5/1990. (I. 18.) MT rendelet

a korengedményes nyugdíjazásról

1. §

(1)[1] A munkáltató legfeljebb öt évvel az öregségi nyugdíjkorhatár (figyelembevéve a korkedvezményes életkort is) előtt álló munkavállalóval (ideértve a munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban, bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottakat is) megállapodhat a dolgozó korengedményes nyugdíjazásáról.

(2) A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy

a) a dolgozó nő legalább 25 évi, a dolgozó férfi legalább 30 évi - az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szerv (továbbiakban: társadalombiztosítási szerv) által előzetesen igazolt - szolgálati idővel rendelkezzék,

b)[2]

c)[3] a munkáltató az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az évenkénti emelések és a kiegészítések nélküli nyugdíj összegét, továbbá a korengedményes nyugdíjhoz megállapított házastársi pótlékot, illetőleg a házastárs utáni jövedelempótlékot a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság) elkülönített számlájára egy összegben befizeti.

(3)[4] Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes időtartam alatt megszűnik, akkor az előre befizetett nyugdíjösszeg még hátralévő arányos részét a társadalombiztosítási szerv visszafizeti. Ha a munkáltató a (2) bekezdés c) pontja szerint előírt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a megállapító határozat visszavonásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kezdeményezésére az ellátást megállapító nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóságnak pedig saját hatáskörébe gondoskodnia kell.

(4) A kifizetett nyugdíjösszeget a gazdálkodó szervezet a költségei, a költségvetési szerv megtakarításai terhére számolja el.

(5) A munkáltató a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodásról köteles értesíteni az illetékes társadalombiztosítási szervet és egyúttal nyilatkozni a (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségvállalásáról.

2. §[5]

3. §[6]

4. §[7]

5. §[8]

A korengedményes nyugdíj megállapítására és folyósítására a társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a megállapított nyugdíj folyósítására az 1. § (2) bekezdésében meghatározott együttes feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

6. §[9]

Az 1. § (2) bekezdésének c) pontjában és az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a központi költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók korengedményes nyugdíját meg kell állapítani és folyósítani kell akkor is, ha az említett munkáltató vállalja, hogy a korengedményes nyugdíjnak az évenkénti emeléseket (kiegészítéseket), a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot) tartalmazó összegét az öregségi korhatár betöltéséig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak félévenként előre - minden év január 31., illetőleg június 30. napjáig - megfizeti. Ha a munkáltató az előírtak szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az a továbbiakban a központi költségvetést terheli.

7. §[10]

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 11/1996. (III. 13.) AB határozat.

[2] Hatályon kívül helyezte a 34/1991. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 1991.03.01.

[3] Megállapította az 52/1995. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.05.10.

[4] Módosította a 52/1995. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.05.10.

[5] Hatályon kívül helyezte a 34/1991. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 1991.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 34/1991. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 1991.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 34/1991. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 1991.03.01.

[8] Megállapította az 52/1995. (V. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1995.05.10.

[9] Beiktatta az 52/1995. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1995.05.10.

[10] Számozását módosította a 52/1995. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1995.05.10.