25/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom "Fekete-hegy" elnevezéssel a Nagyharsány 058-088, 091-094, 0104-0120, 0146, Villánykövesd 024/A, B ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 94,6 hektár kiterjedésű területet.

2. § A természetvédelmi területből fokozottan védetté nyilvánítom a Nagyharsány 061/A-H, 077, 079, 085, 0104 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint Villánykövesd 024/A ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számból az 5-C erdőgazdasági üzemtervi jelű erdőrészletet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a Fekete-hegy fajgazdag növényegyütteseinek és állatvilágának megőrzése a fokozottan védett növények élőhelyének védelme.

4. § A terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.