12/1993. (VII. 6.) IKM rendelet

a villamos hálózat fejlesztési hozzájárulásról szóló 1/1984. (I. 17.) IpM rendelet módosításáról

A Minisztertanács 7/1984. (I. 17.) MT rendeletének 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A villamos hálózat fejlesztési hozzájárulásról szóló 1/1984. (I.17.) IpM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nem nyereségorientált, szociális jellegű intézményeknek (pl. szociális otthon, rendház, szeretetotthon gyermekotthon, szociális célú alapítványok), valamint a bíróság által nyilvántartásba vett vallási közösségek, vallásfelekezetek (a továbbiakban együtt: egyházak) hitéleti tevékenységét szolgáló épületeinek villamosenergia-ellátása során jelentkező hálózatfejlesztési hozzájárulás mértékét a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani."

2. §

A R. 5. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Nem kell fejlesztési hozzájárulást fizetni:)

"d) az egyházaknak, ha a fűtési célú villamos energiát pihenőnapon (szombat, vasárnap) vagy munkaszüneti napon veszik igénybe;

e) a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, valamint a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolása alapján a mozgáskorlátozottaknak, továbbá a gyengénlátóknak és vakoknak 9,9 kW teljesítményig."

3. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter