1996. évi XI. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról[1]

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 46. §-a a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem kell adóelőleget levonni a nyugdíjból és az azzal azonosan adózó jövedelmekből azzal, hogy a szabadságvesztés-büntetése idején munkát végző magánszemély e tevékenységből származó jövedelme a törvény alkalmazásában nyugdíjjal azonosan adózó jövedelemnek minősül.

(5) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során - az ott meghatározott mértéktől eltérően - a kifizetőnek az adótábla szerint kell adóelőleget levonnia, ha a magánszemély írásban nyilatkozik, hogy az adóévben az összevont adóalapot képező jövedelme várhatóan nem haladja meg a 380 ezer forintot, azzal, hogy ha az adóév folyamán több alkalommal fizet ki ugyanazon magánszemélynek az összevont adóalapba tartozó e § szerinti jövedelmet, akkor kifizetésenként az adóév elejétől kezdődően e jövedelmeket összesítenie kell és ennek alapján az adótábla szerint kiszámított adót csökkentenie kell az általa már korábban levont adóelőleg összegével és az így kiszámított adókülönbözetet kell adóelőleg címén levonnia.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában, ha az ott említett nyilatkozat szerinti összevont adóalapnak nyugdíj vagy azzal azonosan adózó jövedelem is része, akkor annak (azok) éves összegéhez történő hozzáadással kell az adott kifizetésre vonatkozó adóelőleget megállapítani oly módon, hogy az adótábla szerinti adóból le kell vonni a nyugdíj és/vagy az azzal azonosan adózó jövedelem adótábla szerinti adóját is."

2. § (1) Az Szja tv. 47. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a várható adó összegét a következők szerint kell kiszámítani:]

"c) Ha a magánszemélynek nyugdíja vagy azzal azonosan adózó jövedelme is van, a bér kifizetésekor - az a) és b) pontokban foglalt rendelkezésektől eltérően - a nyugdíj és a bér összeadásával az összevont adóalap adójának kiszámítására előírt adótáblát és az adójóváírásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

(2) Az Szja tv. 47. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A munkáltató, a bér kifizetője az adóelőleg megállapításánál figyelembe veszi]

"a) a nyugdíjat, az azzal azonosan adózó jövedelmeket és ezek adótábla szerint kiszámított adójának levonását,"

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időpontot követő hónap első napjától kell alkalmazni azzal, hogy a kifizető az Szja tv. 46. §-ának (4) bekezdését, valamint a munkáltató az Szja tv. 47. §-a (2) bekezdésének c) pontját és (5) bekezdésének a) pontját, az Szja tv. 48. §-ának (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével 1996. január 1-jétől alkalmazhatja.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. március 5-i ülésnapján fogadta el.