7/1998. (III. 18.) KTM rendelet

a Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Gödöllő város belterületén lévő, 5852, 5853/3, 5853/4, 5854 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 26,1 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a gazdag kultúrtörténetű park jellegzetes tájképi értékeinek megóvása, a telepített fás szárú növényállomány, valamint - az angolparkként fenntartott területrészeken - az eredeti flórát képviselő fajok megőrzése.

3. § A terület természetvédelmi kezelési feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter