24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 1978-2/Tk. 269/VB (XII. 22.) határozata 2. pontjában védetté nyilvánított Megyer-hegyi Tengerszem elnevezésű, Sárospatak közigazgatási területéhez tartozó 0878/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1,1 hektár kiterjedésű területet Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület elnevezéssel országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítom.

2. § A védetté nyilvánítás célja az országban egyedi előfordulású, volt malomkőbánya nagy jelentőségű bányatörténeti és földtani, valamint a bányászkodás befejezése óta kialakult botanikai és zoológiai értékeinek megőrzése.

3. §[1] (1)[2] A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez[3]

A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

- A területen található földtani és felszínalaktani természeti értékek, valamint a bányatörténeti értékek megőrzése.

- A területen található vizes élőhely, valamint a védett növény- és állatfajok megőrzése, fenntartása.

- A terület növény- és állattani értékeinek teljes körű feltárása, majd állományaik folyamatos figyelemmel kísérése.

- A természetvédelmi célokkal összhangban lévő turizmus feltételeinek biztosítása.

- A terület természeti és táji értékeinek bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A terület művelési ágának fenntartása, mindennemű gazdasági célú területhasználati mód tiltása.

- A Tengerszem tó megfelelő vízminőségének biztosítása.

- Invázív fajok terjedésének visszaszorítása.

- Az akác elterjedésének megakadályozása a sarjak megfelelő időben történő kivágásával, szükség esetén vegyszeres kezeléssel.

- A táji értékek megőrzése a tájkép-átalakítással járó tevékenységek korlátozásával.

- Minimális természetvédelmi infrastruktúra kiépítése és fenntartása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

- A földtani feltárás és a bányafalak jó láthatósága érdekében az ott megtelepülő növényzetet szükség esetén szabályozni kell.

- A területen - engedélyezett kutatás keretében végzett gyűjtésen kívül - tilos ásványt, kőzetet gyűjteni.

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

- A nem őshonos fafajok elterjedését a sarjak eltávolításával, szükség szerint egyedi vegyszeres kezeléssel kell megakadályozni.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- A területen nem végezhető olyan tevékenység, amely a tájkép megváltozását, a korábbi bányászati tevékenység emlékeinek sérülését okozhatja.

3.1.4. Látogatás

- A terület látogatása során tilos letérni a kijelölt turistautakról.

- A területen tilos a táborozás, tüzet gyújtani csak a kijelölt helyen szabad.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok[4]

- Engedélyezett kutatási tevékenység csak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) egyeztetett módon végezhető.

- A kutatás eredményeit tartalmazó kutatási jelentés egy példányát át kell adni az igazgatóság részére.

3.1.6. Terület- és földhasználat

- Új utak, közművek létesítése, táborhely kialakítása tilos.

- A területen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, építmény létesítése tilos.

- A területen ipari és bányászati tevékenység - a természetvédelmi kezelési terv jogszabályban történő kihirdetésének időpontja előtt kiadott, érvényes engedéllyel rendelkező szénhidrogén-kutatást és -termelést kivéve - nem folytatható. Érvényes engedéllyel rendelkező bányászati tevékenység csak a területen található földtani és felszínalaktani természeti értékek, valamint bányatörténeti értékek, a bányászat felhagyása után kialakult vizes élőhely, továbbá a területen található védett növény- és állatfajok veszélyeztetése, illetve károsítása nélkül valósítható meg.

- A tóból tilos a vízkivétel.

- A területet a jelenlegi "kivett" művelési ágban kell tartani.

- Vadászati létesítmények elhelyezése tilos a területen.

- Gépjárművel való közlekedés csak a természetvédelmi kezeléssel összefüggésben lehetséges a területen.

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította a 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.12.18.

[2] Módosította a 17/2018. (VII. 16.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.24.

[3] Beiktatta a 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.12.18.

[4] Módosította a 17/2018. (VII. 16.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.24.

Tartalomjegyzék