27/1998. (VII. 10.) KTM rendelet

a Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Dunaszekcső 770/3, 770/4, 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909, 912/3, 912/4, 913, 914, 3504/a, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3524/1, 3524/2, 3525/1, 3525/2, 3526/1, 3526/2, 3527/b, 3528/a, 3555/1, 3555/6 b, 3555/6 c, 3555/6 d, 3560/a, 3560/b, 3560/c, 3560/d, 3776/1, 3778 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számokból álló 6,8 ha kiterjedésű területet.

2. § A természetvédelmi területből fokozottan védetté nyilvánítom a Dunaszekcső 770/3, 770/4, 903 helyrajzi számú területeket.

3. § A védetté nyilvánítás célja az érintett területek földtani, morfológiai, természeti, kultúrtörténeti értékeinek védelme, megőrzése.

4. § A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 1998. július 6.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter