37/1989. (IV. 30.) MT rendelet

a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről

1. §

(1) A Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az állam gazdaságpolitikájának megvalósítása érdekében - az. egységes gazdaságirányítási rendszer keretében, illeszkedve az. áru- és pénzviszonyok reformfolyamatához - irányítja a népgazdasági közlekedési, hírközlési és építésügyi társadalmi-gazdasági folyamatokat. E tekintetben az ágazatok gazdaságirányításának, műszaki fejlesztésének, szolgáltatási-gazdasági tevékenységének központi irányító szerve.

(2) A közlekedési, hírközlési és építészügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a gazdaságpolitikai és stratégiai célok kidolgozása érdekében, a népgazdasági tervezés keretében - együttműködve az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel, társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel - kialakítja és döntésre előterjeszti az irányítási körébe tartozó népgazdasági ágazatok fejlődését elősegítő koncepciókra, az ágazatok struktúrafejlesztési elképzeléseire, ezek megvalósítási módjára és lehetőségeire vonatkozó javaslatait, valamint szervezi végrehajtásukat.

(3) A miniszter a (2) bekezdésben foglaltak szerint elfogadott célok megvalósítása érdekében a közlekedés, hírközlés és építőipar tekintetében

a) a tervező szervekkel együttműködve javaslatot lesz a szolgáltatás és termelés legfontosabb szerkezeli változásaira, a műszaki-fejlesztési politika fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, az ágazatokban dolgozók élet- és munkakörülményeit, jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügy-politikai elvekre;

b) részt vesz a gazdaságirányítási rendszer és a gazdasági szabályozó rendszer továbbfejlesztési koncepcióinak a kidolgozásában, a hitelpolitika feltételeinek kialakításában:

c) javaslatot tesz az ágazatok szolgáltatásaival, termelésével kapcsolatos gazdasági érdekeknek a népgazdasági tervezésben és az. állami költségvetésben való érvényre juttatására:

d) szervezi a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan a tudományos kutatás fejlesztését ős a kutatási feladatok végrehajtását, kialakítja az ágazatokra vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztéspolitika érvényre juttatásának feltételrendszerét, közreműködik a műszaki képzés és továbbképzés irányításában;

e) figyelemmel kíséri és elemzi a szolgáltatási és termelési folyamatokat, a kereslet és kínálat alakulását és összhangját, a gazdasági kapcsolatok rendjét; javaslatokat tesz a piacszabályozás elveire és megvalósításának eszközrendszerére; gyakorolja - a kereskedelmi miniszterrel együttműködve - a hatáskörébe tartozó piacfelügyeleti tevékenységet;

f) elemzi a közüzemek működési feltételeit és javaslatot tesz a gazdasági feltételek továbbfejlesztésére;

g) szervezi és irányítja a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat, a külügyminiszterrel kialakított munkamegosztás alapján képviseli a Magyar Népköztársaság kormányát a nemzetközi szervezetekben, a kereskedelmi miniszterrel egyetértésben és a külügyminiszterrel együttműködve ellátja a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági és műszakitudományos együttműködésből adódó ágazati feladatokat;

h) javaslatot dolgoz ki a nemzetközi egyezményekkel összefüggésben a nemzetközi személy- és árufuvarozási, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó díjszabásokra, díjtételekre és díjalkalmazási feltételekre;

i) részt vesz a belföldi személy- és árufuvarozási díjszabások, díjtételek és díjalkalmazási feltételek kidolgozásában és ellenőrzésében;

j) meghatározza a személy- és árufuvarozási, a belföldi szállítmányozási, a jármű- és gépjavítási, a postai és távközlési, valamint az építőipari szolgáltatások végzésének szabályait, illetőleg kezdeményezi azok megállapítását;

k) ellátja az ágazati miniszter feladat- és hatáskörébe külön jogszabállyal utalt egyéb tevékenységeket.

2. §

(1) A minisztérium ellátja a közlekedés, a hírközlés és az építésügy központi igazgatási tevékenységét, megállapítja e tevékenységek jogi kereteit, szakmai, személyi és műszaki feltételeit, illetőleg kezdeményezi azok meghatározását.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében á miniszter

a) megállapítja a közlekedési járművek és az építőipari gépek üzembehelyezésének és üzembentartásának feltételeit, műszaki felülvizsgálatuk rendjét;

b) megállapítja a járművezetők képzésének és továbbképzésének rendjét, szabályozza vizsgáztatásuk módját és feltételeit;

c) gyakorolja a középfokú iskolai szakmai oktatás, az egyetemi és főiskolai oktatás, továbbá az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás területén a külön jogszabályokban meghatározott hatásköröket;

d) ellátja a hatáskörébe tartozó ágazati minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és az ágazati hatósági minőségellenőrzési feladatokat;

e) ellátja az újfajta termékek, építési módok és műszaki megoldások alkalmazásával, engedélyezésével, a licenc és a know-how átvételével, hasznosításával kapcsolatban az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó feladatokat;

f) ellátja a közlekedés, a hírközlés és az építésügy területén a - külön jogszabályokkal feladatkörébe utalt -környezetvédelmi feladatokat;

g) szabályozza - a belügyminiszterrel együttesen - a víziközlekedés rendjét, a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a légi közlekedés rendjét, megállapítja a vasúti közlekedés alapvető forgalmi szabályait, előkészíti és a Minisztertanács elé terjeszti - a belügyminiszterrel együttesen - a közúti közlekedés szabályait;

h) megállapítja a közutak építésének és fenntartásának, továbbá a közúti forgalmi rend kialakításának, a járművek műszaki és forgalmi biztonságának szabályait, meghatározza - a belügyminiszterrel együttesen - a pályaalkalmassági vizsgálatok rendjét;

i) megállapítja a postai és távközlési létesítmények és berendezések üzembehelyezésének, valamint biztonságos üzemeltetésének feltételeit;

j) szabályozással biztosítja a távközlési hálózat műszaki rendszerének és működésének egységét;

k) javaslatot tesz a rádiófrekvenciák nemzetközi felosztására, kialakítja - a belügyminiszter bevonásával és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a rádiófrekvenciák hazai feloszlásának rendszerét, irányítja a rádiófrekvenciákkal való gazdálkodást;

l) irányítja a közlekedési és hírközlési hálózatok fejlesztését, figyelembe véve a terület- és településfejlesztési tervekben foglaltakat is;

m) irányítja a területrendezési tevékenységet, kialakítja a területrendezési tervek tartalmi követelményeit, kidolgozásuk és elfogadásuk rendjét, továbbá a területrendezési, tervezési jogosultság szabályait; érvényre juttatja - a belügyminiszterrel együttműködve - a területrendezés követelményeit a terület- és településfejlesztési tervekben;

n) megállapítja az épületek és más építmények műszaki követelményeit, kiadja az Országos Építésügyi Szabályzatot;

o) irányítja az épített települési környezet - ezen belül az üdülőterületek - építésügyi védelmét szolgáló tevékenységet és a műemlékvédelmet;

p) kialakítja az építéstervezési és kivitelezési tevékenység gyakorlásának, továbbá a velük kapcsolatos építésfelü-gyelcti tevékenységnek a szabályait;

r) összehangolja - szakmai szempontból - a megyei és települési főépítészek munkáját;

s) részt vesz a földjog szabályozásában, továbbá a telekellátással és telekgazdálkodással kapcsolatos feltélelek és szabályok kialakításában;.

t) kialakítja a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kö-telezési eljárások rendszerét és szabályait; megállapítja á hatósági eljárások díjait, valamint a bírság jellegű díjakat.

3. §

A miniszter a közlekedés, a hírközlés és az építésügy hatósági feladatai tekintetében

a) ellátja a hatáskörébe utalt hatósági engedélyezési, felülvizsgálati és ellenőrzési feladatokat;

b) irányítja és ellenőrzi a minisztérium felügyelete alatt működő közlekedési, hírközlési és építésügyi hatósági szervek tevékenységét;

c) ellátja a tanácsi szervek közlekedési és építési szakigazgatási tevékenységének központi irányítását, hatósági ügyintézésének felügyeletét; irányítja - a Közlekedési Főfelügyelet bevonásával - a fővárosi, megyei tanácsok közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerveinek hatósági munkáját, valamint a területi közlekedési felügyeletek hatósági ügyeket előkészítő, vagy azokhoz, kapcsolódó tevékenységét;

d) megteszi a rendkívüli, azonnali beavatkozást igénylő esetekben a szükséges egyedi intézkedéseket;

e) ellátja a közlekedés és hírközlés folyamatosságának rendkívüli helyzetben történő biztosításával kapcsolatos állami feladatokat;

f) kötelezi az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlására jogosultakat elemi csapás által az építményekben okozott károk megszüntetésére, továbbá életveszély, illetve jelentős vagy helyrehozhatatlan kár elhárítására szükséges, valamint az építésügyi jogszabályok alapján a kötelezett terhére hatósági határozattal elrendelt építésiszerelési munkák elvégzésére.

4. §

A miniszter felügyeleti jogkörében

a) gyakorolja a közlekedési, hírközlési és építésügyi állami vállalatok tekintetében az. alapítói jogokat;

b) ellátja az általa alapított államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalatok felügyeleti irányítását és ellenőrzését;

c) felügyeletet gyakorol az irányítása alatt álló költségvetési szervek felett; irányítja a közúti igazgatóságok útfenntartási és útüzemeltetési tevékenységét;

d) a külön jogszabályok szerint gyakorolja a közlekedési, hírközlési és építésügyi ágazati-szakmai felügyelelet.

5. §

A miniszter

a) külön jogszabályok alapján irányítja a közlekedés, a hírközlés és az építésügy honvédelmi (polgári védelmi) tevékenységét;

b) ellátja az irányítási körébe tartozó ágazatok műszaki és lakossági információs tevékenységét, valamint az igazgatási statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat;

c) együttműködik a belügyminiszterrel a közlekedési balesetmegelőző, felvilágosító és propaganda tevékenységben, ehhez biztosítja a műszaki-forgalmi elemzéseket és információkat;

d) ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

6. §

Ez. a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg

- az építésügyi és városfejlesztési miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 1010/1985. (III. 20.) MT határozat,

- a közlekedési miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 1012/1985. (III. 20.) MT határozat,

- a Magyar Posta jogállásáról és hatásköréről szóló 1014/1983. (VI. 1.) MT határozat módosítására kiadott 1018/1985. (III. 20.) MT határozat, valamint

- a minisztériumok és országos hatáskörű szervek ál-szervezésével kapcsolatosan egyes minisztertanácsi határozatok módosításáról szóló 1023/1988. (IV. 8.) MT határozat 4. és 10/C. pontja

hatályát veszti.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Melléklet a 37/1989. (IV. 30.) MT rendelethez

A közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter gazdasági ágazati irányítása alá tartozó tevékenységek

211 Magasépítőipar

212 Mélyépítőipar

a bányaműveléshez, szükséges földalatti létesítmények (aknák, tárnák stb.) tervezése és kivitelezése kivételével

213 Építési szak- és szerelőipar

221 Építőipari tervezés

222 Beruházás- és építményfenntartás szervezése, lebonyolítása és beruházási fővállalkozás

411 Vasúti közlekedés

412 Közúti közlekedés

413 Kötöttpályás helyi közlekedés

414 Víziközlekedés

415 Légiközlekedés

417 Közlekedési jellegű szolgáltatás

421 Posta és távközlés

912 Építőipari kutatás, kísérleti fejlesztés

914 Közlekedési, postai és távközlési kutatás, kísérleti fejlesztés

142 Közlekedési-eszköz iparból

1422 Közlekedési eszközök javítása

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére