25/1998. (VII. 10.) KTM rendelet

a Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom a Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Hajós 0284, 0285, 0286 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 188,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a rendkívül fajgazdag homokpusztagyep növény- és állatvilágának megmentése, géntartalékainak megőrzése.

3. § A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest. 1998. július 6.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter