116/1989. (XI. 22.) MT rendelet

a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről

A békés átmenet céljának megvalósításában a Magyar Televízió és a Magyar Rádió szerepe jelentős. Ez felügyeletüknek és vezetésüknek olyan átalakítását igényli, amely lehetővé teszi a politikai pluralizmus és a kialakuló többpártrendszer intézményi viszonyaihoz való szerves kapcsolódásukat. Ennek érdekében a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

A Minisztertanács a Magyar Televízió (a továbbiakban: MTV) és a Magyar Rádió (továbbiakban: MR) felügyeletére Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban Bizottság) hoz létre, amelyre átruházza az MTV és az MR felügyeletével kapcsolatos hatáskörét.

2. §

(1) A Bizottság feladata különösen:

a) érvényesíti a kommunikáció szabadságát, az eltérő eszmei áramlatok és vélemények kifejezését,

b) biztosítja a műsorok egyenlő elbírálását, a televíziós és a rádiós közintézmények függetlenségét és pártatlanságát, támogatja a produkciók szabad versenyét,

c) elősegíti a nemzeti audiovizuális alkotás és gyártás fejlesztését, biztosítja a magyar nyelv és kultúra, valamint az egyetemes kulturális értékek védelmét és bemutatását,

d) felügyel a műsorok minőségére,

e) meghatározza az MTV és az MR szervezeti tagozódásának elveit, s ezzel összhangban kinevezi vezetőit,

f) jóváhagyja az MTV és az MR szervezeti és működési szabályzatát, valamint fejlesztésének koncepcionális terveit.

(2) A Bizottság tevékenységéről évente beszámol a Minisztertanácsnak.

3. §

(1) A Bizottság a hazai társadalmi, politikai szervezeteket és a Kormányt képviselő 15 tagból áll, akiket a Minisztertanács elnöke nevez ki. A Bizottság működésével összefüggő koordinációs feladatokat a Kormányt képviselő bizottsági tag látja el.

(2) A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 9 tagja jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Működési rendjét maga határozza meg.

4. §

(1) A Bizottság tagjai tevékenységükért díjazást kapnak. A tagok nem vehetnek részt gyakorlati televíziós vagy rádiós tevékenységben, s az MTV-től vagy az MR-től nem részesülhetnek díjazásban.

(2) A tagok megbízatásuk időtartama alatt és annak megszűnését követő egy éven belül nem nyilváníthatnak véleményt azokban a kérdésekben, amelyeket a Bizottság tárgyalt, vagy amelyekkel megbízatásuk alatt foglalkoztak.

5. §

A Bizottság működésével kapcsolatos költségeket a Minisztertanács Hivatalának költségvetéséből kell fedezni. Titkársági feladatainak ellátásáról a Minisztertanács Hivatala gondoskodik.

6. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló, s az 1063/1983. (XII. 29.) MT határozattal módosított 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat

a) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az MR és az MTV szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az MR, illetve az MTV vezetői által kidolgozott szervezeti és működési szabályzatok tartalmazzák."

b) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az MR és az MTV a Minisztertanács felügyelete alatt áll. A Minisztertanács e jogát az e célra létrehozott testület útján gyakorolja."

c) 2. pontjának utolsó mondatában az "és elősegíti, hogy tevékenyen részt vegyenek a szocialista építő munkában" szövegrész, továbbá a 3. és 13. pontja hatályát veszti.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke