2000. évi CXXV. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 137. §-a 1. pontjának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában hivatalos személy:)

"h) a közjegyző és a közjegyzőhelyettes;"

(2) A Btk. 137. §-a 1. pontjának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában hivatalos személy:)

"i) az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó-helyettes;"

2. § A Btk. 270. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"270. § Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt - vagy való tényt oly módon elferdítve - állít vagy híresztel, amely alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

3. § A Btk. a következő alcímmel és 271/A. §-sal egészül ki:

"Rendbontás

271/A. § (1) Aki a nyilvános rendezvény rendezőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a rendbontást csoportosan vagy felfegyverkezve követik el.

(3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.

(4) E § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan kulturális és sportrendezvény, amely a közönség számára azonos feltételek mellett nyitva áll."

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Btk. 228/A. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2001. április 1-jén lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. december 5-i ülésnapján fogadta el.