1995. évi CVIII. törvény

a magyar állampolgárok külföldi állampolgárokkal történő házasságkötésére vonatkozó jogszabályok módosításáról[1]

1. § (1) A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az igazolás alól a területileg illetékes fővárosi, megyei, közigazgatás hivatal vezetője indokolt esetben felmentést adhat."

(2) A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha magyar állampolgár vagy Magyarországon lakó hontalan külföldön kíván házasságot kötni, a területileg illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a magyar jog szerint nincs akadálya."

2. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A nem magyar állampolgár részére a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolás alóli felmentés a felmentés kiállításának napjától számított hat hónapig érvényes.

(2) A felmentés megadását az együttesen megjelenő házasulók a házasság megkötésére illetékes anyakönyvvezetőnél kérhetik."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. december 5-i ülésnapján fogadta el.