3/1990. (I. 29.) KVM rendelet

egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei hatályon kívül helyezéséről

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) Az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt államtitkári rendelkezések és a 2. számú mellékletében felsorolt utasítások hatályukat vesztik.

(2) Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt jogi iránymutatásokat és közleményeket visszavonom.

2. §

Ez a rendelet 1990. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet a 3/1990. (I. 29.) KVM rendelethez

1. 3/1982. (III. 12.) OVH rendelkezései módosított 1/1971. (IV. 25.) OVH rendelkezés a vízügyi felügyelet gyakorlásáról

2. 3/1973. (VII. 31.) OVH rendelkezés az újfajta termékek és építési módok alkalmazásának engedélyezéséről

3. 2/1974. (X. 13.) OVH rendelkezés a radioaktív szennyvizek elvezetéséről és a vizek radioaktív fertőzésének bírságolásáról

4. 2/1976. (XII. 4.) OVH és 8/1982. (XII. 15.) OVH rendelkezéssel módosított 2/1975. (VII. 28.) OVH rendelkezés a vízgazdálkodási beruházásokról, valamint a vízügyi szervek beruházásairól

5. 3/1976. (XII. 7.) OVH rendelkezés a mezőgazdasági vízgazdálkodási szaktanácsadásról

6. 1/1977. (I. 21.) OVH rendelkezés a tervgazdasági és beruházási dolgozók képesítéséről

7. 1/1984. (I. 1.) OVH és 3/1987. (XI. 15.) OVH rendelkezéssel módosított 3/1979. (XI. 14.) OVH rendelkezés az egyes vízügyi munkás szakmákra képesítő szakmunkásképzésről

8. 6/1980. (VII. 31.) OVH rendelkezés a vízgazdálkodási beruházások során megvalósított vízilétesítmények próbaüzemeltetéséről

9. 2/1981. (II. 4.) OVH rendelkezés a vízmű- és csatornaműkezelői szakmunkások alkalmazásáról

10. 2/1982. (XI. 1.) OKTH rendelkezés az egyes környezetvédelmi ágazati szabványosítási feladatokról

11. 4/1982. (V. 14.) OVH rendelkezés a vízgazdálkodási árkalkulátori képesítésről, valamint az árkalkulátori és árszakértői képesítéshez kötött munkakörökről

12. 7/1984. (X. 21.) OVH rendelkezés a művezetőképzésről

13. 8/1984. (X. 21.) OVH rendelkezés a vízügyi tanfolyami képzés és továbbképzés feladatainak ellátásáról

14. 11/1984. (XII. 13.) OVH rendelkezés a saját kivitelező szervezettel rendelkező vízgazdálkodási társulatok kategóriába sorolásáról

15. 1/1986. (III. 20.) OVH rendelkezés a munkavédelemről

2. számú melléklet a 3/1990. (I. 29.) KVM rendelethez

1. 18/1957. (V. É. 9.) OVF utasítással kiegészített 7/1957. (V. É. 5.) OVF utasítás a gát- és csatornaőrök szakképesítéséről

2. 31/1976. (V. É. 22.) OVF, 15/1979. (V. É. 1980. 2.) OVH, 12/1980. (V. É 13.) OVH és 13/1980. (V. É. 13.) OVH utasítással módosított 35/1959. (V. É. 19.) OVF utasítás

3. 19/1960. (V. É. 12.) OVF utasítás a Balatoni Vízügyi Kirendeltség létesítéséről

4. 30/1960. (V. É. 15.) OVF-FM utasítás a mirhó-gyolcsi belvízöblözetben végzendő tudományos munkáról

5. 28/1961. (V. É. 13.) OVF utasítás az ólom, vegyi és egyéb egészségügyi ártalmaknak kitett munkakörökben a munkaidő csökkentés bevezetéséről

6. 40/1961. (V. É. 17.) OVF utasítás az egyes vízügyi dolgozók kenyérgabonával történő ellátásáról

7. 25/1962. (V. É. 9.) OVF utasítás a tervszerű megelőző karbantartásról

8. 7/1963. (V. É. 4.) OVF utasítás a belvízcsatornák és kisvízfolyások egyes műszaki előírásainak, továbbá a vízügyi célokra szükséges területek kisajátítása irányelveinek megállapításáról

9. 1/1967. (Ép. Ért. 40.) ÉM-OVF utasítással kiegészített 1/1964. (Ép. Ért. 12.) ÉM-OVF utasítás a közműves ivóvízellátás csőhálózatára kapcsolódó művek (berendezések) csatlakozásának kialakítására vonatkozó műszaki előírásokról

10. 7/1964. (V. É. 3.) OVF utasítás az étkezési hozzájárulás összegének megállapításáról

11. 10/1964. (Eü. K. 5.) EüM-OVF utasítás a vizek laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos feladatok elhatárolásáról

12. 38/1964. (NIM. É. 29.) NIM-OVF utasítás az erősáramú vezeték és folyó, vízfolyás, tó, valamint csatorna keresztezésének szabályozásáról

13. 4/1965. (V. É. 3.) OVF utasítás a fúrási munkálatoknál előforduló műszaki balesetek mentéséről.

14. 26/1966. (Eü. K. 17.) EüM-OVF utasítás a közfürdők létesítésének, fenntartásának és üzemeltetésének egyes egészségügyi szabályairól

15. 28/1966. (V. É. 18.) OVF utasítás az egészségügyi és veszélyességi pótlék fizetéséről

16. 37/1966. (V. É. 24.) OVF utasítás a vízminőségi figyelőszolgálati pótlék megállapításáról

17. 50/1966. (V. É. 1967. 3.) OVF utasítás a vízgazdálkodási társulatok egyes érdekeltjei által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás megtervezéséről és kiegyenlítéséről

18. 13/1968. (V. É. 16.) OVH utasítás a munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyilvántartásáról és a munkakönyvbe történő bejegyzésekről

19. 21/1968. (V. É. 22.) OVH utasítás az utazási kedvezményekről és az utazási költségek megtérítéséről

20. 6/1972. (V. É. 6.) OVH utasítással módosított 1/1969. (V. É. 1.) OVH utasítás a vízkészlethasználati díj kezelésével foglalkozó dolgozók jutalmazásáról

21. 11/1969. (V. É. 13.) OVH utasítás a kiküldetési költségátalányról

22. 17/1969. (V. É. 15.) OVH utasítás a homok- és kavicskotrással, illetőleg kitermeléssel kapcsolatos egyes költségekről

23. 17/1971. (V. É. 18.) OVH utasítással módosított 29/1969. (V. É. 23.) OVH utasítás az öntözés-üzemelési dolgozók élelmezési költségátalányáról

24. 6/1970. (V. É. 4.) OVH-MÉM utasítás az állami beruházásként megvalósuló felszín alatti csőhálózatú öntözőfürtök létesítéséről

25. 9/1970. (V. É. 5.) OVH utasítás az Elnöki Kollégiumról

26. 12/1970. (V. É. 8.) OVH utasítás a dolgozók anyagi érdekeltsége egységes rendszerének kialakításáról a vízügyi igazgatóságoknál

27. 3/1971. (V. É. 4.) OVH utasítás az üzemrendészeti Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról

28. 8/1971. (V. É. 9.) OVH utasítás a vízügyi felügyeleti ellenőrzés gyakorlásának szabályozásáról

29. 14/1971. (V. É 15.) OVH utasítás a vízügyi műszaki irányelvek alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó OVHSZ 112-71 jelű ágazati szabvány kibocsátásáról

30. 16/1971. (V. É. 17.) OVH utasítás a vízügyi ágazati kutatás és műszaki fejlesztés irányításáról

31. 5/1972. (V. É. 5.) OVH utasítás az OVH lakásépítési alapjának képzéséről és az OVH dolgozók lakásépítésének támogatásáról

32. 8/1972. (V. É. 7.) OVH utasítás vízügyi ágazati szabvány kibocsátásáról

33. 10/1972. (V. É. 8.) OVH utasítás a vízügyi feladatokat ellátó tanácsi dolgozók képesítéséről

34. 12/1972. (V. É. 9.) OVH utasítás a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről és a büntetlen előélet igazolásáról

35. 6/1979. (V. É. 10.) OVH utasítással módosított 22/1972. (V. É. 17.) OVH utasítás a Vízgazdálkodási Ifjúsági Bizottság létrehozásáról

36. 28/1972. (V. É. 23.) OVH utasítás a normalizált hiány mértékéről és elszámolásáról

37. 11/1978. (V. É. 15.) OVH és 15/1980. (V. É. 15.) OVH utasítással módosított 31/1972. (V. É. 1973. 2.) OVH utasítás az ifjúságról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

38. 2/1973. (V. É. 4.) OVH utasítás a polgári védelmi szervezetek és a dolgozók kiképzéséről

39. 5/1973. (V. É. 5.) OVH utasítás a közüzemi vízművek által beszedett vízdíjpótlék kezelésével foglalkozó dolgozók jutalmazásáról (jutalékáról)

40. 13/1979. (V. É. 1980. 1.) OVH utasítással módosított 7/1973. (V. É. 14.) OVH utasítás a technikus minősítésről és a vízügyi szakközépiskolában végzettek által betölthető munkakörökről

41. 9/1974. (V. É. 18.) OVH utasítás a fürdő üzemág dolgozóinak munkaidőcsökkentéséről

42. 11/1975. (V. É. 12.) OVH utasítás a területi szervek munkabizottságairól

43. 16/1975. (V. É. 20.) OVH utasítás a nem telepített munkahelyek szociális létesítményeiről

44. 4/1976. (V. É. 8.) OVH utasítás a vízügyi szervek nemzetközi kapcsolataira vonatkozó irányelvekről és a nemzetközi ügyek intézésének rendjéről

45. 3/1982. (V. É. 8.) OVH utasítással módosított 6/1976. (V. É. 11.) OVH utasítás a vízügyi szervek Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról

46. 28/1976. (V. É. 21.) OVH utasítás a vízügyi szervek vezetőinek az állami személyzeti munka helyzetéről való beszámoltatási rendjéről

47. 14/1979. (V. E. 1980. 1.) OVH utasítással kiegészített 29/1976. (V. É. 21.) OVH utasítás a munkaerő- és munkaidőgazdálkodás fejlesztéséről

48. 5/1977. (V. É. 10.) OVH utasítás az egyes kutatói munkakörökben dolgozók határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatásának újabb szabályozásáról

49. 7/1977. (V. É. 16.) OVH utasítás a Vízügyi Oktatási Bizottság létrehozásáról és a vízügyi szervek művelődési bizottságairól

50. 9/1977. (V. É. 18.) OVH utasítás a Vízkárelhárítási Operatív Bizottság létrehozásáról

51. 10/1977. (V. É. 21.) OVH utasítás a vízügyi ágazati szabványosítási feladatokról

52. 3/1985. (V. É. 10.) OVH utasítással módosított 13/1977. (V. É. 25.) OVH utasítás a vízügyi ágazatban adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről

53. 2/1978. (V. É. 9.) NIM-ÉVM-KGM-Kip. M-KPM-MÉM-KkM-OVH utasítás a nagyberuházások előkészítése és lebonyolítása érdekében operatív koordinációs bizottságok szervezése

54. 5/1978. (V. É. 6.) OVH utasítás a számítógépes programok bejelentéséről és dokumentálásáról

55. 6/1978. (V. É. 8.) OVH utasítás a vízgazdálkodási ágban egyes munkakörök betöltésének képesítéshez kötéséről

56. 12/1978. (V. É. 16.) OVH utasítás a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályoknak a vízügyi ágazatban való alkalmazásáról

57. 14/1978. (V. É. 17.) OVH utasítás a vízügyi ágazat licenciaforgalmi tevékenységéről

58. 1/1979. (V. É. 2.) OVH utasítás a vízgazdálkodási gazdasági-műszaki tervek szakmai bírálatáról és jóváhagyásáról

59. 1/1979. (T. K 11.) OKTH utasítás a fővárosi, megyei környezet- és természetvédelmi titkárok feladatainak, továbbá képesítési feltételeinek megállapításáról

60. 5/1979. (V. É. 9.) OVH utasítás a hajózsilipeken való átzsilipelés térítésmentességéről

61. 12/1979. (V. É. 20.) OVH utasítás a Határvizi Titkárok Koordinációs Bizottság létrehozásáról

62. 15/1979. (V. É. 1980. 2.) OVH utasítás a vállalatok iratkezelésének szabályozásáról

63. 102/1979. (V. 21.) OKTH utasítás az állami személyzeti munkáról szóló 1019/1974. (V. 2.) MT határozat végrehajtására

64. 102/1983. (X. 31.) OKTH utasítással módosított 104/1979. (VIII. 1.) OKTH utasítás a Hivatal és területi szervei Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzatáról

65. 106/1984. (XI. 12.) OKTH utasítással módosított 105/1979. (IX. 15.) OKTH utasítás a Hivatal és területi szervei felesleges vagyontárgyainak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

66. 3/1980. (V. É. 7.) OVH utasítás a saját vállalkozásban végzett folyamszabályozási kotrási munkák teljesítményértékének megállapításáról

67. 102/1980. (III. 3.) OKTH utasítás a Hivatal és területi szervei iratkezelési szabályzatáról

68. 104/1980. (VI. 23.) OKTH utasítás az ifjúságról szóló törvény végrehajtásáról

69. 105/1980. (VII. 3.) OKTH utasítás a belső ellenőrzési szabályzatról

70. 107/1980. (X. 14.) OKTH utasítás a Hivatal vadgazdálkodási és vadászati tevékenységéről

71. 101/1985. (IX. 21.) OKTH utasítással módosított 106/1980. (IX. 12.) OKTH utasítás az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről

72. 1/1981. (V. É. 1.) OVH utasítás a vízügyi szervek vállalati szabványosításáról

73. 6/1981. (V. É. 6.) OVH utasítás az üzemi balesetek statisztikai bejelentéséről, nyilvántartásáról és kivizsgálásáról

74. 4/1982. (V. É. 8.) OVH utasítás a számítástechnikai tevékenység alkalmazásáról és irányításáról a vízügyi ágazatban

75. 9/1982. (V. É. 16.) OVH utasítás a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő vízügyi kutatóhelyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint állami megbízásainak rendjéről

76. 8/1983. (V. É. 11.) OVH és 5/1985. (V. É. 11.) OVH utasítással módosított 10/1982. (V. É. 16.) OVH utasítás az egyes munkakörökben a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizethető átalánytérítésről

77. 101/1982. (XI. 9.) OKTH utasítás a saját személygépkocsi hivatalos használatával kapcsolatos átalánytérítésről

78. 3/1983. (V. É. 2.) OVH utasítás a munkavédelmi szervezetek tagjainak munkaköri besorolásáról

79. 10/1983. (V. É. 12.) OVH utasítás a reprezentációs keretek kialakításáról és felhasználásáról

80. 11/1983. (V. É. 13.) OVH utasítás a számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűzvédelméről

81. 12/1983. (V. É. 14.) OVH utasítás a vízgazdálkodási társulatok iratkezelésének szabályozásáról

82. 101/1983. (X. 31.) OKTH utasítás a Hivatal és szervei statisztikai adatgyűjtési rendszerével kapcsolatos feladatokról

83. 4/1984. (V. É. 13.) OVH utasítás a "Kiváló Vállalat" és a munkaversenyben elérhető egyéb kitüntetések feltételeinek, valamint értékelési rendjének megállapításáról

84. 7/1984. (V. É. 15.) OVH utasítás a vízművet és a csatornaművet üzemeltető művezetők alkalmazásáról

85. 102/1984. (II. 23.) OKTH utasítás a nemzetközi ügyek intézéséről

86. 105/1984. (XI. 12.) OKTH utasítás a Hivatal bér- és munkaerőgazdálkodási szabályzatáról

87. 11/1985. (V. É. 13.) OVH utasítás a vízügyi igazgatóságok dolgozóinak kedvezményes tüzifa-ellátásáról

88. 102/1987. (VI. 30.) OKTH utasítás a Hivatal és szervei beruházási és felújítási tevékenységének szabályozásáról

3. számú melléklet a 3/1990. (I. 29.) KVM rendelethez

1. 54947/1973. (V. É. 18.) OVH közlemény az újfajta termékek és építési módok alkalmazásának engedélyezéséről szóló 3/1973. (VII. 31.) OVH rendelkezéssel kapcsolatos teendőkről

2. 70760/1975. (V. É. 7.) OVH közlemény az állami tulajdonú ingatlanok kezelésében bekövetkezett változások bejelentéséről

3. 87264/1976. (V. É. 1977. 2.) OVH közlemény a Vízgazdálkodási Ifjúsági Bizottság átszervezéséről

4. 7431/1977. (V. É. 1978. 1.) OVH irányelv a 13/1977. (V. É. 25.) OVH utasítás végrehajtására és az ágazatban adományozható kitüntetések rendjére

5. 8283/1977. (V. É. 1978. 1.) OVH közlemény a munkaerő-gazdálkodási beszámoló jelentés elkészítéséhez

6. 10804/1978. (V. É. 8.) OVH irányelv az egyes munkakörök betöltésének képesítéshez kötéséről szóló utasítás végrehajtásához

7. 13154/1978. (V. É. 16.) OVH közlemény a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályoknak a vízügyi ágazatban való alkalmazásáról szóló 12/1978. (V. É. 16.) OVH utasítás közzétételekor érvényben lévő földmérési és térképészeti tárgyú jogszabályokról és az OVH földmérési és térképészeti munkáinál figyelembe veendő fontosabb földmérési szakmai szabályzatokról

8. 15738/1978. (V. É. 18.) OVH irányelv a vízügyi ágazati licenciaforgalmi tevékenységéről szóló 14/1978. (V. É. 17.) OVH utasítás végrehajtásához

9. 1491/1980. (V. É. 1981. 1.) OVH közlemény a vízgazdálkodás területét érintő egyes iránydíjak alkalmazásáról

10. 32435/1980. (V. É. 1981. 2.) OVH irányelv a vízügyi kezelésbe tartozó árvízvédelmi töltések, medrek, csatornák és egyéb gyepterületek hasznosításáról

11. 6001/1982. (V. É. 6.) OVH elvi állásfoglalás a vízügyi jogi iránymutatások, műszaki-technikai normák és mennyiségi rendelkezések kiadásáról

12. 6002/1982. (V. É. 12.) OVH elvi állásfoglalás a gépjárművezetők kötelező munkaközi étkezési szünetéről

13. 7002/1982. (V. É. 6.) OVH irányelv a törzsgárdaszabályzat elkészítéséről szóló figyelemfelhívás módosításáról

14. 7003/1982. (V. É. 10.) OVH irányelv a magánerős lakásépítéssel összefüggő vízi közművesítés előkészítését, valamint megvalósítását érintő államigazgatási, illetőleg hatósági (szakhatósági) engedélyezési eljárás egyes jogalkalmazási szempontjairól és elveiről

15. 8001/1982. (V. É. 6.) OVH tájékoztató a "Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja" kitüntetés időpontjának megállapításáról

16. 9002/1982. (V. É. 15.) OVH közlemény egyes vízügyi műszaki-gazdasági normatívák közzétételéről

17. 7015/1984. (V. É. 16.) OVH irányelv a vízügyi tanfolyami képzés és továbbképzés feladatainak ellátásáról szóló 8/1984. (X. 21.) OVH rendelkezés végrehajtásáról

18. 7016/1984. (V. É. 17.) OVH irányelv a "Kiváló Vállalat"-i pályázatok elkészítéséről

19. 8006/1984. (V. É. 8.) OVH tájékoztató a magyar állampolgárok külföldi munkavállalásának engedélyezését megelőző eljárásról

20. 8009/1984. (V. É. 17.) OVH tájékoztató a vízgazdálkodási ágba tartozó gazdálkodó szervek felhasználói anyagszámrendszerének egységesítéséről

21. 8011/1984. (V. É. 15.) OVH tájékoztató a vízgazdálkodásba tartozó tevékenységek fogyasztói ár (díj) változtatásával kapcsolatos tennivalókról

22. 8012/1984. (V. É. 1985. 2.) OVH tájékoztató az 1985. január hó 1-jén hatályában fennmaradó árszabályozó tartalmú jogi iránymutatásokról

23. 9003/1984. (V. É. 8.) OVH közlemény a folyamszabályozási kotrás és a jégtörési munkák 1984-től egységes árkülönbözeti mutatóiról

24. 9004/1984. (V. É. 8.) OVH közlemény a kútfúrási és egyes talajmechanikai fúrási munkák 1984. január 1-jétől érvényes árkülönbözeti mutatóiról

25. 7018/1985. (V. É. 12.) OVH irányelv a vízitársulatok magasabb vezető állású dolgozóinak prémiumfeladatáról

26. 9007/1985. (V. É. 1986. 1.) OVH közlemény az OVH szervezetének módosításáról, valamint a szervezeti egységeinek és a vízügyi szerveknek felügyeletéről

27. 6005/1986. (V. É. 9.) OVH elvi állásfoglalás a fagykárt szenvedett vízmérők javításával, pótlásával felmerülő költségek viseléséről

28. 7001/1986. (T. K. 4.) OKTH-MTTH irányelv a fővárosi, megyei környezet- és természetvédelmi bizottságok szervezéséről és feladatköréről

29. 8001/1986. (T. K. 1.) OKTH tájékoztató a Madártani Intézet és a Barlangtani Intézet működéséről

30. 8013/1986. (V. É. 1.) OVH tájékoztató az "Alkotó Ifjúság" VI. ötéves tervidőszakra közzétett felhívás módosításáról

31. 90.154/13/1986. OVH Közgazdasági Főosztályának közleménye a Dunakeszi városban érvényesíthető csatornahasználati díjak leirati ármegállapításáról

32. A KVM Személyzeti Főosztályának tájékoztatója (K. V. É. 1988. 11.) a magasabb vezető állású dolgozók törzsgárda-jutalmának megállapításáról

Tartalomjegyzék