38/1999. (VIII. 26.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 203. §-ának (5) bekezdésében, 204. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 247. §-a (2) bekezdésének (q) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (2)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a szerv, szövet eltávolítására rendelkezésre álló idő alatt a kezelőorvoshoz tiltakozó nyilatkozatot juttattak el, azt köteles a kezelőorvos a kijelölt egészségügyi dolgozónak haladéktalanul átadni.

(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás során a tiltakozó nyilatkozat nem található, a kijelölt egészségügyi dolgozó a 10. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott módon megkeresi az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) keretében működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartást (a továbbiakban: OTNY). Ha az OTNY nem tartalmazza az elhunyt tiltakozó nyilatkozatát, - figyelemmel az Eütv. 211. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre is - a szerv-, szöveteltávolítás megkezdődhet.

(4) A (2) bekezdés szerinti rendelkezésre álló időt a leendő donor biológiai és vegetatív állapotától függően az az időtartam jelenti, amelyen belül a recipiens számára fokozott kockázat nélkül hajtható végre a szerv-, szövetkivétel. Az egyes szervek, szövetek átültethetőségének szabályait a mindenkori szakmai irányelvek határozzák meg.

(5) Az elhunyt hozzátartozójával való kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell a hozzátartozót arról, hogy az elhunytnál nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, illetve ilyet az OTNY nem tartalmazott, továbbá arról, hogy az elhunytból mely szervet, illetve szövetet távolítottak el."

2. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha a tiltakozó nyilatkozat megtétele az Eütv. 211. §-a (1) bekezdésében meghatározott közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történik, azt a beteg

a) személyesen,

b) ajánlott postai küldeményként,

c) háziorvosa közreműködésével

juttathatja el az OTNY részére, az e rendelet 4. számú mellékletének a) pontja szerinti nyilatkozattal (a továbbiakban: hozzájáruló nyilatkozat) együtt. A beteg a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével egyezik bele az OTNY-be történő nyilvántartásba vételbe, valamint személyes adatainak kezelésébe.

(2) A tiltakozó nyilatkozatnak az OTNY-be történő felvétele nem feltétele a tiltakozás érvényességének.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háziorvos a tiltakozó nyilatkozatot, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbítja az OTNY részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít.

(4) A beteg a tiltakozó nyilatkozatot formai kötöttség nélkül visszavonhatja. Az OTNY-be felvett nyilatkozat visszavonása azonban a nyilatkozatnak az OTNY-ből való törlésével válik érvényessé.

(5) Az OTNY-ből való törlést a beteg

a) személyesen az OTNY-nél, vagy

b) háziorvosánál

kezdeményezheti.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben a beteg személyi igazolványának bemutatásával igazolja személyazonosságát, és kitölti a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet az OTNY munkatársa átad a beteg részére.

(7) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beteg háziorvosa tölti ki a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbít az OTNY részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít."

3. § Az R. 10. §-ának (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(8) bekezdések számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

"(1) Az OTH az ajánlott postai küldemény formájában a hozzájáruló nyilatkozattal együtt beérkezett tiltakozó nyilatkozatot - az érkezéstől számított három munkanapon belül - felveszi az OTNY-be. A tiltakozó nyilatkozatnak az OTNY-be történő felvétele, az OTNY-be történt bejegyzés időpontjától érvényes.

(2) Az OTNY a hozzájáruló nyilatkozatot és a beérkezés időpontját tartalmazza, valamint gondoskodik az Eütv. 211. §-ában meghatározott teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve közokirat megőrzéséről.

(3) A tiltakozó nyilatkozat visszavonása esetén a tiltakozó nyilatkozatot az OTNY-ből haladéktalanul törölni kell.

(4) Az OTNY a beérkezés időpontjától számított tíz munkanapon belül a tiltakozó nyilatkozat nyilvántartásba vételéről, illetőleg törléséről értesíti a beteget, illetve - a 9. § (1) bekezdés c) pontja és (7) bekezdése szerinti esetben - a háziorvost is."

4. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A kijelölt egészségügyi dolgozók személyét és számát az egészségügyi szolgáltató vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) határozza meg. Az intézményvezető a 4. számú melléklet c) pontja szerinti adatlapot ajánlott postai küldeményként megküldi az OTNY-nek. A kijelölés visszavonásig érvényes.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a 4. számú melléklet c) pontja szerinti adatlap tartalmában bekövetkező változást haladéktalanul jelenti az OTNY-nek."

5. § Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy e rendelet 4. §-ával módosított, az R. 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatlapot az egészségügyi szolgáltató e rendelet hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül küldi meg az OTNY-nek. A kijelölt egészségügyi dolgozókról szóló - az R. hatálybalépése óta megtett - bejelentéseket e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül meg kell újítani, kivéve, ha a bejelentések adattartalma azonos e rendelet 4. számú mellékletének c) pontja szerinti adattartalommal.

(2) Az R. hatálybalépése óta megtett tiltakozó nyilatkozatokat e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül meg kell újítani, az Eütv. 211. §-ának (1) bekezdésében és az e rendelet mellékletében meghatározott formai követelményeknek megfelelően.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 6. §-ának a) pontjában a "és az Eütv. 16. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti személy nyilatkozata alapján az elhunyt személy feltehető szándéka szerint a szerv, szövet eltávolítása ellen nem tiltakozott volna," szövegrész.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 38/1999. (VIII. 26.) EüM rendelethez

[4. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez]

a) Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az OTNY-be történő nyilvántartásba vételéhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)*

Nyilatkozattevő

vezetékneve:1 ....................................................

utóneve:2 ........................................................

TAJ száma: .......................................................

születési dátuma: ................................................

születési helye: .................................................

anyja leánykori vezetékneve:......................................

..................................................................

anyja leánykori utóneve: .........................................

lakóhelye3:

irányítószám: ............ helységnév: ...........................

utca, házszám: ...................................................

értesítési címe:

irányítószám: ............ helységnév: ...........................

utca, házszám: ...................................................

Hozzájárulok teljes bizonyító erejű magánokiratba, illetve közokiratba foglalt tiltakozó nyilatkozatomnak az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba vételéhez és személyes adataim kezeléséhez.

Nyilatkozattétel dátuma: .........................................

........................... .........................

nyilatkozattevő nyilatkozat felvevő

aláírása aláírása4

A tiltakozó nyilatkozat érvényességének nem feltétele a tiltakozó nyilatkozatnak az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba történő felvétele. Amennyiben a tiltakozó nyilatkozatot csak önmagánál tartja, előfordulhat, hogy tiltakozó nyilatkozata elveszik, megsemmisül stb. Amennyiben azonban a tiltakozó nyilatkozatot az Országos Transzplantációs Nyilvántartás tartja nyilván, az Ön elhunyta esetén feltétlenül az egészségügyi személyzet tudomására jut tiltakozása. A nyilvántartásba vételről Önt visszaigazolás tájékoztatja, ezért javasoljuk, hogy ezen értesítés kézhezvételéig a tiltakozó nyilatkozat egy példányát tartsa magánál. A nyilvántartás részeként az Ön adatait az adatvédelmi jogszabályok betartásával kezelik. Az Országos Transzplantációs Nyilvántartás további garanciát jelent ahhoz, hogy elhunyta esetén is rendelkezhessen szerveivel, szöveteivel. A tiltakozó nyilatkozat visszavonása személyesen, illetve háziorvosán keresztül az Országos Transzplantációs Nyilvántartásnál (ÁNTSZ OTH Budapest, 1097 Gyáli út 2-6.) történik. A nyilatkozat visszavonása bármikor kezdeményezhető, ha Ön úgy gondolja, hogy szerveit, szöveteit felajánlja átültetés céljára.

_____

* Nyomtatott nagybetűkkel vagy gépelt formában kérjük kitölteni.

1 Ha hivatalosan több vezetéknevet használ, közöttük kötőjelet kell alkalmazni.

2 Ha hivatalosan több utó- vagy keresztnevet használ, közöttük kötőjelet kell alkalmazni.

3 Amennyiben a lakóhely nem azonos az értesítési címmel, kérjük ezt is feltüntetni.

4 Az OTNY-nél történő személyes nyilatkozattétel, valamint postai küldeményben beérkezett tiltakozó nyilatkozat esetén, az OTN munkatársának aláírása, háziorvoson keresztül történő nyilatkozattétel esetén a háziorvos neve, címe, aláírása és OONY száma.

b) Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)*

Nyilatkozattevő

vezetékneve:5 ....................................................

utóneve:6 ........................................................

TAJ száma: .......................................................

születési dátuma: ................................................

születési helye: .................................................

anyja leánykori vezetékneve: .....................................

..................................................................

anyja leánykori utóneve: .........................................

lakóhelye:7

irányítószám: ........... helységnév: ............................

utca, házszám: ...................................................

értesítési címe:

irányítószám: .............. helységnév: .........................

utca, házszám: ...................................................

Kérem, hogy a ..........................-n(dátum) tett tiltakozó nyilatkozatomat az Országos Transzplantációs Nyilvántartásból töröljék.

Nyilatkozattétel dátuma: ................................

......................... ......................

nyilatkozattevő nyilatkozat felvevő

aláírása aláírása8

* Nyomtatott nagybetűkkel vagy gépelt formában kérjük kitölteni.

5 Ha hivatalosan több vezetéknevet basznál, közöttük kötőjelet kell alkalmazni.

6 Ha hivatalosan több utó-vagy keresztnevet használ, közöttük kötőjelet kell alkalmazni.

7 Amennyiben a lakóhely nem azonos az értesítési címmel, kérjük ezt is feltüntetni.

8 Az OTNY-nél történő személyes visszavonás esetén az OTNY munkatársának aláírása, háziorvoson keresztül történő visszavonás esetén a háziorvos neve, címe, aláírása és OONY száma.

c) Adatlap a kijelölt egészségügyi dolgozóról

Az adatközlés célja:9

- bejelentés - módosítás - törlés

Az adatközlő intézmény

ágazati azonosítója:10 ............................................

neve: .............................................................

címe: .............................................................

irányítószáma: ....................................................

Az intézmény orvosszakmai vezetőjének neve:

...................................................................

A kijelölt egészségügyi dolgozó

vezetékneve: ......................................................

utóneve: ..........................................................

nyilvántartási száma:11 ...........................................

telefonszáma: .....................................................

telefaxszáma: .....................................................

A kijelölés kezdő dátuma: .........................................

Az adatközlés dátuma: .............................................

..............................

az adatközlő cégszerű aláírása

9 A megfelelő aláhúzandó.

10 A működési engedélyben az ANTSZ által meghatározott ágazati azonosító.

11 Az egészségügyi szakdolgozóknál a működési nyilvántartás szerinti szám, orvosoknál/gyógyszerészeknél az OONY, illetőleg a GYONY szerinti szám. GYONY szerinti szám esetén a nyilvántartási szám után egy "X"-et kérünk beírni."

Tartalomjegyzék