50/1997. (IX. 19.) BM rendelet

a tűzoltóság működési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítéséről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a hivatásos állami, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságra (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában megtérítendő:

a) a kivonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag és a beavatkozás során felhasznált oltóanyag (oltógáz, oltópor, hab és habképző anyag) költsége;

b) a kivonulás, a beavatkozás és az állomáshelyre történő visszatérés során önhibán kívül keletkezett olyan kár, amely más jogviszonyból nem térül meg.

(2) A tűzoltó-gépjárművek elszámolható költségnormáit a működési területen érvényes előírásokkal egyezően kell alkalmazni.

3. § A Ttv. 26. §-a d) pontjában meghatározottak szerint elrendelt működési területen kívüli igénybevétel költségeit a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság (a továbbiakban: országos parancsnokság) téríti meg.

4. § (1) Az igénybevétellel kapcsolatos költségtérítést az igénybe vett tűzoltóság parancsnoka az igénybevétel helye szerint a területileg illetékes (fővárosi, megyei) parancsnok útján kéri az országos parancsnokságtól a rendelet mellékletében meghatározott igénybejelentő nyomtatványon és adatlapon.

(2) A költségtérítési igény jogosságát a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnok megvizsgálja, és véleményével kiegészítve, a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül, felterjeszti az országos parancsnokságra.

(3) A költségtérítési igény jogosságáról és mértékéről az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt. Az országos parancsnok döntésének felülvizsgálatát a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a belügyminisztertől lehet kérni, aki a felülvizsgálati kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

5. §[1] Nem igényelhető költségtérítés - kivéve az országosan vonultatható szerek esetében a felhasznált oltópor és habképző anyag, illetve a csere-felépítményes gépjárművek málhaterében elhelyezett és a beavatkozás során felhasznált anyag árát-a külön jogszabályban szabályozott Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján elrendelt igénybevételre.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 50/1997. (IX. 19.) BM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 38/2000. (XII. 5.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.06.01.

Tartalomjegyzék