209/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 7997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pgar.) 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alap az Mpt.-ben meghatározott feladatait a következők figyelembevételével látja el:)

"b) az Mpt. 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott előrejelzés eredményéről, az elkészítést követő 60 napon belül tájékoztatja a Felügyeletet,"

2. §

A Pgar. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Az igazgatóság tagjai az Alap működéséről évente beszámolnak az őket az igazgatóságba delegáló. szervezetnek, személynek."

Átmeneti és záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Pgar. 6. § (2) bekezdésének utolsó mondata, a 6. §-ának (3) bekezdése és a 12. § (4) bekezdésének e) pontja.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Stumpf István s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére