2000. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződő Felek által a Megállapodás megerősítéséről szóló utolsó jegyzékváltás 1999. november 1. napján megtörtént, ezért a Megállapodás 2000. január 1. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"Szabadkereskedelmi Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság, a továbbiakban megfelelően "Magyarország", "Lettország" vagy "a Felek",

megerősítve a jogrenden, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán alapuló pluralista demokrácia melletti szilárd elkötelezettségüket,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek a gazdasági integráció folyamatában, amely az európai kontinens stabilitásának fontos dimenziója, és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

újólag megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záró dokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az európai gazdasági együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záró dokumentumában foglalt elvek melletti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból fokozatosan kiküszöböljék a kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően,

határozottan meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

azzal a céllal meghatározva a jelen Szabadkereskedelmi Megállapodás megvalósítását, hogy óvják és védjék a környezetet, és biztosítsák a természeti erőforrások optimális felhasználását a fenntartható növekedés elveinek megfelelően,

figyelemmel arra, hogy jelen Megállapodás egyik kitétele sem értelmezhető akként, hogy a Feleket felmentené más nemzetközi megállapodásokban, különösen a WTO-t létrehozó megállapodásban vállalt kötelezettségeik alól,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Célok

1. A Felek egy átmeneti időszak alatt, legkésőbb 2000. december 31-ig fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és összhangban az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkével, valamint a XXIV. Cikk Értelmezéséről szóló Egyetértéssel, melyet a WTO-t létesítő megállapodással hoztak létre.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása,

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása,

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás,

d) a Felek közötti együttműködés fokozása.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

2. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az "ipari termékek" kifejezés a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik a meglevő importvámot és azzal egyenértékű hatású terheket, kivéve az 1. sz. Jegyzőkönyv szerintieket.

4. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám - amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentenek - az 1999. február 11-én alkalmazott legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel lesz.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor "erga omnes" alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

4. A Felek tájékoztatják egymást vámjaikról.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk (importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezései a fiskális jellegű vámokra is vonatkoznak.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján egymás között eltörlik az összes exportvámot és azokkal egyenértékű hatású terheket.

7. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek importjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek, a II. Mellékletben foglaltak kivételével.

8. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek exportjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek azok kivételével, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

II. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

9. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezéseit a Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni. A "mezőgazdasági termékek" a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó, valamint az I. mellékletben szereplő termékeket jelenti.

10. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától nem emelik az importvámjaikat és az importra kirótt vámmal egyenértékű hatású terheket.

11. Cikk

Kölcsönös engedmények nyújtása

A jelen Megállapodás Felei a 2. számú Jegyzőkönyvben meghatározott kedvezményeket nyújtják egymásnak, e fejezet rendelkezéseivel és a Jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban.

12. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám - amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentenek - az 1999. február 11-én alkalmazott legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel lesz.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor "erga omnes" alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

13. Cikk

Engedmények és agrárpolitikák

1. A jelen Megállapodáshoz tartozó 2. számú Jegyzőkönyv szerint nyújtott engedmények érintetlenül hagyásával e fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását, vagy az ebből eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött Mezőgazdasági Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek teljesítését.

2. A Felek a Vegyesbizottságon keresztül tájékoztatják egymást agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére azonnali konzultációkat tartanak a helyzet megvizsgálására.

14. Cikk

Különleges védintézkedések

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen 27. Cikkétől (Általános védintézkedések) függetlenül, tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére, ha a valamelyik Fél területéről származó olyan mezőgazdasági termék importja, amelyre a jelen Megállapodás alapján engedményt adtak, komoly piaczavarást okoz a másik Fél piacán, az érintett Fél a megfelelő megoldás megtalálása érdekében haladéktalanul konzultációkat kezd. A kérdés megoldásáig az érintett Fél megteheti az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

15. Cikk

Állategészségügyi, egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések

1. A Felek az egészségügyi és növényegészségügyi szabályaikat diszkrimináció-mentesen alkalmazzák, és nem vezetnek be semmilyen új intézkedést, amelynek indokolatlan korlátozó hatása van a kereskedelemre.

2. Az állategészségügyi intézkedések és az állatorvosi szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon az e téren meglévő nemzetközi megállapodásokkal.

3. A növényegészségügyi intézkedések és a növényvédő szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon az e téren meglévő nemzetközi megállapodásokkal.

III. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. Cikk

Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. Jelen Megállapodás 3. számú Jegyzőkönyve rögzíti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés vonatkozó módszereit.

2. A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vegyesbizottság által végzett rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat - annak biztosítására, hogy a jelen Megállapodás 1. és 2. számú Jegyzőkönyveinek rendelkezéseit és a Megállapodás 3. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 4. Cikkének (Alapvámok), 5. Cikkének (Fiskális jellegű vámok), 6. Cikkének (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 7. Cikkének (Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 8. Cikkének (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 10. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 12. Cikkének (Alapvámok) 17. Cikkének (Belföldi adózás) és 28. Cikkének (Szerkezeti átalakítás) rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, és hogy mielőbb csökkentsék a kereskedelmet terhelő formalitásokat, és kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak a rendelkezések érvényesítése során felmerülő nehézségekre.

17. Cikk

Belföldi adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amelyek közvetlenül vagy közvetve diszkriminációt okoznak a Felek országaiból származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében az exportőrök részére történő belföldi adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékre kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

18. Cikk

Általános kivételek

A jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra vagy a tranzitárukra vonatkozóan olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyek az alábbiak alapján indokoltak: a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelme; a művészeti, történelmi vagy régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és az ezüstre vonatkozó szabályok; a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése, ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

19. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a) alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása;

b) alapvető biztonsági érdekeinek védelme, nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése vagy nemzeti politikájának érvényesítése;

(i) a fegyverek, lőszerek és hadi felszerelések forgalma terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit; valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű forgalma terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják, vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy egyéb nukleáris robbanó eszközök elterjedésének megakadályozása terén, vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

20. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépésekor biztosítsák a diszkrimináció-mentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó személyek között.

2. A jelen Cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, közvetlenül vagy közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy az exportot a Felek között. E rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak a Felek által más szervre átruházott monopóliumokra is.

21. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemhez kapcsolódó, konvertibilis devizában történő fizetések és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármely devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, amelyben valamely Fél devizabelföldije vesz részt.

3. A 2. bekezdés rendelkezéseitől függetlenül az árumozgással kapcsolatos folyó fizetésekre vonatkozó intézkedéseknek összhangban kell állniuk a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkében foglalt feltételekkel.

22. Cikk

A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével - amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet - összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok közötti egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által a domináns helyzettel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az 1. bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása de jure vagy de facto nem gátolja a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok ellátását.

3. A II. fejezetben hivatkozott termékek esetében a jelen Cikk 1. bekezdésének a) pontjában rögzített előírások nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatra, amelyek a nemzeti piac szervezetének szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes a jelen Cikk 1., 2. és 3. bekezdésével, és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

23. Cikk

Állami támogatás

1. Valamely Fél által akár állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, akár bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti a Felek közötti kereskedelmet.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a II. fejezetben hivatkozott termékekre.

3. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, és - kérésére - tájékoztatják a másik Felet a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

4. Ha az egyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

- ellentétes az 1. bekezdés előírásaival, vagy

- a Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint. Ilyen intézkedések csak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény és bármely más, ezek keretében megtárgyalt, a Felek között alkalmazandó, idevágó megállapodás által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangban hozhatók.

24. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek fokozatosan kialakítják a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, figyelemmel arra, hogy a másik Fél szállítói számára lehetővé tegyék a szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételt a közbeszerzési piacokon.

3. A Vegyesbizottság megvizsgálja a jelen Cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket, és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen Cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések megvalósítására, a szabad piacrajutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A 3. bekezdésben foglalt vizsgálat során a Vegyesbizottság - különösen a nemzetközi fejlemények és a vonatkozó szabályozások fényében - megvizsgálhatja a 2. bekezdésben említett piacnyitás körének és/vagy mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény keretében tárgyalt vonatkozó Megállapodáshoz.

25. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkrimináció-mentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják, és a Megállapodás hatálybalépéséig olyan szintre hozzák, amely megfelel a jelen Megállapodás III. mellékletében felsorolt többoldalú megállapodások alapvető követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a "szellemi tulajdon védelme" magában foglalja különösen a szerzői jogok, beleértve a szoftverek és az adatbázisok, valamint a szomszédos jogok, az áru és szolgáltatási védjegyek, a földrajzi árujelzők - ideértve az eredetmegjelölési hivatkozásokat -, az ipari formatervek, a szabadalmak, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésérc szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységekről, mint a Kereskedelmi Világszervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezete, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

4. A Felek a jelen Megállapodás követelményeit meghaladóan a TRIPS Megállapodással nem ellentétes további megállapodásokat köthetnek.

26. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megteheti a megfelelő intézkedéseket az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkével összhangban, a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

27. Cikk

Általános védintézkedések

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy a közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

28. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél hozhat a 3. Cikk (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló kivételes intézkedéseket vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen ha ezek a nehézségek súlyos társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet kell fenntartaniuk. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Fél országából származó, az I. fejezet szerint meghatározott teljes ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek az alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezek az intézkedések legfeljebb három évig alkalmazhatóak, és legkésőbb a Megállapodás hatálybalépésétől számított harmadik év végén megszűnnek.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék esetében, ha több mint három év telt el a jelen Megállapodás hatálybalépése vagy az adott termékre vonatkozó összes vám- és mennyiségi korlátozás, valamint az azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések felszámolása óta.

6. Az érintett Fél a Vegyesbizottságon keresztül tájékoztatja a másik Felet azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett ágazatokról még az intézkedések bevezetése előtt konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságban. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja azt az ütemtervet, amely szerint az e Cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez az ütemterv éves egyenlő ütemezésben előírja a vámok megszüntetését, legkésőbb a bevezetésük után két évvel megkezdve azt. A Vegyesbizottság ettől eltérő ütemtervet is megállapíthat.

29. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 6. Cikk (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek) és a 8. Cikk (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések) rendelkezéseinek betartása

a) olyan harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát okozza vagy azzal fenyeget,

és amennyiben a fent hivatkozott helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

30. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás céljait megvalósítsák.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

31. Cikk

A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen Cikk következő bekezdéseiben ismertetett és védintézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek megkísérlik, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél a termékei olyan importját, amely alkalmas a 27. Cikkben (Általános védintézkedések) hivatkozott helyzet előidézésére, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról történő gyors információszolgáltatás, tájékoztatja erről a másik Felet.

3. A jelen Cikk 7. bekezdésében foglaltak fenntartásával a védintézkedésekhez folyamodni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes szükséges információt. A Felek a Vegyesbizottságban haladéktalanul, de nem később, mint a kérést követő 30 napon belül, konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy megoldást találjanak.

4. a) A 26. Cikk (Dömping), a 27. Cikk (Általános védintézkedések) és a 29. Cikk (Reexport és súlyos hiány) figyelembevételével a Vegyesbizottság megvizsgálja az ügyet vagy a helyzetet, és bármilyen döntést hozhat, ami az érintett Fél által közölt nehézségek megszüntetéséhez szükséges. Ha ilyen döntés az ügy Vegyesbizottság elé történő terjesztésétől számított harminc napon belül nem születik, az érintett Fél megteheti a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A 30. Cikk (A kötelezettségek teljesítése) figyelembevételével az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy az ügyben megtett első értesítés napjától számított három hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 22. Cikk (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok) és a 23. Cikk (Állami támogatás) figyelembevételével az érintett Fél a Vegyesbizottságnak megad minden szükséges segítséget az eset kivizsgálásához, és - ahol helyénvaló - a kifogásolt gyakorlat kiküszöböléséhez. Ha az érintett Fél a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság az ügy előterjesztésétől számított hatvan nap alatt nem tud megállapodást elérni, a panaszos Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek leküzdésére.

5. A meghozott védintézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzetek orvoslásához, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják a jelen Megállapodás működését.

6. A meghozott védintézkedésekről a Vegyesbizottságban időszakos konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék vagy megszüntessék azokat, ha a feltételek már nem igazolják a fenntartásukat.

7. Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél - a 22. Cikkben (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok), a 23. Cikkben (Állami támogatás) és a 32. Cikkben (Fizetési mérleg nehézségek) foglalt esetekben - azonnal megteheti a helyzet rendezéséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni, és a Feleknek a Vegyesbizottságban a lehető leghamarabb konzultációkat kell folytatniuk.

32. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. A Felek törekednek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak, beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is.

2. Ha valamelyik Fél a fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat - beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is -, amelyek korlátozott időtartamúak és nem tarthatnak hosszabb ideig, mint ami a fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket - ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak - fokozatosan enyhíteni kell, és amint a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, meg kell szüntetni. Az érintett Fél előzetesen tájékoztatja a másik Felet az intézkedések bevezetéséről, és amikor ez lehetséges, megszüntetésük ütemtervéről.

33. Cikk

Fejlődési záradék

1. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekeinek szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése azáltal, hogy új területekre terjesztik ki azokat, akkor indoklással ellátott javaslatát a másik Fél elé kell terjesztenie. A Felek utasíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot, és - ahol helyénvaló - tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárásból eredő megállapodások megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek a Felek részéről saját belső eljárásaikkal összhangban.

IV. Fejezet

INTÉZMÉNYI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Cikk

A Vegyesbizottság

1. A jelen Megállapodás alapján a Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amelyben mindkét Fél képviselteti magát.

2. A jelen Megállapodás végrehajtását felügyeli és biztosítja a Vegyesbizottság.

3. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információcserét folytatnak, és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak a Vegyesbizottság keretében. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

4. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodás által előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

35. Cikk

A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármelyik Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyesbizottság konszenzus alapján jár el.

3. Ha az egyik Fél Vegyesbizottsági képviselője belső jogi követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - ha abban nincs későbbi időpont feltüntetve - ezen követelmények teljesítéséről szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás tekintetében a Vegyesbizottság fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart a feladatai ellátásához.

36. Cikk

Vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek és határmenti kereskedelem

A jelen Megállapodás nem gátolja vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amennyiben azok nem befolyásolják negatívan a Felek közötti kereskedelmet és különösen a származási szabályokra vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket.

37. Cikk

Mellékletek, Jegyzőkönyvek és módosítások

1. A jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról. Ebben az esetben a módosítások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján lépnek hatályba a módosítások.

38. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés megérkezett.

39. Cikk

Érvényesség és felmondás

1. A jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.

2. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A felmondás az azt a napot követő hetedik hónap első napján lép hatályba, amelyen a másik Fél kézhez vette az értesítést.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1999. június 10-én, két azonos eredeti példányban, angol nyelven.

A Magyar Köztársaság nevében

A Lett Köztársaság nevében

I. Melléklet

A 2. és a 9. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke

KN kódszámA termék rövid ismertetése
290543Mannit
290544Szorbit (D-glucit)
3301Szilárd és vízmentes illóolajok
3501-3505Fehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek - enzimek
380910Végkikészítő szerek keményítőtartalommal
382460Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4101-4103Nyers és kikészített bőr
4301Nyers szőrme
5001-5003Nyers selyem és selyemhulladék
5101-5103Gyapjú és állati szőr
5201-5203Nyers pamut, pamuthulladék kártolva vagy fésülve
5301Len nyersen
5302Valódi kender (cannabis sativa) nyersen

II. Melléklet

(A 7. cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája)

Magyarország

1. Az alábbiakban felsorolt, Lettországból származó termékekre a Magyar Köztársaságba való importtal kapcsolatos mennyiségi korlátozások és ezekkel egyenértékű hatású intézkedések fokozatosan megszűnnek a jelen Megállapodás hatálybalépésétől, 2001. január 1-jéig.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Magyar Köztársaság a következő éves értékplafont nyitja Lettországból származó termékekre:

Az értékplafon megnevezéseAz értékplafon USD-ban
Hal, konzerv hal500 000

1999. évi importengedély-köteles termékek listája

Magyarország

0301Élő hal:
- Más élő hal:
0301 91- - Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern):
0301 91 10 00- - - Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
0301 91 90 00- - - Más
0301 92 00 00- - Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00- - Ponty
0301 99- - Másféle:
- - - Édesvízi (és vándorló) hal:
0301 99 19- - - - Másféle:
0301 99 19 99- - - - - Egyéb
0305Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30- Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
- - Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex0305 30 11 00- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex0305 30 19 00- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex0305 30 30 00- - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex0305 30 50 00- - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90- - Más:
ex0305 30 90 01- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex0305 30 90 99- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve "egyéb" halból
- Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00- - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00- - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49- - Másféle:
0305 49 10 00- - - Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00- - - Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00- - - Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00- - - Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0305 49 50 00- - - Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80- - - Más:
0305 49 80 01- - - - Szardínia
0305 49 80 99- - - - Egyéb
- Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00- - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00- - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00- - Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69- - Másféle:
0305 69 10 00- - - A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00- - - Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00- - - Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00- - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90- - - Más:
0305 69 90 01- - - - Szardínia
0305 69 90 99- - - - Egyéb
1604Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
- Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00- - Lazac
1604 12- - Hering:
1604 12 10 00- - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - Más:
1604 12 91 00- - - - Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00- - - - Másféle
1604 13- - Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
- - - Szardínia:
1604 13 11 00- - - - Olivaolajban
1604 13 19 00- - - - Másféle
1604 13 90 00- - - Más
1604 14- - Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
- - - Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00- - - - Növényi olajban
- - - - Más:
1604 14 16 00- - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00- - - - - Másféle
1604 14 90 00- - - - Bonito (Sarda spp.)
1604 15- - Makréla:
- - - Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00- - - - Filé
1604 15 19 00- - - - Másféle
1604 15 90 00- - - Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00- - Ajóka
1604 19- - Másféle:
1604 19 10 00- - - Szalmonidák, a lazac kivételével
- - - Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00- - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00- - - - Másféle
1604 19 50 00- - - Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
- - - Más:
1604 19 91 00- - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - - Másféle:
1604 19 92 00- - - - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00- - - - - Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00- - - - - Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00- - - - - Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00- - - - - Másféle
1604 20- Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00- - Halpaszta (surimi) készítmény
- - Más:
1604 20 10 00- - - Lazacból
1604 20 30 00- - - Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00- - - Ajókából
1604 20 50 00- - - Szardíniából, bonitóból, Scomber Scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00- - - Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00- - - Más halból
2825Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex2825 10 00 00- Hidrazin-nitrátok
2829Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
- Klorátok:
2829 11 00 00- - Nátrium-klorát
ex2829 19 00 00- - Másféle klorátok
2829 90- Más:
2829 90 10 00- - Perklorátok
28382838 00 00 00Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex2838 00 00 00Fulminátok
28502850 00Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00- Azidok
2903Szénhidrogének halogénszármazékai:
- Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00- - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00- - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19- - Másféle:
2903 19 10 00- - - 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30- Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
- - Bromidok:
ex2903 30 31 00- - - Dibróm-etán
2903 30 33 00- - - Bróm-metán (metilbromid) (Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovarölő szerek.)
- Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00- - Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00- - Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00- - Triklór-trifluor-etán
2903 44- - Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00- - - Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00- - - Klór-pentafluor-etán
2903 45- - Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00- - - Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00- - - Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00- - - Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00- - - Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00- - - Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00- - - Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00- - - Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00- - - Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00- - - Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00- - - Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00- - - Más
2903 46- - Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00- - - Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00- - - Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00- - - Dibróm-tetrafluoretán
ex2903 47 00 00- - Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
2903 49- - Másféle:
- - - Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00- - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00- - - - Más
- - - Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00- - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00- - - - Más
- Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51- - 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00- - - Lindán
2903 51 90 00- - - Más
- Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00- - Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69- - Másféle:
2903 69 90- - - Más:
2903 69 90 01- - - - Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02- - - - Poliklórozott terfenilek
ex2903 69 90 99- - - - Aldrin,Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 90- Más:
2904 90 40 00- - - Triklór-nitrometán (klorópikrin)
2908Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90- Más:
ex2908 90 00 01- - Nitroszármazékok
2909Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30- Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2909 30 90 00- - Nitrofen
2910Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2910 90 00 00- Endrin, dieldrin
2914Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00- - Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2915Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid:
2915 24 00 00- - Ecetsavanhidrid
2916Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00- - Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00- - Fenilecetsav észterei
2919
2919 00Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90- Más:
2919 00 90 03- - Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
- Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00- - Antranilsav és sói
2924Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
- Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00- - 2-acetilamino-benzoesav (N-Acetil-antranilsav)
2924 29- - Másféle:
ex2924 29 90 00- - - 2-acetamino benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
2932Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
- Más
2932 91 00 00- - Izoszafrol
2932 92 00 00- - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00- - Piperonal
2932 94 00 00- - Szafrol
2933Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
- Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00- - Piperidin és sói
2933 90- Más:
2933 90 95- - Másféle:
2933 90 95 05- - Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
2939Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
- Efedrin és sói:
2939 41 00 00- - Efedrin és sói
2939 42 00 00- - Pszeudoefedrin és sói
- Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
2939 61 00 00- - Ergometrin és sói
2939 62 00 00- - Ergotamin és sói
2939 63 00 00- - Lizergsav és sói
3004Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10- Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10- - Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 10 90- - Más:
3004 10 90 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 20- Más antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 20 10- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 20 90- - Más:
3004 20 90 02- - - Humán gyógyászati célra
- Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 31- - Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 31 90- - - Más:
3004 31 90 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 32- - Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 90- - - Más:
3004 32 90 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 39- - Másféle:
3004 39 10- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 90- - - Más:
3004 39 90 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 40- Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 40 90- - Más:
3004 40 90 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 50- Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 50 90- - Más:
3004 50 90 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 90- Más:
- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11- - - Jód-, vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 19- - - Másféle
3004 90 19 02- - - - Humán gyógyászati célra
- - Más:
3004 90 91- - - Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 91 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 99- - - Másféle:
3004 90 99 02- - - - Humán gyógyászati célra
3006Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
3006 30 00- Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensek:
3006 30 00 01- - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
3006 60- Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
- - Hormon alapú:
3006 60 11- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3006 60 11 01- - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 11 99- - - - Egyéb
3006 60 19- - - Másféle:
3006 60 19 01- - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 19 99- - - - Egyéb
3006 60 90- - Spermicid alapú:
3006 60 90 01- - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 90 99- - - Egyéb
3301Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
- Illóolajok kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:
3301 29- - Másféle:
- - - Más:
3301 29 61- - - - Nem terpénmentes:
3301 29 61 01- - - - - Szasszafrasz olaj
3301 29 91- - - - Terpénmentes:
3301 29 91 01- - - - - Szasszafrasz olaj
3402Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosó-készítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
3402 20- Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is:
3402 20 10 00- - Felületaktív készítmények
3402 20 90 00- - Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90- Más:
3402 90 10- - Felületaktív készítmények:
3402 90 10 01- - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3402 90 90- - Mosó- és tisztítókészítmények:
3402 90 90 01- - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosógatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
36013601 00Lőpor:
3601 00 00 01- Fekete lőpor
3601 00 00 99- Egyéb
36023602 00 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
36033603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90- Más:
3603 00 90 01- - Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99- - Egyéb
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00- Tűzijátékok
3604 90- Más:
3604 90 00 01- - Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02- - Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
ex3604 90 00 99- - Egyéb pirotechnikai termék a karácsonyfa csillagszóró kivételével
3808Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10- Rovarölők:
3808 10 20- - Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01- - - DDT hatóanyagú készítmények
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
- Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00- - Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
3824 79 00 00- - Másféle
3824 90- Más:
- - Más:
3824 90 95- - - Másféle:
3824 90 95 07- - - - Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
ex3824 90 95 08- - - - Részlegesen halogénezett fluorozott-brórozott aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
4012Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20- Használt légabroncs:
4012 20 10- - Polgári repüléshez:
4012 20 10 01- - - Újrafutózható
4012 20 10 02- - - Használt, de forgalomképes
4012 20 90- - Más:
4012 20 90 01- - - Újrafutózható
4012 20 90 02- - - Használt, de forgalomképes
4203**Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4203 10- Ruházati cikk:
4203 10 00 01- - Természetes bőrből
4203 10 00 02- - Mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4303**Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru:
4303 10- Ruházati cikk és ruházati tartozék:
4303 10 10 00- - Fehér bundájú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
4303 10 90 00- - Más
4303 90 00 00- Más
43044304 00**Műszőrme és ebből készült áru
4304 00 00 02- Felsőruházati cikk
4304 00 00 99- Egyéb
4420Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
4420 10- Kis szobor és más díszműáru fából:
4420 10 11 00- - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 10 19 00- - Másféle fából
4420 90- Más:
- - Intarziás és berakott famunka:
4420 90 11 00- - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 19 00- - - Másféle fából
- - Más:
4420 90 91 00- - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 99 00- - - Másféle
6403 99 98 99- - - - - - - Egyéb
6404Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag felsőrésszel:
- Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal:
6404 11 00 00- - Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
6404 19- - Másféle:
6404 19 90 00- - - Más
6404 20- Lábbeli bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal:
6404 20 90 00- - Más
6405Más lábbeli:
6405 10- Lábbeli bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr felsőrésszel:
6405 10 10 00- - Fa- vagy parafa talppal
6405 10 90 00- - Más anyagból készült talppal
6405 20- Lábbeli textilanyag felsőrésszel:
6405 20 10 00- - Fa- vagy parafa talppal
- - Más anyagból készült talppal:
6405 20 99 00- - - Másféle
6405 90- Más:
6405 90 10 00- - Gumi-, műanyag-, bőr- mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal
6405 90 90- - Más anyagból készült talppal:
6405 90 90 01- - - Fa- vagy parafa talppal
6405 90 90 02- - - Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal
6405 90 90 99- - - Egyéb
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül:
7102 10 00 00- Osztályozatlan
- Nem ipari:
7102 31 00 00- - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt
7102 39 00- - Másféle:
7102 39 00 01- - - Köszörülve, csiszolva
7102 39 00 99- - - Egyéb
7103Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7103 10 00 00- Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
- Másképpen megmunkált:
7103 91 00- - Rubin, zafír és smaragd:
7103 91 00 01- - - Vágva, hasítva
7103 91 00 02- - - Köszörülve, csiszolva
7103 91 00 99- - - Egyéb
7103 99 00- - Másféle:
7103 99 00 01- - - Vágva, hasítva
7103 99 00 02- - - Köszörülve, csiszolva
7103 99 00 99- - - Egyéb
7104Szintetikus vagy rekonstruált drágakő, vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő, vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7104 10 00- Piezoelektromos kvarc:
7104 10 00 01- - Köszörülve, csiszolva
7104 10 00 99- - Egyéb
7104 20 00 00- Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90 00- Más:
7104 90 00 01- - Vágva, hasítva
7104 90 00 02- - Köszörülve, csiszolva
7104 90 00 99- - Egyéb
7105Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor:
7105 10 00 00- Gyémántból
7105 90 00 00- Más
7106Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
7106 10 00 00- Por
- Más:
7106 91- - Megmunkálatlan:
7106 91 10 00- - - Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00- - - Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92- - Félgyártmány:
7106 92 10- - - Hímzőszál, flitter és kivágott darabok:
7106 92 10 01- - - - Flitter legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 10 99- - - - Egyéb
- - - Más:
7106 92 91- - - - Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 91 01- - - - - Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 91 02- - - - - Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 91 99- - - - - Egyéb
7106 92 99- - - - Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
7106 92 99 01- - - - - Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 99 02- - - - - Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 99 99- - - - - Egyéb
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
- Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00- - Por
7108 12 00 00- - Más, megmunkálatlan alakban
7108 13- - Más, félgyártmány alakban:
7108 13 10- - - Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01- - - - Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99- - - - Egyéb
7108 13 30- - - Cső, csőidom és üreges rúd:
7108 13 30 01- - - - Cső és üreges rúd
7108 13 30 99- - - - Egyéb
7108 13 50- - - Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7108 13 50 01- - - - Fólia
7108 13 50 02- - - - Lemez
7108 13 90 00- - - Más
71097109 00 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7110Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
- Platina:
7110 11 00 00- - Megmunkálatlan vagy por alakban
7110 19- - Másféle:
7110 19 10- - - Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7110 19 10 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 10 99- - - - Egyéb
7110 19 30- - - Cső, csőidom és üreges rúd:
7110 19 30 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 30 99- - - - Egyéb
7110 19 50- - - Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7110 19 50 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 50 99- - - - Egyéb
7110 19 90- - - Más:
7110 19 90 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 90 99- - - - Egyéb
- Palládium:
7110 21 00 00- - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29 00- - Másféle:
7110 29 00 01- - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 29 00 99- - - Egyéb
- Ródium:
7110 31 00 00- - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39 00- - Másféle:
7110 39 00 01- - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 39 00 99- - - Egyéb
- Irídium, ozmium és ruténium:
7110 41 00 00- - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49 00- - Másféle:
7110 49 00 01- - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 49 00 99- - - Egyéb
71117111 00 00 00Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány
7112Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez:
7112 10 00 00- Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 20 00 00- Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 90 00- Más:
7112 90 00 01- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 90 00 02- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós műgyantákból
7112 90 00 03- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
7112 90 00 04- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 90 00 05- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 90 00 99- - Egyéb
7113Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
- Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00- - Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 01- - - Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározott érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 02- - - Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 99- - - Egyéb
7113 19 00- - Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 19 00 01- - - Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg
7113 19 00 02- - - Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
7113 19 00 99- - - Egyéb
7113 20 00 00- Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7114Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
- Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00- - Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01- - - Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02- - - Háztartási edény
7114 11 00 03- - - Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 11 00 04- - - Más díszműáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 19 00 00- - Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7114 20 00 00- Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7116Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
7116 10 00 00- Természetes vagy tenyésztett gyöngyből
7116 20- Drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
- - Kizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből készítve:
7116 20 11 00- - - Nyaklánc, karkötő és hasonló termékek természetes drágakőből vagy féldrágakőből, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszerűen felfűzve
7116 20 19 00- - - Másféle
7116 20 90 00- - Más
7118Érme
7118 10- Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00- - Ezüstből
7118 10 90 00- - Más
7118 90 00 00- Más
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés és vágópenge kivételével:
- Más:
ex8211 92 00 00- - Közbiztonságra különösen veszélyes más kés, rögzített pengéjű
ex8211 93 00 00- - Közbiztonságra különösen veszélyes kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű
8526Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
8526 10- Radarkészülék:
ex8526 10 90 00- - Gépjármű sebességmérő készüléket jelző, zavarókészülék
8703Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
- Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 21- - Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 21 10- - - Új:
8703 21 10 02- - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 10 99- - - - Egyéb
8703 21 90- - - Használt:
8703 21 90 02- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 03- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 90 04- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 99- - - - Egyéb
8703 22- - 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 22 11- - - - Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 22 11 02- - - - - katalizátoros
8703 22 11 99- - - - - Egyéb
8703 22 19- - - - Másféle:
8703 22 19 02- - - - - Személygépkocsi, katalizátoros
8703 22 19 99- - - - - Egyéb
8703 22 90- - - Használt:
8703 22 90 02- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 03- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 22 90 04- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 99- - - - Egyéb
8703 23- - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 23 90- - - Használt:
8703 23 90 02- - - - Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 04- - - - Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 06- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 23 90 07- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 08- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 09- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1601-2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 10- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1601-2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 11- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 12- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 99- - - - Egyéb
8703 24- - 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 24 90- - - Használt:
8703 24 90 02- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 24 90 03- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 24 90 04- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 24 90 99- - - - Egyéb
- Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő:
8703 31- - Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 31 10- - - Új:
8703 31 10 01- - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 10 02- - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 10 99- - - - Egyéb
8703 31 90- - - Használt:
8703 31 90 01- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 02- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 03- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 04- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 99- - - - Egyéb
8703 32- - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 32 90- - - Használt:
8703 32 90 01- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 02- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 03- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 04- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 05- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 06- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 07- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 08- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 99- - - - Egyéb
8703 33- - 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 33 90- - - Használt:
8703 33 90 01- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 02- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 33 90 03- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 04- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 33 90 99- - - - Egyéb
89068906 00Más hajó, a hadihajó, mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével:
8906 00 10 00- Hadihajó
90209020 00Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével:
ex9020 00 90 00- Gázálarc nem polgári repüléshez
93019301 00 00 00Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
93029302 00Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9302 00 10 00- 9 mm kaliberű és nagyobb
9302 00 90 00- Más
9303Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
9303 10 00 00- Elöltöltős lőfegyver
9303 20- Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 10 00- - Egycsövű, síma fúratú
9303 20 95 00- - Másféle
9303 30 00 00- Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez
9303 90 00 00- Más
93049304 00 00 00Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével
9305A 9301-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00- Revolverhez és pisztolyhoz
- A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00- - Sörétes fegyvercső
9305 29- - Másféle:
9305 29 30 00- - - Durván alakított fegyveragy
9305 29 95 00- - - Másféle
9305 90- Más:
9305 90 10- - A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
9305 90 10 01- - - Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 10 02- - - Szövetből
9305 90 10 99- - - Egyéb
9305 90 90- - Más:
9305 90 90 01- - - Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 90 02- - - Szövetből
9305 90 90 99- - - Egyéb
9306Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00- Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek része
- Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 21 00 00- - Töltény sörétes fegyverhez
9306 29- - Másféle:
9306 29 40 00- - - Töltény
9306 29 70 00- - - Más
9306 30- Más töltény és része:
9306 30 10 00- - A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyhoz
- - Más:
9306 30 30 00- - - Katonai fegyverekhez
- - - Más:
9306 30 91 00- - - - Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00- - - - Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00- - - - Másféle
9306 90- Más:
9306 90 10 00- - Katonai célokra
9306 90 90 00- - Más
93079307 00 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
9404**Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is:
9404 30- Hálózsák:
9404 30 10 00- - Tollal vagy pehellyel töltve
9404 30 90 00- - Más
9404 90- Más:
9404 90 10 00- - Tollal vagy pehellyel töltve
9404 90 90 00- - Más
9506Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
- Más:
9506 99- - Másféle:
9506 99 90- - - Más:
ex9506 99 90 99- - - - Íj, számszeríj, nyílvessző
9601Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is):
9601 10 00- Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
9601 10 00 01- - Megmunkált elefántcsont
9601 10 00 02- - Elefántcsont áru
9601 90- Más:
9601 90 10 00- - Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
9601 90 90- - Más:
9601 90 90 01- - - Megmunkált teknősbékahéj
9601 90 90 02- - - Megmunkált gyöngyház vagy csont
9601 90 90 03- - - Áru teknősbékahéjból vagy csontból
9601 90 90 99- - - Egyéb
9701*Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla:
9701 10 00 00- Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90 00- Más:
9701 90 00 01- - Szárított virágból
9701 90 00 02- - Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03- - Szárított növényrészből
9701 90 00 04- - Fából; fémből
9701 90 00 99- - Egyéb
97029702 00 00 00*Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703*Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból
9703 00 00 01- Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99- Egyéb
97059705 00 00 00Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
97069706 00 00 00Száz évnél idősebb régiség

Megjegyzés:

* Kortárs művészeti alkotások kivételével.

** WTO országok kivételével.

III. Melléklet

A szellemi tulajdonról

(A 25. Cikk 1. bekezdésében hivatkozott rendelkezések)

1. A 25. Cikk 1. bekezdésében említett többoldalú egyezmények a következők:

- a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO egyezmény (TRIPS Egyezmény, 1994.);

- az irodalmi és művészeti alkotások védelmét célzó Berni Egyezmény (Párizsi Okmány, 1971.);

- az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló nemzetközi egyezmény (Róma, 1961.);

- a gyári vagy kereskedelmi védjeggyel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (Genf, 1977., módosítva 1979-ben);

- a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló, a Madridi Megállapodást kiegészítő Jegyzőkönyv (Madrid, 1989.);

- 1977. április 28-i Budapesti Szerződés a szabadalmi eljárás céljára mikroorganizmusok letétbe helyezésének nemzetközi elismeréséről (1977., módosítva 1980.);

- az új növényváltozatok védelméről szóló Nemzetközi Egyezmény (UPOV) (Genfi Okmány, 1991.).

A Vegyesbizottság olyan határozatot hozhat, hogy a 25. Cikk 1. bekezdése más nemzetközi egyezményekre is érvényes.

2. A Felek megerősítik, hogy nagy fontosságot tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeknek:

- az ipari tulajdon védelmét célzó Párizsi Egyezmény (Stockholmi Okmány, 1967. módosítva 1979-ben);

- Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Washington, 1970., módosítva 1979-ben és 1984-ben);

- 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Konvenció.

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

(A 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája)

1. Azon import vámokat, amelyeket Magyarországon a Lettországból származó és az "A" Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén az alapvám 0%-ára.

2. Azon import vámokat, amelyeket Lettországban a Magyarországból származó és a "B" Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén az alapvám 0%-ára.

"A" Melléklet

Az 1. Sz. Jegyzőkönyv 1. bekezdésében hivatkozott érzékeny termékek listája

Magyarország

2514 00

2515 12

2516 11

2516 12

2516 90

2701 12

2701 19

2701 20

2702 10

2702 20

2703 00

2710 00 81 00

2710 00 83 00

2710 00 87 00

2710 00 88 00

2710 00 89 00

2710 00 92 00

2710 00 94 00

2710 00 96 00

2710 00 98 01

2710 00 98 99

2807 00

2844 40 40 00

2848 00

2903 11

2903 12

2903 13

2903 14

2903 15

2903 16

2903 21

2903 23

2903 30

2903 41

2903 42

2903 43

2903 44

2903 45

2903 46

2903 47

2903 49

2903 51 90 00

2903 59

2903 61

2903 62

2904 20 10 00

2905 45

2909 11

2909 19

2909 20

2909 30

2909 42

2909 44

2909 49

2909 50

2912 11

2915 24

2915 31

2915 33

2916 19

2916 20

2916 39

2917 11

2917 12

2917 13

2917 14

2917 20

2917 31

2917 32

2917 33

2917 34

2917 35

2917 36

2917 37

2918 11

2918 12

2918 13

2918 14

2918 15

2918 16

2918 17

2918 19

2918 21

2918 22

2918 23

2918 29

2918 30

2918 90

2919 00

2920 10

2920 90

2921 11

2921 12

2921 21

2921 22

2921 29

2921 41 00 99

2921 43

2921 44

2921 45

2921 49

2921 59

2922 11

2922 12

2922 19

2922 21

2922 22

2922 29

2922 30

2922 41

2922 42

2922 50

2925 19

2925 20

2926 20

2930 10

2930 20

2930 30

2930 40

2933 11

2933 19

2933 21

2933 40 10 00

2933 40 30 00

2933 40 90 01

2933 40 90 99

2933 51

2933 90 20 00

2933 90 40 01

2933 90 95 02

2933 90 95 03

2933 90 95 04

2936 10

2936 21

2936 22

2936 23

2936 24

2936 25

2936 26

2936 27

2936 28

2936 90

2937 10

2937 21

2937 22

2937 29

2937 92

2937 99 00 01

2939 10

2939 21

2939 29

2939 30

2939 41

2939 42

2939 49

2939 50

2939 61

2939 62

2939 63

2939 69

2939 70

2939 90

3002 10 10 01

3002 10 91 01

3002 10 95 00

3002 90

3006 10

3006 20

3006 30

3006 40

3006 50

3006 60 11 99

3006 60 19 99

3006 60 90 99

3101 00 00 01

3101 00 00 99

3102 10

3102 21

3102 29

3102 30

3102 40

3102 50

3102 60

3102 70

3102 80

3102 90

3103 10

3103 20

3103 90

3105 10

3105 20

3105 30

3105 40

3105 51

3105 59

3105 60

3105 90

3203 00 19 99

3203 00 90 00

3206 11

3206 19

3206 20

3206 30

3206 41

3206 43

3206 50

3302 10 10 01

3302 10 10 99

3302 10 21 00

3302 10 29 01

3302 10 29 99

3303 00

3304 10

3304 20

3304 30

3304 91

3304 99

3306 20 00 01

3401 11

3401 19

3401 20

3402 11

3402 12

3402 13

3402 19

3402 20

3402 90

3601 00

3602 00

3603 00

3604 10

3604 90 00 01

3604 90 00 99

3605 00

3606 10

3606 90

3804 00

3808 10

3808 20

3808 30

3808 40

3808 90

3822 00 00 04

3823 11

3823 12

3823 13

3823 19

3823 70

3916 10

3917 21 10 99

3917 21 91 00

3917 21 99 99

3917 22 10 99

3917 22 91 00

3917 22 99 99

3917 31 90 01

3918 10

3918 90

3926 10

3926 20

3926 30

3926 40

3926 90 10 00

3926 90 50 00

3926 90 91 00

3926 90 99 01

3926 90 99 99

4001 10

4001 21

4001 22

4001 29

4001 30

4008 11

4009 10

4009 20

4009 30

4009 40

4009 50

4010 11

4010 12

4010 13

4010 19

4010 21

4010 22

4010 23

4010 24

4010 29

4011 10

4011 20 10 02

4011 20 90 02

4011 30

4011 40

4011 50

4011 91

4011 99

4012 10

4012 20

4012 90

4013 10 90 02

4013 20

4013 90

4016 99 52 00

4016 99 58 00

4016 99 82 01

4016 99 88 01

4109 00

4110 00

4202 11

4202 12

4202 19 10 00

4202 19 90 01

4202 19 90 02

4202 19 90 03

4202 21

4202 22

4202 29

4202 31

4202 32

4202 39 00 01

4202 39 00 02

4202 39 00 03

4202 91

4202 92

4202 99 00 01

4202 99 00 02

4202 99 00 03

4203 10

4203 21

4203 29

4203 30

4203 40

4204 00

4205 00

4302 20 00 01

4401 10

4401 22

4402 00 00 01

4403 91 00 99

4403 92 00 99

4407 26 31 00

4407 26 39 00

4407 26 50 00

4407 29 20 00

4407 29 31 00

4407 29 50 00

4407 91 10 01

4407 91 10 99

4407 91 31 00

4407 91 39 00

4407 91 50 00

4407 91 90 99

4407 92 10 01

4407 92 10 99

4407 92 30 00

4407 92 50 00

4407 92 90 99

4407 99 30 00

4407 99 50 00

4408 39 70 01

4408 39 81 01

4408 39 89 01

4408 90 11 01

4408 90 11 02

4408 90 21 00

4408 90 25 00

4408 90 35 01

4408 90 81 01

4408 90 89 01

4418 10

4418 20

4418 30

4418 40

4418 50

4418 90

4419 00

4601 10

4601 20

4601 91

4601 99

4602 10

4602 90

4801 00 10 00

4802 20

4802 30

4802 40

4802 51

4802 52

4802 53

4802 60

4803 00

4804 11

4804 19

4804 21

4804 29

4804 31

4804 39

4804 41

4804 42

4804 49

4804 51

4804 52

4804 59

4805 21

4805 22

4805 29

4805 30

4805 40

4805 50

4805 60 10 00

4805 60 40 00

4805 60 60 00

4805 60 90 02

4805 60 90 99

4805 70 11 00

4805 70 19 99

4805 70 90 02

4805 70 90 99

4805 80 11 00

4805 80 19 03

4805 80 19 99

4805 80 90 03

4805 80 90 99

4806 10

4806 30

4806 40

4810 11 91 01

4810 11 91 02

4810 11 99 01

4810 11 99 02

4810 12 00 01

4811 31 00 01

4811 39 00 01

4814 20 00 99

4820 10

4820 20

4820 30

4820 40

4820 50

4820 90

4907 00 30 00

4907 00 91 00

4907 00 99 00

5007 10

5007 20

5007 90

5106 10

5106 20

5107 10

5107 20

5111 11

5111 19

5111 20

5111 30

5111 90

5112 11

5112 19

5112 20

5112 30

5112 90

5113 00

5205 11

5205 12

5205 13

5205 14

5205 15

5205 21

5205 22

5205 23

5205 24

5205 26

5205 27

5205 28

5205 31

5205 32

5205 33

5205 34

5205 35

5205 41

5205 42

5205 43

5205 44

5205 46

5205 47

5205 48

5208 11 10 99

5208 11 90 99

5208 12

5208 13 00 99

5208 19 00 99

5208 21 10 99

5208 21 90 99

5208 22

5208 23 00 99

5208 29 00 99

5208 31 00 99

5208 32

5208 33 00 99

5208 39 00 99

5208 41 00 99

5208 42

5208 43 00 99

5208 49 00 99

5208 51 00 99

5208 52

5208 53 00 99

5208 59 00 99

5209 11

5209 12

5209 19

5209 21

5209 22

5209 29

5209 31

5209 32

5209 39

5209 41

5209 42

5209 43

5209 49

5209 51

5209 52

5209 59

5210 11 10 99

5210 11 90 99

5210 12 00 99

5210 19 00 99

5210 21 10 99

5210 21 90 99

5210 22 00 99

5210 29 00 99

5210 31 10 99

5210 31 90 99

5210 32 00 99

5210 39 00 99

5210 41 00 99

5210 42 00 99

5210 51 00 99

5210 52 00 99

5210 59 00 99

5211 11

5211 12

5211 19

5211 21

5211 22

5211 29

5211 31

5211 32

5211 39

5211 41

5211 42

5211 43

5211 49

5211 51

5211 52

5211 59

5212 11 10 99

5212 11 90 99

5212 12 10 99

5212 12 90 99

5212 13 10 99

5212 13 90 99

5212 14 10 99

5212 14 90 99

5212 15 10 99

5212 15 90 99

5212 21

5212 22

5212 23

5212 24

5212 25

5306 10 90 00

5306 20 90 00

5309 11

5309 19

5309 21

5309 29

5311 00 90 01

5401 10 11 00

5401 10 19 00

5402 10 90 01

5402 31 10 01

5402 31 30 01

5402 31 90 01

5402 32 00 01

5402 41 10 01

5402 41 30 01

5402 41 90 01

5402 51 10 01

5402 51 30 01

5402 51 90 01

5402 61 10 01

5402 61 30 01

5402 61 90 01

5404 10

5404 90

5407 10

5407 20

5407 30

5407 41

5407 42

5407 43

5407 44

5407 51

5407 52

5407 53

5407 54

5407 61

5407 69

5407 71

5407 72

5407 73

5508 10 11 00

5508 10 19 00

5509 11

5509 12

5509 21

5509 22

5509 31

5509 32

5509 41

5509 42

5509 51

5509 52

5509 53

5509 59

5509 61

5509 62

5509 69

5509 91

5509 92

5509 99

5602 10

5602 21

5602 29

5602 90

5603 11

5603 12

5603 13

5603 14

5603 91

5603 92

5603 93

5603 94

5701 10

5701 90

5702 10

5702 20

5702 31

5702 32

5702 39

5702 41

5702 42

5702 49

5702 51

5702 52

5702 59

5702 91

5702 92

5702 99

5805 00

5806 10

5806 20

5806 31

5806 32

5806 39

5806 40

5810 10

5810 91

5810 92

5810 99

5811 00

5901 10

5901 90

5903 10

5903 20

5903 90

5907 00 90 01

5907 00 90 02

5907 00 90 99

6101 10

6101 20

6101 30

6101 90

6102 10

6102 20

6102 30

6102 90

6103 11

6103 12

6103 19

6103 21

6103 22

6103 23

6103 29

6103 31

6103 32

6103 33

6103 39

6103 41

6103 42

6103 43

6103 49

6104 11

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 23

6104 29

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39

6104 41

6104 42

6104 43

6104 44

6104 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

6105 10

6105 20

6105 90

6106 10

6106 20

6106 90

6107 11

6107 12

6107 19

6107 21

6107 22

6107 29

6107 91

6107 92

6107 99

6108 11

6108 32

6108 39

6108 91

6108 92

6108 99

6109 10

6109 90

6110 10

6110 20

6110 30

6110 90

6111 10

6111 20

6111 30

6111 90

6112 11

6112 12

6112 19

6112 20

6112 31

6112 39

6112 41

6112 49

6113 00

6114 10

6114 20

6114 30

6114 90

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

6115 91

6115 92

6115 93

6115 99

6116 10

6116 91

6116 92

6116 93

6116 99

6117 10

6117 20

6117 80

6117 90

6201 11

6201 12

6201 13

6201 19

6201 91

6201 92

6201 93

6201 99

6202 11

6202 12

6202 13

6202 19

6202 91

6202 92

6202 93

6202 99

6203 11

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 23

6203 29

6203 31

6203 32

6203 33

6203 39

6203 41

6203 42

6203 43

6203 49

6204 11

6204 12

6204 13

6204 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

6204 31

6204 32

6204 33

6204 39

6204 41

6204 42

6204 43

6204 44

6204 49

6204 51

6204 52

6204 53

6204 59

6204 61

6204 62

6204 63

6204 69

6205 10

6205 20

6205 30

6205 90

6206 10

6206 20

6206 30

6206 40

6206 90

6207 11

6207 19

6207 21

6207 22

6207 29

6207 91

6207 92

6207 99

6208 11

6208 19

6208 21

6208 22

6208 29

6208 91

6208 92

6208 99

6209 10

6209 20

6209 30

6209 90

6210 10

6210 20

6210 30

6210 40

6210 50

6211 11

6211 12

6211 20

6211 31

6211 32

6211 33

6211 39

6211 41

6211 42

6211 43

6211 49

6212 90

6213 10

6213 20

6213 90

6214 10

6214 20

6214 30

6214 40

6214 90

6215 10

6215 20

6215 90

6216 00

6217 10

6217 90

6302 10

6302 21

6302 22

6302 29

6302 31

6302 32

6302 39

6302 40

6302 51

6302 52

6302 53

6302 59

6302 60

6302 91

6302 92

6302 93

6302 99

6303 11

6303 12

6303 19

6303 91

6303 92

6303 99

6306 11

6306 12

6306 19

6306 21

6306 22

6306 29

6306 31

6306 39

6306 41

6306 49

6306 91

6306 99

6309 00 00 99

6310 10

6310 90

6401 10

6401 91

6401 92

6401 99

6402 12

6402 19

6402 20

6402 30

6402 91

6402 99

6403 12

6403 19

6403 20

6403 30

6403 40

6403 51

6403 59

6403 91

6403 99

6404 11

6404 19

6404 20

6405 10

6405 20

6405 90

6406 10

6406 20

6406 91

6406 99

6506 99

6908 10 10 99

6908 10 90 99

6908 90 11 99

6908 90 21 99

6908 90 29 99

6908 90 31 99

6908 90 51 99

6908 90 91 99

6908 90 93 99

6908 90 99 99

6911 10

6911 90

6912 00

6914 10

6914 90

7003 12

7003 20

7005 10

7005 21

7005 29

7005 30

7007 11

7007 19

7007 21

7007 29

7013 10

7013 21

7013 29

7013 31

7013 32

7013 39

7013 91

7013 99

7102 39 00 99

7102 91 00 99

7102 99 00 99

7107 00

7108 13 10 01

7108 13 10 99

7108 13 30 01

7108 13 30 99

7108 13 50 02

7108 13 90 00

7108 20

7109 00

7110 19 10 99

7110 19 30 99

7110 19 50 99

7110 19 90 99

7110 29 00 99

7110 39 00 99

7110 49 00 99

7113 11

7113 19

7113 20

7114 11

7114 19

7114 20

7117 11

7117 19

7117 90

7118 10

7118 90

7202 21

7202 29

7202 30

7202 60

7202 70

7202 80

7202 92

7202 93

7202 99

7204 50

7205 10

7205 21

7205 29

7206 10

7206 90

7207 20 11 00

7207 20 32 01

7207 20 51 00

7207 20 71 01

7207 20 90 01

7208 10

7208 25

7208 26

7208 27

7208 36

7208 37

7208 38

7208 39

7208 40

7208 51

7208 52

7208 53

7208 54

7208 90

7209 15

7209 16 10 01

7209 16 10 99

7209 16 90 01

7209 16 90 99

7209 17

7209 18

7209 25

7209 26 10 01

7209 26 10 99

7209 26 90 01

7209 26 90 99

7209 27

7209 28

7209 90 10 01

7209 90 10 99

7209 90 90 01

7209 90 90 99

7210 11 10 01

7210 11 90 01

7210 12 11 01

7210 12 19 01

7210 12 90 01

7210 20

7210 30

7210 41

7210 49

7210 50

7210 61

7210 69

7210 70

7210 90

7211 13

7211 14

7211 19

7211 23

7211 29

7211 90

7212 10 10 01

7212 10 10 99

7212 10 91 01

7212 10 91 99

7212 10 93 01

7212 10 93 99

7212 10 99 01

7212 10 99 99

7212 20

7212 30

7212 40

7212 50

7212 60

7213 10 00 01

7213 10 00 99

7213 20

7213 91

7213 99

7214 10

7214 20 00 99

7214 30

7214 91

7214 99

7215 10

7215 50

7215 90

7216 10

7216 21

7216 22

7216 31

7216 32

7216 33

7216 40

7216 50

7216 61

7216 69

7216 91

7216 99

7217 10

7217 20

7217 30

7217 90

7218 10

7218 91

7218 99

7223 00

7224 10

7224 90

7225 11

7225 19

7225 20

7225 30

7225 40

7225 50

7225 91

7225 92

7225 99

7226 11

7226 19

7226 20

7226 91

7226 92

7226 93

7226 94

7226 99

7227 10

7227 20

7227 90

7228 10

7228 20

7228 30

7228 40

7228 50

7228 60

7228 70

7228 80

7229 10

7229 20

7229 90

7301 10

7301 20

7302 10

7302 20

7302 30

7302 40

7302 90

7303 00

7304 21

7304 31 10 01

7304 31 91 01

7304 31 99 01

7304 39 10 01

7304 39 20 01

7304 39 30 01

7304 39 51 01

7304 39 59 01

7304 39 91 01

7304 39 93 01

7304 39 99 01

7304 41 10 01

7304 41 90 01

7304 49 10 01

7304 49 30 01

7304 49 91 01

7304 49 99 01

7304 51 11 01

7304 51 19 01

7304 51 30 01

7304 51 91 01

7304 51 99 01

7304 59 10 01

7304 59 31 01

7304 59 39 01

7304 59 50 01

7304 59 91 01

7304 59 93 01

7304 59 99 01

7304 90 10 01

7304 90 90 01

7305 11

7305 12

7305 19

7305 20

7305 31

7305 39

7305 90

7306 10

7306 20

7306 30 10 01

7306 30 10 02

7306 30 10 03

7306 30 21 00

7306 30 29 00

7306 30 51 01

7306 30 59 01

7306 30 71 01

7306 30 71 02

7306 30 78 01

7306 30 78 02

7306 30 90 01

7306 30 90 02

7306 40 10 01

7306 40 10 02

7306 40 10 03

7306 40 91 01

7306 40 91 02

7306 40 91 03

7306 40 99 01

7306 40 99 02

7306 40 99 03

7306 50 10 01

7306 50 10 02

7306 50 10 03

7306 50 91 00

7306 50 99 01

7306 50 99 02

7306 60 10 01

7306 60 31 01

7306 60 39 01

7306 60 90 01

7306 90 00 01

7307 11

7307 19

7307 21

7307 22

7307 23

7307 29

7307 91

7307 92

7307 93

7307 99

7308 10

7308 20

7308 30

7308 40

7308 90

7309 00

7310 10

7310 21

7310 29

7311 00

7312 10

7312 90

7313 00

7314 12

7314 13

7314 14

7314 19

7314 20

7314 31

7314 39

7314 41

7314 42

7314 49

7314 50

7315 11

7315 12

7315 19

7315 20

7315 81

7315 82

7315 89

7315 90

7316 00

7317 00

7318 11

7318 12

7318 13

7318 14

7318 15

7318 16

7318 19

7318 21

7318 22

7318 23

7318 24

7318 29

7319 10

7319 20

7319 30

7319 90

7320 10

7320 20

7320 90

7321 11

7321 12

7321 13

7321 81

7321 82

7321 83

7321 90

7322 11

7322 19

7322 90

7323 10

7323 91

7323 92

7323 93

7323 94

7323 99

7324 10

7324 21

7324 29

7324 90

7325 10

7325 91

7325 99

7326 11

7326 19

7326 20

7326 90

7614 10

7614 90

7616 10

7616 91

7616 99

8202 10

8306 30

8310 00

8407 10

8409 91

8409 99 00 99

8413 30

8413 40 00 99

8413 50

8413 60

8413 70 10 99

8413 70 21 99

8413 70 29 99

8413 70 30 99

8413 70 40 99

8413 70 50 99

8413 70 61 99

8413 70 69 99

8413 70 70 99

8413 70 80 99

8413 70 91 99

8413 81 90 99

8413 82

8413 91 10 99

8413 91 90 99

8413 92

8414 20

8414 30

8414 40

8414 80 10 99

8414 80 21 99

8414 80 29 99

8414 80 31 99

8414 80 39 99

8414 80 41 99

8414 80 49 99

8414 80 60 99

8414 80 71 99

8414 80 79 99

8414 80 90 99

8414 90 10 99

8414 90 90 99

8418 21

8418 22

8418 29

8418 30

8418 40

8418 91 00 01

8422 11

8422 19

8422 20

8422 40

8422 90 90 99

8426 20 00 01

8426 41 00 01

8426 49 00 01

8428 31 00 01

8428 32 00 01

8428 33 10 01

8428 33 90 01

8428 90 10 01

8428 90 30 01

8428 90 71 01

8428 90 79 01

8428 90 91 01

8428 90 98 01

8429 11

8429 19

8429 40 90 00

8429 51 10 02

8429 51 91 02

8429 51 99 02

8429 52 10 02

8429 52 90 02

8429 59 00 02

8433 11

8433 19

8433 20

8433 30

8433 40

8433 52

8433 53

8433 59

8433 60

8433 90

8435 10

8435 90

8442 50 21 01

8442 50 23 01

8442 50 29 01

8442 50 80 01

8443 11 00 01

8443 12 00 01

8443 19 10 01

8443 19 31 01

8443 19 35 01

8443 19 39 01

8443 19 90 01

8443 21 00 01

8443 29 00 01

8443 30 00 01

8443 59 20 00

8443 59 80 01

8443 90 10 01

8443 90 90 01

8458 11 41 99

8458 11 49 99

8458 11 80 99

8458 19 20 99

8458 19 40 99

8458 19 80 99

8458 91 80 99

8458 99 00 99

8470 50

8481 20

8481 30

8481 40

8481 80

8481 90

8482 10 10 99

8482 10 90 99

8482 20 00 99

8482 30 00 99

8482 50 00 99

8482 80

8483 20

8483 30

8483 40

8483 50

8483 60

8483 90

8508 10

8508 20

8508 80

8509 10

8509 20

8509 30

8509 40

8509 80

8510 30

8511 10

8511 20

8511 30

8511 40

8511 50

8511 80

8511 90

8517 11

8517 19 10 01

8517 19 10 02

8517 19 10 99

8517 19 90 00

8517 21

8517 22

8517 30

8517 50

8517 80

8517 90

8521 10 10 00

8521 10 30 01

8521 10 30 99

8521 10 80 01

8521 10 80 99

8521 90

8524 10

8524 40

8524 51

8524 52

8525 10

8525 20

8525 30

8525 40

8526 10

8526 91

8526 92 10 00

8526 92 90 99

8527 12

8527 13

8527 19

8528 12

8528 13

8528 21 14 01

8528 21 16 01

8528 21 18 01

8528 21 90 01

8528 22 00 01

8528 30 10 01

8528 30 90 01

8529 10

8529 90

8534 00

8535 10

8536 10

8536 20

8536 30

8536 41

8536 49

8536 50

8536 61

8536 69

8536 90

8537 10

8537 20

8542 14 91 00

8542 19 05 01

8542 19 98 00

8542 30 10 00

8544 11 10 00

8544 11 90 99

8544 19 10 00

8544 19 90 99

8544 20

8544 30

8544 41

8544 49

8544 51

8544 59

8544 60

8544 70

8545 11

8545 19

8545 90 90 01

8601 10

8601 20

8602 10

8602 90

8604 00 00 99

8605 00

8702 10

8702 90

8703 10

8703 21

8703 22

8703 23

8703 24

8703 31

8703 32

8703 33

8703 90

8704 10

8704 21 10 02

8704 21 10 03

8704 21 31 02

8704 21 39 00

8704 21 91 02

8704 21 99 00

8704 22 10 01

8704 22 10 99

8704 22 91 01

8704 22 91 99

8704 22 99 01

8704 22 99 99

8704 23

8704 31 10 99

8704 31 31 00

8704 31 39 00

8704 31 91 99

8704 31 99 00

8704 32

8704 90

8705 30

8705 90 10 00

8705 90 90 03

8706 00

8707 10

8707 90

8708 10 10 99

8708 10 90 99

8708 21

8708 29 10 99

8708 29 90 99

8708 31

8708 39 10 99

8708 39 90 99

8708 40 10 99

8708 40 90 99

8708 50 10 99

8708 50 90 99

8708 60 10 99

8708 60 91 99

8708 60 99 99

8708 70 10 99

8708 70 50 99

8708 70 91 99

8708 70 99 99

8708 80 10 99

8708 80 90 99

8708 91 10 99

8708 91 90 99

8708 92 10 99

8708 92 90 99

8708 93 10 99

8708 93 90 99

8708 94 10 99

8708 94 90 99

8708 99 10 99

8708 99 30 99

8708 99 50 99

8708 99 92 99

8708 99 98 99

8712 00 10 02

8712 00 10 99

8712 00 30 02

8712 00 30 99

8712 00 80 00

8801 10

8801 90

8802 20

8802 30

8802 40

8802 60

8803 90

8901 10

8901 20

8901 30

8901 90

8903 10

8903 91

8903 92

8903 99

8904 00

8905 10

8905 20

8905 90

8906 00

8907 10

8907 90

9004 90

9007 11

9007 19

9007 20

9007 91

9007 92

9018 41

9018 49 10 00

9018 49 90 99

9018 50

9018 90 10 00

9018 90 20 00

9018 80 30 00

9018 90 41 00

9018 90 49 00

9018 90 50 00

9018 90 60 00

9018 90 70 00

9018 80 85 01

9018 90 85 99

9026 10 10 02

9026 10 91 01

9026 10 99 01

9027 10 90 00

9027 90 90 99

9302 00

9303 10

9303 20

9303 30

9303 90

9304 00

9305 10

9305 21

9305 29

9305 90

9306 10

9306 21

9306 29

9306 30

9306 90

9307 00

9401 10

9401 20

9401 30

9401 40

9401 50

9401 61

9401 69

9401 71

9401 79

9401 80 00 01

9401 90

9402 10

9402 90

9403 10

9403 20

9403 30

9403 40

9403 50

9403 60

9403 70

9403 80

9403 90

9405 10

9405 20

9405 40

9405 50

9406 00

9502 10

9502 91

9502 99

9601 10

9601 90

9602 00

9603 10

9603 30

9603 40

9603 50

9603 90

9608 10

9608 20

9608 30

9608 39

9608 40

9608 50

9608 60

9609 10

9609 20

9609 90 10 00

"B" Melléklet

Az 1. Sz. Jegyzőkönyv 2. bekezdésében hivatkozott érzékeny termékek listája

Lettország

2918 14

3304 10

3304 20

3304 30

3304 91

3305 10

3305 20

3305 30

3305 90

3605 00

4303 10

4303 90

5212 11

5212 12

5212 13

5212 14

5212 15

5212 21

5212 22

5212 23

5212 24

5212 25

5802 11

5802 19

5802 20

5802 30

6101 10

6101 20

6101 30

6101 90

6102 10

6102 20

6102 30

6102 90

6103 11

6103 12

6103 19

6103 21

6103 22

6103 23

6103 29

6103 31

6103 32

6103 33

6103 39

6103 41

6103 42

6103 43

6103 49

6104 11

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 23

6104 29

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39

6104 41

6104 42

6104 43

6104 44

6104 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

6105 10

6105 20

6105 90

6106 10

6106 20

6106 90

6107 11

6107 12

6107 19

6107 21

6107 22

6107 29

6107 91

6107 92

6107 99

6108 11

6108 19

6108 21

6108 22

6108 29

6108 31

6108 32

6108 39

6108 91

6108 92

6108 99

6109 10

6109 90

6110 10

6110 20

6110 30

6110 90

6111 10

6111 20

6111 30

6111 90

6113 00

6114 10

6114 20

6114 30

6114 90

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

6115 91

6115 92

6115 93

6115 99

6116 10

6116 91

6116 92

6116 93

6116 99

6117 10

6117 20

6117 80

6117 90

6206 20

6201 11

6201 12

6201 13

6201 19

6201 91

6201 92

6201 93

6201 99

6202 11

6202 13

6202 19

6202 91

6202 92

6202 93

6202 99

6203 11

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 29

6203 31

6203 32

6203 33

6203 39

6203 41

6203 42

6203 43

6203 49

6204 11

6204 12

6204 13

6204 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

6204 39

6204 41

6204 42

6204 43

6204 44

6204 49

6204 51

6204 52

6204 53

6204 59

6204 61

6204 62

6204 63

6204 69

6205 10

6205 20

6205 30

6205 90

6206 10

6206 20

6206 30

6206 40

6206 90

6207 11

6207 19

6207 21

6207 22

6207 29

6207 91

6207 92

6207 99

6208 11

6208 19

6208 21

6208 22

6208 29

6208 91

6208 92

6208 99

6301 10

6301 20

6301 30

6301 40

6301 90

6302 10

6302 21

6302 22

6302 29

6302 31

6302 32

6302 39

6302 40

6302 51

6302 52

6302 53

6302 59

6302 60

6302 91

6302 92

6302 93

6302 99

6303 11

6303 12

6303 19

6303 91

6303 92

6303 99

6304 11

6304 19

6304 91

6304 92

6304 93

6304 99

6306 31

6306 39

6306 41

6306 49

6306 91

6306 99

6307 10

6307 20

6307 90

6308 00

6310 10

6310 90

6401 10

6401 91

6401 92

6401 99

6403 20

6403 30

6403 40

6403 51

6403 59

6403 91

6403 99

6404 19

6404 20

6405 10

6405 20

6405 90

7002 20

7010 10

7010 20

7013 10

7013 29

7013 32

7013 39

7013 99

8508 10

8508 20

8517 19

8518 50

8604 00

9401 10

9401 20

9401 30

9401 40

9401 50

9401 61

9401 69

9401 71

9401 79

9401 80

9401 90

9403 10

9403 20

9403 30

9403 40

9403 50

9403 60

9403 70

9403 80

9403 90

9405 10

9405 20

9405 30

9405 50

9405 60

9405 91

9405 92

9405 99

9504 10

9504 20

9504 30

9504 40

9504 90

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

(Hivatkozás a 11. Cikkben)

Magyarország és Lettország közötti mezőgazdasági kedvezmények cseréje

1. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv "A" Mellékletében felsorolt Lettországból származó mezőgazdasági termékekre Magyarország kedvezményes elbánást biztosít jelen Megállapodás származási szabályokra vonatkozó 3. Sz. Jegyzőkönyv előírásaival összhangban.

2. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv "B" Mellékletében felsorolt Magyarországból származó mezőgazdasági termékekre Lettország kedvezményes elbánást biztosít jelen Megállapodás származási szabályokra vonatkozó 3. Sz. Jegyzőkönyv előírásaival összhangban.

"A" Melléklet

A 2. Sz. Jegyzőkönyv 1. Cikkében hivatkozott termékek listája

(Lett export Magyarországra)

VámtarifaszámMennyiség (tonna vagy liter)Kvótán belüli kedvezményes vámtétel (%)
070425021
0706.1020021
110250025
1108.1310016
160110030
1602150LNK 60%-a
160310035
1604500 000 USD21,6
160510041
1704.1025057,4
1704.901057,4
1704.9030-1704.909949,2
1806.31-1806.9030025
1806.310001*6
1806.310002*
1806.321001*
1806.321002*
1806.329001*
1806.329002*
1806.901901*
1806.903101*
1806.903901*
1806.905001*
1806.906001*
1806.907001*
1806.909001*
1902.11-1902.1920025
1905.30-1905.4020049,3
1905.301101*6
1905.301901*
1905.303001*
1905.305101*
1905.305901*
1905.309101*
1905.309901*
1905.401001*
1905.409001*
200510020
2009.1150020
2009.19-2009.4021
2009.50-2009.9025
2201100 000 l15
220350 000 lLNK 60%-a
2204.10100 000 l39
220880 000 lLNK 60%-a

* A vámtarifaszám 9. és 10. számjegye a termék diabetikus változatát jelenti.

"B" Melléklet

A 2. Sz. Jegyzőkönyv 2. Cikkében hivatkozott termékek listája

(Magyar export Lettországba)

VámtarifaszámMennyiség (tonna vagy liter)Kvótán belüli kedvezményes vámtétel (%)
0603.10.131012
0710.210010009
07121009
0713.10.902006
1101.0015150035
1602100LNK 60%-a
1704.102504
1704.9010-1704.90516
1704.9061-1704.90656
1704.9071-1704.90759
1704.9081-1704.90996
1806.31-1806.9030025
1902.1155010
1902.19
1902.40
190520031
200110009
2002*5009
2005.40509
2005.511509
2005.591009
2005.80507
2005.901009
2008.112507
2008.19
2008.601509
2009.11*5007
2009.19*7
2009.20*7
2009.30*9
2009.40*9
2009.50*9
2009.60*9
2009.80*9
2009.90*7
2103.202509
2104.101007
2202100 000 lLs 0,018
220350 000 lLNK 60%-a
2205.1080 000 lLs 0,06
2208100 000 lLNK 60%-a
2309.102003
2309.90*9

* Kivéve azon vámtarifaszámokat, ahol az LNK vámtétel 0,5%.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV

(a 16. Cikk 1. bekezdésében hivatkozott rendelkezés)

Származási szabályok

Ezen Megállapodás Jegyzőkönyve a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről

TARTALOM

I. CÍMÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- 1. CikkMeghatározások
II. CÍMA "SZÁRMAZÓ TERMÉK" FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
- 2. CikkÁltalános követelmények
- 3. CikkKumuláció Lettországban
- 4. CikkKumuláció Magyarországon
- 5. CikkTeljes egészében előállított termékek
- 6. CikkKielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek
- 7. CikkNem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek
- 8. CikkMinősítési egység
- 9. CikkTartozékok, pótalkatrészek és szerszámok
- 10. CikkKészletek
- 11. CikkSemleges elemek
III. CÍMTERÜLETI KÖVETELMÉNYEK
- 12. CikkTerületi elv
- 13. CikkKözvetlen szállítás
- 14. CikkKiállítások
IV. CÍMA VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY KIVÉTEL
- 15. CikkA vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel tilalma
V. CÍMSZÁRMAZÁST IGAZOLÓ OKMÁNY
- 16. CikkÁltalános követelmények
- 17. CikkEljárás az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására
- 18. CikkVisszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány
- 19. CikkAz EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása
- 20. CikkKorábban kiadott vagy kibocsátott származást igazoló okmány alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány
- 21. CikkA számlanyilatkozat kiállításának feltételei
- 22. CikkElfogadott exportőr
- 23. CikkA származást igazoló okmány érvényessége
- 24. CikkA származást igazoló okmány benyújtása
- 25. CikkBehozatal részletekben
- 26. CikkKivételek a származás igazolása alól
- 27. CikkBizonyító okmányok
- 28. CikkA származást igazoló és a bizonyító okmányok megőrzése
- 29. CikkEltérések és alaki hibák
- 30. CikkECU-ben kifejezett összegek
VI. CÍMAZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK
- 31. CikkKölcsönös segítségnyújtás
- 32. CikkA származást igazoló okmányok ellenőrzése
- 33. CikkA viták rendezése
- 34. CikkBüntetések
- 35. CikkVámszabadterületek
VII. CÍMZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
- 36. CikkVám- és Származási Albizottság
- 37. CikkMellékletek
- 38. CikkJegyzőkönyv módosítása
- 39. CikkJegyzőkönyv alkalmazása
- 40. CikkTranzit vagy raktározott áruk

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Meghatározások

E Jegyzőkönyv céljaira:

a) az "előállítás" mindenfajta megmunkálást vagy feldolgozást jelent, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b) az "anyag" a termék előállítása során felhasznált valamennyi alkotóelemet, nyersanyagot, komponenst vagy alkatrészt stb. jelent;

c) a "termék" az előállított terméket jelenti, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben későbbi felhasználásra szánják;

d) az "áru" anyagot és terméket is jelen;

e) a "vámérték" az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. Cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi Megállapodás szerint meghatározott értéket jelenti (WTO Vámérték Egyezmény);

f) a "gyártelepi ár" azt az árat jelenti, amit a termékért a gyártelepen fizetnek annak a valamelyik félnél működő gyártónak, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely a termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g) az "anyagok értéke" a felhasznált nem származó anyagok behozatala idején megállapított a vámértéket, vagy ha ez nem ismert és nem is lehet megállapítatni, akkor a Feleknél az anyagokért fizetett első megállapítható árat jelenti;

h) a "származó anyagok értéke" a g) pontban meghatározott ilyen anyagok értékét jelenti, értelemszerűen alkalmazva;

i) a "hozzáadott érték" a gyártelepi árat jelenti levonva abból azoknak a beépített anyagoknak a vámértékét, amelyek a 3. és a 4. Cikkben hivatkozott más országból származnak, vagy ha a vámérték nem ismert és nem állapítható meg, akkor a Magyarországon vagy Lettországban a termékekért fizetett első igazolható árat jelenti;

j) az "árucsoportok" és "vámtarifaszámok" az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszert - e Jegyzőkönyvben a továbbiakban "Harmonizált Rendszer" vagy "HR" - alkotó nomenklatúrában alkalmazott árucsoportokat és vámtarifaszámokat (négyszámjegyű kódok) jelenti;

k) az "osztályozott" az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő osztályozását jelenti;

l) a "szállítmány" olyan termékeket jelent, amelyeket vagy egyszerre küld az exportőr egy címzettnek, vagy az exportőrtől a címzetthez továbbított küldeményhez egyetlen fuvarokmány, vagy ilyen okmány hiányában egyetlen számla tartozik;

m) a "terület" magában foglalja a területi vizeket is.

II. CÍM

A "SZÁRMAZÓ TERMÉK" FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. Cikk

Általános követelmények

A jelen Megállapodás alkalmazása céljából az alábbi termékek tekintendők valamelyik Féltől származónak:

a) a Jegyzőkönyv 5. Cikke értelmében teljes egészében adott Félnél előállított termékek;

b) az adott Félnél előállított olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy azok a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül az adott Félnél.

3. Cikk

Kumuláció Lettországban

1. A 2. Cikkben foglaltak fenntartásával azokat a termékeket kell Lettországból származónak tekinteni, amely termékeket az Európai Közösségből, Bulgáriából, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Romániából, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Szlovéniából, Izlandról, Norvégiából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)* vagy Törökországból - Lettország és ezen országok közötti megállapodásokhoz tartozó származási szabályok előírásai alapján - származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Lettországban elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy e Jegyzőkönyv 7. Cikkében felsoroltakon. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Lettországban elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben foglalt műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Lettországból származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik a Lettországban elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. pontban hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Lettországban nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e Cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet.

4. Cikk

Kumuláció Magyarországon

1. A 2. Cikkben foglaltak fenntartásával azokat a termékeket kell Magyarországról származónak tekinteni, amely termékeket az Európai Közösségből, Bulgáriából, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Romániából, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Szlovéniából, Izlandról, Norvégiából, Svájcból (beleértve Liechtensteint) vagy Törökországból - Magyarország és ezen országok közötti megállapodásokhoz tartozó származási szabályok előírásai alapján - származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy e Jegyzőkönyv 7. Cikkében felsoroltakon. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben foglalt műveleteken, az előállított terméket csak akkor lehet Magyarországról származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik a Magyarországon elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. pontban hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Magyarországon nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e Cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet.

5. Cikk

Teljes egészében előállított termékek

1. Az alábbiakat kell teljes egészében valamelyik Félnél előállítottnak tekinteni:

a) valamelyikük földjéből vagy a hozzátartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és nevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) az adott Fél területi vizein kívüli tengerből, azok hajóival nyert halászati és más tengerből származó termékek;

g) a kizárólag az f) pontban hivatkozott termékekből, feldolgozó hajóik fedélzetén előállított termékek;

h) kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a csak újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas gumiabroncsokat is;

i) az ott folytatott feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) valamelyikük területi vizein kívül fekvő tengerfenékből vagy altalajból kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos jogot szereztek az e tengerfenékből vagy altalajból történő kitermelésre;

k) a kizárólag az a)-j) pontokban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

2. Az 1. bekezdés f) és g) pontjában használt "hajóik" és "feldolgozó hajóik" kifejezés csak olyan hajókra vonatkozik,

a) amelyeket valamelyik Félnél bejegyeztek vagy nyilvántartásba vettek;

b) amelyek adott Fél zászlója alatt hajóznak;

c) amelyek legalább 50%-ban az adott Fél állampolgárainak tulajdonában állnak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezen államok valamelyikében van, s amelynek igazgatója vagy igazgatói, igazgató tanácsának vagy felügyelő bizottságának elnöke és az ilyen testületek tagjainak többsége a Felek állampolgárai, továbbá, - közkereseti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében - a társaság tőkéjének legalább a fele ezen államoknak köztestületeiknek vagy állampolgáraiknak a tulajdonában áll;

d) amelyek kapitánya és tisztjei a Felek állampolgárai; és

e) amelyek legénységének legalább 75%-a a Felek állampolgáraiból áll.

6. Cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

1. A 2. Cikk szempontjából nem teljes egészében előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak kell tekinteni, ha teljesültek a II. Mellékletben szereplő listán felsorolt feltételek.

A fent hivatkozott feltételek az ebben a Megállapodásban szereplő valamennyi termék esetében feltüntetik azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállítás során el kell végezni a felhasznált nem származó anyagokon, és e feltételek csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Következésképpen, ha egy termék, amely a listán szereplő feltételek teljesítésével elnyerte a származó helyzetet, más termék előállítása során kerül felhasználásra, akkor erre nem vonatkoznak azok a feltételek, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beépítették, és nem kell az előállítás során felhasználható nem származó anyagok közé beszámítani.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak ellenére, azon nem származó anyagok, amelyeket a listán szereplő feltételek szerint nem lehet felhasználni a termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve, hogy:

a) az összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át;

b) a jelen bekezdés alkalmazásával sem lépik túl a nem származó anyagok maximális értékére a listában megadott százalékarányok bármelyikét.

Ez a bekezdés nem érvényes a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

3. Az 1. és 2. bekezdés a 7. Cikkben foglalt kivételekkel érvényes.

7. Cikk

Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

1. A 2. bekezdésben foglaltak fenntartásával a származó termék helyzet megszerzéséhez az alábbi műveleteket nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveleteknek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a 6. Cikk követelményei teljesültek-e vagy sem:

a) fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóba, kéndioxidba vagy egyéb vizes oldatokba való helyezés, a sérült részek eltávolítása, és más hasonló műveletek);

b) por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását), mosásból, festésből, vágásból álló egyszerű műveletek;

c) (i) a csomagolás megváltoztatása, küldemény felosztása és összeállítása,

(ii) egyszerű palackozás, üvegekbe, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, rakodó lapokon vagy táblákon való rögzítés stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy a csomagolásukon;

e) a termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem elégíti ki a Jegyzőkönyvben lefektetett azon feltételeket, amelyek alapján azokat valamelyik Féltől származónak lehet tekinteni;

f) alkatrészek egyszerű összeillesztése, hogy azok egy teljes terméket képezzenek;

g) az a)-f) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

2. Minden műveletet, amelyet egy adott terméken valamelyik Félnél együttesen kell figyelembe venni annak megállapításakor, hogy a terméken elvégzett megmunkálást vagy feldolgozást az 1. bekezdés szerint nem kielégítőnek kell-e tekinteni.

8. Cikk

Minősítési egység

1. A Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti osztályozáskor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket a Harmonizált Rendszer értelmében egyetlen vámtarifaszám alá kell osztályozni, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

b) ha a szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá osztályozott bizonyos számú azonos termékből áll, a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket külön kell figyelembe venni.

2. Ha áruosztályozási szempontból a Harmonizált Rendszer 5. Szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell osztályozni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

9. Cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai és az árban benne foglaltatnak vagy azokat külön nem számlázzák le, a szóban forgó berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

10. Cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. Szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha a tartalmát alkotó valamennyi termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó cikkekből tevődik össze, a készletet, mint egészet, származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó cikkek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át.

11. Cikk

Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy egy termék származó-e, nem szükséges megállapítani, hogy származó-e az előállítása során felhasználható:

a) energia és fűtőanyag;

b) felszerelés és berendezés;

c) gépek és szerszámok;

d) azok az áruk, amelyek nem épülnek be, és amelyeket nem arra szántak, hogy beépüljenek a termék végső összetételébe.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. Cikk

A területi elv

1. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. Cím alatt rögzített feltételeket Magyarországon és Lettországban megszakítás nélkül kell teljesíteni, a 3. és 4. Cikkben, valamint a jelen Cikk 3. bekezdésében foglaltak kivételével.

2. A 3. és 4. Cikkben foglaltak kivételével, ha Magyarországról vagy Lettországból más országba exportált árukat visszaszállítanak, akkor azokat nem származónak kell tekinteni, hacsak a vámhatóság számára kielégítően nem bizonyítható, hogy

a) a visszaszállított áruk az exportálttal azonosak, és

b) az adott országban vagy az exportálás során nem mentek keresztül a jó állapotban való megőrzéshez szükséges mértéket meghaladó műveleten.

3. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó II. Címben rögzített feltételeket nem érinti a Magyarországon vagy Lettországon kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet olyan anyagokon végeztek el, amelyeket Magyarországról vagy Lettországból exportáltak, és azt követően oda visszaszállítottak, feltéve, hogy

a) a szóban forgó anyagok teljes egészében Magyarországon vagy Lettországban előállított anyagok, vagy az exportálásukat megelőzően a 7. Cikkben felsorolt nem kielégítő műveleteken túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; és

b) a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

(i) a visszaszállított árukat az exportált anyagokon végzett megmunkálással vagy feldolgozással állították elő, és

(ii) Magyarországon vagy Lettországon kívül a jelen Cikk szabályainak alkalmazása. révén a teljes hozzáadott érték nem haladja meg azon végtermék gyártelepi árának 10%-át, amelyre a származó helyzetet igénylik.

4. A 3. bekezdés alkalmazásában, a II. Címben, a származó helyzet megszerzése érdekében rögzített feltételek nem érvényesek a Magyarországon vagy Lettországon kívül végbement megmunkálásra vagy feldolgozásra. Ahol azonban a II. sz. Melléklet listájában a végtermék származó helyzetének meghatározásánál valamennyi beépített nem származó anyag maximális értékét megadó szabályt alkalmaznak, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke, és a jelen Cikk alkalmazása révén Magyarországon vagy Lettországon kívül nyert teljes hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a megadott százalékot.

5. A 3. és a 4. bekezdés alkalmazásában a "teljes hozzáadott érték" jelenti mindazon költségeket, amelyek Magyarországon vagy Lettországon kívül merültek fel, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

6. A 3. és 4. bekezdésben foglalt szabályok nem alkamazhatók azokra a termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. sz. Melléklet listájában meghatározott feltételeknek, vagy amelyeket csak akkor lehet kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a 6. Cikk (2) bekezdésében meghatározott általános értékeket alkalmazzák.

7. A 3. és 4. bekezdés szabályai nem alkalmazhatók a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

8. Bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, amely a jelen Cikk szabályai alá tartozik és amelyet Magyarországon vagy Lettországon kívül végeznek el, passzív feldolgozás vagy hasonló eljárás keretében végezhető.

13. Cikk

Közvetlen szállítás

1. A Megállapodás szerint biztosított kedvezményes eljárás csak a Jegyzőkönyv követelményeit kielégítő olyan termékekre vonatkozik, amelyeket a Felek között, vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott egyéb országok területén át, közvetlenül szállítanak. Az egységes, oszthatatlan szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve, hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országának vámhatósági felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakás, ismételt berakás vagy a jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

Származó termékek csővezetéken a Felek területén kívüli területen is szállíthatók.

2. Az 1. bekezdésben említett feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságához benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a) egyetlen fuvarokmány, amely kiterjed az exportőr országból a tranzitországon való áthaladásra, vagy

b) a tranzitország vámhatósága által kiállított igazolás, amely:

(i) megadja az áruk pontos megnevezését;

(ii) feltünteti az áruk ki- és ismételt berakásának időpontját, - ahol lehetséges - a hajóneveket vagy más igénybe vett fuvareszközöket, és

(iii) igazolja, hogy milyen feltételek mellett maradtak az áruk a tranzitországban; vagy

c) ezek hiányában, bármely bizonyító erejű okmány.

14. Cikk

Kiállítások

1. A 3. és 4. Cikkben hivatkozott országokon kívüli országban tartott kiállításra elküldött, és a kiállítás után valamelyik Félhez történő importálás céljából eladott származó termékek a bevitelkor azzal a feltétellel részesednek a Megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, ha a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az exportőr e termékeket valamelyik Féltől olyan országba szállította, ahol a kiállítást tartották, és a termékeket ott ki is állították;

b) a termékeket ez az exportőr eladta vagy más módon értékesítette egy személynek valamelyik Félnél;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána szállították el ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

d) a termékeket - mivel kiállításra szállították ki - nem használták semmi más célra, csak a kiállításon való bemutatásra.

2. Az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani az importáló ország vámhatóságának. A kiállítás nevét és címét fel kell tüntetni. Ha szükséges, a kiállítás körülményeiről további okmányszerű igazolást lehet megkövetelni.

3. Az 1. bekezdésben foglaltak irányadók minden kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti telephelyeken külföldi termékek értékesítése céljából, s amelynek során a termékek vámellenőrzés alatt maradnak.

IV. CÍM

A VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY KIVÉTEL

15. Cikk

A vámvisszatérítés vagy a vám megfizetése alóli kivétel tilalma

1. Azon nem származó anyagok, amelyeket valamelyik Féltől vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott valamelyik országból származó termék előállításához használtak fel, s amelyekre az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt bocsátottak vagy állítottak ki, az adott Félnél nem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel hatálya alá.

2. Az 1. bekezdés szerinti tilalmat az adott Félnél az előállítás során felhasznált anyagokat terhelő vámok - vagy azzal egyenlő hatású költségek - részleges vagy teljes visszafizetését, elengedését vagy ki nem fizetését eredményező rendelkezésekre kell alkalmazni, amennyiben az ilyen fajta vámvisszafizetés, elengedés vagy meg nem fizetés - kifejezetten vagy hatásában - érvényesül az említett anyagokból előállított termékek exportja során, de nem kell alkalmazni a fenti tilalmat, ha ezeket a termékeket belföldi felhasználásra megtartják

3. A származást igazoló okmánnyal ellátott termékek exportőre - a vámhatóság kérésére - bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy a szóban forgó termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokkal kapcsolatban nem történt vámvisszatérítés, és hogy az ilyen anyagokra vonatkozó összes vámot vagy azzal egyenlő hatású költségeket ténylegesen megfizették.

4. Az 1-3. bekezdés rendelkezései a 8. Cikk 2. bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. Cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, és a 10. Cikk szerinti készletekre is vonatkoznak, ha ezek a tételek nem származóak.

5. Az 1-4. bekezdés rendelkezései csak az olyan jellegű anyagokra vonatkoznak, amelyekre a Megállapodás kiterjed. Továbbá, nem zárják ki a mezőgazdasági termékek esetében az export visszatérítési rendszer alkalmazását, amely a Megállapodás rendelkezései szerint alkalmazható az exportra.

6. Az 1. bekezdéstől függetlenül a Felek az alábbi feltételek esetén alkalmazhatja a származó termékek előállítása során felhasznált anyagokra a vámvisszatérítéssel vagy a vám vagy az azokkal egyenlő hatású költségek megfizetése alóli kivételekkel kapcsolatos intézkedéseket:

a) a Harmonizált Rendszer 25-49. és 64-97. Árucsoportjába tartozó termékek esetében 5%-os vámtételt, vagy az adott Félnél hatályos ennél alacsonyabb mértékű vámtételt kell visszatartani;

b) a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékek esetében 10%-os vámtételt, vagy az adott Félnél hatályos ennél alacsonyabb mértékű vámtételt kell visszatartani.

Ennek a bekezdésnek a rendelkezései 2000. december 31-ig alkalmazandók, és közös megállapodással felülvizsgálhatóak.

V. CÍM

SZÁRMAZÁST IGAZOLÓ OKMÁNY

16. Cikk

Általános követelmények

1. Az egyik Féltől származó termékek másik Fél által történő importálása esetén az ebben a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik az alábbiak bármelyikének benyújtása ellenében:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, melynek mintáját a III. Melléklet tartalmazza; vagy

b) a 21. Cikk 1. bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által adott nyilatkozat - melynek szövegét a IV. Melléklet tartalmazza - a számlán, a szállító levélen vagy bármely más kereskedelmi okmányon, amely a szóban forgó termékeket, azonosítás céljából, kellő részletességgel ismerteti (a továbbiakban: számlanyilatkozat).

2. Az 1. bekezdés fenntartásával a Jegyzőkönyv szerinti származó termékek, a 26. Cikkben meghatározott esetekben, a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik anélkül, hogy szükséges lenne a fentiekben hivatkozott okmányok bármelyikét benyújtani.

17. Cikk

Eljárás az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy - az exportőr felelősségére - meghatalmazott képviselője által, írásban benyújtott kérelemre.

2. E célból az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, melyek mintáit a III. Melléklet tartalmazza. Ezeket az űrlapokat egy olyan nyelven, amelyen ez a Megállapodás készült, és az exportáló ország hazai jogának rendelkezései szerint kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén az űrlapokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A termék leírását az erre a célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, a leírás utolsó sora alatt vízszintes vonalat kell húzni, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

3. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kérő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása szerinti exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termék származó helyzetét valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

4. Az adott Fél vámhatósága köteles kiadni az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha a szóban forgó termék valamelyik Féltől vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott valamelyik más ország származó termékének tekinthető, és teljesíti a jelen Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

5. Az okmányt kibocsátó vámhatóság köteles megtenni minden szükséges intézkedést a termékek származó helyzetének ellenőrzésére és a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek érvényesítésére. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen, és az exportőr könyvelését megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott egyéb ellenőrzést lefolytasson. A kibocsátó vámhatóságnak biztosítania kell, hogy a 2. bekezdésben hivatkozott űrlapokat megfelelően kitöltsék. Különösképpen ellenőriznie kell, hogy a termékek leírására fenntartott helyet oly módon töltsék ki, hogy az kizárja a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

6. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának keltét a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

7. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kibocsátja és az exportőr rendelkezésére átadja, amint a tényleges export megtörtént vagy azt biztosították.

18. Cikk

Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványok

1. A 17. Cikk 7. bekezdésétől függetlenül, a vonatkozó termékek exportálása után kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány, ha:

a) azt tévedés vagy vétlen mulasztás vagy speciális körülmények miatt nem állították ki az exportálás idején; vagy

b) a vámhatóság előtt kellően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadták, de technikai okokból az importálás során nem fogadták el.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásához az exportőrnek fel kell tüntetnie kérelmében az EUR.1 szállítási bizonyítvány tárgyát képező termékek exportálásának helyét és időpontját, valamint a kérelem okát.

3. A vámhatóság csak annak ellenőrzése után állíthat ki visszamenőleges hatályú EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha az exportőr által megadott adatok megegyeznek a vonatkozó nyilvántartási adatokkal.

4. A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi kifejezések egyikével kell jóváhagyni:

"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

"IZDOTS PEC PRECU EKSPORTA"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. A 4. bekezdésben említett jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány "Megjegyzések" rovatába kell bejegyezni.

19. Cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

1. Egy EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kibocsátó vámhatósághoz fordulhat, és - az annak birtokában levő exportokmányok alapján - másodlat kiállítását kérheti.

2. Az így kibocsátott másodlatot az alábbi szavak egyikével kell ellátni:

"MÁSODLAT"

"DUPLIKATS"

"DUPLICATE"

3. A 2. bekezdésben hivatkozott jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány "Megjegyzések" rovatába kell bejegyezni.

4. A másodlat, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása napjának is, attól a naptól kezdve érvényes.

20. Cikk

Korábban kiadott vagy készült származást igazoló okmány alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

Ha a származó termékeket valamelyik Fél vámhivatali ellenőrzése alá helyezik, lehetővé válik, hogy az eredeti származást igazoló okmányt kicseréljék egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal annak érdekében, hogy e termékek mindegyikét vagy egy részét a Felek területén belül máshova elküldjék. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

21. Cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

1. A 16. Cikk 1. bekezdés b) pontjában hivatkozott számlanyilatkozatot tehet:

a) a 22. Cikk szerinti elfogadott exportőr, vagy

b) bármelyik exportőr, bármilyen egy vagy több csomagból álló, származó termékeket tartalmazó szállítmányra vonatkozóan, amennyiben annak összértéke nem haladja meg a 6000 ECU-t.

2. Számlanyilatkozat akkor tehető, ha a szóban forgó termékek valamelyik Féltől vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más ország valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

3. A számlanyilatkozatot tevő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termékek származó helyzetét, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló összes megfelelő okmányt.

4. Az exportőr a számlanyilatkozatot - amelynek szövegét a IV. Melléklet tartalmazza - a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, a Mellékletben közölt nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával, és az exportáló ország hazai jogszabályainak megfelelően köteles megtenni. Ha a nyilatkozat kézzel írott, akkor tintával, nyomtatott betűkkel kell írni.

5. A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 22. Cikkben meghatározott elfogadott exportőr azonban nem köteles aláírni az ilyen nyilatkozatokat, feltéve, ha írásban közli az exportáló ország vámhatóságával, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amelyen személye ugyanúgy azonosítható, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

6. A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek exportálása időpontjában vagy azt követően állíthatja ki, azzal a feltétellel, hogy azt a termékek importját követően legkésőbb két éven belül bemutatják az importáló országban.

22. Cikk

Elfogadott exportőr

1. Az exportáló ország vámhatósága felhatalmazhat bármely exportőrt, aki gyakran szállít a Megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy a szóban forgó termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen. Az ilyen felhatalmazást kérő exportőr a vámhatóság számára köteles megadni minden biztosítékot, a termékek származó helyzetének, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének megállapításához.

2. A vámhatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatja meg az elfogadott exportőri jogállást.

3. A vámhatóság az elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

4. A vámhatóság ellenőrzi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel a felhatalmazást.

5. A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Ezt köteles megtenni, ha az elfogadott exportőr az 1. bekezdésben hivatkozott biztosítékot tovább nem nyújtja, ha nem teljesíti a 2. bekezdésben hivatkozott feltételeket, vagy ha bármi más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

23. Cikk

A származást igazoló okmány érvényessége

1. A származást igazoló okmány az exportáló országban történt kiállítása napjától számított 4 hónapig érvényes, és ezen időn belül be kell mutatni az importáló ország vámhatóságának.

2. Az 1. bekezdésben megállapított végső benyújtási határidő után a vámhatóságnak bemutatott származást igazoló okmányt akkor lehet elfogadni a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha az okmányoknak a megállapított végső határidő előtti benyújtását kivételes körülmények tették lehetetlenné.

3. A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származást igazoló okmányokat, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatták.

24. Cikk

A származást igazoló okmány benyújtása

A származást igazoló okmányokat az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani az ezen ország által megállapított eljárás szerint. E hatóság megkövetelheti a származást igazoló okmány fordítását, és azt is, hogy az import árunyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a Megállapodás alkalmazásához megkövetelt feltételeknek.

25. Cikk

Behozatal részletekben

Ha - az importőr kérésére és az importáló ország vámhatósága által rögzített feltételek mellett - a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. Áruosztályába vagy a 7308 és 9406 vámtarifaszám alá tartozó termékeket a Harmonizált Rendszer 2. a) Szabálya szerint szétszerelve vagy összeszereletlenül, részletekben importálnak, az első részlet behozatalakor e termékekre egyetlen származást igazoló okmányt kell benyújtani a vámhatóságnak.

26. Cikk

Kivételek a származás igazolása alól

1. Magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származást igazoló okmány benyújtása nélkül származó termékekként kell vámkezelni, feltéve, hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint a Jegyzőkönyv alkalmazásának feltételei fennállnak s e nyilatkozatuk valódiságához nem fér kétség. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a CN22/CN23 vámárunyilatkozaton, vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

2. Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas vagy családjuk személyes használatára szolgáló termék behozatalát nem lehet kereskedelmi importnak tekinteni, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

3. A fentieken túlmenően ezen termékek összértéke kis csomagok esetén nem haladhatja meg az 500 ECU-t, az utasok személyes poggyásza esetén pedig az 1200 ECU-t.

27. Cikk

Bizonyító okmányok

A 17. Cikk 3. bekezdésében és a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek valamelyik Féltől származó vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit, többek között az alábbiakból állhatnak:

a) közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a szállító által, a szóban forgó áruk előállítása érdekében végzett feldolgozási folyamatokról, amelyek, például számvitelében vagy belső könyvvitelében található;

b) a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító okmányok, amelyeket valamelyik Félnél bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályoknak megfelelően használják fel;

c) a Felek egyikénél, anyagok megmunkálását vagy feldolgozását bizonyító okmányok, amelyeket valamelyik Félnél adtak vagy bocsátottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályok szerint használják fel;

d) EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok, amelyek a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyítják, s amelyeket valamelyik Félnél, ezzel a Jegyzőkönyvvel összhangban, vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott országok valamelyikében, a Jegyzőkönyvben foglalt szabályokkal azonos származási szabályokkal összhangban adtak vagy bocsátottak ki.

28. Cikk

A származást igazoló és a bizonyító okmányok megőrzése

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább 3 évig megőrizni a 17. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

2. A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább 3 évig megőrizni a számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

3. Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, köteles legalább 3 évig megőrizni a 17. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott kérelmet.

4. Az importáló ország vámhatósága köteles legalább 3 évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. Cikk

Eltérések és alaki hibák

1. A származást igazoló okmányon szereplő nyilatkozat és a termékek importjához szükséges vámalakiságok elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozat közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi a származást igazoló okmányt eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

2. Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint a származást igazoló okmányon előforduló gépelési hibák, nem érvénytelenítik az okmányokat, ha ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányban szereplő nyilatkozat helyességét.

30. Cikk

ECU-ben kifejezett összegek

1. Az ECU-ben megállapított összegekkel megegyező, és az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg, és az Európai Bizottságon keresztül közli az importáló országokkal.

2. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított vonatkozó összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a termékeket az exportáló ország valutájában számlázták. Ha a termékeket egy másik a 3. és 4. Cikkben hivatkozott másik ország valutájában számlázták, az importáló ország a szóban forgó ország által közölt összeget fogadja el.

3. A felhasználandó, egy adott nemzeti valutában kifejezett összegek megegyeznek az 1995. október első munkanapján árfolyamon, ECU-ben kifejezett összegek nemzeti valutában számított értékével.

4. Az ECU-ben, valamint a Felek nemzeti valuta-egyenértékesében kifejezett összegeket a Vegyesbizottság bármelyik Fél kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Vegyesbizottság biztosítja, hogy ne csökkenjenek a nemzeti valutában számított összegek, és figyelembe veszi, hogy célszerű a szóban forgó értékhatárok hatásának reális feltételek közötti fenntartása. E célból a Vegyesbizottság úgy határozhat, hogy módosítja az ECU-ben kifejezett összegeket.

VI. CÍM

AZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

31. Cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

1. A Felek vámhatóságai átadják egymásnak az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához a vámhivatalaikban használt bélyegző lenyomatok mintáját és az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságok címét.

2. A Jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából a Felek az illetékes vámszerveken keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok hitelességének és az ezen okmányokban foglalt információk helyességének ellenőrzésében.

32. Cikk

A származást igazoló okmányok megerősítése

1. A származást igazoló okmányok utólagos megerősítését szúrópróba szerűen vagy akkor végzik el, ha az importáló ország vámhatóságának alapos oka van kételkedni az okmányok hitelességében vagy a kérdéses termékek származó helyzetében, vagy a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

2. Az 1. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása céljából az importáló ország vámhatósága köteles visszaküldeni az EUR.1 szállítási bizonyítványt és - ha benyújtották - a számlát, a számlanyilatkozatot, vagy ezen okmányok másolatát az exportáló ország vámhatóságának, szükség szerint megadva azokat az okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik. Minden olyan okmányt és információt, ami arra utal, hogy a származást igazoló okmányon megadott adatok helytelenek, el kell küldeni a megerősítési kérelem alátámasztására.

3. A megerősítési eljárást az exportáló ország vámhatósága folytatja le. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen, és az exportőr számvitelét megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott ellenőrzést lefolytasson.

4. Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik a szóban forgó termékekre a kedvezményes elbánás megadását, a termékek kiadását bármely szükségesnek ítélt óvintézkedés mellett ajánlják fel az importőrnek.

5. A vizsgálatot kérő vámhatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről. Az eredményeknek egyértelműen jelezniük kell, hogy az okmányok hitelesek-e, és hogy a szóban forgó termékek az adott Féltől vagy a 3. és 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

6. Ha alapos gyanúra okot adó esetekben a vizsgálatra vonatkozó kérés keltétől számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz kielégítő információt a kérdéses okmány hitelességének vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérést előterjesztő hatóságok - kivételes körülmények esetétől eltekintve - a kedvezményes elbánás jogosultságát visszautasítják.

33. Cikk

A viták rendezése

Ha a 32. Cikk szerinti vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni a vizsgálatot kérő vámhatóság és az e vizsgálat lefolytatásáért felelős vámhatóság között, vagy ha a Jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdés merül fel, az ilyen vitákat a Vegyesbizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatósága közötti vitákat minden esetben a szóban forgó Fél jogszabályai szerint kell rendezni.

34. Cikk

Büntetések

Büntetéssel kell sújtani minden olyan személyt, aki termékek kedvezményes elbánásának igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít vagy állíttat ki.

35. Cikk

Vámszabadterületek

1. A Felek minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a származást igazoló okmány fedezete alatt szállított - a szállítás során területükön levő vámszabadterületet igénybe vevő - termékeket ne helyettesítsenek más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állaguk megelőzését célzó szokásos műveletek.

2. Az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha a Felek valamelyikétől származó termékeket származást igazoló okmány fedezete alatt vámszabadterületre importálnak és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok az exportőr kérésére új EUR.1 szállítási bizonyítványt állítanak ki, feltéve, hogy a kezelés vagy feldolgozás a Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történik.

VII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Cikk

Vám és Származási Albizottság

1. A jelen Jegyzőkönyv helyes és egységes alkalmazására adminisztratív együttműködést biztosító és egyéb - a vámok terén felmerülő - feladatokat is ellátó Vám- és Származási Albizottság létesül.

2. Az Albizottság a Felek Vám- és Származási kérdésekkel foglalkozó szakértőiből áll.

37. Cikk

Mellékletek

E Jegyzőkönyv Mellékletei annak szerves részét képezik.

38. Cikk

Jegyzőkönyv módosítása

A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

39. Cikk

Jegyzőkönyv alkalmazása

A Felek mindegyike megteszi a szükséges lépéseket e Jegyzőkönyv alkalmazására.

40. Cikk

Tranzit vagy raktározott áruk

A Megállapodás előírásait alkalmazni lehet azokra az árukra, amelyek e Jegyzőkönyv előírásainak megfelelnek, és amelyek a megállapodás hatálybaléptetése idején tranzitban, vagy valamelyik Félnél ideiglenesen raktározva vagy vámszabadterületen álltak, az importáló fél vámhatóságainak vámeljárására várva, e dátumtól számított négy hónapon belül benyújtják az exportőr fél illetékes hatóságai által visszamenőlegesen kiadott EUR.1 bizonyítványt azokkal az okmányokkal együtt, amelyek az áruk közvetlen szállítását igazolják.

I. Melléklet a 3. Sz. Jegyzőkönyvhöz

Bevezető megjegyzések a II. Mellékletében foglalt listához

1 Megjegyzés:

A lista felsorolja a szükséges feltételeket, amelyek alapján minden termék a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthető.

2. Megjegyzés:

2.1. A lista első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoport számot és a második oszlop írja le az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árukat. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy - a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlop tételét egy "ex" előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

2.2. Ahol az 1. oszlopban több vámtarifaszámot összevontak vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlopban a termékek leírására általános kifejezéseket adtak meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

2.3. Ha a listában különböző szabályok vonatkoznak az egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre, minden egyes bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének leírását, amelyre a 3. vagy a 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4. Ahol az első két oszlopban szereplő tételre egy - mind a 3. és a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik, az exportőr választhat - alternatívaként - hogy vagy a 3. oszlopban ismertetett szabályt, vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs származási szabály, akkor a 3. oszlopban ismertetett szabály alkalmazandó.

3. Megjegyzés:

3.1. A Jegyzőkönyv 6. Cikkének - a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó - rendelkezései attól függetlenül érvényesek, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználták, vagy Litvánia vagy Magyarország más gyárában.

Például:

Egy a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort - amelyre a szabály kimondja, hogy a befoglalható nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át - az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó "kovácsolással durván alakított egyéb acélötvözet"-ből készítettek.

Ha ezt a kovácsolást az egyik Fél országában végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a lista ex 7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolt darabot tehát származóként lehet figyelembe venni a motor értékének kiszámításánál, függetlenül attól, hogy az egyik Fél ugyanazon gyárában vagy egy másik gyárában gyártották-e. A nem származó ingot értékét így nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásánál.

3.2. A listában szereplő szabály a megkövetelt minimális mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, és több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; viszont a kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Így ha a szabály úgy szól, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, akkor az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de későbbi szakaszban már nem.

3.3. A 3.2. Megjegyzéstől függetlenül, ahol egy szabály kimondja, hogy "bármely vámtarifaszám alá tartozó anyag"-ot fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagot is fel lehet használni, azonban, bármely specifikus korlátozó feltételnek alávetve, amit szintén tartalmazhat a szabály. Az "előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a .... vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve" kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak olyan - a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó - anyagokat lehet felhasználni, amelyek eltérnek a lista 2. oszlopában megadott termék leírásától.

3.4. Ha a lista egyik szabálya úgy szól, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Például:

A HR 5208-5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok között vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat vagy mindkettőt.

3.5. Ha a lista egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső természetüknél fogva nem tudják kielégíteni a szabályt. (Lásd még az alábbi 6.2. Megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban.)

Például:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát, amiket nem gabonafélékből állítanak elő.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek - bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból -, de az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan természetű anyagból gyárthatók.

Például:

Az ex 62. Árucsoportba tartozó, nem szövött anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha erre a cikkosztályra csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet nem szövött ruhaanyagból kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött ruhaanyagokat általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis - azaz a szál fázis lesz.

3.6. Ha a lista egyik szabályában két vagy több százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor ezen százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, valamennyi felhasznált nem származó anyag maximális értéke soha sem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó százalékos arányokat sem.

4. Megjegyzés:

4.1. A listában használt "természetes szálak" kifejezés a mesterséges és szintetikus szálakon kívüli egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és - egyéb megjelölés hiányában - magába foglalja a kártolt, fésült, vagy másként feldolgozott de nem fonott - szálakat.

4.2. A "természetes szálak" kifejezés magába foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101-5105 vámtarifaszámok alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201-5203 vámtarifaszámok alá tartozó pamutszálakat és az 5301-5305 vámtarifaszámok alá tartozó más növényi szálakat is.

4.3. A listában használt "textilpép", "vegyi anyagok" és "papíripari rostanyagok" kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papír szálak vagy fonalak előállítására felhasználható, az 50-63. Árucsoportokba nem osztályozható anyagok leírására szolgálnak.

4.4. A listában használt "műszál" kifejezés az 5501-5507 vámtarifaszámok alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. Megjegyzés:

5.1. Ahol a lista egy adott termékével kapcsolatban e Megjegyzésre hivatkoznak, ott a 3. oszlop feltételei nem alkalmazandók az ezen termék előállítása során felhasznált textil alapanyagokra, melyek együttesen, minden felhasznált textil alapanyag teljes tömegének 10 vagy kevesebb százalékát képviselik. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. Megjegyzést is.)

5.2. E tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű, két vagy több textil alapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

Az alábbiakat kell textil alapanyagoknak tekinteni:

- selyem,

- gyapjú,

- durva állati szőr,

- finom állati szőr

- lószőr,

- pamut,

- papíripari rostanyagok és papír,

- len,

- kender,

- juta és egyéb textilipari rost szálak,

- szizál és egyéb textilipari agave szálak,

- kókusz, manilakender, rami és egyéb növényi textil szálak,

- szintetikus végtelen szál,

- mesterséges végtelen szál,

- áramvezető végtelen szál,

- szintetikus polipropilén vágott szál,

- szintetikus poliészter vágott szál,

- szintetikus poliamid vágott szál,

- szintetikus poliakrilnitril vágott szál,

- szintetikus poliimid vágott szál,

- szintetikus politetrafluoretilén vágott szál,

- szintetikus polifenilénszulfid vágott szál,

- szintetikus polivinilklorid vágott szál,

- egyéb szintetikus vágott szál,

- mesterséges viszkóza vágott szál,

- egyéb mesterséges vágott szál,

- paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonal,

- paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliészter szegmensekkel ellátott poliuretán fonál,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett alumínium fólia magból vagy - alumínium porral bevont vagy nem bevont - műanyag film magból álló csíkok,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, melyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert fonal. Következésképpen, a nem származó vágott szálak - amelyek nem elégítik ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy a textilpépből történő előállítást) - felhasználhatók a fonal tömegének 10 százalékáig.

Például:

Egy 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, melyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó fésült gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen, a szintetikus vágott szál - amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást) -, vagy a fésült gyapjú fonal - amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból történő előállítást) -, vagy a két anyag keverékéből készült fonal, azzal a feltétellel használható fel, hogy ezen fonalak teljes tömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 százalékát.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó frottírszövet, amit az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készítenek, csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet olyan, amelyet két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készítenek, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Például:

Ha a szóban forgó frottírszövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus végtelen szálú fonalból készített szövetből készítik, akkor nyilvánvaló, - mivel a felhasznált két fonal két különböző textil alapanyag - a pamutszövet, ennek megfelelően, kevert termék.

5.3. "Paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat" tartalmazó termék esetén ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 százalék.

5.4. A legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett, alumínium fólia magból vagy - alumínium porral bevont vagy nem bevont - műanyag film magból álló csík vonatkozásában ez a tűréshatár 30 százalék.

6. Megjegyzés:

6.1. Azon textiltermékek esetében, amelyeket a listában a jelen Megjegyzésre utaló lábjegyzettel jelöltek meg, textilanyagok - a késztermékekre vonatkozó, a lista 3. oszlopában szereplő szabályt ki nem elégítő bélések és közbélések kivételével -, felhasználhatók, feltéve, ha a terméktől eltérő vámtarifaszám alá kell azokat osztályozni, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. Megjegyzéstől függetlenül az 50-63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok szabadon felhasználhatóak a textiltermékek előállítása során, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textíliát.

Például:

Ha a lista egyik szabálya kimondja, hogy egy bizonyos textilterméket (pl. nadrágot) fonalból kell előállítani, ez nem jelenti azt, hogy fémcikkeket, pl. gombokat ne lehessen felhasználni, mivel ezeket nem az 50-63. Árucsoportba osztályozzák. Ugyanezen oknál fogva, ez nem akadályozza meg zipzárak felhasználását, bár a zipzárak általában textíliát is tartalmaznak.

6.3. Ahol a százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50-63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok értékét figyelembe kell venni a befoglalt nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. Megjegyzés:

7.1. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok szerint a "specifikus eljárások" a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval**;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszámok szerint a "specifikus eljárások" a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval**;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

ij) izomerizálás,

k) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok tekintetében olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

l) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénezés (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem tekinthető specifikus eljárásnak;

n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a terméknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve legalább 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó, a gázolajon és fűtőolajon kívüli egyéb nehéz olajok esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.

7.3. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám esetében az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem szerezik meg a származást.

* A Liechtensteini Hercegség vámuniót hozott létre Svájccal, valamint Szerződő Fele az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodásnak.

** Lásd a 27. Árucsoport Kiegészítő Megjegyzés 4. b) pontjához tartozó KN Magyarázatot.

II. Melléklet a 3. Sz. Jegyzőkönyvhöz

A származó helyzet elnyerése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
1. ÁrucsoportÉlő állatokAz 1. Árucsoportba tartozó összes állatnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2. ÁrucsoportÉlelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőségElőállítás, melynek során az 1. és 2. Árucsoportba tartozó anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
3. ÁrucsoportHalak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatokElőállítás, melynek során a 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 4. ÁrucsoportTejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve:Előállítás, melynek során a 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében élőállítottnak kell lennie
0403Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával isElőállítás, melynek során:
- a 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 2009 vámtarifaszám alá tartozó minden gyümölcslének (kivéve az ananász, citrom vagy grapefruit levet) már származónak kell lennie
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 5. ÁrucsoportMásutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve:Előállítás, melynek során az 5. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 0502Sertés- és vaddisznó szőr, sörte; borz szőr és kefe gyártásra alkalmas más szőrA szőr, sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
6. ÁrucsoportÉlő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő lombozatElőállítás, melynek során:
- a 6. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7. ÁrucsoportÉlelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumókElőállítás, melynek során a 7. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8. ÁrucsoportÉlelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héjaElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9. ÁrucsoportKávé, tea, matétea és fűszerek; kivéve:Előállítás, melynek során a 9. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0901Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávéElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
0902Tea, ízesítve isElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 0910FűszerkeverékekElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
10. ÁrucsoportGabonafélékElőállítás, melynek során a 10. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 11 ÁrucsoportMalomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó ehető zöldségeknek, gyökereknek és gumóknak, valamint gyümölcsöknek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1106Liszt és dara a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségbőlA 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
12. ÁrucsoportOlajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmányElőállítás, melynek során a 12. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1301Sellak, természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsamElőállítás, melynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1302Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva):Előállítás nem módosított nedvből és kivonatból
- Növényi nedv és kivonat, módosítva
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
14. ÁrucsoportNövényi eredetű nyersanyag fonásra, másutt nem említett növényi termékElőállítás, melynek során a 14. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 15. ÁrucsoportÁllati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
1501Sertészsír (zsiradék is); baromfizsír, kivéve a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat:
- Zsír csontokból vagy hulladékbólElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat
- MásElőállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és belsőségből
1502Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, kivéve a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat:
- Faggyú csontokból vagy hulladékbólElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat
- MásElőállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1504Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
- Szilárd frakciók
- MásElőállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1505Finomított lanolinElőállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506Más állati zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciókElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- MásElőállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1507-1515Növényi olajok és frakcióik:
- Szójababolaj, földimogyoróolaj, pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbélolaj, babassuolaj, tungolaj és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciók és olaj műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Szilárd frakciók a jojobaolaj kivételévelElőállítás a 1507-1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokból
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1516Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de másképpen nem elkészítveElőállítás, melynek során:
- a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban, a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
1517Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételévelElőállítás, melynek során:
- a 2. és 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban, a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhaszhálhatók
16. ÁrucsoportHúsból, halból, rákból, rákféléből és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékElőállítás az 1. Árucsoportba tartozó állatokból. A 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie.
ex 17. ÁrucsoportCukor és cukoráru; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítővel vagy színezőanyaggalElőállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
- Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukorElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1207 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
Más cukor szilárd állapotban, ízesítővel vagy színezőanyaggalElőállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyagnak már származónak kell lennie
ex 1703Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő vagy színezőanyaggalElőállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1704Cukorka áru (beleérve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkülElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
18. ÁrucsoportKakaó és kakaókészítményekElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- MalátakivonatElőállítás a 10. Árucsoportba tartozó gabonafélékből
- MásElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie
- 20 tömegszázalékot meg nem haladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat tartalommal
- 20 tömegszázalékot meghaladó hús, belsőség, hal rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen viziállat tartalommalElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1903Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formábanElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona, a kukorica kivételével, szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítveElőállítás:
- a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból
- amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durum búza és származékai kivételével) teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 11. Árucsoportba tartozók kivételével
ex 20. ÁrucsoportZöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 2001Jamgyökér, édesburgonya és hasonló ehető növényi részek, amelyek legalább 5 tömegszázalékban tartalmaznak keményítőt, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítvaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2004 és
ex 2005
Burgonya liszt vagy pehely forrnában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítvaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
2006Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió püré, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)krém, mindezek főzve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásávalElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2008- Dió hozzáadott cukor vagy alkohol nélkülElőállítás, melynek során a 0801, 0802 és 1202-1207 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált származó dió és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
- Mogyoróvaj; gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafa csúcsrügy, kukoricaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Más, kivéve a más módon megfőzött, nem párolt vagy nem vízben forralt gyümölcs és dió (mogyoró), hozzáadott cukor nélkül, fagyasztvaElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2009Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával isElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. ÁrucsoportKülönböző ehető készítmények; kivéve:Előállítás; melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
2101Kávé-, tea-vagy matétea-kivonat, -esszencia és -koncentrátum, pörkölt cikória és más kávépótlókElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált cikóriának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2103Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
- Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár felhasználható
- Mustárliszt és -dara és elkészített mustárElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2104Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítményElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002-2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével
2106Másutt nem említett élelmiszer készítményElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. ÁrucsoportItalok, szesz és ecet; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált szőlőnek vagy szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2202Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs-és zöldséglevek kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át;
- minden felhasznált gyümölcslének (az ananász, citrom és grapefruit levek kivételével) már származónak kell lennie
2207Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal:Előállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagok felhasználásával.
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
2208Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes italElőállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból;
- amelynek során minden felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha minden más felhasznált anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható
ex 23. ÁrucsoportAz élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve:E1őállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2301Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákból, puhatestűből vagy más vagy más gerinctelen víziállatbólElőállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2303Kukorica keményítő gyártásánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé koncentrátumot), melynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékotElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált kukoricának teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2306Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, melynek olívaolaj tartalma meghaladja a 3%-otElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált olívának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2309Állatok etetésére szolgáló készít-
mény
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, húsnak vagy tejnek már származónak kell lennie;
- a 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 24. ÁrucsoportDohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve:Előállítás, melynek során a 24. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2402Szivar, mind a két végén levágott végűszivar (mamlaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóbólElőállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie
ex 2403PipadohányElőállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 25. ÁrucsoportSó, kén, földek és kövek, gipsz, mész és cement, kivéve:Előállítás melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2504Természetes kristályos grafit, széntartalommal dúsítva, tisztítva és őrölveA nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése
ex 2515Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy legfeljebb 25 cm vastagságú négyzetes vagy téglalap alakú tábla formábanA több, mint 25 cm vastagságú márvány vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2516Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva, vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva legfeljebb 25 cm vastagságú tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formábanA több, mint 25 cm vastagságú kő vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2518Kalcinált dolomitA nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519Aprított természetes magnéziumkarbonát (magnezit), hermetikusan lezárt tartókban, és magnéziumoxid, tisztán is, kivéve az olvasztott vagy kiégetett (színterezett) magnéziumotElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktőt eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, természetes magnézium-karbonát (magnezit) felhasználható.
ex 2520Fogászati gipszElőállítás, melynek során vala mennyi felhasznált anyag értéké nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524Természetes azbeszt rostokE1őállítás azbeszt koncentrátumból
ex 2525CsillámporA csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530Földfesték, kalcinálva vagy por alakbanA földfestékek kalcinálása vagy őrlése
26. ÁrucsoportÉrcek, salakok és hamukElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 27. ÁrucsoportÁsványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2707Olaj, amelyben az aromás alkotóelemek tömege meghaladja a nem aromás alkotóelemekét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdeszlillál 250 °C-ig (beleértve a lakkbenzin és benzol keverékeket), energetikai vagy tüzelőanyag célokraFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárást*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 2709Bitumenes ásványokból előállított nyersolajA bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórészeFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2711Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogénFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2712Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve isFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valumennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2713Ásványolajkoksz, ásványolajbitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradékaFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban; az ugyanazon vámtarifaszám alá osztálozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkőFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2715Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolajbitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverékFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás* vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 28. ÁrucsoportSzervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2805"Kevert fém" (Mischmetal)Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2811KéntrioxidElőállítás kéndioxidbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2833Alumínium-szulfátElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840NátriumperborátElőállítás dinátrium tetraborát pentahidrátbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 29. ÁrucsoportSzerves vegyi anyagok, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktőt eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 2901Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célraFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2902Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével ), benzol, toluol, xilolok energetikai vagy tüzelőanyag célraFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás* vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztáyozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2905Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol vagy glicerin fémalkoholátjaiElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban, az e vámfarifaszám alá tartozó fémalkoholátok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjeí, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékaiElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2932- Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro-vagy nitrozószármazékaiElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékaiElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933Csak nitrogén heteroatomos heterociklikus vegyületekElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
2934Nuklein savak és sóik; más heterociklikus vegyületekElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból. Azonban a 2932, 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 30. ÁrucsoportGyógyszeripari termékek; kivéve:Előállítás, melynek során a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
- Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
- Más:Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Emberi vérElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Állati vér terápiás vagy megelőzési célraElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- - Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételévelElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulinElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - MásElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és
3004
Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével):
- A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük, összevontan, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- MásElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük, összevontan, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 31. ÁrucsoportTrágyázó szerek; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon . vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 3105Két vagy három trágyázó elemet
(a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, legfeljebb 10 kg vagy ennél kisebb bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
- nátriumnitrát
- kalciumciánamid
- káliumszulfát
- kálium- magnézium-szulfát
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 32. Árucsoport*Cserző és színező kivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag érféke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3201Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaikElőállítás növényi eredetű cserzőkivonatbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205Színes lakkfesték; ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények*
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszámok kivételével. Azonban, a 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. ÁrucsoportIllóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
3301Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert tergéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldataElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő "csoport"* -ját is beleértve. Azonban, az ugyanazon csoportba tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke sem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 34. ÁrucsoportSzappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázó-paszta, "fogászati viasz" és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, mint a termék. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3403Kenőanyag készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommalFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás**
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3404Műviaszok és elkészített viaszok: - Paraffin alapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviaszElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- MásElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:
- a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok;
- vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, melyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz;
- a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok.
Azonban, ezek az anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 35. ÁrucsoportFehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3505Dextrinek és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:
- Észterezett és éterezett keményítőkElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3507Másutt nem említett elkészített enzimekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. ÁrucsoportPuskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. ÁrucsoportFényképészeti és mozgó-fényképészeti termékek; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- Azonnal előhívó film színesfényképészethez, csomagolvaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3702Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a szövet kivételével fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsbenElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és szövetElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. ÁrucsoportA vegyipar különböző termékei; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3801- Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhozElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formábanElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált 3403 vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3803Finomított tallolajNyers tallolaj finomításaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3805Tisztított szulfátterpentin olajA nyers szulfátterpentin alkohol tisztítása desztillálással vagy finomítássalElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3806ÉsztergyantákElőállítás gyantasavbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 3807Fakátrány (fakátrányszurok)Fakátrány desztillációjaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3808Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint másutt nem említett termékek és készítmények (pl. appretáló szerek és pácanyagok)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonó anyagaiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodás-gátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalék anyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
- Petróleum vagy bitumenes ásványolaj tartalmú elkészített adalékanyagok kenőolajokhozElőállítás, melynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi vagy műanyag lágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
3813Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítókElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy ehhez hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokraElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819Hidraulikus- fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmazElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820Fagyásgátló és jégoldó készítményekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek és elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy a 3006 vtsz. alá tartozók kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkoholl
- Ipari monokarboxil-zsírsav, finomításból nyert olajsavElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Ipari zsíralkoholokElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám alatti egyéb anyagot is beleértve
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- A következők e vámtarifaszám alól:
Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formáboz vagy maghoz
Nafténsav, vízben oldhatatlan sói és észterei
Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
Petróleum szulfonát, kivéve az alkáli fémek, az ammónia vagy az etanolaminok petróleumszulfonátjai; bitumenes ásványi anyagokból és sóikból nyert olajok tiofenezett szulfonsavai
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Ioncserélők
Getter vákuumcsövekhez
Lúgosi vasoxid gáztisztításhoz
Ammóniákvíz és széngáz tisztítás folyamán kimerült oxid
Kozma- és Dippel-olaj Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek
Zselatinalapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is
- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3901-3915Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve a 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre a szabályokat lásd az alábbiakban:
- Addiciós homopolimerizált termékek melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkoztatva több mint 99 tömegszázalékElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- MásElőállítás, amelynek során a 39. Árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3907- Polikarbonátból és akrilnitrilbutaidénsztirén kopolimerből (ABS) készült kopolimerElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktőI eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át*
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- PoliészterElőállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és/vagy előállítás tetrabromo-polikarbonátból (bisphenol A)
3912Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájábanElőállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3916-3921Műanyag félgyártmányok és cikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alábbi szabályok érvényesek:
- Sík termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy az egyszerű kockáravágást (a téglalapot is); egyéb termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezeléstElőállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Más
- - Addiciós homopolimerizált termékek melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkozva több mint 99 tömegszázalék
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- - MásElőállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3916 és
ex 3917
Profil és csőElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3920- Ionomer lap vagy filmElőállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimereElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lapokElőállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 3921Fémezett műanyag fóliaElőállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából*Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922-3926Műanyag cikkekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. ÁrucsoportGumi és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4001Rétegelt lap vagy kreppgumi lábbelihezTermészetes gumilemezek laminálása
4005Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakbanElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
- Újrafutózott abroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncsA használt gumiabroncsok újrafutózása
- MásElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból a 4011 vagy 4012 vámtarifaszám kivételével
ex 4017Keménygumi cikkekElőállítás keménygumiból
ex 41. ÁrucsoportNyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4102Juh és báránybőr nyersen, gyapjú nélkülA gyapjú eltávolítása a gyapjas juh és báránybőrről
4104-4107Bőr, gyapjú nélkül vagy szőrtelenül, a 4108-4109 vámtarifaszám alá tartozó bőrök kivételévelAz előcserzett bőr ismételt cserzése;
vagy
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4109Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőrElőállítás a 4104-4107 vámtarifaszám alá tartozó bőrből, feltéve, hogy az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. ÁrucsoportBőráruk; nyerges és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztolyozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 43. ÁrucsoportSzőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4302Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
- Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák
Az össze nem állított cserzett vagy kikészített szőrme szabás és összeállításon túli fehérítése vagy festése
- MásElőállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáruElőállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből.
ex 44. ÁrucsoportFa és faipari termékek; faszén; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4403Gömbfa, négy oldalán durván faragvaElőállítás durvára faragott fából, kéregtelenítve is, vagy pusztán durvára faragva
ex 4407Hosszában fűrészelt vagy hasított, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva isGyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
ex 4408Furnér lemez és rétegelt lemez készítésére szolgáló furnér lap (részekből összeragasztva is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva isRészekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás és fogazott illesztés
ex 4409Legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlemez és rétegelt lemez készítésére szolgáló furnérlap, legfeljebb 6 mm vastag, hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva
- Gyalult vagy fogazott illesztéssel összeállítottGyalulás vagy illesztés fogazott illesztéssel
- Szegélyléc és gyöngylécPeremezés vagy mintázás
ex 4410-től
ex 4413-ig
Szegélyléc és gyöngyléc a mintázott, szegélyezet és más mintázott lemezt is beleértvePeremezés vagy mintázás
ex 4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyagElőállítás méretre nem vágott lapból
ex 4416Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részeiElőállítás hasított dongákból, melyeket a két főfelület fűrészelésén túl nem munkáltak meg
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 4418- Ács és épületasztalos-ipari termék fábólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, parkettalécek, zsindelyek és hasítékok felhasználhatók
- Szegélyléc és gyöngylécPeremezés vagy mintázás
ex 4421Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsapElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó megmunkált fa kivételével
ex 45. ÁrucsoportParafa és parafaáruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4503Cikkek parafábólElőállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából
46. ÁrucsoportSzalmából; eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásárukElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
47. ÁrucsoportPapíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy kartonElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
48. ÁrucsoportPapír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4811Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és kartonElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4816Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve isElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4817Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappaEIőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4818Toalett (WC) papírElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 4819Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékbőlElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 4820JegyzettömbElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágvaElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 49. ÁrucsoportKönyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4909Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal isElőállítás a 4909 vagy a.4911 vámtarifaszám alá nem osztályzott anyagból
4910Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
- Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptárElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- MásElőállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból
ex 50. ÁrucsoportSelyem; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 5003Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is) kártolt vagy fésültSelyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-től
ex 5006-ig
Selyemfonal és selyemhulladékból készült fonalElőállítás*:
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
5007Szövet selyemből vagy-selyemhulladékból:
- Gumifonalat tartalmazóElőállítás egyágú fonalból*
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- MásElőállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. öblítés, fehérítés, bolyhozás mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 51. ÁrucsoportGyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr, fonal és szövet; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott.
5106-5110Gyapjúból, finom és durva állati szőrből és lószőrből készült fonalElőállítás*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
5111-5113Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült szövet:Előállítás egyágú fonalbók
- Gumifonalat tartalmazó
- MásElőállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás gyűrtelenítés kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 52. ÁrucsoportPamut; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5204-5207Pamutfonal és cérnaElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5208-5212Pamutszövet:
- Gumifonalat tartalmazóElőállítás egyágú fonalból*
- MásElőállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás, és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék a termék gyártelepi árának 47,5%-át
i
ex 53. ÁrucsoportMás növényi textilszál, papírfonal és papírszövet; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5306-5308Fonal más növényi textilszálakból; papírfonalElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
5309-5311Szövet más növényi rostból; szövet papír-fonalból:
- Gumifonalat tartalmazóElőállítás egyágú fonalból*
- MásElőállítás:
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401-5406Fonal, szál és cérna műszálbólElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
5407 és 5408Szövet műszálból
- Gumifonalat tartalmazóElőállítás egyágú fonalból*
- MásElőállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
5501-5507Vágott műszálakElőállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5508-5511Fonal és varrócérna műszálbólElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5512-5516Szövet műszálból:
- Gumifonalat tartalmazóElőállítás egyágú fonalból*
- MásElőállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtátáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 56. ÁrucsoportVatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve:Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,- természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5602Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
TűnemezbőlElőállítás:*
- természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás:
- természetes szálakból,
- kazeinből készített műszálból, vagy
- vegyipari anyagokból vagy textilpépből
5604Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:
- Gumifonal és -zsineg, textilanyaggal bevonvaElőállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből
- MásElőállítás:*
- nem kártolt vagy nem fésült vagy más módon fonásra elő nem készített természetes szálakból
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5605Fonal fémszálból. paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettekElőállítás:
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5606Paszományozott fonal az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó monofil, szalag és hasonlóból (az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonalElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textil- pépből, vagy
- papíripari rostanyagból
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
57. ÁrucsoportSzőnyegek és más textil padlóborítók:
- TűnemezbőlElőállítás:
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál,
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- jutaszövet hátoldalként felhasználható
- Más nemezbőlElőállítás*
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- MásElőállítás:*
- kókuszrost- vagy jutafonalból**
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból
- jutaszövet hátoldalként felhaszhálható
ex 58. ÁrucsoportKülönleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:
- Gumifonallal kombináltElőállítás egyágú fonalból*
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- MásElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és a keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, mindezek konfekcionálva isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5810Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokbanElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
5901Szövetek, mézgával vagy keményítő tartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshezElőállítás fonalból
5902Kerékköpeny kordszövet, magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem szálból:
- legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommalElőállítás fonalból
- MásElőállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5903Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámtarifászám alá tartozó szövetek kivételévelElőállítás fonalból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
5904Linóleum kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva isElőállítás fonalból*
5905Textil falborító:
- Gumi, műanyag vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelveElőállítás fonalból
- MásElőállítás:
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5906Gumizott szövet az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:
- Kötött vagy hurkoltElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Szintetikus végtelen szálú szövetből készült más szövet legfeljobb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommalElőállítás vegyi anyagokból
- MásElőállítás fonalból
5907Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió (műtermi) díszletek vagy hasonlók számáraElőállítás fonalból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
5908Textil alapanyagból szőtt, font vagy kötött bél, lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlókhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya szövet, impregnálva is:
- Fehér izzású gázharisnya, impregnáltElőállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5909-5911Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:
- Polírozó korong vagy gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó nemezből készítettek kivételévelElőállítás a 6310 vámtarifaszám alá tartozó fonalból, szövethulladékból vagy rongyból
- Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó papírgyártásnál vagy más
műszaki céllal általánosan használatos, szövet, csőszerű vagy végtelen, egy vagy több lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű; többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, nemezelve is, impregnálva vagy bevonva is
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- az alábbi anyagokból:
= poli-tetrafluor-etilén fonalból**
= fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,
= m-feniléndiamin és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból, = poli-tetrafluor-etilén monofilből**
= poli-p-fenilén tetraftalimid szintetikus textilszálból álló fonalból,
= fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból**,
= poliészterből valamint tereftálsav és 1,4 ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- MásElőállítás a következőkből:***
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
60. ÁrucsoportKötött és hurkolt kelmékElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. ÁrucsoportKötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
- Fazonra szabott vagy közvetlenül fazonra készített kötött vagy horgolt két vagy több darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve
Előállítás fonalból* **'
- MásElőállítás:**
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
ex 62. ÁrucsoportRuházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve:Előállítás fonalból* **
ex 6202,
ex 6204,
Női és leányka, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzésselElőállítás fonalból*
ex 6206,
ex 6209 és
ex 6211
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
ex 6210 és
ex 6216
Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelésElőállítás fonalból*
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
6213 és
6214
Zsebkendő, sál, kendő, nyaksál, mantilla és hasonló:
- HímzettElőállítás fehérítetlen egyágú fonalból* **
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
60. ÁrucsoportKötött és hurkolt kelmékElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. ÁrucsoportKötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
- Fazonra szabott vagy közvetlenül fazonra készített kötött vagy horgolt két vagy több darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve
Előállítás fonalból* **'
- MásElőállítás:**
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
ex 62. ÁrucsoportRuházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve:Előállítás fonalból* **
ex 6202,
ex 6204,
Női és leányka, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzésselElőállítás fonalból*
ex 6206,
ex 6209 és
ex 6211
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
ex 6210 és
ex 6216
Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelésElőállítás fonalból*
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
6213 és
6214
Zsebkendő, sál, kendő, nyaksál, mantilla és hasonló:
- HímzettElőállítás fehérítetlen egyágú fonalból* **
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- - MásElőállítás fehérítetlen egyágú fonalból* **
6305Zsák és zacskó áruk csomagolásáraElőállítás:***
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
6306Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kemping cikk:
- Nem szőtt anyagbólElőállítás:* ***
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- MásElőállítás fehérítetlen egyágú fonalból* ***
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
6308Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésbenA készletben minden tételnek ki kell elégítenie a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban, nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
ex 64. ÁrucsoportLábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; kivéve:Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 6406 vámtarifaszám alá tartozó talprészhez vagy talpbéléshez erősített felsőrész összeállítások kivételével
6406Lábbeli rész (beleértve a felsőrészt, függetlenül attól, hogy a talphoz rögzítik-e, a külső talp kivételével); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk; lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és ezek részeiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 65. ÁrucsoportKalap és más fejfedő, valamint ezek részei, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6503Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vtsz alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve isElőállítás fonalból vagy textilszálból*
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
6505Kalap és más fejfedő kötött és hurkolt kelméből, csipkéből, nemezből, szövetből (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve isElőállítás fonalból vagy textilszálból*
ex 66. ÁrucsoportEsernyő, napernyő, sétapálca, bot, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6601Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
67. ÁrucsoportKikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült árukElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 68. ÁrucsoportKőből, gipszből, cementből, azbesztből csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 6803Palakőbő1 vagy agglomerált palábó1 készült áruElőállítás megmunkált palakőből
ex 6812Azbesztből készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnéziumkarbonát alapú keverékekből készült áruElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 6814Csillámból készült áru, beleértve a papír, karton vagy más anyag alátéten levő agglomerált vagy rekonstruált csillámból készülteket isElőállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)
69. ÁrucsoportKerámiatermékekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 70. ÁrucsoportÜveg és üvegáruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7003
ex 7004 és
ex 7005
Üveg fényvisszaverődést gátló réteggelElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7006A 7003, 7004 vagy 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, összhangban a SEMII szabványával*Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból
- MásElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7007Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegbőlElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7008Többrétegű szigetelő üvegElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7009Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve isElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7010Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegbőlElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a tennék gyártelepi árának 50%-át
7013Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitafestés kivételével), ha a kézi készítésű fúvott üveg értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7019Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével)Előállítás:
- színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy
- üveggyapotból
ex 71. árucsoportTermészetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat, érme; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7101Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönryítésére ideiglenesen feltűzveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7102;
ex 7103 és
ex 7104
Megmunkált drágakő vagy féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
7106, 7108 és 7110Nemesfém:
- Nyers
Előállítás a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból,
vagy
a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása,
vagy
a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel
- Félgyártmány vagy por alakbanElőállítás nyers nemesfémből
ex 7107,
ex 7109 és
ex 71101
Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmányElőállítás nyers nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből
7116Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áruElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-á t
7117ÉkszerutánzatElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Előállítás nem planírozott vagy nemesfémmel nem bevont nem nemesfém részekből, ha valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 72. ÁrucsoportVas és acél; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7207Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7208-7216Síkhengerelt termék, rúdvas, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7217Huzal vasból vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 7218,
7219-7222
Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélbólEléállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7223Huzal rozsdamentes acélbólElőállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 7224,
7225-7228
Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsekben; szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7206, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7229Más huzal ötvözött acélbólElőállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 73. ÁrucsoportVas- és acéláruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7301SzádpallóElőállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7302Vasúti vagy villamos vasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozó lemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyagElőállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7304, 7305 és 7306Cső és üreges profil vasból (az öntörtvas kivételével) vagy acélbólElőállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7307Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (lSO X5CrNiMo 1712)A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokkal való lefúvása, amelyek értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35%-át
7308Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tatozó előregyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasat, idomokat és szelvényeket nem lehet felhasználni
ex 7315HóláncElőállítás, melynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 74. ÁrucsoportRéz és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7401Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7402Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhozElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7403Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:
- Finomított rézElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított rézElőállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből
7404Rézhulladék és törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7405MesterötvözetElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 75. ÁrucsoportNikkel és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7501-7503Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkeloxid és a nikkelkohászat más közbeeső termékei; nyers, megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 76. ÁrucsoportAlumínium és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
7601Nyers, megmunkálatlan alumíniumElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott; és
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel
7602Alumíniumhulladék és törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7016Alumínium cikkek, az alumíniumhuzalból készült háló, szövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítő szövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumínium kivételévelElőállítás, melynek során:
- a valamennyi felhasznált anyag a terméktől, eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az alumínium huzalból készült hálót, szövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítő szövetet és hasonló anyagokat (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumíniumot fel lehet használni;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
77. ÁrucsoportFenntartva a HR-ben későbbi lehetséges felhasználásra:
ex 78. ÁrucsoportÓlom és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
-valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7801Megmunkálatlan ólom:
- Finomított ólomElőállítás "nyers vagy megmunkálIatlan ólomból"
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni.
7802Ólomhulladék és -törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 79. ÁrucsoportCink és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7901Nyers, megmunkálatlan cinkElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni.
7902Cinkhulladék és -törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 80. ÁrucsoportÓn és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8001Nyers, megmunkálatlan ónElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni.
8002 és 8007Ónhulladék és törmelék; más áru ónbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
81. ÁrucsoportMás nem nemes-fém; termet; és ezekből készült áruk:
- Más nem nemesfém, nyers; és ezekből készült árukElőállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 82. ÁrucsoportSzerszámok, késműves áruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8206A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletbenElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8202-8205 vámtarifaszámtól eltérő várotarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8202-8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat be lehet építeni a készletbe, ha az értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
8207Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésít kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztékeket és a sziklafúróshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot isE1őállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8208Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhezElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8211Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés és vágópenge kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült késpenge és nyél felhasználható
8214Másutt nem említett késműves áru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító és daraboló kés, papírvágó kés); marikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült nyél felhasználható
8215Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszközElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült nyél felhasználható
ex 83. ÁrucsoportKülönféle áruk nem nemesfémből; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 8302Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukóElőállítás, - melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8302 vámtarifaszám alá más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 8306Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémbőlElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 84. ÁrucsoportAtomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészeiElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8401Nukleáris fűtőelemekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott*Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8402Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvífzkazár kivételével); túlhevítő vízkazárElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8403 és ex 8404Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazárhozElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8403 vagy a 8404 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8406Gőzturbina (víz- vagy más gőzüzemű)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8407Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8408Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8409Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8411Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbinaElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valumennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8412Más erőgép és motorElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8413Más forgószivattyúElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valumennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8414Ipari ventilátor, és hasonló ventilátorokElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8415Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozhatóElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8418Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8419Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépekElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett; a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8420Kalander vagy más hengerlő gép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételévelElőállítás, melynek során:
- a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellet, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8423Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével), súly mindenfajta mérleghezElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8425-8428Emelő, mozgató, be- és kirakodó gépekElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8429Önjáró bulldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:
- ÚthengerElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8430Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép;
cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 8431Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkarészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
5439Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gépElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8441Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír-vagy kartonvágó gépet isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett; a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8444-8447E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8448A 8444 és 8445 vtsz. alá tartozó gépek segédgépeiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
5452Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:
- Varrógép (csak zártöltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel vagy motorral*Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- (a motor nélküli) fej összeállítására felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét,
- a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8456-8466A 8456-8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaikElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8469-8472Irodagépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, fűzőgépek)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8480Öntödei formázószekrény; fémönléshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásáhozEIőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8482Golyós vagy görgős gördülőcsapágyElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8484Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelemElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8485Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrészElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 85. ÁrucsoportElektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek, és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8501Elektromotor és elektromos generátor (az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével)Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8502Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakítóElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8501 vagy 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 8504Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhezElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8518Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egységElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termékgyártelepi árának 25%-át
8519Lemezjátszó erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkülElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8520Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8521Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8522Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8523Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8524Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és mesterlemezt is, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével:
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemezElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8523 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8525Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és televízió-műsor adókészülék, vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera és más videokamera felvevőkElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag érfeke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8526Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányitó készülékElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8527Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8528Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videomonitor és video vetítőkészülékElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8529Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:
- Kizárólag vagy elsősorban videofelvevő vagy-lejászó készülékhezElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- MásElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8535 és
8536
Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülékElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8537Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), asztal, doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. Árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételévelElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8541Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának25 %-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
8542Elektronikus integrált áramkör és
mikroszerkezet
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8544Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8545Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkülElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8546Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelőElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8547Szigetelő szerelvény elektromos géghez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyet az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivétélével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozó darabjaiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8548Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 86. ÁrucsoportVasúti mozdonyok és villamos motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8608Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem- haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 87. ÁrucsoportJárművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8709Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8710Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8711Motorkerékpár (beleértve a segédmotor-kerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:
- Szikragyújtású dugattyús, belső égésű motorral, melynek hengerűrtartalma:
- - Legfeljebb 50 cm3Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- - Meghaladja az 50 cm3-tElőállítás:
- melynek során valamennyi fehasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- MásElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8712Kerékpár golyóscsapágy nélkülElőállítás a 8714 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8715Gyermekkocsi és alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8716Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 88. ÁrucsoportLégijárművek, űrhajók és ezek részei; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8804Forgó (rotáló) ejtőernyőElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8805Légijárműindító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
89. ÁrucsoportHajó, csónak és más úszószerkezetElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8906 vámtarifaszám alá tartozó törzseket nem lehet felhasználniElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 90. ÁrucsoportOptikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9001Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel a 8544 vtsz alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9002Lencse, prizma, tükör és más opokai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9004Szemüveg, látásjavító, védő- és más szemüvegElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9005Távcső, látcső (két és egy szem-
lencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata; a fénytörőközeggel működő csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételével
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9006Fényképezőgép (a mozgó-fényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
9007Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkülElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9011Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő isElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9014Más navigációs eszköz és készülékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9015Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai; oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérőElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9016Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9017Rajzoló, jelölő vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, Jogartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9018Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék, szcintigraf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:
- Fogorvosi szék felszerelésselElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- MásElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9019Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszihológiai képességvizsgáló készülék; ózonoxigén és aerosol terápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülékElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9020Más légzőkészülék és gázálarc a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védő álarc kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9024Keménység-, szakító- és nyomásszilárdság-, rugalmasság vizsgáló gép és készülék, vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9025Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9026Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiség mérő), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vtsz alá tartozó műszer és készülék kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9027Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9028Gáz-, folyadék- és áramfogyasztásnak vagy -előállításnak mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
- Alkatrész és tartozékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9029Fordulatszám számláló, termékszámláló, taxióra, kilométer számláló, lépés számláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy a 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkópElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9030Oszcilloszkóp, spektrum analizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9031Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítőElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9032Automata szabályozó vagy ellenőrző műszer és készülékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9033A 90. Árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 91. ÁrucsoportÓrák és ezek alkatrésze; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9105Más órákElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
9109Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszereltElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9110Komplett "kisóra szerkezet" vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes "kisóra szerkezet" vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers "kisóra szerkezet" vagy óraszerkezetElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 9114 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag érféke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9111Tok "kisóra szerkezet"-hez és ennek részeiElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9112Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek részeiElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9113Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek alkatrésze:
- Nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
92. ÁrucsoportZenei eszközök; mindezek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
93. ÁrucsoportFegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 94. ÁrucsoportBútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előregyártott épület; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3)vagy(4)
ex 9401 és
ex 9403
Nem nemesfémből készült, legfeljebb 300 g/m2 tömegű nem párnázolt pamut huzatot tartalmazó bútorElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtaritaszám alá osztályozott,
vagy
Előállítás a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozó, felhasználásra kész pamut huzatból, ha:
- az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át;
- valamennyi felhasznált anyag már származó és nem a 9401 vagy 9403 vámltarifaszám alá osztályozott
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag érléke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9405Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégláblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrásal szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9406EIőre gyártott épületElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 95. ÁrucsoportJátékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
9503Más játék; kicsinyített méretű ("méretarányos") modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle)Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 9506Golfütő és alkatrészeiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, golfütő fejek készítéséhez durván megmunkált blokkok felhasználhatók
ex 96. ÁrucsoportKülönböző záruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 9601 és
ex 9602
Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagól készült cikkekElőállítás az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó "megmunkált" faragási anyagokból

III. Melléklet a 3. Sz. Jegyzőkönyvhöz

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem

NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK

1. Minden egyes bizonyítvány mérete 210 x 297 mm; hosszirányban legfeljebb -5 mm vagy +8 mm tűrés megengedett. A felhasznált papír fehér írópapír, amely nem tartalmazhat mechanikus pépet, és tömege legalább 25 g/m2. Nyomtatott zöld guilloche-mintázatú háttere legyen, amely szemmel láthatóvá tesz bármilyen mechanikus vagy vegyi eszközű hamisítást.

2. A Felek illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a bizonyítványokat maguk nyomtassák, vagy az általuk elfogadott nyomdákban állíttassák elő. Ez utóbbi esetben a bizonyítványokon fel kell tüntetni az ilyen engedélyt. Minden egyes bizonyítványon szerepelnie kell a nyomda nevének és címének, vagy az azonosítására szolgáló jelnek. Sorszámot is tartalmaznia kell, akár nyomtatva, akár nem, melynek alapján azt azonosítani lehet.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY

1. Exportőr (név, teljes cím, ország)EUR. 1 No. A 000 000
Kitöltése e1őtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. (Írja be a megfelelő ország vagy országcsoportok vagy területek nevét)
..............................................................................
és

..............................................................................
közötti kedvezményes.kereskedelemben használt bizonyítvány
3. Címzett, (név, teljes cím, ország) (Választható)4. Származási ország, országcsoport vagy terület5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (Választható)7. Megjegyzések
8. Sorszám; Jelek és Számok; A csomagok száma és fajtája*; Árumegnevezés9. Bruttó súly (kg) vagy más mennyiség (liter, m3 stb.)10. Számlák (Választható)
11. VÁMHIVATAL IGAZOLÁSA
A nyilatkozat igazolása
Import okmány**
................................................. Számú árunyilatkozat
Vámhivatal....................................................... P. H.
Kibocsátó ország vagy terület.....................................
.................................................................................
Kelt ..........................................................................
..............................
(aláírás)
12. AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA
Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett áruk megfelelnek a jelen bizonyítvány kiadásához megkövetelt feltételeknek.

Kelet és helye..................................................

..............................
(aláírás)

* Ha az áruk nincsenek csomagolva, jelezze a cikkek számát, vagy tüntesse fel: "Ömesztve".

** Csak akkor kell kitölteni, ha az exportáló ország vagy terület előírásai ezt megkövetelik.

13. ELLENŐRZÉS KÉRÉSE14. ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE
Az ellenőrzés szerint a bizonyítványt (*)
___ a feltüntetett vámhivatal adta ki, és az abban
szereplőadatok pontosak
___ nem felel meg a hitelességi és pontossági
követelményeknek (lásd a csatolt megjegyzéseket)

....................................................
(hely és kelet)


P. H.

.......................................
(aláírás)


* Írjon X -et a megfelelő négyzetbe.
Kérjük ellenőrizzék a jelen bizonyítvány hitelességét és pontosságát.


....................................................
(hely és kelet)


P. H.

.......................................
(aláírás)

Megjegyzések

1. A bizonyítványokon nem lehet törlést alkalmazni, vagy szavakat felülírni. A javításokat a helytelen bejegyzések áthúzásával és a szükséges helyes adatok beírásával kell elvégezni. A javításokat a bizonyítványt kiállító személy lássa el kézjegyével, és ezt a kibocsátó ország vagy terület vámhatóságainak igazolnia kell.

2. A bizonyítványon szereplő árumegnevezések között nem maradhat üres hely, és minden árumegnevezést sorszám előzzön meg. A legutolsó bejegyzést követően szorosan egy vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt mezőt egy átlós vonallal húzza át oly módon, hogy az lehetetlenné tegyen bármilyen további bejegyzést.

3. Az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell feltüntetni az azonosításukhoz szükséges elegendő részletességgel.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

l. Exportőr (név, teljes cím, ország)EUR. 1 No. A 000 000
Kitöltése előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. (Írja be a megfelelő ország vagy országcsoportok vagy területek nevét)
..............................................................................
és

..............................................................................
közötti kedvezményes kereskedelemben.használt bizonyítvány
3. Címzett (név, teljes cím, ország) (Választható)4. Származási ország, országcsoport vagy terület5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (Választható)7. Megjegyzések
8. Sorszám; Jelek és Számok; A csomagok száma és fajtája*; Árumegnevezés9. Bruttó súly
(kg) vagy más mennyiség (liter, m3 stb.)
10. Számlák (Választható)

* Ha az áruk nincsenek csomagolva, jelezze a cikkek számát, vagy tüntesse fel: "Ömesztve".

AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA

Alulírott, a hátoldalon felsorolt áruk exportőre,

KIJELENTEM, hogy a hátoldalon feltüntetett áruk megfelelnek a mellékelt bizonyítvány kiadási követelményeinek;

MEGHATÁROZOM az alábbiakban azon körülményeket, melyek alapján az áruk a fenti feltételeknek megfelelnek;

...........................................................................

...........................................................................

BEMUTATOM az alábbi igazoló okmányokat*

...........................................................................

...........................................................................

VÁLLALOM, hogy az eljárásra jogosult hatóságok kérése alapján rendelkezésre bocsátom azon okmányokat, amelyeket a jelen bizonyítvány kiállításához megkövetelnek, és vállalom, hogy szükség esetén az említett, eljárásra jogosult hatóság betekinthet belső nyilvántartásaimba, és ellenőrizheti a fenti áruk előállítási műveleteit.

KÉREM az árukra vonatkozó mellékelt bizonyítvány kiadását.

Kelet...........................................................

...........................

aláírás

* Például: importokmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb., amelyek a gyártás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kiszállított árukra vonatkoznak.

IV. Melléklet a 3. Sz. Jegyzőkönyvhöz

Számlanyilatkozat

A számlanyilatkozatokat - melyek szövege az alábbiakban szerepel - a lábjegyzetekkel összhangban kell kitölteni. Azonban a lábjegyzeteket nem kell megismételni.

Angol változat

THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT (CUSTOMS AUTHORIZATION NO.....*) DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF.... ** PREFERENTIAL ORIGIN.

Lett változat

EKSPORTETAJS PRODUKTIEM, KURI IETVERTI SAJA DOKUMENTA (MUITAS PILNVARA NR...*) DEKLARE, KA IZNEMOT TUR, KUR IR CITADI SKAIDRI NOTEIKTS, SIEM PRODUKTIEM IR PRIEKSROCIBU IZCELSME NO..........**.

Magyar változat

A JELEN OKMÁNYBAN SZEREPLŐ ÁRUK EXPORTŐRE (VÁMFELHATALMAZÁSI SZÁM...*) KIJELENTEM, HOGY ELTÉRŐ JELZÉS HIÁNYÁBAN AZ ÁRUK KEDVEZMÉNYES...** SZÁRMAZÁSÚAK.

................***

(Hely és kelet)

..................****

(Az exportőr aláírása; az okmányt aláíró személy nevét olvasható írással is jelölni kell)

* A számlanyilatkozatnak a jelen Jegyzőkönyv 22. Cikke szerint elfogadott exportőr által történő kiállításakor az elfogadott exportőr vámfelhatalmazási számát itt kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, akkor a zárójelbe tett szó figyelmen kívül hagyható, vagy ez a hely üresen marad.

** A termékek származását jelölni kell.

*** Ez a hivatkozás kihagyható, ha magán az okmányon szerepel az információ.

**** Lásd a Jegyzőkönyv 21. Cikk (5) bekezdését. Abban az esetben, ha az exportőr nem kötelezett aláírásra, az aláírás alóli kivétel az aláíróra is vonatkozik."

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Megállapodás továbbfejlesztése érdekében a Lett Köztársaság Kormányával kötendő nemzetközi szerződések útján a Megállapodás egyes kereskedelmi kedvezményeket érintő részeit, úgymint a vámtételeket, a nem vámjellegű korlátozásokat, a származási szabályokat, valamint a Megállapodás által érintett termékkört módosítsa, illetőleg kiegészítse, továbbá gondoskodjék a Megállapodás és az azt módosító, kiegészítő szerződések végrehajtásáról.

4. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2000. január 1. napjától kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. május 2-i ülésnapján fogadta el.