26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: Tájvédelmi Körzet) elnevezéssel az Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3616,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Tájvédelmi Körzet magában foglalja a jelenleg is védett, a 2/1987. (VII. 10.) OKTH határozat 3-4. §-ával létesített Sárkeresztúri Sárkány-tó Természetvédelmi Területet, valamint a Fejér Megyei Tanács 137/1975. (XI. 19.) VB számú határozatával védetté nyilvánított Sárszentágotai Sós-tó és Sárkeresztúri Fehér-tó Természetvédelmi Területeket.

(3) A Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a Sárkeresztúr 0343/A-C ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 109,7 hektár kiterjedésű, valamint a Sárkány-tó TT 0260/63 A-C, 0281/2 hrsz.-ú, 47,2 hektár kiterjedésű területeket.

2. § A védetté nyilvánítás célja az egykori hatalmas kiterjedésű vizes terület maradványainak, a Sárvizet kísérő változatos homoki és szikes tavak, rétek, legelők, mocsarak, erdők gazdag élővilágának megőrzése, a vízimadarak vonuló-, fészkelő- és táplálkozóhelyének biztosítása, a jellegzetes tájképi értékek megóvása.

3. §[1] A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fejér vármegye[2]

Aba

04/2, 023-024, 036-037, 038/2-4, 0132/F-K, 0149, 0153/B, 0153/D-K, 0157/2

Csősz

072/2, 087-093

Kálóz

014-016, 094-099

Sárkeresztúr

0260/63 A-C, 0281/2, 0291/10 J-P, 0292/1-3, 0293, 0294/2, 0294/6-17, 0295/2 A-C, 0318, 0319/2-3, 0319/5, 0321, 0340-0343, 0345-0349

Sárszentágota

0197/2, 0223, 0232/4-8, 0232/13-15, 0232/17-27, 0232/30, 0233, 0234/3-7, 0234/9-31, 0236-0239/1, 0241-0242, 0243/2-4

Soponya

0201/1, 0201/3-4, 0202, 0232-0233, 0244, 0250-0254, 0256-0259, 0262, 0264/2-4, 0265-0280/1-2, 0284/2, 0285-0304, 0307-0310

Tác

0237/A-C, 0237/F-G, 0238-0241, 0249-0255

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.06.10.

[2] Módosította az 55/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék