4/1991. (III. 14.) IM-BM együttes rendelet

a büntető eljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A büntető eljárás során keletkezett iratokról - ideértve az eljáró hatóság által beszerzett, illetőleg a büntető eljárásban résztvevő személyek által becsatolt iratokat is - az a hatóság, amely előtt a büntető eljárás folyamatban van a terhelt, a védő, a törvényes képviselő, a sértett, a magánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, valamint a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt képviselője kérésére nem hiteles másolatot, külön kérelmére hiteles másolatot ad.

(2) A feljelentő részére csak a feljelentésről adható másolat.

2. § A terheltre vonatkozó erkölcsi bizonyítványról, adózására, jövedelmi és szociális helyzetére vonatkozó igazolásról, környezettanulmányról és orvosi iratról csak a terhelt, illetőleg a védő és a törvényes képviselő részére adható másolat.

3. § (1) A nyomozás befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében felsoroltak csak olyan nyomozási cselekményről készült iratról kaphatnak másolatot, amelyen jelen lehettek. A nyomozás befejezése után a nyomozás iratairól a 2. és 4. §-ban foglalt korlátozással adható másolat.

(2) A sértett, illetőleg a tanú vallomását tartalmazó nyomozási iratról készült másolaton nem tüntethetők fel a sértett illetőleg a tanú személyi adatai.

4. § Nem adható másolat

a)[1]

b) az eljáró hatóság határozatának tervezetéről,

c)[2]

d) a bíróság tanácsülési jegyzőkönyvéről,

e) a kisebbségi véleményen levő bíró írásbeli véleményéről.

5. § (1) A másolatot gépírással, illetőleg fénymásolással vagy más technikai eszközzel lehet elkészíteni. Az eredeti jegyzőkönyvvel egyidejűleg, átütéssel is készíthető másolat.

(2) A hiteles másolaton a keltezéssel , a hitelesítő aláírásával és a hatóság bélyegzőjének lenyomatával ellátott záradék igazolja azt, hogy a másolat szövege szó szerint megegyezik az eredeti irat szövegével.

(3) A másolatért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel, a törvény mellékletének IV. címében meghatározott összegű illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni; az illetékbélyeget lehetőleg arra az iratra kell felragasztani, amelyről a másolat készült.

(4) Ha a másolatot kérő a másolatnak postán való megküldését kéri, a postai költséget előzetesen köteles megtéríteni.

6. § Az eljáró hatóság által készített hangfelvételnek az 1. § (1) bekezdésében felsoroltak hangfelvevő készülékére történő átjátszására a 3-5. § értelemszerűen irányadó.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Megsemmisítette a 6/1998. (III. 11.) AB határozat.

[2] Megsemmisítette a 6/1998. (III. 11.) AB határozat.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére