1994. évi XXV. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról[1]

1. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 34. § (2) bekezdésének h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az i) és j) pont számozása j) és k) pontra változik:

(Az Országos Választási Bizottság)

h) kitűzi - az országos lista jelöltjeinek bejelentésére előírt határidő lejártát követő 8 napon belül - a választás második fordulójának napját,

i) kitűzi az időközi választás első és második fordulójának napját,"

2. § A Vjt. 40. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolást a választás első és második fordulóját megelőző napon 16 óráig, a (2) bekezdésben meghatározott igazolást csak a választás első fordulóját megelőző napon 16 óráig lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján kérni és kiadni. Az igazolást ajánlott levélben is lehet kérni, feltéve, ha az az illetékes hivatalhoz az (1) bekezdésben meghatározott esetben a választás első vagy második fordulóját megelőző 5. napon, a (2) bekezdésben meghatározott esetben az első fordulót megelőző 5. napon megérkezik. A levélben meg kell jelölni az új lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet, ahol a választópolgár szavazni kíván. A levélben kért igazolást a választópolgár számára az általa megjelölt címre tértivevénnyel kell megküldeni úgy, hogy a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző napon megkapja."

3. § A Vjt. 8. és 9. számú mellékletének helyébe e törvény 1. és 2. számú melléklete lép.

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1994. évi XXV. törvényhez

"A Vjt. 8. számú melléklete [az 52. § f) pontjához]

"

2. számú melléklet az 1994. évi XXV. törvényhez

"A Vjt. 9. számú melléklete [az 52. § f) pontjához]

"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. március 22-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék