24/1998. (VII. 10.) KTM rendelet

a Kunpeszéri Szalag-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Kunpeszéri Szalag-erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Kunpeszér 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0179 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 155,6 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a felszíni vízrendezések és gyepfeltörések következtében visszaszoruló láprétek és homoki tölgyesek növény- és állatvilágának megmentése, géntartalékuk megőrzése.

3. § A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 1998. július 6.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter