69/1990. (IV. 4.) MT rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló a 26/1984. (IX. 1.) MT és az 51/1979. (XII. 20.) MT rendelettel módosított 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a előtti cím és a 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A földmérési és térképészeti állami alapadatok

10. § (1) A R. 3. §-ában említett alapponthálózatokat, adatait, továbbá a R. 4. §-ában felsorolt térképeket, valamint az előállításukkor készült mérési és számítási munkarészeket és vázlatokat, földmérési és térképészeti alapadatoknak (továbbiakban: állami alapadatok) kell tekinteni. Állami alapadatnak minősülnek továbbá az ország egyes területein még forgalomban levő, nem az Egységes Országos Térképrendszerben készült földmérési és topográfiai térképek, valamint az ezek alapjául szolgáló alappontok is.

(2) Az állami alapadatok előállításának és fenntartásának pénzügyi fedezete az állami költségvetés. Az állami alapadatok soron kívüli előállítása az érdekeltek költségére történhet.

(3) Az állami költségvetésben az új állami alapadatok előállítására biztosított költségvetési előirányzatot ki kell egészíteni az állami alapadatok forgalmazásából befolyt összeg hatvannégy százalékával, míg a további rész az adatszolgáltatót illeti meg.

(4) A megvásárolt állami alapadatok változatlan, átdolgozott vagy más rendszerbe bedolgozott, továbbá digitalizált formában történő forgalmazása csak külön szerződéssel történhet.

(5) Szakigazgatási szervek a birtokukban levő állami alapadatokba betekintést engedélyezhetnek, de ezekről másolatokat csak a miniszter által meghatározott adatszolgáltató szervvel kötött szerződés szerint adhatnak ki.

(6) Az állami alapadatok előállítását, fenntartását, kezelését és védelmét a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) szabályozza."

2. §

A R. 11. §-a előtti cím és a 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az állami alapadatok szolgáltatása

11. § (1) A természetes és jogi személyek, valamint az említettek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságainak képviselői (2) bekezdésben foglalt kivétellel minden állami alapadatba - az állam és szolgálati titkot tartalmazókba a külön jogszabályok előírásainak betartásával - betekinthetnek és azokról másolatot igényelhetnek, illetve készíthetnek.

(2) Az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, továbbá egyéb munkarészekbe és a forgalomból kivont állami alapadatokba csak földmérési jogosultsággal rendelkező szakember tekinthet be és jogosult másolatot igényelni, illetve készíteni.

(3) Az állami alapadatok szolgáltatása hitelesített, vagy hitelesítés nélküli formában történhet. Földmérési alaptérkép hitelességét a területileg illetékes földhivatal tanúsíthatja.

(4) Az adatok szolgáltatása, díjfizetés ellenében történhet. A díjakat, az adatszolgálgatás szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg."

3. §

A R. 15. §-a előtti cím és a 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A földmérési és térképészeti munkavégzés

15. § A földmérési és térképészeti munkák végzéséhez szakképzettség szükséges. E munkák irányításának feltételeit, továbbá a földmérési alaptérképen változást eredményező munkák végzésének az irányításához szükséges ingatlanrendező földmérői minősítést a miniszter rendeletben szabályozza."

4. §

A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Földmérési és térképészeti tevékenység az ezen munkák irányítására vonatkozó feltételekkel rendelkező személy által vagy ilyen személy irányításával végezhető."

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A korábbi rendelkezések alapján létesített Földmérői Névjegyzékbe felvett természetes személyek a - főfoglalkozásnak nem minősülő - földmérési tevékenységet 1990. december 31-ig folytathatják. A Földmérői Névjegyzékek 1991. január 1. napjával megszűnnek.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére