110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet

a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a természetgyógyászati és a nem-konvencionális (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) gyógyító eljárások alkalmazására terjed ki. A nem-konvencionális gyógyító eljárások alkalmazása olyan egészségügyi tevékenység (a továbbiakban: tevékenység), amely a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészíti, meghatározott esetekben helyettesíti."

2. § Az R. 4. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdések számozása (6)-(7) bekezdésre változik:

"(5) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsgát magyar nyelven kell letenni."

3. § Az R. 4. §-ának - a 2. §-sal megállapított új - (6) bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki:

"E rendelet hatálybalépését követően a "hagyományos kínai orvoslás" szakterületen elvégzett tanfolyam, illetve sikeres vizsga letételét követően végezhető akupunktúrás tevékenység."

4. § (1) Ez a rendelet 1998. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 2. §-ának (1) bekezdéséből és 4. §-ának (1)-(2) bekezdéseiből a "természetgyógyászati" szövegrész helyébe a "nem-konvencionális" szövegrész lép,

b) az R. 4. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök