164/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkormány 37. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter)

a) az érintett miniszterekkel egyetértésben kidolgozza a Kormány PHARE programmal kapcsolatos politikáját, és szervezi annak végrehajtását;

b) a PHARE program keretében biztosított források tekintetében közreműködik a Kormány modernizációs és integrációs politikájának, az ezekre épülő gazdaságpolitika, az ágazati, illetve területfejlesztési stratégiák, programok kialakításában;

c) közreműködik a PHARE program prioritásainak meghatározásával összefüggő nemzetközi tárgyalások előkészítésében, gondoskodik az ezzel összefüggő nemzetközi szerződések kezdeményezéséről, létrehozásáról, és szervezi azok végrehajtását;

d) a külügyminiszterrel együttműködve gondoskodik arról, hogy a PHARE segélyforrások felhasználása a Kormány integrációs politikájával összhangban történjen, és e források megfelelően segítsék az integrációs felkészülés alapjaként szolgáló, a közösségi vívmányok átvételéről szóló Nemzeti Program céljainak végrehajtását;

e) az érintett miniszterekkel együttműködve - a költségvetési tervezés, valamint az ágazati és területfejlesztési stratégiák és programok kialakítása keretében - gondoskodik a PHARE segélyforrások és a hazai társfinanszírozás összehangolásáról;

f) gondoskodik a programtervezés, a végrehajtás, a finanszírozás és az ellenőrzés átlátható, párhuzamoktól mentes rendjének kialakításáról, ezen belül a PHARE segélyprogram pénzügyi technikai lebonyolítását szolgáló egységes pénzforgalmi rend, valamint a forrásfelhasználás hatékonysági ellenőrzési rendszerének kiépítéséről és működtetéséről;

g) ellátja a jogszabályban és kormányhatározatban vagy a miniszterelnök által számára meghatározott egyéb feladatot.

2. § A miniszter közreműködik a határon túli magyarokkal, valamint az egyházakkal kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában.

3. § A miniszter - az érintett miniszterekkel együttműködve - a jogszabályban és az 1. §-ban meghatározott feladatkörében

a) előkészíti az Országgyűlés, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó döntések tervezeteit;

b) rendeletet alkot, és kiadja az állami irányítás egyéb jogi eszközeit;

c) véleményezi a miniszteri rendeletek és kormány-előterjesztések tervezeteit;

d) kezdeményezi, előkészíti és létrehozza a nemzetközi szerződéseket;

e) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban, nemzetközi szervezetekben, és szervezi a nemzetközi együttműködést;

f) a PHARE segélyforrások tervezésében, felhasználásában érintett szervek vezetőitől tájékoztatást és adatot kérhet.

4. § A miniszter munkáját a Miniszterelnöki Hivatal szervezetében önálló feladatkörrel működő Segélykoordinációs Titkárság segíti, amelynek költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök