Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

41/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet

az igazságügyminiszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az igazságügyminiszter feladatával és hatáskörével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Az igazságügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) ellátja az igazságszolgáltatással összefüggő jogalkotási feladatokat. Ennek keretében:

a) előkészíti a bíróságok szervezetére és eljárására vonatkozó, valamint a büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi és az igazságszolgáltatás körébe tartozó más jogszabályokat;

b) kiadja a hatáskörébe tartozó egyéb jogszabályokat;

c)[1] a jogalkotási feladatainak ellátásához szükséges körben az Országos Igazságszolgáltatási Tanács közreműködésével - a bírósági statisztikai adatok felhasználásával is - elemzi a jogszabályok hatályosulását.

2. §

A miniszter gondoskodik arról, hogy a jogszabályok összhangban álljanak más jogszabályokkal, megfeleljenek a jogalkotás szakmai követelményeinek, illetőleg beilleszkedjenek az egységes jogrendszerbe.

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott - a jogszabályokra vonatkozó - követelmények érvényre juttatása érdekében a jogszabályelőkészítés során a miniszter:

a) a törvényjavaslat tervezetét az előterjesztő szakminiszterrel együtt készíti el, és terjeszti a Kormány elé;

b) egyetértése szükséges a szakminiszter által előkészített kormányrendelet tervezetnek a Kormány elé történő terjesztéséhez;

c) véleményezi - a szakminiszter által elkészített -miniszteri rendelet tervezetét.

(2) A jogszabályelőkészítés szakmai színvonalának emelése érdekében a miniszter tudományos kutatásokat kezdeményez, szervez és irányít.

4. §

A miniszter - eltérő kormánydöntés, illetve az érdekelt miniszterekkel történő eltérő megállapodás hiányában -képviseli a Kormányt az Alkotmánybíróság eljárásában, ha az eljárást a Kormány kezdeményezi, vagy az kormányrendeletet, illetőleg annál magasabb szintű jogszabályt érint.

5. §

(1)[2]

(2)[3]

(3) A miniszter - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - kinevezi a közjegyzőket.

6. §

A miniszter - a külön jogszabályban foglaltak szerint -az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatban:

a) felügyeletet gyakorol - a szaktevékenység szerint illetékes minisztert megillető szakfelügyeleti jogkör kivételével - a szakértői működés felett;

b) megszervezi az igazságügyi szakértői intézeteket, megállapítja a székhelyüket, működési területüket és tevékenységi körüket;

c) kinevezi az igazságügyi szakértői intézetek vezetőit és szakértőit;

d) meghatározza a szakértők díjazását.

7. §

(1) A miniszter ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység központi ágazati irányítását.

(2) A miniszter felügyeletet gyakorol az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda működése felett.

8. §

(1) A miniszter - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét.

(2) A miniszter felügyeli az igazságügyi informatikai országos rendszerek működtetését, és fejleszti az igazságügyi informatika rendszerét.

(3) Kezdeményezi és ösztönzi a jogalkotást és a jogalkalmazást elősegítő számítástechnikai rendszerek létrehozását, és közreműködik ezek kialakításában.

9. §

A miniszter - a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárával együttesen - gondoskodik a hivatalos jogszabálygyűjtemények kiadásáról.

10. §

A miniszter meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, az ügyvédjelöltek, a jogi előadók, más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint egyéb szakmai továbbképzésének alapvető szabályait.

11. §

(1)[4] A miniszter - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - gondoskodik a Magyar Köztársaság által megkötött két- és többoldalú közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáról.

(2)[5] A miniszter ellát nemzetközi szerződések előkészítésével, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatos feladatokat.

(3) A miniszter szervezi és összehangolja az Európa Tanács és a Magyar Köztársaság közötti, a jog területén történő együttműködést.

(4)[6] A miniszter gondoskodik arról, hogy az Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadása, illetve az ilyen tárgyú ajánlások gyakorlati megvalósítása az ehhez szükséges feltételek kialakulását követően megtörténjék. Véleményt nyilvánít, illetőleg kezdeményezőleg lép fel a jog területére eső egyéb egyezmények elfogadását illetően.

(5)[7] A miniszter kijelöli az Európa Tanács emberi jogi, általános jogi és büntetőjogi igazgatótanácsaiban résztvevő magyar képviselőket.

(6)[8] A miniszter a jogszabálytervezetet véleményezi abból a szempontból is, hogy az megfelel-e az Európai Közösség jogával való összeegyeztethetőség követelményének. Véleményét ismerteti a Kormány, és - ha törvényjavaslat esetén az szükségessé válik - a javaslat tárgya szerint érintett parlamenti bizottság ülésén.

12. §

A miniszter - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - felügyeletet gyakorol a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága és a büntetésvégrehajtási intézetek működése felett.

13. §[9]

(1) A miniszter - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a honvédelem központi irányításával kapcsolatban

a) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit,

b) biztosítja a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás ágazati feladatai végrehajtását,

c) előkészíti, egyezteti és a Kormány elé terjeszti az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket tartalmazó jogszabálytervezeteket,

d) az igazságszolgáltatásra vonatkozó és kihirdetésre alkalmasnak elfogadott rendkívüli intézkedéseket tartalmazó jogszabálytervezeteket tájékoztatásul megküldi a köztársasági elnöknek.

(2) A miniszter rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején külön jogszabályban meghatározottak szerint előkészíti, szervezi és - a bírói függetlenség sérelme nélkül - felügyeli az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedések végrehajtását.

14. §[10]

A miniszter ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

15. §[11]

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 125/1997. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.12.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 125/1997. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1997.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 125/1997. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1997.12.01.

[4] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/98. száma. Megjelent 1990.10.04.

[5] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/98. száma. Megjelent 1990.10.04.

[6] Beiktatta a 160/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[7] Beiktatta a 160/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[8] Beiktatta a 8/1994. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1994.02.01.

[9] Beiktatta a 101/1994. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1994.07.07.

[10] Számozását módosította a 101/1994. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1994.07.07.

[11] Számozását módosította a 101/1994. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1994.07.07.