2000. évi CXXII. törvény

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról[1]

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A kiskorú úti okmányát vissza kell vonni, ha azt

a) bármelyik szülő azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta;

b) a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át."

2. § Az Utv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § Az útlevél hatóság eljárása során, valamint a Belügyminisztériumnak a belügyminiszter által kijelölt szerve (a továbbiakban: központi adatkezelő szerv) - hatáskörére és illetékességére kiterjedően - az e törvényben meghatározott feladatai ellátásához a következő adatokat kezelheti:

a) az állampolgár családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, menekült vagy bevándorolt jogállását (a továbbiakban: személyi adat), külföldre utazásra felhasználható - személyazonosságát igazoló - hatósági igazolványának számát, továbbá értesítési címét, illetőleg lakcímét,

b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását,

c) a kiskorú, továbbá a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett állampolgár törvényes képviselőjének személyi adatait, személyi azonosítóját, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és saját kezű aláírását,

d) kiskorú esetben a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozat adatait, és a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozat adatait (a bíróság vagy hatóság megnevezését, ügyszámát, a határozat keltét, a szünetelés időtartamát, a megszüntetés kezdő időpontját),

e) az állampolgár számára kiadott úti okmány típusát, számát, érvényességi idejét, az úti okmányra való jogosultság megszűnésének okát és időpontját,

f) az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, találásának, cseréjének, visszaadásának, leadásának, elvételének adatait,

g) az útlevél hatósági eljárást lefolytató köztisztviselő egyedi azonosító kódját,

h) a külföldre utazás korlátozására vonatkozó adatokat,

i) a külföldre utazás korlátozásának ideiglenes feloldása esetén az ügyben eljáró útlevél hatóság megnevezését, az intézkedés időpontját, a hozzájáruló szerv megnevezését, iktatószámát, a hozzájárulás időpontját, a köztartozás miatt nyújtott biztosíték adásának tényét és időpontját,

j) a korlátozás feloldására irányuló kérelem megtagadásának tényét és időpontját."

3. § (1) Az Utv. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi adatkezelő szerv a jogosulatlan külföldre utazás megakadályozása céljából közvetlen adathozzáféréssel biztosítja a határforgalom ellenőrzését szolgáló nyilvántartási rendszert vezető szerv részére az úti okmány adattartalmának és érvényességének ellenőrzését."

(2) Az Utv. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az útlevél hatóság; illetőleg a központi adatkezelő szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve részére a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során a személyazonosítás céljára a 24. § a)-c), valamint e) és f) pontjában meghatározott adatokat szolgáltathatja."

4. § (1) Az Utv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az útlevél hatóság, illetőleg a központi adatkezelő szerv természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére - az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén - adatot szolgáltathat

a) arra vonatkozóan, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal;

b) az úti okmány birtokosának családi és utónevéről - ideértve a leánykori családi és utónevet is -,

c) az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről, valamint

d) törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérő részére az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, de a személyazonosítást követően ezen adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi."

(2) Az Utv. 28. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A diplomata és a külügyi szolgálati útlevelek tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott adatokat csak ezen okmányok kiadására feljogosított útlevél hatóság szolgáltathatja.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

5. § Az Utv. 41. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a belügyminiszter- a b) és a d) pont tekintetében a külügyminiszterrel egyetértésben; hogy rendeletben határozza meg]

"e) a pénzügyminiszterrel egyetértésben az adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét, a kedvezmények és mentességek körét."

6. § Ez a törvény 2001. január 1-jén lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. november 28-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére