) a Magyarországon tanulmányokat folytató, illetve munkavállalás céljából tartózkodó nem magyar állampolgár.

2. §

A terhesség akkor szakítható meg, ha

a) a terhes nőnél fennálló egészségi ok azt indokolja,

b) a magzat orvosilag valószínűsíthető súlyos fogyatékosságban szenved, illetőleg a születés utáni életre képtelen,

c) a terhes nő nem él házasságban vagy legalább hat hónapja folyamatosan külön él,

d) a terhesség bűncselekmény következménye,

e) a terhes nőnek, illetőleg házastársának nincs saját tulajdonú beköltözhető lakása vagy önálló bérlakása,

f) a terhes nő a 35. életévét betöltötte,

g) a terhes nőnek két élő gyermeke van,

h) a terhes nő vagy házastársa szabadságvesztés büntetését tölti,

i) a terhes nő házastársa sorkatonai szolgálatot teljesít és annak tartamából a kérelem előterjesztésekor legalább hat hónap még hátra van,

j) egyéb szociális ok azt nyomatékosan alátámasztja.

3. §

A terhesség megszakítása a jogszabályban meghatározott időpontig végezhető el.

4. §

(1) A rendelet 2. §-ának a)-i) pontjaiban meghatározott feltételek fennállásának megállapítása szakorvos hatáskörébe tartozik.

(2) Az egyéb szociális ok [2. § j) pont] alapján előterjesztett kérelemről a Család- és Nővédelmi Tanácsadó határoz. A döntés ellen a fővárosban és a megyékben szervezett másodfokú bizottsághoz címezett fellebbezésnek van helye.

5. §

A terhességmegszakításért - a jogszabályban meghatározott kivétellel - térítési díjat kell fizetni.

6. §

(1) Ez a rendelet 1989. január 1-jén lép hatályba; végrehajtásáról a szociális és egészségügyi miniszter gondoskodik.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a népesedéspolitikai feladatokról szóló 1040/1973. (X. 18.) MT határozat, valamint a nem magyar állampolgárok terhességmegszakításának engedélyezéséről szóló 1038/1974. (VII. 20.) MT határozat.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke