151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló - többször módosított - 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a (1) bekezdése d) pontjának 30. ábrája helyébe a következő ábra lép, és a bekezdés a következő z/1. ponttal egészül ki:

30.ábra

"z/1. "Korlátozott sebességű övezet" (53/a. ábra) jelzőtábla az jelzi, hogy a "Korlátozott sebességű övezet vége" (53/b. ábra) jelzőtábláig az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos.

53/a. ábra

53/b. ábra"

(2) Az R. 14. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha az (1) bekezdés a)-d) és z/1. pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn."[1]

2. §

(1) Az R. 42. §-át megelőző alcím a következő alcímre változik:

"Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben"

(2) Az R. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

(4) A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni."

3. §

(1) Az R. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a segédmotoros kerékpárt helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszóróval kell kivilágítani. Nem kell a tompított fényszóróval kivilágítani az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú járművet, amely sík úton önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a tompított fényszóróval fel nem szerelt segédmotoros kerékpárt."

(2) Az R. 44. §-ának (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A forgalomban részt vevő motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

(8) Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok közölt is ki kell világítani."

4. §

(1) Az R. 49. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gépjármű megkülönböztető jelezéseket adó berendezéseit csak abban az esetben szabad működtetni, ha a feladat sürgős ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kíséretük biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok az indokolttá teszik.

(2) A megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű vezetője - a rendőr és a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések jelzéseit kivéve - a közúti jelzéseket, továbbá a 24-43. §-okban foglalt rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és meggyőződött arról, hogy a közlekedés többi résztvevője az akadálytalan továbbhaladást lehetővé tette."

(2) Az R. 49. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A megkülönböztető jelzéseket használó gépkocsit tompított fényszóróval lakott területen belül nappal és jő látási viszonyok között is ki kell világítani."

5. §

Az R. 54. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) és (3) bekezdésben, a (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjában foglalt rendelkezést a segédmotoros kerékpárok közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy

a) kerékpár sávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, valamint[2]

b) segédmotoros kerékpáron utast szállítani,[3]

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni[4]

nem szabad."[5]

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/4. száma. Megjelent 1996.01.18.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/4. száma. Megjelent 1996.01.18.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/4. száma. Megjelent 1996.01.18.

[4] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/4. száma. Megjelent 1996.01.18.

[5] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/4. száma. Megjelent 1996.01.18.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére