1/1999. (I. 27.) EüM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

1. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):

a) a munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása;

b) a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztó fegyverek megszerzésével és tartásával kapcsolatos egészségi alkalmasság másodfokon történő elbírálása;

c) munkanélküliek beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálata;

d) közhasznú munka előkészítése érdekében a munkanélküli munkaköri alkalmassági vizsgálata;

e) szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára;

f) konzultatív tevékenység más szakterületek orvosai számára a foglalkozási megbetegedések köréből;

g) munkahigiénés tanácsadás az alapszolgálat részére;

h) a megyei tisztifőorvos felkérésére közreműködés a foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezésében, valamint a megyei (fővárosi) foglalkozás-egészségügyi szakfőorvos irányításával az alapellátást nyújtó szolgálatok ellenőrzésében;

i) a szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak külön jogszabály szerinti szakmai alkalmassági vizsgálata;

j) a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára.

(2) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás, ha

a) közlekedési feltételek ezt indokolják, és

b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézetét erről megelőzőleg tájékoztatta, és

c) az érintett munkaügyi központ ezt kezdeményezi,

más megye munkaügyi központja munkaügyi kirendeltségéhez tartozó településen lakó, az (1) bekezdés szerinti vizsgálatra küldött munkanélküli ellátására is köthet szerződést, nem a székhelye szerinti megyében (fővárosban) lévő munkaügyi központtal."

2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A foglalkozás-egészségügyi szakellátás az 5. § (1) bekezdésének c) , d) és j) pontjaiban foglalt - a telephelye szerinti településen kívüli - feladata ellátása érdekében szerződést köthet olyan foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, amelynek az átvett feladatokat ellátó orvosa

a) üzemorvostan szakképesítéssel rendelkezik, és

b) az 1. számú melléklet szerinti, a foglalkozás-egészségügyi szakellátás szakorvosára vonatkozó személyi minimumfeltételeknek megfelel,

ha a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a foglalkozás-egészségügyi szakellátás tárgyi, gép-műszer, szakmai minimumfeltételeinek eleget tesz."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 1999. június 1-jén az R. 5/A. §-ának b) pontjában és a 6. §-ában az "1. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe "a külön jogszabályban foglalt" szövegrész lép, egyidejűleg az R. 1. számú melléklete hatályát veszti.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter