56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet

az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § E rendelet alkalmazásában

megsemmisítés: a funkcióját nem teljesítő, hulladékká vált élelmiszer teljes körű környezetvédelmi kezelése.

2. § (1) A rendelet hatálya a Magyarországon előállított, forgalmazott azon nyers és feldolgozott élelmiszerekre, élelmiszer nyersanyagokra és adalékanyagokra (a továbbiakban: élelmiszer) terjed ki, amelyek emberi fogyasztásra alkalmatlanná - hulladékká - váltak.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra és a lakosságnál keletkező hulladékokra.

(3) A radioaktív anyagokkal való szennyezettség esetén az azokra vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

(4) Az állati eredetű - hulladékká vált - termékek esetén e rendelet szabályait a külön jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) A vámhatóság, illetve a rendőrség által lefoglalt élelmiszerek esetén a vámszabályokban és a rendőrségi jogszabályokban foglaltakat is alkalmazni kell.

3. § Meg kell semmisíteni azt a hulladékot, amely sem takarmányozásra, sem más célra azért nem hasznosítható, mert műszeres vizsgálat nélkül megállapítható elváltozást mutat és/vagy a laboratóriumi vizsgálat kórokozó mikroorganizmust, annak toxinját, állatgyógyszert, hozamnövelő szert, növényvédő szert, tisztító- és fertőtlenítőszert, adalékanyagot, egyéb vegyi anyagot, a jogszabályban megszabott határértéket olyan mértékben meghaladó mennyiségben, illetve egyéb veszélyes anyagot olyan mennyiségben mutatott ki, mely egészségkárosodást okozhat, és ennek veszélyét az ismert eljárásokkal nem lehet megszüntetni. Amennyiben a hulladékot veszélyesnek minősítik, akkor a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály vonatkozik rá.

4. § (1) A hulladékká vált és a 3. § szerint nem hasznosítható élelmiszerek megsemmisítésének módjai:

a) égetés,

b) települési hulladéklerakó helyeken - a szükséges hatástalanító kezelést követően - való elhelyezés,

c) folyékony, nagy víztartalmú hulladékok szennyvízkezelő telepen való kezelése.

(2)[1] A hulladékká vált élelmiszer takarmányozási célra történő hasznosításáról a vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala dönt. A megsemmisítés módja vonatkozásában az elrendelő hatóság a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményét is kikéri.

5. § A megsemmisítést az előállító, a forgalmazó, illetőleg a termék tulajdonosa köteles az e rendeletben, valamint más jogszabályok szerint elvégezni, vagy elvégeztetni.

6. §[2] Az élelmiszerek megsemmisítését - feladatuk, hatáskörük és illetékességük figyelembevételével - a következő hatóságok kezdeményezhetik, illetve rendelhetik el:

a) a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,

b) a fogyasztóvédelmi hatóság,

c)[3] az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal,

d)[4] a vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala,

e)[5] a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala,

f)[6] a borászati hatáskörben eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal,

g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

h) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és

i) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

7. § (1) Az élelmiszer megsemmisítéséről az azt elrendelő hatóság az államigazgatási eljárás keretében - a 4. § (2) bekezdése szerinti vélemények figyelembevételével - határozatot hoz, mely tartalmazza a megsemmisítés módját is, és erről a megsemmisítés helye szerint területileg illetékes helyi önkormányzat jegyzőjét is értesíti.

(2) Az eljáró hatóság az elkülönített, zárolt élelmiszert denaturálja, majd azt zárszalaggal vagy zárózsineggel megjelöli és a helyiséget, tartályt stb. ólomzárral zárja. A zárolt tétel őrzéséről - annak megsemmisítéséig - a tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) Az elkülönített, megsemmisítésre kötelezett élelmiszer tárolási, szállítási, őrzési és megsemmisítési költségeit a zárolt tétel tulajdonosa viseli.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 56/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[3] Módosította az 56/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította az 56/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította az 56/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította az 56/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.