Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet

a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

(A Magyar Köztársaság elnöke elfogadó okiratának letétbe helyezése a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet főtitkáránál 1997. január 30. napján megtörtént. A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1997. február 1. napján lépett hatályba.)

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű fordítása a következő:

"1978/1995. évi nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról

Az ebben az Egyezményben Részes Felek

azt óhajtva, hogy a tengeren az élet- és vagyonbiztonságot, továbbá a tengeri környezet védelmét a tengerészek képzésére, képesítésére és az őrszolgálat ellátására vonatkozó nemzetközi normák közös megállapításával elősegítsék,

figyelembe véve, hogy a cél elérésére a legmegfelelőbb a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény megkötése,

megállapodtak az alábbiakban:

I. Cikk

Az Egyezményből eredő általános kötelezettségek

(1) A Felek kötelezik magukat, hogy az Egyezmény és az Egyezmény szerves részét képező melléklet rendelkezéseinek érvényt szereznek. Az Egyezményre való bármely hivatkozás egyben hivatkozás annak mellékletére is.

(2) A Felek kötelezik magukat, hogy hatályba léptetnek minden olyan törvényt, rendeletet, utasítást és szabályzatot, továbbá megtesznek minden egyéb olyan intézkedést, mely szükséges lehet az Egyezményben foglaltak teljes és maradéktalan megvalósításához, annak biztosítása végett, hogy a tengeri élet- és vagyonbiztonság, továbbá a tengeri környezet védelme szempontjából a hajón lévő tengerészek feladataik ellátására megfelelően képzettek és alkalmasak legyenek.

II. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyezmény alkalmazása tekintetében, amennyiben ettől kifejezetten eltérő rendelkezés nincs:

a) a Fél olyan államot jelent, melynek tekintetében az Egyezmény hatályba lépett;

b) az Igazgatás olyan Fél kormányzatát jelenti, melynek lobogóját a hajó viselni jogosult;

c) a Bizonyítvány olyan érvényes okmányt jelent, bármi legyen is annak megnevezése, melyet az Igazgatás adott ki, vagy az Igazgatás felhatalmazásával adták ki, illetőleg amelyet az Igazgatás elismer, és amely feljogosítja tulajdonosát arra, hogy az ebben az okmányban feltüntetett vagy a nemzeti szabályokban megállapított szolgálati beosztást betöltse;

d) a képesített a Bizonyítványt jogosan birtokoló személyt jelenti;

e) a Szervezet a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezetet (IMCO) jelenti;

f) a Főtitkár a Szervezet főtitkárát jelenti;

g) a tengerjáró hajó olyan hajót jelent, amely nem kizárólag belvízeken vagy védett vizeken belül vagy azok közvetlen közelében, vagy olyan körzetekben közlekedik, ahol kikötői előírások érvényesek;

h) a halászhajó hal, bálnák, fókák, rozmárok vagy egyéb tengeri élőlények elejtésére használt hajót jelent;

i) a Rádió Szabályzat a mindenkor hatályos Nemzetközi Távközlési Egyezmény mellékletét képező, vagy annak mellékletének tekintendő Rádió Szabályzatot jelenti.

III. Cikk

Alkalmazás

Az Egyezmény a valamely Fél lobogójának viselésére jogosult tengerjáró hajókon szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozik, kivéve az alábbi hajókon szolgálatot teljesítőket:

a) hadihajók, haditengerészeti segédhajók, illetőleg az állam tulajdonában lévő, vagy az általa üzemben tartott egyéb, csak kormányzati és nem kereskedelmi szolgálatban foglalkoztatott hajók, azonban mindegyik Fél a tulajdonában lévő vagy általa üzemben tartott ilyen hajók műveleteinek, illetve műveletképességének veszélyeztetése nélkül a megfelelő intézkedések meghozatalával biztosítja, hogy az ilyen hajókon szolgálatot teljesítő személyek az Egyezmény követelményeinek megfeleljenek olyan mértékben, amennyire ez ésszerű és megvalósítható;

b) halászhajók,

c) kereskedelemben nem foglalkoztatott kedvtelési célú jachtok, illetőleg

d) kezdetleges építésű fahajók.

IV. Cikk

Információk közlése

(1) A Felek, amint ez lehetséges, közlik a Főtitkárral:

a) az Egyezmény hatálya alá tartozó különböző ügyekben közzétett törvények, rendeletek, utasítások, szabályzatok és egyéb okiratok szövegét;

b) a tanfolyamok tantervére és tanulmányi idejére vonatkozó összes részletet, ahol ez lehetséges, továbbá az Egyezményeknek megfelelően kiállított Bizonyítvánnyal kapcsolatos nemzeti vizsgáztatási és egyéb követelményeket;

c) az Egyezménynek megfelelően kiállítandó bizonyítványok kellő számú mintapéldányát.

(2) A Főtitkár az (1) bekezdés a) pontja értelmében kapott bármilyen tájékoztatásról valamennyi Felet értesíti, és egyebek között, a IX. és X. Cikk teljesítése céljából felkérésre közli velük az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján kapott összes információt.

V. Cikk

Egyéb szerződések és értelmezés

(1) A Felek között hatályban lévő, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló szerződés, egyezmény és megállapodás, az alábbiak tekintetében érvényességi ideje alatt teljesen és maradéktalanul hatályban marad

a) azon tengerészek tekintetében, akikre ez az Egyezmény nem vonatkozik;

b) azon tengerészekre nézve, akikre ez az Egyezmény vonatkozik, azon ügyek tekintetében, melyekről az kifejezetten nem rendelkezik.

(2) Azonban amennyiben az ilyen szerződések, egyezmények és megállapodások az Egyezmény rendelkezéseivel ellentétesek, a Felek az ilyen szerződésekből, egyezményekből és megállapodásokból eredő kötelezettségeiket felülvizsgálják, annak biztosítására, hogy ezek a kötelezettségek az Egyezményből fakadó kötelezettségeikkel ne ütközzenek.

(3) Minden olyan ügy, melyre nézve az Egyezmény kifejezetten nem rendelkezik, a Felek jogalkotásának tárgya.

(4) Az Egyezmény semmiképpen nem prejudikálhatja a tengerjognak az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2750 (XXV) számú határozata alapján összehívott Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Konferenciája által végzendő kodifikálását és továbbfejlesztését, sem bármely állam jelenlegi és jövőbeni igényeit és jogi nézeteit a tengerjog kérdései, továbbá a parti állam és lobogó szerinti állam joghatóságának természete és mértéke tekintetében.

VI. Cikk

Bizonyítványok

(1) Parancsnoki, tiszti vagy beosztotti képesítő bizonyítványokat kell kiállítani azon jelöltek részére, akik az Igazgatás szerint eleget tettek az Egyezmény mellékletében foglalt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a szolgálati, életkori, egészségi alkalmassági, képzési, képesítési és vizsgakövetelményeknek.

(2) Az e Cikknek megfelelően kiállított parancsnoki és tiszti bizonyítványokat a kiállító Igazgatásnak a melléklet I/2 Szabályában előírt módon érvényesítenie kell. Amennyiben az alkalmazott nyelv nem angol, az érvényesítésnek angol nyelvű fordítást is magában kell foglalnia.

VII. Cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A képesítő vagy szolgálati bizonyítványt olyan beosztásra, melyre nézve az Egyezmény bizonyítványt követel meg, és amelyet az Egyezménynek a Félre tekintetében való hatálybalépése előtt az illető Fél jogszabályainak vagy a Rádió Szabályzatnak megfelelően állítottak ki a szolgálat ellátására nézve, az Egyezménynek az érintett Fél tekintetében való hatálybalépése után érvényesnek kell elismerni.

(2) Az Egyezménynek valamely Fél tekintetében való hatálybalépése után annak igazgatása képesítő bizonyítványokat a korábbi gyakorlatának megfelelően legfeljebb ötévi időtartamra továbbra is kiadhat. Az ilyen bizonyítványokat az Egyezmény tekintetében érvényesnek kell elismerni. Ezen átmeneti idő alatt az ilyen bizonyítványokat csak olyan tengerészeknek lehet kiállítani, akik az Egyezménynek az illető Fél tekintetében való hatálybalépése előtt kezdték meg tengeri szolgálatukat azon szolgálati ágazatban, amelyre ezek a bizonyítványok vonatkoznak. Az Igazgatásnak biztosítania kell, hogy minden más képesítésre pályázó jelöltet az Egyezménynek megfelelően vizsgáztassanak és képesítsenek.

(3) Az Egyezménynek valamely Fél tekintetében való hatálybalépését követő két éven belül, ez a Fél kiállíthat szolgálati bizonyítványt azon tengerészek részére, akik sem az Egyezménynek megfelelő kellő bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, sem az Egyezménynek az illető Fél tekintetében való hatálybalépése előtt a saját jogszabályai szerint kiállított képesítő bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, de akik

a) az Egyezménynek ennek a Félnek a tekintetében való hatálybalépését megelőző utolsó hét éven belül legalább háromévi tengeri szolgálatot teljesítettek abban a beosztásban, amelyre nézve szolgálati bizonyítványért folyamodnak;

b) igazolják, hogy ezt a szolgálatot kielégítően látták el;

c) eleget tesznek az Igazgatás követelményeinek az egészségi alkalmasság tekintetében, beleértve a látást és hallást, és tekintetbe véve életkorukat a folyamodás idején.

Az Egyezmény tekintetében az e bekezdésnek megfelelően kiállított szolgálati bizonyítványt az Egyezménynek megfelelően kiállított bizonyítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni.

VIII. Cikk

Felmentés

(1) Rendkívüli körülmények esetén az Igazgatások, amennyiben véleményük szerint ez személyekre, vagyonra vagy környezetre nézve veszélyt nem jelent, felmentést adhatnak ki, mely engedélyezi egy meghatározott tengerész számára egy meghatározott hajón legfeljebb hat hónapi időtartamra a szolgálat ellátását olyan beosztásban, amelyre nem rendelkezik megfelelő bizonyítvánnyal, feltéve, hogy az a személy, akinek a felmentést megadják, megfelelő és az Igazgatást kielégítő képzettséggel rendelkezik az üres beosztás biztonságos betöltéséhez. Rádióstiszti vagy rádiótávbeszélő-kezelői beosztás betöltéséhez ilyen felmentés csak a Rádió Szabályzat vonatkozó rendelkezéseiben előírt feltételekkel adható. Mindazonáltal felmentés nem adható hajóparancsnoknak, illetve gépüzemvezetőnek, kivéve az elháríthatatlan külső ok esetét, de akkor is csak a lehető legrövidebb időre.

(2) Felmentés valamely beosztásra csak olyan személy részére adható, aki a közvetlenül alatta levő beosztás betöltésére megfelelő képesítéssel rendelkezik. Ahol az Egyezmény képesítést a közvetlenül alatta levő beosztáshoz nem követel meg, ott felmentést olyan személynek lehet adni, akinek képességei és tapasztalatai az Igazgatás véleménye szerint nyilvánvalóan egyenértékűek a betöltendő beosztásra vonatkozó követelményekkel. Amennyiben az ilyen személy nem rendelkezik megfelelő bizonyítvánnyal, meg kell felelnie az Igazgatás által elfogadott és azt igazoló tesztnek, hogy a felmentés biztonsággal kiadható. Ezen túlmenően, az Igazgatásnak biztosítania kell, hogy a kérdéses beosztást a lehető legrövidebb időn belül megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel töltsék be.

(3) A Felek minden év január 1-je után a lehető leghamarabb jelentésben tájékoztassák a Főtitkárt az év során a tengerjáró hajókra az év során összesen kiadott felmentések számáról minden olyan beosztás tekintetében, amelyhez bizonyítvány szükséges, az 1600 BRT feletti, illetve alatti hajók számát külön közölve.

IX. Cikk

Egyenértékek

(1) Az Egyezmény nem akadályozza meg az Igazgatásokat abban, hogy megtartsanak, vagy elfogadjanak egyéb elméleti és gyakorlati oktatási rendszereket, beleértve azokat, melyek a műszaki fejlődéshez és különleges típusú hajókhoz és szállítási módokhoz adaptált tengeri szolgálattal és hajón belüli szervezettel járnak együtt, feltéve, hogy a hajó navigációs és műszaki irányításának, továbbá a rakomány kezelésének tekintetében a tengeri szolgálati gyakorlati ismeretek és a jártasság szint legalább az Egyezményben foglalt követelményekkel egyenértékű tengeri biztonsággal és a környezetszennyezés megelőzésével jár.

(2) Az ilyen intézkedésekre vonatkozó részleteket a gyakorlatilag lehető leghamarabb jelenteni kell a Főtitkárnak, aki az ilyen részleteket körlevélben valamennyi Féllel ismerteti.

X. Cikk

Ellenőrzés

(1) A hajók, a III. Cikkben foglalt kivételekkel, amikor valamelyik Fél kikötőiben tartózkodnak, az illető Fél által erre kellően felhatalmazott hivatalos személyek ellenőrzése alá tartoznak annak igazolása tekintetében, hogy a hajón szolgálatot teljesítő valamennyi tengerész, akinek az Egyezmény értelmében képesítéssel kell rendelkeznie, ilyen képesítéssel, illetve megfelelő felmentéssel rendelkezik. Az ilyen bizonyítványokat el kell fogadni, hacsak nincs alapos ok annak feltételezésére, hogy valamely bizonyítványt csalárd módon szereztek meg, illetve a bizonyítvány birtokosa nem az a személy, akinek részére a bizonyítványt eredetileg kiállították.

(2) Olyan esetben, amikor az (1) bekezdés alapján, illetve az "Ellenőrzési eljárások" című I/4 Szabályban meghatározott ellenőrzési eljárások alapján bármilyen hiányosságot észlelnek, az ellenőrzést végző hivatalos személy erről haladéktalanul írásban értesíti a hajó parancsnokát és a konzult, vagy annak hiányában, annak az államnak legközelebbi diplomáciai képviselőjét vagy tengerészeti hatóságát, amelynek lobogója viselésére a hajó jogosult, hogy megfelelő intézkedés történhessen. Az ilyen értesítésekben részletezni kell az észlelt hiányosságokat, és azokat az indokokat, amelyeknek alapján a Fél megállapítja, hogy ezek a hiányosságok a személyekre, vagyonra, illetve a környezetre nézve veszélyt jelentenek.

(3) Az (1) bekezdés alapján végzett ellenőrzés során, tekintetbe véve a hajó méretét és típusát, továbbá az út hosszát és jellegét, amennyiben az I/4 Szabály (3) bekezdésében említett hiányosságokat nem küszöbölik ki, és megállapítást nyer, hogy ez a tény a személyekre, vagyonra, illetve a környezetre nézve veszélyt jelent, az ellenőrzést végző Fél tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy a hajó ne induljon el mindaddig, amíg ezek a követelmények a veszély megszüntetéséhez szükséges mértékben nem teljesülnek. Az intézkedésre vonatkozó tényeket a Főtitkárnak haladéktalanul jelenteni kell.

(4) Az e Cikk alapján végzett ellenőrzések végrehajtása során, minden lehetőt meg kell tenni a hajó indokolatlan visszatartásának vagy késleltetésének elkerülésére. Amennyiben egy hajót ilyen módon visszatartanak vagy késleltetnek, úgy az igényt tarthat minden ebből eredő veszteségének, illetve kárának megtérítésére.

(5) Ezt a Cikket szükség szerint kell alkalmazni annak biztosítására, hogy az Egyezményben nem részes állam lobogójának viselésére jogosult hajó ne részesüljön kedvezőbb elbánásban, mint amilyenben valamely Fél lobogóját viselni jogosult hajó részesül.

XI. Cikk

A technikai együttműködés elősegítése

(1) Az Egyezményben részes Felek, a Szervezettel konzultálva és annak közreműködésével, támogatást nyújtanak azon Felek részére, akik technikai segítséget kérnek a következőkhöz:

a) adminisztratív és technikai személyzet képzése,

b) tengerészképző tanintézetek létrehozása,

c) a tanintézetek berendezésekkel és eszközökkel való ellátása,

d) megfelelő képzési programok kidolgozása, beleértve a tengerjáró hajókon történő gyakorlati képzést, és

e) egyéb intézkedések a tengerészképzés elősegítése érdekében,

lehetőleg nemzeti, szubregionális vagy regionális alapon, az Egyezmény célkitűzéseinek és rendeltetésének megvalósítása elősegítése végett, számításba véve a fejlődő országok különleges igényeit ebben a vonatkozásban.

(2) A Szervezet a maga részéről támogatni fogja a fent említett erőfeszítéseket, más nemzetközi szervezetekkel, de különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel konzultálva, illetve azzal társulva.

XII. Cikk

Módosítások

(1) Az Egyezmény az alábbi eljárások bármelyikével módosítható:

a) módosítások a szervezeten belüli megvitatás után:

(i) a valamelyik Fél által javasolt bármely módosítást a Főtitkárhoz kell benyújtani, aki ezt követően a megvitatást megelőzően legalább hat hónappal körlevélben közli azt e Szervezet valamennyi tagjával, valamennyi Féllel és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Főigazgatójával,

(ii) minden ily módon javasolt és köröztetett módosítást a Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága elé kell utalni megvitatás végett,

(iii) a Felek, akár tagjai a Szervezetnek, akár nem, jogosultak rész venni a Tengerészeti Biztonsági Bizottságnak a módosítás megvitatásával és elfogadásával kapcsolatos munkájában,

(iv) a módosításokat az a) pont (iii) alpontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kibővített Tengerészeti Bizottságban (a továbbiakban: kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottság) jelen lévő és szavazó Felek kétharmados többségével kell elfogadni, azzal a feltétellel, hogy a szavazás idején a Felek legalább egyharmadának jelen kell lennie,

(v) az így elfogadott módosításokat a Főtitkár valamennyi Félhez elfogadás végett továbbítja,

(vi) valamely Cikk módosítását azon a napon kell elfogadottnak tekinteni, amikor ezt a Felek kétharmada elfogadja,

(vii) a melléklet valamely módosítását elfogadottnak kell tekinteni:

1. attól a naptól számított két év elteltével, amikor azt a Felekhez elfogadás végett továbbították,

2. vagy ettől eltérő, de legalább egyéves időszak elteltével, ha annak elfogadásakor a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságban jelen levő és szavazó Felek kétharmados többsége úgy határozott; azonban a módosítást el nem fogadottnak kell tekinteni, ha a meghatározott időn belül vagy a Felek egyharmada, vagy pedig azok a Felek, melyeknek együttes hajótere a világ 100 BRT, illetve annál nagyobb hajókból álló hajóterének legalább hetven százalékát teszi ki, a módosítás ellen tiltakozást jelentenek be a Főtitkárnál,

(viii) valamely Cikk módosítása hat hónappal azt követően lép hatályba az azt elfogadó Felekre, amely napon azt elfogadottnak kell tekinteni, és minden olyan Félre nézve, amely ezt követően fogadja el, az általa történt elfogadás napját követően hat hónappal,

(ix) a melléklet valamely módosítása valamennyi Félre nézve - kivéve azokat, akik az a) pont (vii) alpontjának megfelelően a módosításra nézve tiltakozást jelentettek be, és az ilyen tiltakozást nem vonták vissza - azt a napot követően hat hónappal lép hatályba, amelyen azt elfogadottnak kell tekinteni. A hatálybalépésre előírt időpont előtt, bármelyik Fél bejelentést tehet a Főtitkárnál arra nézve, hogy kivonja magát a módosítás hatálybalépése alól annak hatálybalépésétől számított legfeljebb egy évi időtartamra, vagy olyan hosszabb időtartamra, amennyit a módosítás elfogadásakor a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságban jelen levő és szavazó Felek kétharmados többsége megállapított; vagy

b) módosítás értekezleten

(i) valamely Félnek a Felek legalább egyharmada által támogatott kívánságára, a Szervezet, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Főigazgatójával együttesen és vele konzultálva, összehívja a Felek értekezletét az Egyezmény módosításának megvitatására,

(ii) az ilyen értekezleten a jelen levő és szavazó Felek kétharmados többsége által elfogadott minden módosítást a Főtitkár a Felekhez továbbítja elfogadásra,

(iii) amennyiben az Értekezlet ettől eltérően nem határoz, a módosítást az a) pont (vi) és (viii), illetve (vii) és (ix) alpontjának megfelelően kell elfogadottnak tekinteni, és az annak megfelelően lép hatályba, azzal az eltéréssel, hogy az ezekben az alpontokban a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságra történő utalás alatt az Értekezletre való utalást kell érteni.

(2) Minden, valamely módosításra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot vagy tiltakozást, illetve az (1) bekezdés a) pontja (ix) alpontjának megfelelően tett minden bejelentést írásban kell benyújtani a Főtitkárhoz, aki az ilyen előterjesztésekről és azok kézhezvételének időpontjáról valamennyi Felet tájékoztatja.

(3) Minden hatálybalépő módosításról, továbbá a módosítás hatálybalépésének időpontjáról a Főtitkár valamennyi Felet értesíti.

XIII. Cikk

Aláírás, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás, csatlakozás

(1) Az Egyezmény a Szervezet Központjában az 1978. év december 1. napjától az 1979. év november 30. napjáig aláírásra, ezt követően pedig csatlakozásra nyitva áll. Az Egyezménynek bármely állam részesévé válhat:

a) megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartás nélküli aláírással, vagy

b) megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól függő aláírással, melyet megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ, vagy

c) csatlakozással.

(2) A megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás a vonatkozó okiratnak a Főtitkárnál való letétbe helyezésével történik.

(3) A Főtitkár az Egyezményt aláírt vagy ahhoz csatlakozott államokat, továbbá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Főigazgatóját, minden aláírásról, illetőleg minden megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezéséről és a letétbe helyezés időpontjáról értesíti.

XIV. Cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény azt követően tizenkét hónappal lép hatályba, amikor legalább huszonöt olyan állam, amelyek együttes kereskedelmi hajótere a világ 100 BRT, illetve annál nagyobb hajókból álló teljes hajóterének legalább ötven százalékát teszi ki, azt megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartás nélkül aláírta, vagy pedig a XIII. Cikknek megfelelően megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

(2) A Főtitkár az Egyezmény hatálybalépésének napjától valamennyi azt aláíró, illetve ahhoz csatlakozott államot értesíti.

(3) Minden olyan megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat, amelyet az (1) bekezdésben említett tizenkét hónap alatt helyeznek letétbe, az Egyezmény hatálybalépésekor vagy az okirat letétbe helyezését követő három hónap eltelte után lép hatályba, aszerint, hogy melyik a későbbi időpont.

(4) Minden olyan megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat, amelyet az Egyezmény hatálybalépésének napja után helyeznek letétbe, a letétbe helyezés napját követő három hónappal lép hatályba.

(5) Minden olyan megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot, amelyet olyan időpontot követően helyeztek letétbe, amikor valamely módosítást a XII. Cikk értelmében elfogadottnak kell tekinteni, a módosított Egyezményre kell vonatkoztatni.

XV. Cikk

Felmondás

(1) Az Egyezményt bármelyik Fél attól a naptól számított öt év elteltével, amikor az Egyezmény ránézve hatályba lépett, bármikor felmondhatja.

(2) A felmondás a Főtitkárhoz intézett írásbeli bejelentéssel történik, aki az összes többi Felet és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Főigazgatóját minden ilyen kézhez vett bejelentésről, annak kézhezvételének időpontjáról, valamint a felmondás hatálybalépéséről értesíti.

(3) A felmondás tizenkét hónappal azt követően lép hatályba, amikor a Főtitkár a felmondásról szóló bejelentést kézhez vette, vagy pedig a bejelentésben feltüntetett ennél későbbi időpontban.

XVI. Cikk

Letétbe helyezés és nyilvántartásba vétel

(1) Az Egyezmény a Főtitkárnál kerül letétbe helyezésre, aki annak hiteles másolatát az Egyezményt aláírt, illetve ahhoz csatlakozott valamennyi államhoz megküldi.

(2) Az Egyezmény hatálybalépése után a Főtitkár annak szövegét az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 102. Cikke szerint nyilvántartásba vételre és közzétételre az Egyesült Nemzetek Szervezet Főtitkárának megküldi.

XVII. Cikk

Nyelvek

Ez az Egyezmény egy példányban, angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven készült, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Hivatalos fordítás arab és német nyelven készül, és azok az aláírt eredetivel együtt kerülnek letétbe helyezésre.

Ennek hiteléül a Kormányaik által erre kellőképpen meghatalmazott alulírottak az Egyezményt aláírták.

Készült Londonban, az ezerkilencszázhetvennyolcadik évi július hó hatodik napján.

Melléklet

I. Fejezet

Általános rendelkezések

I/1 Szabály

Fogalommeghatározások és magyarázatok

1. Az Egyezmény alkalmazása tekintetében, ha ettől kifejezetten eltérő más meghatározás nincs:

1.1. a Szabályzat az Egyezmény mellékletében foglalt szabályokat jelenti;

1.2. a jóváhagyott a jelen szabályok értelmében a részes Fél által jóváhagyottat jelenti;

1.3. a parancsnok a hajón a parancsnoki jogkört gyakorló személyt jelenti;

1.4. a tiszt a személyzetnek azt a parancsnokon kívüli tagját jelenti, akit a nemzeti jog vagy szabályzatok annak minősítenek, illetve ilyen minősítés hiányában a közfelfogás vagy szokás annak tart;

1.5. a fedélzeti tiszt az Egyezmény melléklete II. fejezetének rendelkezései alapján képesített tisztet jelenti;

1.6. az első tiszt azt a rangsorban a parancsnok után következő fedélzeti tisztet jelenti, akire a hajó parancsnoksága a parancsnok alkalmatlanná válása esetén átszáll;

1.7. a géptiszt az Egyezmény melléklete III. fejezetének rendelkezései alapján képesített tisztet jelenti;

1.8. a gépüzemvezető a hajó főüzemi berendezéséért, valamint a hajó egyéb gépészeti és villamos berendezéseinek üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős rangidős géptisztet jelenti;

1.9. a másodgéptiszt azt a rangsorban a gépüzemvezető után következő géptisztet jelenti, akire a gépüzemvezető alkalmatlanná válása esetén a hajó főüzemi berendezéséért, egyéb gépészeti és villamos berendezéseinek üzemeltetéséért és karbantartásáért való felelősség átszáll;

1.10. a géptisztjelölt olyan személyt jelent, aki géptisztté válása érdekében képzés alatt áll, és akit a nemzeti jog vagy szabályzatok ilyennek minősítenek;

1.11. a rádiókezelő az Igazgatás által a Rádió Szabályzat előírásainak megfelelően kiadott vagy elismert bizonyítvánnyal rendelkező személyt jelent;

1.12. a beosztott a hajó személyzetének a parancsnokon és tiszteken kívüli tagját jelenti;

1.13. a partmenti utak valamely Fél partjainak közelében megtett utakat jelenti, amint ezt ez a Fél megállapítja;

1.14. a főgépteljesítmény a hajó főgépeinek kilowattban kifejezett legnagyobb tartós kimenő teljesítményét jelenti, amint azt a hajó lajstromozási okmánya vagy más egyéb hivatalos okmánya feltünteti;

1.15. a rádiószolgálat értelemszerűen magában foglalja a Rádió Szabályzatnak és az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezménynek, valamint az Igazgatás belátása szerint a Szervezet vonatkozó ajánlásainak megfelelő figyelőszolgálatot, műszaki karbantartást és javításokat;

1.16. az olajszállító tartályhajó kőolaj és kőolajtermékek ömlesztett szállítására épített és használt hajót jelent;

1.17. a vegyianyag-szállító tartályhajó a Nemzetközi Vegyianyag Szabályzat 17. fejezetében szereplő folyékony vegyi anyagok ömlesztett szállítására épített, átépített, illetve használt hajót jelent;

1.18. a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajó a cseppfolyósított gáz, illetve a Nemzetközi Gázszállítási Szabályzat 19. fejezetében felsorolt egyéb termékek ömlesztve szállítására épített, átépített, illetve használt hajót jelent;

1.19. a Ro-Ro személyhajó a Ro-Ro rakterekkel, illetve az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú módosított 1974. évi nemzetközi egyezményben meghatározott speciális rakterekkel rendelkező hajót jelent;

1.20. a hónap naptári hónapot vagy egy hónapnál kisebb periódusokból összeadódó 30 napos időszakot jelent;

1.21. az STCW Szabályzat az 1995. évi Konferencia 2. számú határozatával a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról (STCW) elfogadott szabályzatot és annak esetleges módosításait jelenti;

1.22. a rendeltetés azokat a feladatcsoportokat, kötelezettségeket és felelősségeket jelenti, amelyek az STCW Szabályzat szerint a hajók működése, a tengeri életbiztonság és a tengeri környezet védelme tekintetében szükségesek;

1.23. a Társaság a hajó tulajdonosát, vagy bármely más olyan szervezetet vagy személyt, mint például menedzsert vagy a hajót személyzet nélkül bérlőt jelenti, aki a hajótulajdonostól átvállalja a hajó üzemeltetésének felelősségét, és aki az üzemeltetés ilyen átvállalásával hozzájárult ahhoz, hogy az e szabályok értelmében a Társaságot terhelő összes kötelezettség és felelősség reá szálljon át;

1.24. a megfelelő bizonyítvány olyan, a jelen melléklet rendelkezései alapján kiállított és érvényesített bizonyítványt jelent, amely jogos tulajdonosát felhatalmazza, hogy az abban meghatározott minőségben a vonatkozó feladatokat az előírt felelősségi szinten ellássa adott típusú, űrtartalmú, teljesítményű és hajtású hajón mindaddig, míg az a megállapított működési körben tevékenykedik;

1.25. a tengeri szolgálat az olyan hajón teljesített szolgálatot jelenti, amely vonatkozásában a bizonyítvány vagy egyéb képesítés kiadásra került.

2. A jelen szabályokat az STCW Szabályzat A) részének kötelező jellegű előírásai kiegészítik, és

2.1. bármely utalás valamely szabály előírásaira egyben utalás az STCW Szabályzat A) részének megfelelő szakaszára is;

2.2. a jelen szabályok alkalmazásánál az STCW Szabályzat B) részében foglalt útmutatót és magyarázó anyagot a lehető legnagyobb mértékig figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek világméretű alkalmazása minél egységesebb legyen;

2.3. az STCW Szabályzat A) részének módosításait az Egyezmény XII. Cikkében a melléklet módosításához alkalmazandó eljárásokra vonatkozóan foglaltak szerint kell elfogadni, hatályba léptetni és érvényesíteni;

2.4. az STCW Szabályzat B) részét a Tengeri Biztonsági Bizottság saját eljárási szabályai szerint módosítja.

3. Az Egyezmény VI. cikkelyében az "Igazgatásra" és az "okmányt kiállító Igazgatásra" tett utalás nem akadályozza bármelyik Felet abban, hogy ezen előírásoknak megfelelő bizonyítványokat adjon ki vagy hagyjon jóvá.

I/2 Szabály

Bizonyítványok és érvényesítés

1. A bizonyítványokat a kiállító ország hivatalos nyelvén kell készíteni. Amennyiben a használt nyelv nem angol, úgy a szövegnek az angol nyelvű fordítást is tartalmaznia kell.

2. A rádiókezelők tekintetében a Felek:

2.1. a Rádió Szabályzatnak megfelelő bizonyítvány kiadásához a szükséges vizsga anyagába belefoglalhatják a vonatkozó szabályzatok által megkövetelt járulékos ismereteket;

2.2. külön bizonyítványt adhatnak ki, amely igazolja, hogy annak tulajdonosa rendelkezik a vonatkozó szabályok által megkövetelt járulékos ismeretekkel.

3. A bizonyítványnak az Egyezmény VI. Cikke szerint a kiállítás hitelesítéséhez szükséges érvényesítése csak akkor adható ki, ha az az Egyezmény összes vonatkozó előírásainak eleget tesz.

4. Bármely Fél a érvényesítéseket saját belátása szerint az STCW Szabályzat A-1/2 szakaszának megfelelő mintájú bizonyítványokba is bejegyezheti. Ha így tesz, akkor a használt formának egyeznie kell az A-1/2 szakasz 1. pontjában megállapított mintával. Amennyiben ettől eltérő mintát használ, annak ugyanezen szakasz 2. pontjában foglaltakkal kell egyeznie.

5. Az az Igazgatás, amely az I/10 Szabálynak megfelelő bizonyítványt ismer el, az elismerést a bizonyítvány érvényesítésével kell igazolnia. Az érvényesítés csak akkor adható ki, ha az Egyezmény összes előírásai teljesülnek. Az érvényesítés használt mintája az STCW Szabályzat A-1/2 szakasza 3. pontjában foglaltaknak feleljen meg.

6. A 3., 4. és 5. pont szerinti érvényesítés:

6.1. lehet önállóan kiadott okmány;

6.2. mindegyik egyedi sorszámmal rendelkezzen, kivéve, ha az érvényesítést igazoló okmány és az ahhoz kapcsolódó bizonyítvány ugyanazzal a sorszámmal rendelkezik, feltéve, ha ez a szám egyedi; és

6.3. érvényét veszti, amint a hozzá kapcsolódó bizonyítvány lejár, visszavonásra vagy felfüggesztésre kerül, vagy az azt kiállító Igazgatás érvényteleníti, valamint minden esetben legkésőbb a kibocsátást követő öt év elteltével.

7. Azt a beosztást, amelyben a bizonyítvány tulajdonosa szolgálatot ellátni jogosult, az Igazgatásnak a biztonságos személyzetre vonatkozó követelményeinél alkalmazott érvényesítéssel azonos formában kell megállapítani.

8. Az Igazgatás az STCW Szabályok A-1/2 szakaszában megadott formától eltérő formát is használhat, feltéve, hogy az abban minimálisan előírt adatokat latin betűkkel és arab számokkal tüntetik fel, figyelemmel az A-1/1 szakaszban megengedett változatokra.

9. Az I/10 szabály 5. pontjának megfelelően az Egyezmény szerint megkövetelt minden bizonyítvány eredeti példányát azon a hajón kell tartani, ahol a bizonyítvány tulajdonosa szolgálatot teljesít.

1/3 Szabály

A partmenti utakra vonatkozó alapelvek

1. A partmenti utaknak az Egyezmény alkalmazása tekintetében történő meghatározása során egyik Fél sem támaszthat szigorúbb képzési, tapasztalatszerzési vagy képesítési követelményeket azon tengerészekkel szemben, akik egy másik Fél lobogójának viselésére jogosult hajón teljesítenek szolgálatot és ilyen utakon vannak alkalmazva, mint amilyenek azokra a tengerészekre vonatkoznak, akik saját lobogójának viselésére jogosult hajókon teljesítenek szolgálatot. Az ilyen Fél semmilyen körülmények között sem támaszthat a másik Fél lobogóját viselő hajókon szolgálatot teljesítő tengerészekre nézve olyan követelményeket, melyek meghaladják az Egyezménynek a partmenti utakon nem foglalkoztatott hajókra vonatkozó követelményeit.

2. A valamely Fél lobogóját viselni jogosult olyan hajók tekintetében, melyek rendszeresen közlekednek egy másik Fél partjai előtt partmenti utakon, annak a Félnek, amelynek lobogóját a hajó viselni jogosult, az ilyen hajókon szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozóan olyan képzési, tapasztalatszerzési és képesítési követelményeket kell előírnia, melyek legalább azon Fél követelményeivel azonosak, amelynek partjai előtt a hajó közlekedik, de amelyek nem haladják meg az Egyezménynek a partmenti utakon nem közlekedő hajókra vonatkozó követelményeit. Az olyan hajókon szolgáló tengerészekre, amelyeknek az útja valamely Fél által partmenti útként meghatározott területeken túlra terjed, és olyan területekre lép, amelyekre nézve ez a meghatározás nem vonatkozik, az Egyezmény vonatkozó előírásai érvényesek.

3. Bármely Fél engedélyezheti a lobogója viselésére jogosult hajónak az Egyezménynek a partmenti utakra vonatkozó rendelkezéseiből fakadó előnyök élvezését, ha az rendszeresen közlekedik az Egyezményben nem részes valamely állam partjai előtt olyan utakon, melyet ez a Fél partmenti útnak minősít.

4. Az ebben a Szabályban foglaltak alapján partmenti utakat megállapító Feleknek az I/7 Szabálynak megfelelően tájékoztatniok kell a Főtitkárt az elfogadott rendelkezés részleteiről.

5. Az ebben a Szabályban foglaltak egyetlen állam joghatóságát sem korlátozhatják, függetlenül attól, hogy részese az Egyezménynek vagy sem.

I/4 Szabály

Ellenőrzési eljárások

1. Az erre kellőképpen felhatalmazott hivatalos személy által a X. Cikk alapján végzett ellenőrzés a következőkre korlátozódik:

1.1. a X. Cikk (1) bekezdésének megfelelően annak vizsgálata, hogy a hajón szolgálatot teljesítő és az Egyezmény értelmében bizonyítvánnyal rendelkezni köteles összes tengerész megfelelő bizonyítvánnyal vagy érvényes felmentéssel rendelkezik-e, illetve igazolni tudja-e az Igazgatáshoz az I/10 Szabály 5. pontjának megfelelő érvényesítés iránti kérelmének előterjesztését;

1.2. annak vizsgálata, hogy a hajón szolgálatot teljesítő tengerészek létszáma és képzettsége megfelel-e az Igazgatás biztonságos személyzeti feltételekre vonatkozó előírásainak; és

1.3. az STCW Szabályzat A-I/4 szakaszának megfelelően annak elbírálása, hogy a hajón szolgáló tengerészek mennyire képesek az Egyezményben előírt őrszolgálattal kapcsolatos követelményeknek eleget tenni, ha alapos ok van azt feltételezni, hogy ezek a normák az alábbi okok bármelyike miatt nem teljesülnek:

1.3.1. a hajó ütközött, megfeneklett vagy zátonyra futott;

1.3.2. menet közben, horgonyon vagy kikötött állapotban a hajóból olyan anyagkibocsátás történt , amely bármely nemzetközi egyezmény szerint illegális; vagy

1.3.3. a hajó irányítása, műveletezése hibásan vagy veszélyes módon történt, ahol a Szervezet által elfogadott, a hajó kezelésére vonatkozó szabályokat vagy a biztonságos hajóműveletezés gyakorlatát és menetét nem követték; vagy

1.3.4. a hajó kezelése egyéb vonatkozásban oly módon történt, ami a személyek, vagyon vagy környezet szempontjából veszélyt jelent.

2. A személyekre, vagyonra vagy környezetre veszélyt jelentő hiányosságok az alábbiak lehetnek:

2.1. a bizonyítvánnyal rendelkezni köteles tengerészek nem rendelkeznek megfelelő bizonyítvánnyal vagy érvényes felmentéssel, illetve nem tudják igazolni, hogy az Igazgatáshoz az I/10 Szabály 5. pontjának megfelelően érvényesítés iránti kérelmet terjesztettek be;

2.2. nem teljesülnek az Igazgatásnak a biztonságos személyi feltételekre vonatkozó előírásai;

2.3. a navigációs vagy gépüzemi őrszolgálat rendszere az Igazgatásnak a hajóra előírt követelményeivel nincs összhangban;

2.4. az őrszolgálatban nincs olyan személy, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik a biztonságos navigáláshoz, a biztonságos rádiókapcsolathoz és a tenger szennyezésének megelőzéséhez elengedhetetlenül szükséges berendezések üzemeltetéséhez; és

2.5. az út kezdetét követő első őrségben és az azt követő váltásokban a hajón nem képesek az őrszolgálat ellátásához kipihent, és egyéb szempontokból is a szolgálatra alkalmas személyeket biztosítani.

3. A 2. pontban foglalt hiányosságok az ellenőrzést végző Fél által aszerint megállapított mértékig történő kiküszöbölésének elmulasztása, hogy azok mennyiben veszélyeztetik a személyek, a vagyon vagy a környezet biztonságát, lehet csak alapja annak, hogy az illető Fél a hajót a X. Cikk alapján visszatartsa.

I/5 Szabály

Nemzeti előírások

1. Mindegyik részes Fél alakítsa ki az illető Fél által kiállított, az adott tevékenységi kör ellátására jogosító bizonyítvánnyal, illetve érvényesítéssel rendelkező személyeknek a tengeri élet- és vagyonbiztonságot, továbbá a tengeri környezetet közvetlenül veszélyeztető hozzá nem értése, cselekedete vagy mulasztása, továbbá a bizonyítványaikban feltüntetett szolgálat ellátása pártatlan kivizsgálásának, illetve ezen bizonyítványok említett esetekben történő visszavonásának, felfüggesztésének, illetve érvénytelenítésének, valamint a csalások megelőzésének módszereit és eljárásait.

2. Minden részes Fél állapítson meg büntető, illetve szabálysértési intézkedéseket azokra az esetekre, amikor az Egyezmény előírásainak érvényt szerző nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a lobogója viselésére jogosult valamely hajó vonatkozásában, illetve az adott Fél által bizonyítványokkal ellátott tengerész vonatkozásában nem tesznek eleget.

Ilyen büntető és szabálysértési intézkedéseket különösen azokra az esetekre kell megállapítani és érvényesíteni, amikor

2.1. a Társaság vagy a hajóparancsnok az Egyezmény által előírt bizonyítvánnyal nem rendelkező személyt alkalmazott;

2.2. a hajóparancsnok bármilyen, a jelen Szabályok szerint csak megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező személy által ellátható feladat vagy szolgálat bármilyen szinten történő ellátását olyan személynek engedte meg, aki az előírt bizonyítványokkal, érvényes felmentéssel vagy az I/10 Szabály 5. pontjának megfelelő igazoló okmánnyal nem rendelkezik;

2.3. valamely személy csalással vagy hamis okmányokkal olyan bármilyen szintű feladathoz vagy beosztáshoz jutott, amely a jelen Szabályok értelmében csak olyan személlyel tölthető be, illetve végeztethető, aki bizonyítvánnyal, illetve felmentéssel rendelkezik.

4. Az a Fél, amelynek joghatósága alá tartozó területén olyan Társaság vagy olyan személy található, amely, illetve aki, megalapozottan felelős az Egyezménynek a 3. pontban foglaltak szerinti megszegéséért, illetve ilyenről tudomása van, terjessze ki minden lehetséges formában együttműködését azon Fél vonatkozásában, aki értesítette őt a joghatósága szerinti eljárás kezdeményezésének szándékáról.

I/6 Szabály

Képzés és vizsgáztatás

Minden Fél biztosítsa, hogy

1. a tengerészek Egyezménynek megfelelő képzésének és vizsgáztatásának kezelése, ellenőrzése és felügyelete az STCW Szabályzat A-I/6 szakasz előírásai szerint történjék; és

2. a tengerészek szakmai képzéséért és vizsgáztatásáért az Egyezmény előírásainak megfelelően felelős személyek legyenek kellően, az STCW Szabályzat A-I/6 szakasz rendelkezéseivel összhangban képesítettek az adott jellegű és szintű oktatáshoz és vizsgáztatáshoz.

I/7 Szabály

Az információk továbbítása

1. Az információk VI. Cikkben meghatározott közlésén túlmenően minden Fél az STCW Szabályzat A-I/7 szakaszában előírt időszakon belül és formában értesítse a Főtitkárt az olyan egyéb, a Szabályzat rendelkezései alapján elvárható információról, amely a Fél azon lépéseire vonatkozik, amelyeket az Egyezmény teljes és maradéktalan érvényesítése érdekében megtett.

2. Amikor a IV. Cikknek és az STCW Szabályzat A-1/7 szakaszának megfelelő teljes információ kézhezvétele megtörtént, és az ilyen információ igazolja, hogy az Egyezmény előírásainak teljes és maradéktalan érvényesítése megtörtént, a Főtitkár erről jelentést küld a Tengerészeti Biztonsági Bizottságnak.

3. A Tengerészeti Biztonsági Bizottságnak a Bizottság által elfogadott eljárásnak megfelelő ezt követő megerősítése bizonyítja, hogy a kapott információ igazolja az Egyezmény érvényesítésének teljes és maradéktalan megtörténtét

3.1. a Tengerészeti Biztonsági Bizottság megnevezi az így érintetté vált Feleket; és

3.2. más Feleket feljogosít az I/4 és I/10 Szabályoknak megfelelően annak elvi elismerésére, hogy a 3.1.-es pont alapján megnevezett Felek által vagy nevében kiállított bizonyítványok az Egyezménnyel összhangban vannak.

I/8 Szabály

Minőségi követelmények

1. Minden Fél biztosítsa, hogy

1.1. az STCW Szabályzat A-1/8 szakaszának előírásai értelmében minden képzési, vizsgáztatási, képesítési, érvényesítési és megújítási tevékenységgel kapcsolatos nem kormányzati szervezet, vagy meghatalmazásával bíró személy általi végrehajtását a minőségi követelményrendszer tekintetében folyamatosan ellenőrizni kell a meghatározott célok elérése érdekében, beleértve az oktatók és vizsgáztatók képesítését és gyakorlottságát;

1.2. ahol az ilyen tevékenységet kormányzati intézmények vagy személyek végzik, ott minőségi követelményrendszert kell bevezetni.

2. Minden Félnek biztosítania kell azt is, hogy az STCW Szabályzat A-1/8 szakaszának megfelelő időszakos kiértékeléseket végezzenek olyan megfelelően képzett személyek által, akik maguk az adott tevékenységben nem érintettek.

3. A 2. pontnak megfelelő kiértékeléssel kapcsolatos információkat a Főtitkárnak be kell nyújtani.

I/9 Szabály

Egészségügyi követelmények - Az okmányok kiadása és nyilvántartása

1. Minden Fél hozzon létre a tengerészek egészségügyi alkalmasságára vonatkozó követelményrendszert, különösen a látás és hallás vonatkozásában.

2. Minden Fél biztosítsa azt, hogy csak olyan jelölteknek állít ki bizonyítványt, akik jelen Szabályban foglalt követelményeknek megfelelnek.

3. A jelölteknek a bizonyítvány elnyeréséhez hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell:

3.1. személyazonosságukat;

3.2. azt, hogy életkoruk nem kevesebb, mint amit az elnyerni kívánt bizonyítványra vonatkozó rendelkezés előír;

3.3. azt, hogy megfelelnek az egészségügyi alkalmasság adott Fél által meghatározott követelményeinek, különös tekintettel a látásra és hallásra, valamint rendelkeznek az egészségügyi alkalmasságot igazoló érvényes okmánnyal, amit a Fél által elismert, kellő képesítéssel rendelkező gyakorló orvos állított ki;

3.4. megszerezték azt a tengeri szolgálati időt, és elvégeztek minden olyan kötelező képzést, ami az elnyerni kívánt bizonyítvány megszerzéséhez kötelező; és

3.5. rendelkeznek azzal a szakmai színvonallal, amelyet jelen szabályok a szakképzettség, a feladatok és a szintek vonatkozásában előírnak, és amelyeket a bizonyítvány rögzít.

4. Minden Fél kötelezettséget vállal arra, hogy

4.1. minden, a parancsnokoknak, tiszteknek - és megfelelően a beosztottaknak - kiállított, lejárt vagy megújított, felfüggesztett, visszavont, elvesztett vagy megsemmisült bizonyítványról, annak érvényesítését igazoló okmányról és kiadott felmentésről nyilvántartást vagy nyilvántartásokat vezet; és

4.2. az ilyen bizonyítványok, érvényesítések vagy felmentések állapotáról információt szolgáltatnak más Feleknek és Társaságoknak, akik az olyan tengerészek által bemutatott bizonyítványok hitelességének és érvényességének tisztázását kérik, akik az I/10 Szabály szerint bizonyítványuk elismeréséért vagy a hajón történő alkalmazásukért folyamodtak.

I/10 Szabály

A bizonyítványok elismerése

1. Minden Igazgatásnak biztosítania kell azt, hogy jelen Szabály előírásainak az elismerés céljából eleget tegyenek egy másik Fél által vagy felhatalmazásával parancsnoknak, tisztnek vagy rádiókezelőnek kiadott bizonyítvány I/2 Szabály 5. pontja szerinti érvényesítési okmány kiállításával, és hogy

1.1. az Igazgatás minden szükséges intézkedés megtételével, ami magában foglalhatja az engedmények és az eljárás ellenőrzését, megerősítse, hogy a szakmai színvonalra, a bizonyítvány kiadására és érvényesítésére, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírások maradéktalanul teljesülnek; és

1.2. olyan kötelezettségben állapodnak meg az érintett Féllel, mely szerint az Egyezménynek megfelelő oktatási és képzési folyamatokban végrehajtott minden jelentős módosításról azonnal értesítést küldenek.

2. Olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek biztosítják, hogy azok a tengerészek, akik az STCW Szabályzatban meghatározottak szerint a II/2 vagy III/3 Szabály vagy a vezetés szintjén a VII/1 Szabály előírásainak megfelelően kiadott bizonyítványt elismertetés céljából benyújtanak, rendelkeznek az Igazgatás azzal a feladatkörrel kapcsolatos tengerészeti jogszabályainak ismeretével, amelynek ellátására engedélyt kaptak.

3. A jelen szabállyal kapcsolatos és az annak értelmében létrejött megállapodásokra vonatkozó információkat az I/7 Szabálynak megfelelően a Főtitkárnak továbbítani kell.

4. A nem részes Fél hatóságai által kiadott bizonyítványokat nem lehet elismerni.

5. Az I/2 Szabály 5. pontja előírásainak ellenére valamely Igazgatás, amennyiben a körülmények megkívánják, engedélyezheti, hogy egy tengerész, - a rádiós tisztet és rádiókezelőt kivéve, hacsak a Rádió Szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik - szolgálatot láthasson el három hónapot nem meghaladó időszakra egy lobogóját viselni jogosult hajón, ha rendelkezik egy másik Fél előírásai szerint kiadott és érvényesített, a Fél hajóira érvényes megfelelő és érvényes bizonyítvánnyal, de ez a bizonyítvány még nem került érvényesítésre az illető Igazgatás lobogóját viselni jogosult hajókon történő szolgálat ellátására.

6. Valamely Igazgatás jelen Szabály előírásainak megfelelően egy másik Fél által kiadott bizonyítvány elismerésére vagy az elismerés igazolására vonatkozóan kiállított bizonyítványai és érvényesítési okmányai nem használhatók egy harmadik Fél általi további elismerés alapjául.

I/11 Szabály

A bizonyítványok megújítása

1. Minden olyan, az Egyezmény bármely, a VI. fejezettől eltérő fejezete alapján kiállított vagy elismert bizonyítvánnyal rendelkező hajóparancsnok, tiszt vagy rádiókezelő, aki tengeri szolgálatot teljesít, vagy parti beosztást követően oda visszatérni kíván, a tengeri szolgálat adott képesítéssel történő ellátásnak folytatásához öt évet meg nem haladó időszakonként köteles:

1.1. az I/9 Szabályban előírt egészségi alkalmassági előírásoknak megfelelni; és

1.2. az STCW Szabályzat A-I/11 szakaszának megfelelően a szakmai alkalmasságának folyamatosságáról gondoskodni.

2. Minden hajóparancsnok, tiszt és rádiókezelő az olyan hajókon történő tengeri szolgálat ellátásának folytatásához, amelyekre nemzetközileg elfogadott speciális képzési szabályok vonatkoznak, sikeresen fejezzen be kapcsolódó jóváhagyott képzést.

3. Minden Fél hasonlítsa össze a jelöltektől a 2002. február 1. előtt kiadott bizonyítványok elnyeréséhez megkövetelt szakmai szintet az STCW Szabályzat A) részében a megfelelő bizonyítványok vonatkozásában megállapítottal, és döntsön arról, hogy az ilyen bizonyítványok tulajdonosainak megfelelő ismeretfelújító és továbbképző képzésen kell részt venniök, illetve vizsgázniuk.

4. A Fél az STCW Szabályzat A-I/11 szakaszának megfelelően az érintettekkel konzultálva alakítsa ki az ilyen ismeretfelújító és továbbképzési tanfolyamok felépítését, illetve tegyen arra javaslatot.

5. A hajóparancsnokok, tisztek és rádiókezelők ismereteinek naprakész szinten tartása céljából minden Igazgatás biztosítsa azt, hogy a tengeri életbiztonságot és a tengeri környezet védelmét érintő nemzeti vagy nemzetközi szabályok legfrissebb módosításainak szövege a lobogója viselésére jogosult hajókon rendelkezésre álljon.

I/12 Szabály

Szimulátorok használata

1. Az STCW Szabályzat A-I/12 szakaszában és az A) rész egyéb rendelkezéseiben megállapított, bármely bizonyítvánnyal összefüggő követelményrendszernek és egyéb vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni

1.1. minden kötelezően szimulátorra alapozott képzés;

1.2. bármiféle, az STCW Szabályzat A) részében megállapított, szimulátorral történő képesítő vizsgáztatás, és

1.3. az STCW Szabályzat A) részében a szakmai alkalmasság folyamatosságának bizonyítására megkövetelt szimulátoros bemutató

tekintetében.

2. A 2002. február 1-je előtt telepített vagy használatba vett szimulátorok az érintett Fél belátásától függően mentesülhetnek az 1. pontban előírt követelményrendszer teljes mértékű teljesítése alól.

I/13 Szabály

A próbaüzemeltetések lefolytatása

1. Jelen Szabályok nem akadályozzák meg, hogy egy Igazgatás, lobogójának viselésére jogosult hajókat próbaüzemeltetések lefolytatására felhatalmazzon.

2. E szabály alkalmazása tekintetében a "próbaüzem" kifejezés olyan korlátozott időtartamú kísérletet vagy kísérletsorozatot jelent, amely automatikus vagy integrált rendszerek alkalmazására terjed ki a célból, hogy egyes meghatározott szolgálat végrehajtásának alternatív módszereit kiértékeljék, vagy hogy az Egyezmény által előírtak teljesítésére tett olyan különleges intézkedéseket kiértékeljék, amelyek a tengerhajózás biztonságát és a tengeri környezet védelmét legalább a jelen Szabályokban foglaltakkal azonos szinten biztosítják.

3. A próbaüzemeltetésben részt vevő hajókat felhatalmazó Igazgatásnak meg kell győződnie, hogy a kísérletek olyan módon folytatódnak, hogy az a tengerhajózás biztonságát és a tengeri környezet védelmét legalább az erre vonatkozó szabályokban előírtakkal azonos szinten biztosítja. Ezeket a kísérleteket a Szervezet által elfogadott irányelvekkel összhangban kell lefolytatni.

4. Az ilyen próbaüzemeltetések részletes ismertetését - annyival előbb, amennyire ésszerűen lehetséges, de legalább a próbaüzemeltetés tervezett megkezdésének tervezett időpontja előtt hat hónappal - be kell jelenteni a Szervezetnek. A Szervezet e részletes ismertetést valamennyi Féllel körlevélben közli.

5. Az 1. pont szerinti felhatalmazással bíró kísérlet eredményeit és az Igazgatásnak az eredmények alapján kialakított bármilyen ajánlásait jelenteni kell a Szervezetnek, amely az ilyen eredményeket és ajánlásokat valamennyi Féllel körlevélben közli.

6. Bármelyik Félnek, amelyik az e Szabály szerint felhatalmazással bíró különleges kísérlet ellen bármilyen ellenvetéssel él, annyival előbb amennyire az ésszerűen lehetséges, ellenvetését be kell jelentenie a Szervezetnek. A Szervezet a részletes ellenvetéseket az összes Féllel körlevélben közli.

7. Az Igazgatásnak, amely egy kísérlet lefolytatására felhatalmazást adott, figyelembe kell vennie a más Igazgatások által az ilyen kísérlettel szemben tett ellenvetéseket, és utasítania kell a lobogója viselésére jogosult hajókat, hogy ne folytassanak próbákat, amíg a Szervezetnél ellenvetést bejelentő állam parti vizein hajóznak.

8. Az Igazgatás amely a kísérlet alapján arra a következtetésre jutott, hogy valamely különleges rendszer legalább azonos szinten biztosítja a tengerhajózás biztonságát és a tengeri környezet védelmét, amit azt az erre vonatkozó szabályok előírják, az alábbi követelményeket teljesítve, felhatalmazhatja a lobogója viselésére jogosult hajókat, hogy határozatlan ideig az ilyen rendszert alkalmazzák:

8.1. az Igazgatás, miután a kísérlet eredményeit az 5. pontban foglaltak szerint közölte, közölnie kell a Szervezettel az ilyen felhatalmazás részleteit is - ideértve azoknak a kijelölt hajóknak az azonosító adatait, amelyek e felhatalmazás körébe tartoznak - a Szervezet a tájékoztatást valamennyi Féllel körlevélben közli;

8.2. bármilyen e bekezdés szerinti felhatalmazáshoz tartozó tevékenységet a Szervezet által kidolgozott irányelvekkel összhangban, ugyanolyan mértékben lehet folytatni, mint az a kísérlet tartama alatt történt;

8.3. az ilyen tevékenységek esetében, a 7. bekezdésben foglaltakkal összhangban, mindaddig figyelembe kell venni minden, más Igazgatástól kapott ellenvetést, míg azokat vissza nem vonják; és

8.4. az e bekezdésben említett felhatalmazás alapján végzett tevékenységet csak a Tengerészeti Biztonsági Bizottság arra vonatkozó döntésétől függően szabad engedélyezni, hogy nem szükséges-e az Egyezményt módosítni, és ha ez így van, akkor a tevékenység folytatása a módosítás hatálybalépése előtt engedélyezhető-e vagy leállítandó.

9. Bármelyik Fél kérelmére a Tengerészeti Biztonsági Bizottságnak a kísérleti eredmények megvitatására és döntéshozatalra tárgyalási időpontot kell kitűznie.

I/14 Szabály

A Társaságok felelőssége

1. Minden Igazgatás az A-I/14 szakasz előírásainak megfelelően a Társaságokat tegye felelőssé a hajóikon alkalmazott tengerészek jelen Egyezmény előírásai szerinti szolgálati beosztásáért, és minden ilyen Társaságtól követelje meg annak biztosítását, hogy

1.1. minden hajójára beosztott tengerész az Egyezmény előírásainak megfelelő és az Igazgatás által megállapított képesítéssel rendelkezzék;

1.2. hajóinak személyzettel történő ellátása elégítse ki az Igazgatás biztonságos személyi feltételekre vonatkozó követelményeit;

1.3. a hajóikon alkalmazott összes tengerészre vonatkozó okmányok és adatok napra készek és hozzáférhetőek legyenek, és ebbe minden korlátozás nélkül beletartoznak a tapasztalataikra, képzettségükre, egészségügyi alkalmasságukra és szolgálati beosztásukra előírt szakképzettségükre vonatkozó okmányok és adatok;

1.4. bármelyik hajójukra beosztott tengerészek tisztában legyenek meghatározott feladataikkal, a hajó összes berendezéseivel, azok elhelyezésével, felszerelésével, azok használatával és a hajó azon jellemzőivel, amelyek szokásos munkájukkal vagy vészhelyzetben ellátandó feladataikkal kapcsolatosak; és

1.5. a hajó szolgálati ágazatai hatékonyan össze tudják hangolni tevékenységüket vészhelyzetben és azoknak a feladatoknak a végrehajtása során, amelyek létfontosságúak a biztonság vagy a környezetszennyezés megelőzése, illetve csökkentése érdekében.

I/15 Szabály

Átmeneti rendelkezések

1. Mindegyik Fél 2002. február 1. napjáig folytathatja azon bizonyítványoknak az Egyezmény szerinti kiadását, elismerését vagy érvényesítését az Egyezménynek a közvetlenül 1997. február 1. napja előtt alkalmazott rendelkezései szerint az olyan tengerészek vonatkozásában, akik a jóváhagyott tengeri szolgálatot, jóváhagyott oktatási és kiképzési programot vagy jóváhagyott tanfolyamot 1998. augusztus 1. előtt kezdik meg.

2. Midegyik Fél 2002. február 1. napjáig folytathatja a bizonyítványoknak és érvényesítési okmányoknak az Egyezménynek a közvetlenül 1997. február 1. napja előtt alkalmazott rendelkezései szerinti megújítását és érvényesítését.

3. Ahol valamely Fél, az I/11 Szabálynak megfelelően olyan bizonyítványokat állít ki újra vagy hosszabbít meg, amelyeket eredetileg a Fél az Egyezménynek közvetlenül 1997. február 1. napja előtt alkalmazott rendelkezései szerint állított ki, a Fél saját belátása szerint az eredeti bizonyítványban szereplő űrtartalom-korlátozásokat az alábbiak szerint módosíthatja:

3.1. a "200 bruttó regiszteri tonna" "500 BT"-vel helyettesíthető, és

3.2. az "1.600 bruttó regiszteri tonna" "3000 BT"-vel helyettesíthető.

II. Fejezet

Hajóparancsnok és fedélzeti ágazat

II/1 Szabály

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajókon navigációs őrszolgálatot ellátó tisztek képesítésére vonatkozó kötelező minimális követelmények

1. Minden 500 BT vagy annál nagyobb tengeri hajón navigációs őrszolgálatot ellátó tiszt rendelkezzen megfelelő bizonyítvánnyal.

2. A képesítésre pályázó minden személy:

2.1. betöltött 18 éves életkorú legyen,

2.2. rendelkezzen legalább egyéves jóváhagyott olyan tengeri szolgálattal, valamely olyan jóváhagyott képzési program részeként magában foglalja az STCW Szabályzat A-II/1 előírásainak megfelelő fedélzeti gyakorlati képzést, és amelyet a jóváhagyott gyakorlati vizsgaköny igazol, vagy pedig legalább három év tengeri szolgálattal rendelkezik;

2.3. az előírt tengeri gyakorlat ideje alatt legalább hat hónapig navigációs őrszolgálatot teljesített a hajóparancsnok vagy képesített tiszt felügyelete alatt;

2.4. feleljen meg a IV. fejezetben foglalt szabályok azon vonatkozó előírásainak, amelyek a Rádió Szabályzattal összhangban a rádiós szolgálat ellátására vonatkoznak; és

2.5. végezzék el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljenek meg az STCW Szabályzat A-II/1 részében megállapított szakmai alkalmassági követelménynek.

II/2 Szabály

Az 500 BT és annál nagyobb hajók parancsnokai és első tisztjei képesítésére vonatkozó minimális követelmények

A 3000 BT vagy nagyobb hajók parancsnoka és első tisztje

1. Minden 3000 BT vagy annál nagyobb tengeri hajó parancsnoka és első tisztje rendelkezzen megfelelő bizonyítvánnyal.

2. A képesítésre pályázó minden személy:

2.1. feleljen meg az 500 BT vagy nagyobb hajók navigációs őrszolgálatát ellátó tiszt képesítésére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezzen az abban a minőségben eltöltött jóváhagyott tengeri szolgálattal:

2.1.1. első tiszti képesítéshez legalább 12 hónap, és

2.1.2. parancsnoki képesítéshez legalább 36 hónap, azonban ez az idő legfeljebb 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített; és

2.2. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-II/2 részében a 3000 BT és annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire meghatározott szakmai alkalmassági követelménynek.

500 és 3000 BT közötti hajók parancsnoka és első tisztje

3. Minden 500 és 3000 BT közötti tengeri hajó parancsnoka és első tisztje rendelkezzen megfelelő bizonyítvánnyal.

4. A képesítésre pályázó minden személy:

4.1. első tiszti képesítéshez feleljen meg az 500 BT vagy annál nagyobb hajók navigációs őrszolgálatért felelős tisztjeinek képesítésére vonatkozó követelményeknek;

4.2. parancsnoki képesítéshez feleljen meg az 500 BT vagy nagyobb hajók navigációs őrszolgálatért felelős tisztjeinek képesítésére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezzen legalább 36 hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal ilyen minőségben; azonban ez az idő legfeljebb 24 hónapra csökkenthető, ha az ilyen tengeri szolgálatból legalább 12 hónapot első tiszti beosztásban töltött el; és

4.3. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-II/2 részében az 500 és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire megállapított szakmai szintnek.

II/3 Szabály

Az 500 BT-nél kisebb bruttó űrtartalmú hajók parancsnokai és navigációs őrszolgálatot ellátó tisztjei képesítésére vonatkozó kötelező minimális követelmények

Nem partmenti utakon közlekedő hajók

1. Az 500 BT-nél kisebb, nem partmenti utakon közlekedő tengeri hajón szolgálatot teljesítő minden őrszolgálat ellátásáért felelős tiszt rendelkezzen 500 BT vagy annál nagyobb hajókra megkövetelt megfelelő képesítéssel;

2. Minden 500 BT-nél kisebb, nem partmenti utakon közlekedő tengeri hajón szolgálatot teljesítő parancsnok rendelkezzen az 500 és 3000 BT közötti hajókon parancsnoki beosztás ellátására jogosító bizonyítvánnyal.

Partmenti utakon közlekedő hajók

A navigációs őrszolgálatot ellátó tiszt

3. Az 500 BT-nél kisebb, partmenti utakon közlekedő tengeri hajókon szolgálatot teljesítő, a navigációs őrszolgálatot ellátó minden tiszt rendelkezzen megfelelő képesítéssel.

4. Az 500 BT-nél kisebb, partmenti utakon közlekedő hajók navigációs őrszolgálatát ellátó tiszti képesítésre pályázó minden jelölt:

4.1. életkora legyen legalább 18 év;

4.2. rendelkezzen:

4.2.1. speciális képzéssel, beleértve az Igazgatás által megkövetelt kellő időtartamú megfelelő tengeri szolgálatot, vagy

4.2.2. legalább hároméves fedélzeti ágazatban eltöltött jóváhagyott tengeri szolgálattal;

4.3. feleljen meg a IV. fejezetben található szabályok azon vonatkozó előírásainak, amelyek a Rádió Szabályzattal összhangban a rádiós szolgálat ellátására vonatkoznak; és

4.4. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-II/3 részében az 500 BT-nél kisebb, partmenti utakon közlekedő hajók navigációs őrszolgálatának ellátásáért felelős tisztjeire meghatározott szakmai szintnek

Hajóparancsnok

5. Az 500 BT-nél kisebb, partmenti utakon közlekedő tengeri hajón szolgálatot teljesítő minden parancsnok rendelkezzen megfelelő képesítéssel.

6. Az 500 BT-nél kisebb, partmenti utakon közlekedő hajók parancsnoki képesítésre pályázó minden jelölt:

6.1. életkora legyen legalább 20 év;

6.2. rendelkezzen legalább 12 hónap jóváhagyott tengeri szolgálattal mint navigációs őrszolgálatért felelős tiszt;

6.3. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-II/3 részében az 500 BT-nél kisebb, partmenti utakon közlekedő hajók parancsnokaira meghatározott szakmai alkalmassági követelménynek.

Felmentések

7. Az Igazgatás, ha úgy ítéli, hogy a hajó mérete és az út körülményei olyanok, melyek szerint jelen Szabály, és az STCW Szabályzat A-II/3 része összes követelményeinek alkalmazása ésszerűtlen vagy kivihetetlen, eddig a mértékig az ilyen hajón vagy hajóosztályon szolgálatot teljesítő hajóparancsnok és navigációs őrszolgálatért felelős tiszt vonatkozásában kivételt tehetnek néhány kötelezettség alól, szem előtt tartva az azokon a vizeken esetleg közlekedő összes többi hajó biztonságát.

II/4 Szabály

A navigációs őrszolgálatban részt vevő beosztottakra vonatkozó kötelező minimális követelmények

1. Minden olyan beosztottnak, aki 500 BT-s vagy nagyobb tengeri hajón a navigációs őrszolgálat tagjaként szolgál, a kiképzés alatt álló és a navigációs őrszolgálatban szaktudást nem igénylő feladatot ellátó beosztottakat kivéve, szolgálata ellátásához megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie.

2. Az ilyen képesítésre pályázó minden jelölt:

2.1. életkora legalább 16 év legyen;

2.2. rendelkezzen:

2.2.1. jóváhagyott tengeri szolgálattal, beleértve legalább hat hónapos gyakorlati képzést és tapasztalatot; és

2.2.2. behajózás előtti vagy hajón elvégzett speciális tanfolyammal, beleértve egy legalább két hónapos, jóváhagyott idejű tengeri szolgálatot; és

2.3. feleljen meg az STCW Szabályzat A-II/4 részében lefektetett szakmai elvárásoknak.

3. A 2.2.1. és 2.2.3. alpontok követelményei szerinti tengeri szolgálat, képzés és tapasztalat kapcsolódjon a navigációs őrszolgálat feladataival, és foglalja magába a hajóparancsnok, az őrszolgálat ellátásáért felelős tiszt vagy képzett beosztott közvetlen irányítása alatt végzett feladatok ellátását.

4. A tengerészek az illető Fél döntésétől függően jelen Szabály előírásainak megfelelőnek tekinthetők, ha fedélzeti ágazatban az adott beosztásban szolgáltak az Egyezménynek az érintett Fél vonatkozásában történő hatálybalépését megelőző utolsó öt év legalább egyéves időszakában.

III. Fejezet

Gépészeti ágazat

III/1 Szabály

A személyzettel üzemeltetett géptérben a gépüzemi őrszolgálat ellátásáért felelős tiszt, és az időszakosan személyzet nélkül üzemeltetett géptérben ügyeletre kijelölt gépszemélyzet képesítésére vonatkozó minimális követelmények

1. A 750 kW vagy nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajókon személyzettel ellátott géptérben a gépüzemi őrszolgálat ellátásáért felelős minden tiszt vagy az időszakosan személyzet nélküli géptérben kijelölt minden ügyeletes géptiszt rendelkezzen megfelelő képesítéssel.

2. Az ilyen képesítésre pályázó minden jelölt:

2.1. életkora legalább 18 év legyen;

2.2. az STCW Szabályzat A-III/1 szakasz rendelkezéseinek megfelelően legalább hat hónapos tengeri szolgálattal rendelkezzen a gépészeti ágazatban; és

2.3. végezzen el egy legalább 30 hónapos oktatást és képzést, ami magában foglal egy hajón történő, a jóváhagyott gyakorlati vizsgakönyvben igazolt gyakorlati képzést, valamint feleljen meg az STCW Szabályzat A-III/1 részében meghatározott szakmai követelménynek.

III/2 Szabály

A 3000 kW és annál nagyobb főgépteljesítményű hajók gépüzemvezetőire és másodgéptisztjeire vonatkozó minimális követelmények

1. A 3000 kW főgépteljesítményű és nagyobb tengeri hajók minden gépüzemvezetője és másodgéptisztje rendelkezzen a megfelelő képesítéssel.

2. Az ilyen képesítésre pályázó minden jelölt:

2.1. feleljen meg a gépüzemi őrszolgálat ellátásáért felelős tiszt képesítésére vonatkozó előírásoknak, és

2.1.1. a másodgéptiszti képesítéshez rendelkezzen legalább12 hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal géptisztjelöltként vagy géptisztként, és

2.1.2. a gépüzemvezetői képesítés elnyeréséhez rendelkezzen legalább 36 hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal, amiből legalább 12 hónapot olyan felelős géptiszti beosztásban töltött, amelyhez másodgéptiszti képesítés szükséges; és

2.2. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-III/2 részében meghatározott szakmai követelménynek.

III/3 Szabály

A 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű hajók gépüzemvezetőinek és másodgéptisztjeinek képesítésére vonatkozó minimális követelmények

1. A 750 és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajók minden gépüzemvezetője és másodgéptisztje rendelkezzen a megfelelő képesítéssel.

2. Az ilyen képesítésre pályázó minden jelölt:

2.1. feleljen meg a gépüzemi őrszolgálat ellátásáért felelős tiszt képesítésére vonatkozó előírásoknak, és

2.1.1. a másodgéptiszti képesítéshez rendelkezzen legalább12 hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal géptisztjelöltként vagy géptisztként, és

2.1.2. a gépüzemvezetői képesítés elnyeréséhez rendelkezzen legalább 24 hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal, amiből legalább 12 hónapot olyan felelős géptiszti beosztásban töltött, amelyhez másodgéptiszti képesítés szükséges; és

2.2. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-III/3 részében meghatározott szakmai szintnek.

3. Minden géptiszt, aki másodgéptiszti szolgálat ellátására jogosult 3000 kW-os vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajókon, gépüzemvezetői beosztást is elláthat 3000 kW-nál kisebb főgépteljesítményű hajókon, feltéve, hogy legalább 12 hónap jóváhagyott tengeri szolgálattal rendelkezik felelős géptiszti beosztásban és a bizonyítványa erre feljogosítja.

III/4 Szabály

A személyzettel ellátott géptérben a gépüzemi őrszolgálat tagjaként, valamint az időszakosan személyzet nélküli géptérben szolgálatot teljesítő beosztottak képesítésére vonatkozó minimális követelmények

1. Minden olyan beosztottnak, aki 750 kW vagy nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón a gépüzemi őrszolgálat tagjaként szolgál, vagy az időszakosan személyzet nélküli géptérben szolgálat ellátására jogosult, a kiképzés alatt álló és szaktudást nem igénylő feladatot ellátó beosztottakat kivéve, szolgálata ellátásához megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie.

2. Az ilyen képesítésre pályázó minden jelölt:

2.1. életkora legalább 16 év legyen;

2.2. rendelkezzen:

2.2.1. jóváhagyott tengeri szolgálattal, beleértve legalább hat hónapos gyakorlati képzést és tapasztalatot, és

2.2.2. behajózás előtt vagy hajón elvégzett speciális képzéssel, beleértve egy legalább két hónapos, jóváhagyott idejű tengeri szolgálatot; és

2.3. feleljen meg az STCW Szabályzat A-III/4 részében lefektetett szakmai elvárásoknak.

3. A 2.2.1. és 2.2.3. alpontok követelményei szerinti tengeri szolgálat, képzés és gyakorlat kapcsolódjon a gépüzemi őrszolgálat feladataival, és foglalja magába egy képzett géptiszt vagy képzett beosztott közvetlen irányítása alatt végzett feladatok ellátását.

4. A tengerészek az illető Fél döntésétől függően jelen Szabály előírásainak megfelelőnek tekinthetők, ha a gépészeti ágazatban az adott beosztásban szolgáltak az Egyezménynek az érintett Fél vonatkozásában történő hatálybalépését megelőző utolsó öt év legalább egyéves időszakában.

IV. Fejezet

Rádiótávközlés és rádiószemélyzet

Magyarázó megjegyzés

A rádiós őrszolgálatra vonatkozó kötelező előírásokat a Rádió Szabályzat és az 1974. évi módosított "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény tartalmazza. A rádióberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírásokat az 1974. évi módosított "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és a Szervezet által elfogadott irányelvek tartalmazzák.

IV/1 Szabály

Alkalmazás

1. A 3. pont előírásainak kivételével jelen fejezet rendelkezéseit olyan hajók rádiószemélyzetére kell alkalmazni, amely a módosított 1974. évi "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény által szabályozott Általános Tengeri Vészjelző és Biztonsági Rendszerben (GMDSS) üzemel.

2. 1999. február 1-jéig az 1974. évi "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény 1992. február 1. előtt hatályban lévő előírásainak megfelelő hajó rádiós személyzetének teljesítenie kell az a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 1992. december 1. előtt hatályos rendelkezéseit.

3. Az olyan hajókon szolgálatot teljesítő rádiószemélyzetre, amely a SOLAS Egyezmény IV. fejezete szerint nem köteles megfelelni a GMDSS előírásainak, a jelen fejezet szabályai nem kötelezőek. Ugyanakkor az ilyen hajók rádiószemélyzete feleljen meg a Rádió Szabályzat előírásainak. Az Igazgatásnak biztosítania kell azt, hogy az ilyen rádiószemélyzet a Rádió Szabályzatnak megfelelően kiadott vagy elismert bizonyítvánnyal rendelkezzék.

IV/2 Szabály

A GMDSS rádiókezelők képesítésére vonatkozó kötelező minimális előírások

1. A GMDSS rendszer hatálya alá tartozó hajókon a rádiószolgálat ellátásáért felelős vagy rádiós feladatokat ellátó minden személy rendelkezzen a GMDSS-re vonatkozó, az Igazgatás által a Rádió Szabályzat rendelkezésével összhangban kiadott vagy elismert megfelelő bizonyítvánnyal.

2. Ezenfelül, minden olyan hajón, amelynek a módosított 1974. évi "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény szerinti rádióállomással kell rendelkeznie, a jelen szabálynak megfelelő képesítésre pályázó minden jelölt:

2.1. életkora legalább 18 év legyen;

2.2. végezze el a jóváhagyott oktatást és képzést, és feleljen meg az STCW Szabályzat A-IV/2 részében meghatározott szakmai követelménynek.

V. Fejezet

Bizonyos hajótípusokon szolgáló személyek speciális képzési követelményei

V/1 Szabály

Tartályhajók parancsnokainak, tisztjeinek és beosztottjainak képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimális követelmények

1. A tartályhajók rakományával és rakodó berendezéseivel kapcsolatos különleges feladatokat ellátó és az ezzel összefüggő felelősséget viselő tisztek és beosztottak a VI/1 szabály által előírt képzésen túlmenően végezzenek el jóváhagyott parti tűzvédelmi tanfolyamot, és rendelkezzenek:

1.1. legalább három hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal a megfelelő ismeretek és biztonságos üzemeltetési gyakorlat elsajátítása céljából; vagy

1.2. végezzenek el olyan, a tartályhajók megismerését célzó jóváhagyott tanfolyamot, amely legalább az STCW Szabályzat A-V/1 részében az ilyen tanfolyamokra vonatkozó tantervnek megfelel,

mindazonáltal az Igazgatás az 1.1. alpontban előírtnál rövidebb időtartamú felügyelet mellett ellátott tengeri szolgálatot is elfogadhat, feltéve, hogy:

1.3. az így elfogadott időtartam legalább egy hónapos;

1.4. a tartályhajó 3000 BT-nél kisebb űrtartalmú;

1.5. a kérdéses időtartam alatt a tartályhajó mindegyik útja 72 óránál rövidebb;

1.6. a tartályhajó üzemeltetési jellemzői, az adott időszak alatt az utak száma és az elvégzett be- és kirakási műveletek lehetővé teszik a megszerezni kívánt azonos tudásszint és gyakorlat elnyerését.

2. A hajóparancsnokok, gépüzemvezetők, első tisztek, másodgéptisztek és bármely, a berakásért, kirakásért, átrakásért vagy rakománykezelésért közvetlen felelősséggel bíró személy az 1.1. és 1.2. alpontok rendelkezésein túlmenően:

2.1. rendelkezzenek beosztásuk ellátásához megfelelő tapasztalattal azzal a tartályhajótípussal kapcsolatban, ahol szolgálnak;

2.2. végezzenek el egy olyan jóváhagyott speciális képzési programot, amely legalább az STCW Szabályzat A-V/1 részében lefektetett azon tárgyakat magában foglalja, amelyek az olajszállító, vegyiáru-szállító és cseppfolyósított gáz szállító tartályhajók közül azon a hajótípuson történő feladat ellátására vonatkoznak, ahol szolgálnak.

3. Az Egyezménynek valamelyik Félre nézve történő hatálybalépését követő két éven belül a 2.2. alpontban foglalt követelményeknek megfelelőnek lehet tekinteni azt a tengerészt, aki a megelőző öt éven belül legalább egy évi időtartamig megfelelő beosztásban az adott tartályhajótípuson teljesített szolgálatot.

4. Az Igazgatások biztosítsák, hogy az 1. és 2. pontok előírásai szerinti képzettséggel rendelkező hajóparancsnokok és tisztek részére a megfelelő bizonyítványt kiadják, vagy a már meglévő bizonyítványokat kellőképpen érvényesítik. Minden ilyen módon képesített beosztott rendelkezzen megfelelő bizonyítvánnyal.

V/2 Szabály

Ro-Ro személyhajók parancsnokainak, tisztjeinek, beosztottainak és a személyzet egyéb tagjainak képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimális követelmények

1. Jelen Szabály a nemzetközi utakon közlekedő Ro-Ro személyhajók parancsnokaira, tisztjeire, beosztottaira és a személyzet egyéb tagjaira vonatkozik. Az Igazgatások határozzák meg azt, hogy e Szabályok a parti vizeikhez közlekedő Ro-Ro személyhajókra vonatkoznak-e.

2. Ro-Ro személyhajókon történő alkalmazásuk előtt a tengerészeknek az alábbi 4-től 8-ig pontok előírásainak megfelelő, feladatkörüktől, beosztásuktól és felelősségüktől függő képzésen kell részt venniük.

3. Azok a tengerészek, akik a 4, 7. és 8. pontoknak megfelelő képzésre kötelezettek, öt évet nem meghaladó időszakonként vegyenek részt az előirányzott ismeretfelújító képzésen.

4. Azoknak a hajóparancsnokoknak, tiszteknek és egyéb személyeknek, akik Ro-Ro személyhajókon a riadólista szerint kötelezettek vészhelyzetben az utasoknak segítséget nyújtani, az STCW Szabályzat A-V/2 részének 1 pontja szerint meghatározott, a tömegek irányítására, mozgatására vonatkozó képzésben kell részesülniük..

5. Ro-Ro személyhajókon különleges feladatokat ellátó és felelősséggel bíró hajóparancsnokoknak, tiszteknek és egyéb személyeknek az STCW Szabályzat A-V/2 részének 2. pontjában meghatározott ismertető tanfolyamot kell végezniük.

6. Azoknak a személyeknek, akik Ro-Ro személyhajók utasterében az utasokkal közvetlenül kapcsolódó szolgálatot látnak el, az STCW Szabályzat A-V/2 részének 3. pontjában meghatározott, a biztonságra vonatkozó képzésben kell részesülniük.

7. A hajóparancsnokoknak, első tiszteknek, gépüzemvezetőknek, másodgéptiszteknek és minden, a Ro-Ro személyhajókon az utasok be- és kihajózásáért, a rakomány be- és kirakásáért és rögzítéséért, vagy a hajótest nyílásainak zárásáért közvetlenül felelős személynek, az utasok és a rakomány biztonságával, valamint a hajótest épségével, vízmentességével kapcsolatos, az STCW Szabályzat A-V/2 szakaszának 4. pontjában előírt jóváhagyott képzésben kell részesülni.

8. A hajóparancsnokoknak, első tiszteknek, gépüzemvezetőknek, másodgéptiszteknek és minden, Ro-Ro személyhajókon vészhelyzetben az utasok biztonságáért felelős személynek, a vészhelyzetek kezelésével és az emberi magatartással kapcsolatos, az STCW Szabályzat A-V/2 szakaszának 5. pontjában előírt jóváhagyott képzésben kell részesülni.

9. Az Igazgatásoknak biztosítaniuk kell, hogy az elvégzett képzéseket igazolják mindazon személyeknek, akik a jelen Szabály előírásainak vonatkozásában képesítettnek számítanak.

VI. Fejezet

Vészhelyzet, munkavédelem, egészségügyi ellátás és túlélési feladatok

VI/1 Szabály

Az összes tengerész általános és biztonsági alapképzésére és oktatására vonatkozó kötelező minimális követelmények

A tengerészek kapjanak az STCW Szabályzat A-VI/1 részének megfelelő általános és biztonsági alapképzést, és feleljenek meg az azokban meghatározott szakmai színvonalnak.

VI/2 Szabály

Túlélési járművek, felkutató csónakok és gyorsjáratú felkutató csónakok kezelésére vonatkozó jártassági bizonyítványok kiadásának minimális kötelező követelményei

1. A túlélési járművek és felkutató csónakok - a gyorsjáratú felkutató csónakokat kivéve - jártassági bizonyítványáért pályázó minden személy:

1.1. életkora legyen legalább 18 év;

1.2. rendelkezzen legalább 12 hónap jóváhagyott tengeri szolgálattal, vagy végezzen el egy jóváhagyott kiképző tanfolyamot és rendelkezzen legalább hat hónapos jóváhagyott tengeri szolgálattal; és

1.3. feleljen meg annak a szakmai szintnek, amit az STCW Szabályzat A-VI/2 részének 1-től 4-ig pontjai a túlélési járművek és a felkutató csónakok jártassági bizonyítványaival kapcsolatban előírnak.

2. A gyorsjáratú felkutató csónakok jártassági bizonyítványáért pályázó minden személy:

2.1. rendelkezzen a gyorsjáratú felkutató csónakokat kivéve a túlélési járművek és a felkutató csónakok jártassági bizonyítványával;

2.2. végezzen el jóváhagyott kiképző tanfolyamot; és

2.3. feleljen meg annak a szakmai szintnek, amit az STCW Szabályzat A-VI/2 részének 5-8. pontja a gyorsjáratú felkutató csónakok jártassági bizonyítványaival kapcsolatban előírnak.

VI/3 Szabály

Az emelt szintű tűzoltó tanfolyamokra vonatkozó minimális kötelező követelmények

1. A tűzoltási tevékenység irányítására jogosult tengerészek sikeresen végezzék el az STCW Szabályzat VI/3 része előírásainak megfelelő, a tűzoltás technikájával, azon belül is főként a szervezéssel, taktikával és irányítással kapcsolatos emelt szintű tanfolyamot, és feleljenek meg a Szabályzatban meghatározott szakmai követelménynek.

2. Ahol az emelt szintű tűzoltó tanfolyam nem része a kiadott bizonyítványhoz szükséges képzésnek, ott speciális bizonyítványt vagy írásos igazolást kell kiállítani, jelezve, hogy a bizonyítvány tulajdonosa elvégezte az emelt szintű tűzoltó tanfolyamot.

VI/4 Szabály

Az elsősegéllyel és egészségügyi ellátással kapcsolatos kötelező minimális követelmények

1. A hajókon elsősegélynyújtásra jogosult személyek feleljenek meg az STCW Szabályzat A-VI/4 rész 1-től 3-ig pontjaiban előírt, az elsősegélynyújtásra vonatkozó szakmai szintnek.

2. A hajókon egészségügyi ellátásra jogosult személyek feleljenek meg az STCW Szabályzat A-VI/4 rész 4-től 6-ig pontjaiban előírt, az egészségügyi ellátásra vonatkozó szakmai szintnek.

3. Ahol az elsősegélynyújtással és egészségügyi ellátással kapcsolatos képzés nem része a kiadott bizonyítványhoz szükséges képzésnek, ott speciális bizonyítványt vagy írásos igazolást kell kiállítani, jelezve, hogy a bizonyítvány tulajdonosa elvégezte az elsősegélynyújtással és egészségügyi ellátással kapcsolatos képzést.

VII. Fejezet

Alternatív (kettős) képesítés

VII/1 Szabály

Az alternatív képesítések kiadása

1. A jelen melléklet II. és III. fejezetében a képesítésekre vonatkozó előírások ellenére a Felek választhatnak úgy, hogy az e fejezetek előírásaiban említettektől eltérő bizonyítványokat adnak ki, vagy kiadására adnak felhatalmazást, feltéve, hogy

1.1. a bizonyítványban és a érvényesítési okmányban meghatározott kapcsolódó feladatok és felelősségi szintek kiválasztása az STCW Szabályzat A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, és A-IV/2 részeiből történt, vagy azokkal megegyezik;

1.2. a képesítésre pályázó jelöltek elvégezték a jóváhagyott képzést és oktatást és megfelelnek azoknak a szakmai követelményekkel kapcsolatos előírásoknak, amelyek az STCW Szabályzat vonatkozó részeiben kerültek meghatározásra, valamint Szabályzat A-VII/1 részével összhangban azokkal a feladatkörökkel és szintekkel, amelyek a bizonyítványban és a érvényesítési okmányban szerepelnek;

1.3. a képesítésre pályázó jelöltek rendelkeznek a bizonyítványban szereplő feladatköröknek és szinteknek megfelelő jóváhagyott tengeri szolgálattal. A tengeri szolgálat minimális időtartama azonos legyen jelen melléklet II. és III. fejezetében előírt tengeri szolgálati idővel. Mindazonáltal a tengeri szolgálat minimális időtartama nem lehet kevesebb, mint amit az STCW Szabályzat A-VII/2 része előír;

1.4. a navigációs feladatkörök végrehajtási szintjére vonatkozó képesítésre pályázó jelöltek feleljenek meg a IV. fejezet vonatkozó követelményeinek, rádiószolgálat ellátásához pedig a Rádió Szabályzat követelményeinek; és

1.5. a bizonyítványok kiadása az I/9 Szabálynak, és az STCW Szabályzat VII. fejezetének megfelelően történjen.

2. A jelen fejezetre hivatkozva bizonyítványt csak akkor lehet kiállítani, ha a Fél a IV. Cikk és az I/7 Szabály értelmében a Szervezetet tájékoztatta.

VII/2 Szabály

A tengerészek képesítése

1. Minden tengerész, aki az STCW Szabályzat II. fejezet A-II/1, A-II/2, A-II/3 vagy A-II/4, a III. fejezet A-III/1, A-III/2, A-III/4 vagy a IV. fejezet A-IV/2 táblázataiban meghatározott bármilyen feladatot vagy feladatkört lát el, rendelkezzen megfelelő képesítéssel.

VII/3 Szabály

Az alternatív bizonyítványok kiadását szabályozó alapelvek

1. Bármely Fél, amely az alternatív bizonyítványok kiadását vagy a kiadásra való felhatalmazást választja, biztosítsa az alábbi alapelvek teljesítését:

1.1. nem lehet alternatív képesítési rendszert érvényesíteni, csak ha az biztosítja a tengeri biztonságnak az egyéb fejezetekben előírt fokát, és a szennyezés vonatkozásában olyan megelőző hatással bír, ami az egyéb fejezetek előírásaival legalább azonos; és

1.2. bármely, jelen fejezet alapján az alternatív képesítésekkel kapcsolatban kiadott rendelet feleljen meg a bizonyítványok felcserélhetősége alapelvének azon bizonyítványok vonatkozásában, amelyek kiadása más fejezetek alapján történt.

2. Az 1. pontban említett felcserélhetőségi alapelv biztosítsa, hogy:

2.1. a II. és/vagy III. fejezet rendelkezései alapján képesített tengerészek, valamint azok, akik a VII. fejezet alapján szereztek képesítést, szolgálhassanak olyan hajókon, amelyek vagy hagyományos, vagy egyéb szervezeti felépítéssel üzemelnek; és

2.2. a tengerészek kiképzése valamely meghatározott feladatra nem olyan módon történt, amely csorbíthatja más irányú szakmai képességeiket.

3. Jelen fejezet követelményeinek megfelelő bármely bizonyítvány kiadásánál az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:

3.1. alternatív bizonyítványok kiadása nem használható fel:

3.1.1. a hajószemélyzet létszámának csökkentésére;

3.12. a szakma tisztességének aláásására, a tengerészek szaktudásának lejáratására; vagy

3.1.3. a kombinált gépészeti és fedélzeti tiszti őrszolgálatban beosztás olyan személyre történő átruházására bármelyik őrszolgálat idejére, aki csak egy képesítéssel rendelkezik; és

3.2. a hajót irányító személyt parancsnoknak kell kinevezni és a hajóparancsnok és mások jogállását és tekintélyét az alternatív képesítéssel kapcsolatosan semmilyen rendelkezés hátrányosan ne érintse.

4. Jelen Szabály 1. és 2. pontjaiban lévő alapelvek biztosítsák mind a fedélzeti, mind a géptisztek szakképzettségének fenntartását.

VIII. Fejezet

Őrszolgálat

VIII/1 Szabály

A szolgálat ellátására való alkalmasság

Minden Igazgatás a kimerültség megelőzése érdekében:

1. az őrszolgálatban részt vevő személyeknek pihenőidőt vezessen be, és hajtasson végre; és

2. írja elő, hogy az őrszolgálati rendszer olyan legyen, hogy az őrszolgálatban részt vevő személyek tevékenységére a kimerültség ne legyen hatással, és hogy a szolgálat megszervezése olyan legyen, hogy az út kezdete utáni első őrszolgálat, majd az azt követő váltások kellőképpen kipihentek és a szolgálatra minden tekintetben alkalmasak legyenek.

VIII/2 Szabály

Az őrszolgálattal kapcsolatos előírások és követendő alapelvek

1. Az Igazgatások hívják fel a Társaságok, hajóparancsnokok, gépüzemvezetők és az őrszolgálatban részt vevő összes személy figyelmét az STCW Szabályzat azon elveire, alapelveire és előírásaira, amelyeket a fennálló körülményeknek és helyzetnek megfelelő folyamatos biztonságos őrszolgálat vagy őrszolgálatok összes tengeri hajón minden időben történő fenntartásának biztosításához be kell tartani.

2. Az Igazgatások kötelezzék minden tengeri hajó parancsnokát annak biztosítására, hogy az őrszolgálattal kapcsolatos intézkedések megfeleljenek a biztonságos őrszolgálat vagy őrszolgálatok fenntartására vonatkozó követelményeknek, figyelembe véve az fennálló körülményeket és helyzetet, és hogy a parancsnok általános irányításával:

2.1. a navigációs őrszolgálatot irányító tisztek felelősek szolgálati idejük alatt a hajó biztonságos műveletezéséért, amikor is kötelesek személyesen, a szolgálat teljes idejében jelen lenni a parancsnoki hídon vagy ahhoz közvetlenül csatlakozó helyiségben, mint például a térképszobában vagy a navigációs készülékek vezérlőkabinjában;

2.2. a rádiókezelők felelősek szolgálati idejük alatt a megfelelő frekvenciákon a folyamatos rádiós figyelőszolgálat ellátásáért.

2.3. a gépüzemi őrszolgálatot ellátó tiszteknek, amint ezt az STCW Szabályzat előírja elérhetőeknek kell lenniük és a gépüzemvezető irányításával hívásra azonnal a géptérben megjelenni kötelesek, és amikor szükséges, szolgálati időtartamuk alatt személyesen a géptérben kell tartózkoniuk; és

2.4. a biztonság érdekében megfelelő és hatékony őrszolgálatot vagy őrszolgálatokat kell fenntartani mindenkor, mikor a hajó horgonyon vagy kikötve áll, és ha a hajó veszélyes rakományt szállít, az ilyen őrszolgálat vagy őrszolgálatok megszervezésénél a lehető legnagyobb mértékig számításba kell venni a veszélyes rakomány természetét, mennyiségét, csomagolását és rakodási jellemzőit és az úszó vagy kikötött hajón fennálló bármilyen különleges körülményeket."

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. február 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök