1994. évi XII. törvény

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról[1]

1. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt. III.) 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kárpótlásra jogosultat - választásától függően

- a 7. § szerint kiszámított havi életjáradék vagy kárpótlási jegy formájában megállapított kárpótlás illeti meg.

(2) Ha a kárpótlásra jogosult állandó lakóhelye külföldön van, a részére folyósított életjáradékot a belföldi pénzintézetnél vezeteti forintszámlájára kell átutalni. Az átutalt összeg külföldi pénznemre nem váltható át."

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az a Kpt. III. alapján kárpótlásra jogosult, akinek állandó lakóhelye külföldön van és kárpótlását kárpótlási jegy formájában állapították meg, a határozatot hozó szervtől e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül - a kiadott kárpótlási jegy egyidejű visszaszolgáltatása mellett - kérheti az életjáradék folyósítását.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. március 1-jei ülésnapján fogadta el.