1990. évi II. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról[1]

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) az alábbiak szerint módosul:

1. § (1) A Vjt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az illetékes választási bizottság a jelölés benyújtását követő három napon belül dönt. Minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölést nyilvántartásba vesz, a törvényes feltételeknek nem megfelelő jelölést visszautasítja."

(2) A Vjt. 6. §-a a következő (5), (6), (7), (8), (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyéni választókerületi választási bizottság az ajánlási szelvényeket az átadó jelenlétében megszámlálja. Ha a jelölés nyilvántartásba vételéről a bizottság az átvétel időpontjában nem dönt, az ajánlási szelvényeket zárt, lepecsételt kötegben, biztonságos helyen köteles őrizni. A bizottság döntésének időpontjáról a jelöltet, illetőleg megbízottját értesíti, s annak jelenlétében bontja fel a zárt köteget, s végzi el az esetleges hitelesítést.

(6) Az egyéni választókerületi választási bizottság a szavazás napján, ha a döntése ellen kifogást nem nyújtottak be, a szelvényeket a jelölt, illetőleg megbízottjának jelenlétében megsemmisíti.

(7) Ha az egyéni választókerületi választási bizottság döntése ellen kifogást vagy jogorvoslatot, az Országos Választási Bizottság döntése ellen jogorvoslatot nyújtanak be, az ajánlási szelvényeket kizárólag a kifogás elbírálása érdekében lehet átadni az illetékes választási szervnek, bíróságnak. A kifogás és a jogorvoslat végleges elbírálását követően ezeket az ajánlási szelvényeket is meg kell semmisíteni a szavazás napján.

(8) A választási bizottság köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlási szelvények átvétele és megsemmisítése közötti időszakban az ajánlási szelvényekhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

(9) Ha az ajánlási szelvényt büntető eljárásban bizonyítási eszközként használják fel, az ajánlási szelvényt a büntető eljárás jogerős befejezését követően kell azonnal megsemmisíteni.

(10) A választási bizottságnak leadott ajánlási szelvényekről - számuk megállapításán kívül - nyilvántartást vezetni tilos."

2. § A Vjt. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szavazásra vonatkozó iratokat a jelöltek, illetőleg megbízottaik az. illetékes választási bizottság, valamint a helyi tanács hivatalos helyiségében a szavazást követő három munkanapon belül a választási bizottság legalább egy tagjának a jelenlétében megtekinthetik. A szavazatszámláló bizottság által a szavazás napján használt választói nyilvántartásra - amelyből megállapítható, hogy ki vett részt a szavazáson - nem terjed ki a megtekintés lehetősége."

3. § A Vjt. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A választási szervek működése és tevékenysége nyilvános. A választási szervek rendelkezésére álló adatok, tények nem titkosíthatók. A választási eljárás nyilvánossága azonban nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyiséghez fűződő jogokat. A választási eredmény számítógépes adatait azonos feltételekkel kell a független jelöltek és a választáson jelöltet állító pártok rendelkezésére bocsátani."

4. § A Vjt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A választási törvény megsértése miatt, a választási szervek tevékenysége, intézkedése, döntése és mulasztása ellen az érintett választópolgárok, a jelöltek és a pártok kifogással élhetnek. A kifogást szóban vagy írásban, az illetékes választási bizottságnál lehet előterjeszteni, legkésőbb a kifogásolt intézkedést (eseményt) követő három napon belül."

5. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. február 1-ei ülésén fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére