1998. évi XXI. törvény

az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításról[1]

1. § (1) Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő megválasztásának időpontjától, listáról való időközi választás esetén az arra jogosult pártszerv által történt megnevezése időpontjától megbízatásának megszűnéséig tiszteletdíjra jogosult a 9. §-ban meghatározottak figyelembevételével. A tiszteletdíj alapdíjból és pótdíjból áll."

(2) A Tv. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alapdíj a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse."

2. § A Tv. 3. §-ának (3) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Az képviselő külföldi kiküldetésére a köztisztviselőkre vonatozó szabályokat kell alkalmazni."

3. § A Tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok képviselőcsoportja a működésükkel járó kiadásokra képviselőcsoportonként húsz képviselő alapdíjának, valamint - képviselőnként - kormánypárt esetében az évi alapdíj 25%-ának megfelelő, ellenzéki párt esetében az évi alapdíj 50%-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből."

4. § (1) A Tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok képviselőcsoportjai, valamint a képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete az Országgyűlés épületében vagy ahhoz közeli épületben - térítésmentesen - munkavégzésre alkalmas irodahelyiségeket és a képviselőcsoportok működéséhez, illetőleg a képviselők munkájához szükséges alapellátást (irodai berendezést, felszerelést stb.) biztosít. A képviselőcsoportok számára biztosított irodahelyiségekben kell elhelyezni a munkájukat segítő köztisztviselőket is. A képviselőcsoport - képviselőnként - és a független képviselő a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta a képviselői alapdíj 15%-ának megfelelő ellátási keretet jogosult felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből."

(2) A Tv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A párt képviselőcsoportjának munkáját segítő köztisztviselők alkalmazásának pénzügyi feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell biztosítani, köztisztviselőnként a mindenkori illetményalap háromszorosával számolva. Az illetménykiegészítések és személyi juttatások, valamint a jubileumi jutalmak kifizetéséhez szükséges összeget az illetményalap háromszoros összegén felül kell megállapítani az illetményalap nagyságrendjében. Minden képviselőcsoport nyolc köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden harmadik tagja után egy további köztisztviselő alkalmazására jogosult."

(3) A Tv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A képviselők részére az Országgyűlés hivatali szervezete - irodahelyiség rendelkezésre bocsátása nélkül - képviselőnként egy személy alkalmazásának pénzügyi feltételeit (bérköltséget és annak járulékait) biztosítja. A képviselő az alkalmazottját határozott idejű szerződéssel, mandátuma időtartama alatt munkajogi jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatja. A képviselő vállalkozóval is megállapodhat képviselői munkája segítéséről. A képviselő az alapdíjának 50%-a erejéig számolhat el alkalmazottra, illetőleg vállalkozóra vonatkozó költséget, amely nem tartalmazza a kifizetett összeg társadalombiztosítási járulékát vagy általános forgalmi adóját. A feladat ellátására, illetőleg vállalkozásra vonatkozó szerződést - az Országgyűlés hivatali szervezete előzetes ellenjegyzésével - a képviselő köti meg az alkalmazottal, illetőleg a vállalkozóval. Az alkalmazással, illetőleg a vállalkozással járó, jogszabályon alapuló nyilvántartási, bejelentési és elszámolási kötelezettségeket az Országgyűlés hivatali szervezete teljesíti."

(4) A Tv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A képviselő kérésére - megbízatásának időtartamára - az Országgyűlés hivatali szervezetének költségvetése terhére (belépési díj) egy közületi telefonvonal építhető ki a képviselő lakásán, vagy a képviselői munkájával összefüggő tartózkodási helyén. A havi előfizetési és szolgáltatási díjat a képviselő fizeti."

5. § A Tv. a következő új 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A képviselőcsoport és a független képviselő által az 5. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésében meghatározott keret terhére vásárolt tárgyi eszközök az Országgyűlés hivatali szervezete tulajdonát képezik, a képviselőcsoport és a független képviselő azonban azokat mindaddig birtokolhatja, amíg pártja országgyűlési képviselőcsoporttal, illetőleg a független képviselő mandátummal rendelkezik."

6. § A Tv. 1. §-a (4) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

7. § A Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A miniszterelnöki, a miniszteri vagy politikai államtitkári tisztséget betöltő képviselő az 1. § (2) bekezdésében meghatározott alapdíj 50%-ára jogosult; díjazására, költségtérítésére és kedvezményeire egyébként a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 1998. június 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény 1. §-ának (2) bekezdése, 4. §-ának (1)-(2) bekezdése 1999. január 1. napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 10-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére