1990. évi I. törvény

a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról[1]

1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/A. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"74/A § (1) Magánszemély és jogi személy (a továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány létrehozását törvény kötelezővé teheti. Az alapítvány jogi személy, amely a tartós közérdekű cél megvalósításához szükséges vagyonnal rendelkezik.

(2) Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.

(3) A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza.

(4) Az alapítványt annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a bírósághoz az alapító nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell az alapító okiratot.

(5) A bíróság a nyilvántartásba vételről nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatot megküldi az ügyészségnek."

2. § A Ptk. 74/E. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványi megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia."

3. § A Ptk. 74/F. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"74/F. § (1) Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

(2) Ha az alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy az alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti."

4. § A Ptk. 74/C. §-a (2) és (3) bekezdésében, a 74/D. §-ában, valamint a 74/E. §-a (2), (4) és (5) bekezdésében az "állami felügyelő szerv" szövegrész helyébe a "bíróság" szövegrész lép.

5. § A Ptk. 424. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bérbeadó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak."

6. § A Ptk. 438. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Bérlő és bérbeadó megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást a megállapodásban rögzített módon - jogszabályban meghatározott esetekben - hatósági engedéllyel átalakíthatja, korszerűsítheti."

7. § (1) Ez a törvény 1990. február 1-jén lép hatályba; egyidejűleg a Ptk. 440. §-ának (1) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezés hatályát veszti.

(2) A törvény 1-4. §-ának rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A törvény hatályba lépésekor működő és nyilvántartásba nem vett alapítványok 1990. december 31-ig kérhetik nyilvántartásba vételüket. Ennek elmulasztása esetén az alapítványt megszűntnek kell tekinteni.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Jakab Róbertné s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] Az Országgyűlés a törvényt az 1990. január 25-i ülésén fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére