1996. évi XVI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról[1]

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a következők szerint módosul:

1. § Az Mt. 151. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A munkavállaló részére távolléti díj jár)

"c) a 107. § d) és e) pontjában meghatározott esetekben;"

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. március 19-i ülésnapján fogadta el.