1994. évi LXVIII. törvény

az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról[1]

1. § Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A képviselő tiszteletdíjának csökkentésére a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) rendelkezései az irányadók."

2. § A Tv. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A párt országgyűlési képviselőcsoportja vezetőjének helyettese a képviselői alapdíj alapulvételével 100% pótdíjban részesül. Ha a képviselőcsoport létszáma

- az 50 főt nem haladja, meg a pótdíjra egy helyettes,

- az 51 főt eléri, de a 100 főt nem haladja meg, a pótdíjra két helyettes,

- a 100 főt meghaladja, a pótdíjra három helyettes jogosult."

"(4) Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja

- elnökének tiszteletdíja a képviselői alapdíjnak,

- az első és a második alelnök tiszteletdíja a képviselői alapdíj 80%-ának,

- a vezetőségi tagok tiszteletdíja a képviselői alapdíj 40%-ának

megfelelő összeg.

A tiszteletdíj havonta esedékes, és az egyébként járó képviselői díjazáson felül illeti meg a jogosultakat."

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tv. 2. §-a (1) bekezdésében az Országgyűlés különbizottságai tisztségviselőire és tagjaira, valamint az állandó bizottság titkárára vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjára vonatkozó rendelkezéseket 1994. július 4. napjától kell alkalmazni.

(2) A Házszabály 44. §-ának (2) és (3) bekezdése a távolmaradás igazolása rendjének megállapítását követő 8. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. november 8-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére