129/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet

a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1. § (1) A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására azok is, akik 1992. november 3-át követően mentek nyugdíjba (abban az esetben is, ha nyugdíjazásukat közvetlenül megelőzően átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítésében, munkanélküli ellátásban, illetve munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesültek), ha munkaviszonyuk megszűntekor az utolsó munkáltatójuknál előírt jogosultsági feltételekkel, de legalább 10 éves, bányászati gazdálkodó szervezetnél töltött szolgálati idővel rendelkeznek - kivéve, ha a szolgálati idő a bányászati tevékenység során szerzett munkaképesség-csökkenés miatt rövidebb -, és

a) az őket utoljára foglalkoztató gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy

b) a gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és bányászati termelő tevékenységét megszüntette.

Az igényjogosultság a gazdálkodó szervezet megszűnésének, illetve a felszámolási eljárás alatt a bányászati termelőtevékenység megszűntének évét követő év első napján nyílik meg, a 2. § szerinti nem valorizált értéken, abban az esetben is, ha visszamenőleges igényérvényesítésről van szó."

(2) Az R. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A nyugdíjas bányászok pénzbeli szénjárandósága megilleti a jogosult elhalálozása esetén

a) a jogosult házastársát (élettársát) mindaddig, amíg özvegyi nyugdíjra vagy eltartott kiskorú, illetve rokkant gyermeke után árvaellátásra jogosult, kivéve, ha új házasságot köt,

b) a jogosult szülőjét (nagyszülőjét) mindaddig, amíg szülői nyugdíjat élvez, vagy a meghalt nyugdíjas bányász után annak kiskorú, illetve rokkant gyermeke árvaellátásra jogosult,

c) az a) és b) pontokban megállapított hozzátartozók hiányában a jogosult árvaellátásban részesülő kiskorú, illetve rokkant gyermekét."

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e jogszabály alapján megállapított, a nyugdíjas bányászt megillető szénjárandóság pénzbeli megváltását - amennyiben a munkáltatóktól a folyósításhoz szükséges adatok 1997. november 30-ig beérkeznek a nyugdíjat folyósító szervhez - 1998. január 31-ig kell folyósítani.

Az 1997. november 30. után érkezett adatok alapján a kifizetésre a folyósítás általános rendje szerint kerül sor.