2000. évi LXXXI. törvény

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződő Felek által a Megállapodás megerősítéséről szóló utolsó jegyzékváltás 1999. december 1. napján megtörtént, ezért a Megállapodás 2000. március 1. napján hatályba lépett).

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság, (a továbbiakban: "Magyarország", "Litvánia" vagy "a Felek"),

megerősítve a jogrenden, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán alapuló pluralista demokrácia melletti szilárd elkötelezettségüket,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek a gazdasági integráció folyamatában, amely az európai kontinens stabilitásának fontos dimenziója, és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

újólag megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záró dokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az európai gazdasági együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia Záródokumentumában foglalt elvek melletti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból fokozatosan kiküszöböljék a kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) alapító Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, Litvánia céljának tekintve, hogy a WTO tagjává váljék,

határozottan meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzífikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

azzal a céllal meghatározva a jelen Szabadkereskedelmi Megállapodás megvalósítását, hogy óvják és védjék a környezetet, és biztosítsák a természeti erőforrások optimális felhasználását a fenntartható növekedés elveinek megfelelően,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Célok

1. A Felek egy átmeneti időszak alatt, legkésőbb 2000. december 31-ig fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és összhangban az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkével, valamint a XXIV. Cikk Értelmezéséről szóló Egyetértéssel.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása,

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása,

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás,

d) a Felek közötti együttműködés fokozása.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

2. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az "ipari termékek" kifejezés a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik az összes importvámot és azzal egyenértékű hatású terheket.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Litvániából származó azon termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a II/a és II/b Mellékletben, a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

4. a) Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Litvániából származó és a II/a Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor: az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén: az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén: az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén: az alapvám 0%-ára.

b) Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a Litvániából származó és a II/b Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, 2001. január 1-jén törlik el.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket Litvániában a Magyarországról származó azon termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a III/a és III/b Mellékletben, a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

6. a) Azokat az importvámokat, amelyeket Litvániában a Magyarországról származó és a III/a Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésekor: az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén: az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén: az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén: az alapvám 0%-ára.

b) Azokat az importvámokat, amelyeket Litvániában a Magyarországról származó és a III/b Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, 2001. január 1-jén törlik el.

4. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám - amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentik - a következő:

- a Magyarországról származó termékek esetében az 1997. április 1-jén Litvániában érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel,

- a Litvániából származó termékek esetében az 1992. február 29-én Magyarországon érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor "erga omnes" alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 3. Cikk, valamint a 4. Cikk 2. bekezdése szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

4. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó kereskedelmi árucsere esetében a magyar vámtarifát kell alkalmazni a Magyarországra importált áruk osztályozása céljából. A litván vámtarifát a Litvániába importált áruk osztályozására kell alkalmazni.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk rendelkezései a fiskális jellegű vámokra is vonatkoznak.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján egymás között eltörlik az összes exportvámot és azokkal egyenértékű hatású terheket, kivéve a IV. Mellékletben foglaltakat.

7. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek importjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek, az V. Mellékletben foglaltak kivételével.

8. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek exportjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek azok kivételével, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

II. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

9. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezéseit a Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni. A "mezőgazdasági termékek" a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó, valamint az I. Mellékletben szereplő termékeket jelenti.

10. Cikk

Kölcsönös engedmények nyújtása

A jelen Megállapodás Felei az 1. számú Jegyzőkönyvben meghatározott kedvezményeket nyújtják egymásnak, e fejezet rendelkezéseivel és a Jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban.

11. Cikk

Engedmények és agrárpolitikák

1. A jelen Megállapodáshoz tartozó 1. számú Jegyzőkönyv szerint nyújtott engedmények érintetlenül hagyásával e fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását, vagy az ebből eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött Mezőgazdasági Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek teljesítését.

2. A Felek tájékoztatják egymást agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére azonnali konzultációkat tartanak a helyzet megvizsgálására.

12. Cikk

Különleges védintézkedések

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen 25. Cikkétől (Általános védintézkedések) függetlenül, tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére, ha a valamelyik Fél területéről származó olyan mezőgazdasági termék importja, amelyre a jelen megállapodás alapján engedményt adtak, komoly piaczavarást okoz a másik Fél piacán, az érintett Fél a megfelelő megoldás megtalálása érdekében haladéktalanul konzultációkat kezd. A kérdés megoldásáig az érintett Fél megteheti az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

13. Cikk

Állategészségügyi, egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések

1. A Felek az egészségügyi és növényegészségügyi szabályaikat diszkrimináció-mentesen alkalmazzák, és nem vezetnek be semmilyen új intézkedést, amelynek indokolatlan korlátozó hatása van a kereskedelemre.

2. Az állategészségügyi intézkedések és az állatorvosi szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon a Nemzetközi Járványügyi Iroda Kódexével és az e téren meglévő egyéb nemzetközi megállapodásokkal.

3. A növényegészségügyi intézkedések és a növényvédő szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon a Nemzetközi Növényvédelmi Konvencióval és az e téren meglévő egyéb nemzetközi megállapodásokkal.

III. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14. Cikk

Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. Jelen Megállapodás 2. számú Jegyzőkönyve rögzíti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés vonatkozó módszereit.

2. A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vegyes Bizottság által végzett rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat - annak biztosítására, hogy a jelen Megállapodás 2. számú Jegyzőkönyvének rendelkezéseit és a Megállapodás 3. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 4. Cikkének (Alapvámok), 5. Cikkének (Fiskális jellegű vámok), 6. Cikkének (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 7. Cikkének (Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 8. Cikkének (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 15. Cikkének (Belföldi adózás) és 26. Cikkének (Szerkezeti átalakítás) rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, és hogy lehetőség szerint csökkentsék a kereskedelmet terhelő formalitásokat, és kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak a rendelkezések érvényesítése során felmerülő nehézségekre.

15. Cikk

Belföldi adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amelyek közvetlenül vagy közvetve diszkriminációt okoznak a Felek országaiból származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében a belföldi adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékre kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

16. Cikk

Általános kivételek

A jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra vagy a tranzit árukra vonatkozóan olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyek az alábbiak alapján indokoltak: a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelme; a művészeti, történelmi vagy régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és az ezüstre vonatkozó szabályok; a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése, ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

17. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a) alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása;

b) alapvető biztonsági érdekeinek védelme, nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése vagy nemzeti politikájának érvényesítése,

(i) a fegyverek, lőszerek és hadifelszerelések forgalma terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit, valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű forgalma terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják, vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy egyéb nukleáris robbanó eszközök elterjedésének megakadályozása terén, vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

18. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépését követő év végéig biztosítsák a diszkrimináció-mentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó személyek között. A Felek tájékoztatják egymást az e célból hozott intézkedéseikről.

2. A jelen Cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, közvetlenül vagy közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy az exportot a Felek között. E rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak a Felek által más szervre átruházott monopóliumokra is.

19. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemhez kapcsolódó, konvertibilis devizában történő fizetések és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található, mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármely devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, amelyben valamely Fél devizabelföldije vesz részt.

3. A 2. bekezdés rendelkezéseitől függetlenül az árumozgással kapcsolatos folyó fizetésekre vonatkozó intézkedéseknek összhangban kell állniuk a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkében foglalt feltételekkel.

20. Cikk

A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével - amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet - összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok közötti egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által a domináns helyzettel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az 1. bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása de jure vagy de facto nem gátolja a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok ellátását.

3. A II. Fejezetben hivatkozott termékek esetében a jelen Cikk 1. bekezdésének a) pontjában rögzített előírások nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatra, amelyek a nemzeti piac szervezetének szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes a jelen Cikk 1., 2. és 3. bekezdésével, és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

21. Cikk

Állami támogatás

1. Valamely Fél által akár állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, akár bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti a Felek közötti kereskedelmet.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a II. fejezetben hivatkozott termékekre.

3. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyes Bizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, és - kérésére - tájékoztatják a másik Felet a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

4. Ha az egyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat,

- ellentétes az 1. bekezdés előírásaival, vagy

- a Fél érdekeinek súlyos kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint. Ilyen intézkedések csak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény és bármely más, ezek keretében megtárgyalt, a Felek között alkalmazandó, idevágó megállapodás által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangban hozhatók.

22. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek fokozatosan kialakítják a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, figyelemmel arra, hogy a másik Fél szállítói számára legkésőbb 2001. január 1-jére lehetővé tegyék a szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételt a közbeszerzési piacokon, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény IV. Mellékletében foglalt Kormányzati Beszerzési Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

3. A Vegyes Bizottság megvizsgálja a jelen Cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket, és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen Cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések megvalósítására, a szabad piacra jutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A 3. bekezdésben foglalt vizsgálat során a Vegyes Bizottság - különösen a nemzetközi fejlemények és a vonatkozó szabályozások fényében - megvizsgálhatja a 2. bekezdésben említett piacnyitás körének és/vagy mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény keretében tárgyalt vonatkozó megállapodásokhoz.

23. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkrimináció-mentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják, és legkésőbb 2001. január 1-jére olyan szintre hozzák, amely megfelel a jelen Megállapodás VI. Mellékletében felsorolt többoldalú megállapodások alapvető követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a "szellemi tulajdon védelme" magában foglalja különösen a szerzői jogok, beleértve a szoftverek és az adatbázisok, valamint a szomszédos jogok, az áru és szolgáltatási védjegyek, a földrajzi árujelzők - ideértve az eredetmegjelölési hivatkozásokat -, az ipari formatervek, a szabadalmak, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységekről, mint a Kereskedelmi Világszervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezete, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

4. A Felek a jelen Megállapodás követelményeit meghaladóan a TRIPS Megállapodással nem ellentétes további megállapodásokat köthetnek.

24. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megteheti a megfelelő intézkedéseket az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkével összhangban, a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

25. Cikk

Általános védintézkedések

Ha valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy a közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

26. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél hozhat a 3. Cikk (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló kivételes intézkedéseket vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen ha ezek a nehézségek súlyos társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-t, és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet kell fenntartaniuk. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Fél országából származó, az I. fejezet szerint meghatározott teljes ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek az alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezek az intézkedések legfeljebb három évig alkalmazhatóak, kivéve, ha a Vegyes Bizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb 2001. január 1-jén meg kell szüntetni.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék esetében, ha több mint három év telt el a jelen Megállapodás hatálybalépése vagy az adott termékre vonatkozó összes vám- és mennyiségi korlátozás, valamint az azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések felszámolása óta.

6. Az érintett Fél tájékoztatja a másik Felet azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett ágazatokról még az intézkedések bevezetése előtt konzultációkat tartanak a Vegyes Bizottságban. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyes Bizottság rendelkezésére bocsátja azt az ütemtervet, amely szerint az e Cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez az ütemterv éves egyenlő ütemezésben előírja a vámok megszüntetését, legkésőbb a bevezetésük után két évvel megkezdve azt. A Vegyes Bizottság ettől eltérő ütemtervet is megállapíthat.

27. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 6. Cikk (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek) és a 8. Cikk (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések) rendelkezéseinek betartása

a) olyan harmadik országba irányuló, reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát okozza vagy azzal fenyeget,

és ahol a fent említett helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

28. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás céljait megvalósítsák.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 29. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

29. Cikk

A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen Cikk következő bekezdéseiben ismertetett és védintézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek megkísérlik, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél a termékei olyan importját, amely alkalmas a 25. Cikkben (Általános védintézkedések) hivatkozott helyzet előidézésére, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról történő gyors információszolgáltatás, tájékoztatja erről a másik Felet.

3. A jelen Cikk 7. bekezdésében foglaltak fenntartásával a védintézkedésekhez folyamodni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes szükséges információt. A Felek a Vegyes Bizottságban haladéktalanul konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy megoldást találjanak.

4. a) A 24. Cikk (Dömping), a 25. Cikk (Általános védintézkedések) és a 27. Cikk (Reexport és súlyos hiány) figyelembevételével a Vegyes Bizottság megvizsgálja az ügyet vagy a helyzetet, és bármilyen döntést hozhat, ami az érintett Fél által közölt nehézségek megszüntetéséhez szükséges. Ha ilyen döntés az ügy Vegyes Bizottság elé történő terjesztésétől számított 30 napon belül nem születik, az érintett Fél megteheti a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A 28. Cikk (A kötelezettségek teljesítése) figyelembevételével az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy az ügyben megtett első értesítés napjától számított 3 hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 20. Cikk (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok) és a 21. Cikk (Állami támogatás) figyelembevételével az érintett Fél a Vegyes Bizottságnak megad minden szükséges segítséget az eset kivizsgálásához, és - ahol helyénvaló - a kifogásolt gyakorlat kiküszöböléséhez. Ha az érintett Fél a Vegyes Bizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyes Bizottság az ügy előterjesztésétől számított 60 nap alatt nem tud megállapodást elérni, a panaszos Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek leküzdésére.

5. A meghozott védintézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzetek orvoslásához, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják a jelen Megállapodás működését.

6. A meghozott védintézkedésekről a Vegyes Bizottságban időszakos konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy amint lehet enyhítsék vagy megszüntessék azokat, ha a feltételek már nem igazolják a fenntartásukat.

7. Ahol az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél - a 20. Cikkben (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok), a 21. Cikkben (Állami támogatás) és a 30. Cikkben (Fizetési mérleg nehézségek) foglalt esetekben - azonnal megteheti a helyzet rendezéséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni és a Feleknek a Vegyes Bizottságban a lehető leghamarabb konzultációkat kell folytatniuk.

30. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. A Felek törekednek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is.

2. Ha valamelyik Fél a fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat - beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is -, amelyek korlátozott időtartamúak és nem tarthatnak hosszabb ideig, mint ami a fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket - ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak - fokozatosan enyhíteni kell, és amint a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, meg kell szüntetni. Az érintett Fél előzetesen tájékoztatja a másik Felet az intézkedések bevezetéséről, és amikor ez lehetséges, megszüntetésük ütemtervéről.

31. Cikk

Fejlődési záradék

1. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekeinek szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése azáltal, hogy új területekre terjesztik ki azokat, akkor indoklással ellátott javaslatát a másik Fél elé kell terjesztenie. A Felek utasíthatják a Vegyes Bizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot, és - ahol helyénvaló - tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárásból eredő megállapodások megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek a Felek részéről saját belső eljárásaikkal összhangban.

IV. Fejezet

INTÉZMÉNYI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Cikk

A Vegyes Bizottság

1. A Vegyes Bizottság, mely Bizottságban mindkét Fél képviselteti magát, ezennel megalakul. A Vegyes Bizottság felelős a jelen Megállapodás lebonyolításáért, és biztosítja annak megfelelő végrehajtását.

2. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információcserét folytatnak, és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak a Vegyes Bizottság keretében. A Vegyes Bizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

3. A Vegyes Bizottság - a 33. Cikk (A Vegyes Bizottság eljárási rendje) 3. bekezdésével összhangban - a jelen Megállapodás által előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyes Bizottság ajánlásokat tehet.

33. Cikk

A Vegyes Bizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyes Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármelyik Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyes Bizottság közös megegyezés alapján jár el.

3. Ha az egyik Fél képviselője a Vegyes Bizottságban belső jogi követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - ha abban nincs későbbi időpont feltüntetve - a fenntartás feloldásáról szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás tekintetében a Vegyes Bizottság fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyes Bizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart a feladatai ellátásához.

34. Cikk

Vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek és határmenti kereskedelem

A jelen Megállapodás nem gátolja vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy a határ menti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amennyiben azok nem befolyásolják negatívan a Felek közötti kereskedelmet és különösen a származási szabályokra vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket.

35. Cikk

Mellékletek, Jegyzőkönyvek és módosítások

1. A jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2. A Vegyes Bizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról. Ebben az esetben a módosítások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján lépnek hatályba a módosítások.

36. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás azt a napot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amelyen a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés megérkezett.

37. Cikk

Érvényesség és felmondás

1. A jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.

2. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A felmondás az azt a napot követő hetedik hónap első napján lép hatályba, amelyen a másik Fél kézhez vette az értesítést.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1998. november 13-án, két eredeti példányban, magyar, litván és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság nevében

A Litván Köztársaság nevében

I. Melléklet

A 2. és a 9. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke
KN kódszámA termék rövid ismertetése
2905 43
2905 44
Mannit
Szorbit (D-glucit)
3302 10 29Illatanyag keverékek, másféle
3501
3501 10 10
3501 10 50
3501 10 90

3501 90 90
- Kazein:
- - Regenerált textilszálak gyártásához
- - Ipari célra, az élelmiszer- és takarmánygyártás kivételével
- - Más
- Más
- - Más
35023502 11 10
3502 11 90

3502 19 10
3502 19 90

3502 20 10

3502 20 91
3502 20 99


3502 90 20
3502 90 70
3502 90 90
Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albumin származékok:
- Tojásfehérje:
- - Szárított:
- - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
- - - Más
- - Másféle:
- - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
- - - Más
- Tej albumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is:
- - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
- - Más:
- - - Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
- - Másféle
- Más:
- - Albuminok, a tojásfehérje és a tejalbumin (laktalbumin) kivételével:
- - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett
- - - Más
- - Albuminátok és egyéb albumin származékok
3505 10
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
Dextrinek és más átalakított keményítők
Dextrinek
Más
Enyvek
3809


3809 10

3809 91 00
3809 92 00
3809 93 00
Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
- Keményítőtartalommal
- Más
- - Textilipari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 91 00 90 11 19)
- - Papíripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 92 00 90 00)
- - Bőripari és hasonló ipari használatra (kivéve 3809 93 00 90 00)
3824 60Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4501

4501 10 00
4501 90 00
Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa:
- Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve
- Más
5201 00Pamut, nem kártolt vagy fésült
5301Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302Valódi kender (cannabis sativa) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

II/a Melléklet

A 3. Cikk 4/a bekezdésében hivatkozott termékek listája
2514 00
2515 12
2516 11
2516 12
2516 90
2701 12
2701 19
2701 20
2702 10
2702 20
2710 00 98 01
2710 00 98 99
2807 00
2844 40 40 00
2848 00
2903 11
2903 12
2903 13
2903 14
2903 15
2903 16
2903 21
2903 23
2903 30
2903 41
2903 42
2903 43
2903 44
2903 45
2903 46
2903 47
2903 49
2903 51 90 00
2903 59
2903 61
2903 62
2904 20 10 00
2905 45
2909 11
2909 19
2909 20
2909 30
2909 42
2909 44
2909 49
2909 50
2912 11
2915 24
2915 31
2915 33
2916 19
2916 20
2916 39
2917 11
2917 12
2917 13
2917 14
2917 20
2917 31
2917 32
2917 33
2917 34
2917 35
2917 36
2917 37
2918 11
2918 12
2918 13
2918 14
2918 15
2918 16
2918 17
2918 19
2918 21
2918 22
2918 23
2918 29
2918 30
2918 90
2919 00
2920 10
2920 90
2921 11
2921 12
2921 21
2921 22
2921 29
2921 41 00 99
2921 43
2921 44
2921 45
2921 49
2921 59
2922 11
2922 12
2922 19
2922 21
2922 22
2922 29
2922 30
2922 41
2922 42
2922 50
2925 19
2925 20
2926 20
2930 10
2930 20
2930 30
2930 40
2933 11
2933 19
2933 21
2933 40 10 00
2933 40 30 00
2933 40 90 01
2933 40 90 99
2933 51
2933 90 20 00
2933 90 40 01
2933 90 95 02
2933 90 95 03
2933 90 95 04
2936 10
2936 21
2936 22
2936 23
2936 24
2936 25
2936 26
2936 27
2936 28
2936 90
2937 10
2937 21
2937 22
2937 29
2937 92
2937 99 00 01
2939 10
2939 21
2939 29
2939 30
2939 41
2939 42
2939 49
2939 50
2939 61
2939 62
2939 63
2939 69
2939 70
2939 90
3002 10 10 01
3002 10 91 01
3002 10 95 00
3002 90
3006 10
3006 20
3006 30
3006 40
3006 50
3006 60 11 99
3006 60 19 99
3006 60 90 99
3101 00 00 01
3101 00 00 99
3203 00 19 99
3203 00 90 00
3206 11
3206 19
3206 20
3206 30
3206 41
3206 43
3206 50
3301 90 21 00
3301 90 29 00
3301 90 31 00
3301 90 39 01
3301 90 39 99
3302 10 10 00
3302 10 21 00
3302 10 29 00
3303 00
3304 10
3304 20
3304 30
3304 91
3304 99
3306 20 00 01
3401 11
3401 19
3401 20
3402 11
3402 12
3402 13
3402 19
3402 20
3402 90
3601 00
3602 00
3603 00
3604 10
3604 90 00 01
3604 90 00 99
3605 00
3606 10
3606 90
3804 00
3808 10
3808 20
3808 30
3808 40
3808 90
3822 00 00 04
3823 11
3823 12
3823 13
3823 19
3823 70
3916 10
3917 21 10 99
3917 21 91 00
3917 21 99 99
3917 22 10 99
3917 22 91 00
3917 22 99 99
3917 31 90 01
3918 10
3918 90
3926 10
3926 20
3926 30
3926 40
3926 90 10 00
3926 90 50 00
3926 90 91 00
3926 90 99 01
3926 90 99 99
4001 10
4001 21
4001 22
4001 29
4001 30
4008 11
4009 10
4009 20
4009 30
4009 40
4009 50
4010 11
4010 12
4010 13
4010 19
4010 21
4010 22
4010 23
4010 24
4010 29
4011 10
4011 20 10 02
4011 20 90 02
4011 30
4011 40
4011 50
4011 91
4011 99
4012 10
4012 20
4012 90
4013 10 90 02
4013 20
4013 90
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 01
4016 99 88 01
4102 10
4102 21
4102 29
4103 10
4103 20
4103 90
4109 00
4110 00
4202 11
4202 12
4202 19 10 00
4202 19 90 01
4202 19 90 02
4202 19 90 03
4202 21
4202 22
4202 29
4202 31
4202 32
4202 39 00 01
4202 39 00 02
4202 39 00 03
4202 91
4202 92
4202 99 00 01
4202 99 00 02
4202 99 00 03
4203 10
4203 21
4203 29
4203 30
4203 40
4204 00
4205 00
4302 20 00 01
4418 10
4418 20
4418 30
4418 40
4418 50
4418 90
4419 00
4601 10
4601 20
4601 91
4601 99
4602 10
4602 90
4801 00 10 00
4802 20
4802 30
4802 40
4802 51
4802 52
4802 53
4802 60
4803 00
4804 11
4804 19
4804 21
4804 29
4804 31
4804 39
4804 41
4804 42
4804 49
4804 51
4804 52
4804 59
4805 21
4805 22
4805 29
4805 30
4805 40
4805 50
4805 60 10 00
4805 60 40 00
4805 60 60 00
4805 60 90 02
4805 60 90 99
4805 70 11 00
4805 70 19 99
4805 70 90 02
4805 70 90 99
4805 80 11 00
4805 80 19 03
4805 80 19 99
4805 80 90 03
4805 80 90 99
4806 10
4806 30
4806 40
4810 11 91 01
4810 11 91 02
4810 11 99 01
4810 11 99 02
4810 12 00 01
4811 31 00 01
4811 39 00 01
4814 20 00 99
4820 10
4820 20
4820 30
4820 40
4820 50
4820 90
4907 00 30 00
4907 00 91 00
4907 00 99 00
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 26
5205 27
5205 28
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41
5205 42
5205 43
5205 44
5205 46
5205 47
5205 48
5208 11 10 99
5208 11 90 99
5208 12
5208 13 00 99
5208 19 00 99
5208 21 10 99
5208 21 90 99
5208 22
5208 23 00 99
5208 29 00 99
5208 31 00 99
5208 32
5208 33 00 99
5208 39 00 99
5208 41 00 99
5208 42
5208 43 00 99
5208 49 00 99
5208 51 00 99
5208 52
5208 53 00 99
5208 59 00 99
5209 11
5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 32
5209 39
5209 41
5209 42
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11 10 99
5210 11 90 99
5210 12 00 99
5210 19 00 99
5210 21 10 99
5210 21 90 99
5210 22 00 99
5210 29 00 99
5210 31 10 99
5210 31 90 99
5210 32 00 99
5210 39 00 99
5210 41 00 99
5210 42 00 99
5210 49 00 99
5210 51 00 99
5210 52 00 99
5210 59 00 99
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32
5211 39
5211 41
5211 42
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11 10 99
5212 11 90 99
5212 12 10 99
5212 12 90 99
5212 13 10 99
5212 13 90 99
5212 14 10 99
5212 14 90 99
5212 15 10 99
5212 15 90 99
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25
5306 10 90 00
5306 20 90 00
5309 11
5309 19
5309 21
5309 29
5311 00 90 01
5508 10 11 00
5508 10 19 00
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 32
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53
5509 59
5509 61
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5603 11
5603 12
5603 13
5603 14
5603 91
5603 92
5603 93
5603 94
5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 32
5702 39
5702 41
5702 42
5702 49
5702 51
5702 52
5702 59
5702 91
5702 92
5702 99
5805 00
5806 10
5806 20
5806 31
5806 32
5806 39
5806 40
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00
5901 10
5901 90
5903 10
5903 20
5903 90
5907 00 90 01
5907 00 90 02
5907 00 90 99
6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6103 11
6103 12
6103 19
6103 21
6103 22
6103 23
6103 29
6103 31
6103 32
6103 33
6103 39
6103 41
6103 42
6103 43
6103 49
6104 11
6104 12
6104 13
6104 19
6104 21
6104 22
6104 23
6104 29
6104 31
6104 32
6104 33
6104 39
6104 41
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 51
6104 52
6104 53
6104 59
6104 61
6104 62
6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90
6106 10
6106 20
6106 90
6107 11
6107 12
6107 19
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 20
6108 22
6108 29
6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 10
6110 20
6110 30
6110 90
6111 10
6111 20
6111 30
6111 90
6112 11
6112 12
6112 19
6112 20
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6113 00
6114 10
6114 20
6114 30
6114 90
6115 11
6115 12
6115 19
6115 20
6115 90
6115 92
6115 93
6115 99
6116 10
6116 91
6116 92
6116 93
6116 99
6117 10
6117 20
6117 80
6117 90
6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12
6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 23
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 29
6204 31
6204 32
6204 33
6204 39
6204 41
6204 42
6204 43
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 59
6204 61
6204 62
6204 63
6204 69
6205 10
6205 20
6205 30
6205 90
6206 10
6206 20
6206 30
6206 40
6206 90
6207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 92
6207 99
6208 11
6208 19
6208 21
6208 22
6208 29
6208 91
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 30
6209 90
6210 10
6210 20
6210 30
6210 40
6210 50
6211 11
6211 12
6211 20
6211 31
6211 32
6211 33
6211 39
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6212 90
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30
6214 40
6214 90
6215 10
6215 20
6215 90
6216 00
6217 10
6217 90
6302 10
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 40
6302 51
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6303 99
6303 11
6303 12
6303 19
6303 91
6303 92
6303 99
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6309 00 00 99
6310 10
6310 90
6401 10
6401 91
6401 92
6401 99
6402 12
6402 19
6402 20
6402 30
6402 91
6402 99
6403 12
6403 19
6403 20
6403 30
6403 40
6403 51
6403 59
6403 91
6403 99
6404 11
6404 19
6404 20
6405 10
6405 20
6405 90
6406 10
6406 20
6406 91
6406 99
6506 99
6908 10 10 99
6908 10 90 99
6908 90 11 99
6908 90 21 99
6908 90 29 99
6908 90 31 99
6908 90 51 99
6908 90 91 99
6908 90 93 99
6908 90 99 99
6911 10
6911 90
6912 00
6914 10
6914 90
7007 11
7013 21
7102 39 00 99
7102 91 00 99
7102 99 00 99
7107 00
7108 13 10 01
7108 13 10 99
7108 13 30 01
7108 13 30 99
7108 13 50 02
7108 13 90 00
7108 20
7109 00
7110 19 10 99
7110 19 30 99
7110 19 50 99
7110 19 90 99
7110 29 00 99
7110 39 00 99
7110 49 00 99
7113 11
7113 19
7113 20
7114 11
7114 19
7114 20
7117 11
7117 19
7117 90
7118 10
7118 90
7202 21
7202 29
7202 30
7202 60
7202 70
7202 80
7202 92
7202 93
7202 99
7204 50
7205 10
7205 21
7205 29
7206 10
7206 90
7207 20 11 00
7207 20 32 01
7207 20 51 00
7207 20 71 01
7207 20 90 01
7208 10
7208 25
7208 26
7208 27
7208 36
7208 37
7208 38
7208 39
7208 40
7208 51
7208 52
7208 53
7208 54
7208 90
7209 15
7209 16 10 01
7209 16 10 99
7209 16 90 01
7209 16 90 99
7209 17
7209 18
7209 25
7209 26 10 01
7209 26 10 99
7209 26 90 01
7209 26 90 99
7209 27
7209 28
7209 90 10 01
7209 90 10 99
7209 90 90 01
7209 90 90 99
7210 11 10 01
7210 11 90 01
7210 12 11 01
7210 12 19 01
7210 12 90 01
7210 20
7210 30
7210 41
7210 49
7210 50
7210 61
7210 69
7210 70
7210 90
7211 13
7211 14
7211 19
7211 23
7211 29
7211 90
7212 10 10 01
7212 10 10 99
7212 10 91 01
7212 10 91 99
7212 10 93 01
7212 10 93 99
7212 10 99 01
7212 10 99 99
7212 20
7212 30
7212 40
7212 50
7212 60
7213 10 00 01
7213 10 00 99
7213 20
7213 91
7213 99
7214 10
7214 20 00 99
7214 30
7214 91
7214 99
7215 10
7215 50
7215 90
7216 10
7216 21
7216 22
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
7216 61
7216 69
7216 91
7216 99
7217 10
7217 20
7217 30
7217 90
7218 10
7218 91
7218 99
7223 00
7224 10
7224 90
7225 11
7225 19
7225 20
7225 30
7225 40
7225 50
7225 91
7225 92
7225 99
7226 11
7226 19
7226 20
7226 91
7226 92
7226 93
7226 94
7226 99
7227 10
7227 20
7227 90
7228 10
7228 20
7228 30
7228 40
7228 50
7228 60
7228 70
7228 80
7229 10
7229 20
7229 90
7301 10
7301 20
7302 10
7302 20
7302 30
7302 40
7302 90
7303 00
7304 21
7304 31 10 01
7304 31 91 01
7304 31 99 01
7304 39 10 01
7304 39 20 01
7304 39 30 01
7304 39 51 01
7304 39 59 01
7304 39 91 01
7304 39 93 01
7304 39 99 01
7304 41 10 01
7304 41 90 01
7304 49 10 01
7304 49 30 01
7304 49 91 01
7304 49 99 01
7304 51 11 01
7304 51 19 01
7304 51 30 01
7304 51 91 01
7304 51 99 01
7304 59 10 01
7304 59 31 01
7304 59 39 01
7304 59 50 01
7304 59 91 01
7304 59 93 01
7304 59 99 01
7304 90 10 01
7304 90 90 01
7305 11
7305 12
7305 19
7305 20
7305 31
7305 39
7305 90
7306 10
7306 20
7306 30 10 01
7306 30 10 02
7306 30 10 03
7306 30 21 00
7306 30 29 00
7306 30 51 01
7306 30 59 01
7306 30 71 01
7306 30 71 02
7306 30 78 01
7306 30 78 02
7306 30 90 01
7306 30 90 02
7306 40 10 01
7306 40 10 02
7306 40 10 03
7306 40 91 01
7306 40 91 02
7306 40 91 03
7306 40 99 01
7306 40 99 02
7306 40 99 03
7306 50 10 01
7306 50 10 02
7306 50 10 03
7306 50 91 00
7306 50 99 01
7306 50 99 02
7306 60 10 01
7306 60 31 01
7306 60 39 01
7306 60 90 01
7306 90 00 01
7307 11
7307 19
7307 21
7307 22
7307 23
7307 29
7307 91
7307 92
7307 93
7307 99
7308 10
7308 20
7308 30
7308 40
7308 90
7309 00
7310 10
7310 21
7310 29
7311 00
7312 10
7312 90
7313 00
7314 12
7314 13
7314 14
7314 19
7314 20
7314 31
7314 39
7314 41
7314 42
7314 49
7314 50
7315 11
7315 12
7315 19
7315 20
7315 81
7315 82
7315 89
7315 90
7316 00
7317 00
7318 11
7318 12
7318 13
7318 14
7318 15
7318 16
7318 19
7318 21
7318 22
7318 23
7318 24
7318 29
7319 10
7319 20
7319 30
7319 90
7320 10
7320 20
7320 90
7321 11
7321 12
7321 13
7321 81
7321 82
7321 83
7321 90
7322 11
7322 19
7322 90
7323 10
7323 91
7323 92
7323 93
7323 94
7323 99
7324 10
7324 21
7324 29
7324 90
7325 10
7325 91
7325 99
7326 11
7326 19
7326 20
7326 90
7614 10
7614 90
7616 10
7616 91
7616 99
8202 10
8306 30
8310 00
8407 10
8409 91
8409 99 00 99
8414 20
8414 30
8414 40
8414 80 10 99
8414 80 21 99
8414 80 29 99
8414 80 31 99
8414 80 39 99
8414 80 41 99
8414 80 49 99
8414 80 60 99
8414 80 71 99
8414 80 79 99
8414 80 90 99
8414 90 10 99
8414 90 90 99
8422 11
8422 19
8422 20
8422 40
8422 90 90 99
8426 20 00 01
8426 41 00 01
8426 49 00 01
8428 31 00 01
8428 32 00 01
8428 33 10 01
8428 33 90 01
8428 90 10 01
8428 90 30 01
8428 90 71 01
8428 90 79 01
8428 90 91 01
8428 90 98 01
8429 11
8429 19
8429 40 90 00
8429 51 10 02
8429 51 91 02
8429 51 99 02
8429 52 10 02
8429 52 90 02
8429 59 00 02
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8433 90
8435 10
8435 90
8442 50 21 01
8442 50 23 01
8442 50 29 01
8442 50 80 01
8443 11 00 01
8443 12 00 01
8443 19 10 01
8443 19 31 01
8443 19 35 01
8443 19 39 01
8443 19 90 01
8443 21 00 01
8443 29 00 01
8443 30 00 01
8443 59 20 00
8443 59 40 01
8443 59 70 01
8443 90 10 01
8443 90 80 01
8458 11 41 99
8458 11 49 99
8458 11 80 99
8458 19 20 99
8458 19 40 99
8458 19 80 99
8458 91 80 99
8458 99 00 99
8470 50
8481 20
8481 30
8481 40
8481 80
8481 90
8482 10 10 99
8482 10 90 99
8482 20 00 99
8482 30 00 99
8482 50 00 99
8482 80
8483 20
8483 30
8483 40
8483 50
8483 60
8483 90
8508 10
8508 20
8508 80
8509 10
8509 20
8509 30
8509 40
8509 80
8510 30
8517 11
8517 19 10 01
8517 19 10 02
8517 19 10 99
8517 19 90 00
8517 21
8517 22
8517 30
8517 50
8517 80
8517 90
8521 10 10 00
8521 10 30 01
8521 10 30 99
8521 10 80 01
8521 10 80 99
8521 90
8524 10
8524 40
8524 51
8524 52
8525 10
8525 20
8525 30
8525 40
8526 10
8526 91
8526 92 10 00
8526 92 90 99
8527 12
8527 13
8527 19
8535 10
8536 10
8536 20
8536 30
8536 41
8536 49
8536 50
8536 61
8536 69
8536 90
8537 10
8537 20
8542 14 91 00
8542 19 05 01
8542 19 98 00
8542 30 10 00
8544 11 10 00
8544 11 90 99
8544 19 10 00
8544 19 90 99
8544 20
8544 30
8544 41
8544 49
8544 51
8544 59
8544 60
8544 70
8545 11
8545 19
8545 90 90 01
8601 10
8601 20
8602 10
8602 90
8604 00 00 99
8605 00
8702 10
8702 90
8703 10
8703 90
8704 10
8704 21 10 02
8704 21 10 03
8704 21 31 02
8704 21 39 00
8704 21 91 02
8704 21 99 00
8704 22 10 01
8704 22 10 99
8704 22 91 01
8704 22 91 99
8704 22 99 01
8704 22 99 99
8704 23
8704 31 10 99
8704 31 31 00
8704 31 39 00
8704 31 91 99
8704 31 99 00
8704 32
8704 90
8705 90 10 00
8705 90 90 03
8706 00
8707 10
8707 90
8708 10 10 99
8708 10 90 99
8708 21
8708 29 10 99
8708 29 90 99
8708 31
8708 39 10 99
8708 39 90 99
8708 40 10 99
8708 40 90 99
8708 50 10 99
8708 50 90 99
8708 60 10 99
8708 60 91 99
8708 60 99 99
8708 70 10 99
8708 70 50 99
8708 70 91 99
8708 70 99 99
8708 80 10 99
8708 80 90 99
8708 91 10 99
8708 91 90 99
8708 92 10 99
8708 92 90 99
8708 93 10 99
8708 93 90 99
8708 94 10 99
8708 94 90 99
8708 99 10 99
8708 99 30 99
8708 99 50 99
8708 99 92 99
8708 99 98 99
8801 10
8801 90
8802 20
8802 30
8802 40
8802 60
8803 90
8901 10
8901 20
8901 30
8901 90
8903 10
8903 91
8903 92
8903 99
8904 00
8905 10
8905 20
8905 90
8906 00
8907 10
8907 90
9004 90
9007 11
9007 19
9007 20
9007 91
9007 92
9018 41
9018 49 10 00
9018 49 90 99
9018 50
9018 90 10 00
9018 90 20 00
9018 90 30 00
9018 90 41 00
9018 90 49 00
9018 90 50 00
9018 90 60 00
9018 90 70 00
9018 90 85 01
9018 90 85 99
9026 10 10 02
9026 10 91 01
9026 10 99 01
9027 10 90 00
9027 90 50 99
9027 90 80 99
9302 00
9303 10
9303 20
9303 30
9303 90
9304 00
9305 10
9305 21
9305 29
9305 90
9306 10
9306 21
9306 29
9306 30
9306 90
9307 00
9401 10
9401 20
9401 30
9401 40
9401 50
9401 61
9401 69
9401 71
9401 79
9401 80 00 01
9401 90
9402 10
9402 90
9403 30
9403 40
9403 50
9403 60
9403 70
9403 80
9403 90
9405 10
9405 20
9405 40
9405 50
9406 00
9502 10
9502 91
9502 99
9601 10
9601 90
9602 00
9608 10
9608 20
9608 30
9608 39
9608 40
9608 50
9608 60
9609 10
9609 20
9609 90 10 00

II/b Melléklet

A 3. Cikk 4/b bekezdésében hivatkozott termékek listája
8703 21
8703 22
8703 23
8703 24
8703 31
8703 32
8703 33

III/a Melléklet

A 3. Cikk 6/a bekezdésében hivatkozott termékek listája
340111
340119
340120
340220
340510
340520
340530
340540
340590
340600
360500
39172391
39172399
391731
391810
391890
39219011
39219020
39219030
39219043
39219049
39219050
39219090
392210
392220
392290
392321
392340
392350
39239090
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392640
392690
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420310
420321
420329
420330
420340
44101910
44101950
44101990
441090
441111
441119
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441510
441520
441600
441700
442110
442190
480710
48081000
48181090
48191000
52082190
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521212
521213
521214
521215
521222
521223
521224
521225
530911
530919
530921
530929
551219
551221
551229
551291
551299
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551529
551591
551592
551599
551612
551613
551614
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
58063210
580639
580640
580710
580790
580810
580890
580900
581010
581091
581092
581099
581100
590410
590491
590492
600110
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600241
600242
600243
600249
600291
600292
600293
600299
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
61159330
61159391
61159399
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621230
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621430
621440
621490
621510
621520
621590
621600
621710
621790
630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630590
640110
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640230
640291
640299
640312
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
680710
680790
690810
690890
691010
691090
691110
691190
691310
691390
700711
701321
840310
84143030
85061011
85061019
85061091
85061099
850910
850920
850930
850940
850980
850990
851910
851921
851929
851931
851939
851940
851992
851993
851999
852010
852020
852032
852033
852039
852090
902820
940110
940120
940130
940140
940150
940161
940169
940171
940179
940180
940190
940330
940340
940350
940360
940380
94039030
94039090
940510
940520
940530
940550
940560
940591
940592
940599

III/a Melléklet

A 3. Cikk 6/b bekezdésében hivatkozott termékek listája
87032190
87032290
87032390
87032490
87033190
87033290
87033390

IV. Melléklet

A Litván Köztársaságban alkalmazandó exportvámok

A 6. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott rendelkezések

1. Az alábbiakban felsorolt termékekre a Litván Köztársaságban alkalmazandó exportvámokat fokozatosan csökkenteni kell az alábbi ütemterv szerint:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján: - az ad valorem vám 60%-ára;

- 2001. január 1-jén: - a fennmaradó vámokat meg kell szüntetni.

VámtarifaszámÁrumegnevezés
44034403.20.10.5- Tűlevelű rönkfa
4403.20.30.5- Fenyő rönkfa, kerülete legalább 20 cm a vékonyabb végén
4403.91.00- Tölgyfa, kérges rönk
4403.99.50.1- Nyírfa, rönk, kerülete legalább 20 cm a vékonyabb végén
4403.99.99.1- Kőrisfa, kérges rönk

2. Az alábbiakban felsorolt termékekre a Litván Köztársaságban alkalmazandó exportvámokat fokozatosan csökkenteni kell az alábbi ütemterv szerint:

- a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján: - az ad valorem vám 30%-ára;

- 2001. január 1-jén: - a fennmaradó vámokat meg kell szüntetni.

VámtarifaszámÁrumegnevezés
30013001.10.90-
3001.90.91
- Mirigy vagy más szerv organoterápiás célra
4101,
4103
- Nyers bőr

V. Melléklet

A 7. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája

Magyarország

1. Az alábbiakban felsorolt és Litvániából származó termékekre a Magyar Köztársaságba való importtal kapcsolatos mennyiségi korlátozásokat és ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni a jelen Megállapodás hatálybalépésétől 2000. december 31-ig.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Magyar Köztársaságnak meg kell nyitnia a következő éves értékplafonokat a Litvániából származó termékekre:

Az értékplafon megnevezéseÉrtékplafon USD-ban
- felsőruházat100 000
- szőnyegek100 000

3. A fenti 2. bekezdésben meghatározott értékplafonokat addig kell alkalmazni, amíg a Magyar Köztársaság meg nem szünteti a kérdéses termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat. 1999-től kezdve a Magyar Köztársaság felülvizsgálja ezen értékplafonok kihasználását, és a teljesítésük alapján emeli azokat a következő évre.

Importengedély-köteles termékek listája
Magyarország
HSMegnevezés
0301Élő hal:
- Más élő hal:
0301 91- - Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern):
0301 91 10 00- - - Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
0301 91 90 00- - - Más
0301 92 00 00- - Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00- - Ponty
0301 99- - Másféle:
- - - Édesvízi (és vándorló) hal:
0301 99 19- - - - Másféle:
0301 99 19 99- - - - - Egyéb
0305Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30- Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
- - Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex0305 30 11 00- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex0305 30 19 00- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex0305 30 30 00- - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex0305 30 50 00- - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90- - Más:
ex0305 30 90 01- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex0305 30 90 99- - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve "egyéb" halból
- Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00- - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00- - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49- - Másféle:
0305 49 10 00- - - Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00- - - Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00- - - Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00- - - Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0305 49 50 00- - - Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80- - - Más:
0305 49 80 01- - - - Szardínia
0305 49 80 99- - - - Egyéb
- Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00- - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00- - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00- - Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69- - Másféle:
0305 69 10 00- - - A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00- - - Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00- - - Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00- - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90- - - Más:
0305 69 90 01- - - - Szardínia
0305 69 90 99- - - - Egyéb
1604Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
- Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00- - Lazac
1604 12- - Hering:
1604 12 10 00- - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - Más:
1604 12 91 00- - - - Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00- - - - Másféle
1604 13- - Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
- - - Szardínia:
1604 13 11 00- - - - Olivaolajban
1604 13 19 00- - - - Másféle
1604 13 90 00- - - Más
1604 14- - Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
- - - Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00- - - - Növényi olajban
- - - - Más:
1604 14 16 00- - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00- - - - - Másféle
1604 14 90 00- - - - Bonito (Sarda spp.)
1604 15- - Makréla:
- - - Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00- - - - Filé
1604 15 19 00- - - - Másféle
1604 15 90 00- - - Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00- - Ajóka
1604 19- - Másféle:
1604 19 10 00- - - Szalmonidák, a lazac kivételével
- - - Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00- - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00- - - - Másféle
1604 19 50 00- - - Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
- - - Más:
1604 19 91 00- - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - - Másféle:
1604 19 92 00- - - - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00- - - - - Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00- - - - - Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00- - - - - Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00- - - - - Másféle
1604 20- Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00- - Halpaszta (surimi) készítmény
- - Más:
1604 20 10 00- - - Lazacból
1604 20 30 00- - - Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00- - - Ajókából
1604 20 50 00- - - Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00- - - Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00- - - Más halból
2825Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex2825 10 00 00- Hidrazin-nitrátok
2829Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
- Klorátok:
2829 11 00 00- - Nátrium-klorát
ex2829 19 00 00- - Másféle klorátok
2829 90- Más:
2829 90 10 00- - Perklorátok
28382838 00 00 00Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex2838 00 00 00Fulminátok
28502850 00Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00- Azidok
2903Szénhidrogének halogénszármazékai:
- Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00- - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00- - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19- - Másféle:
2903 19 10 00- - - 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30- Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
- - Bromidok:
ex2903 30 31 00- - - Dibróm-etán
2903 30 33 00- - - Bróm-metán (metilbromid) (Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovarölő szerek.)
- Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00- - Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00- - Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00- - Triklór-trifluor-etán
2903 44- - Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00- - - Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00- - - Klór-pentafluor-etán
2903 45- - Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00- - - Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00- - - Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00- - - Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00- - - Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00- - - Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00- - - Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00- - - Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00- - - Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00- - - Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00- - - Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00- - - Más
2903 46- - Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00- - - Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00- - - Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00- - - Dibróm-tetrafluoretán
ex2903 47 00 00- - Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
2903 49- - Másféle:
- - - Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00- - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00- - - - Más
- - - Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00- - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00- - - - Más
- Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51- - 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00- - - Lindán
2903 51 90 00- - - Más
- Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00- - Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69- - Másféle:
2903 69 90- - - Más:
2903 69 90 01- - - - Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02- - - - Poliklórozott terfenilek
ex2903 69 90 99- - - - Aldrin,Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 90- Más:
2904 90 40 01- - - Triklór-nitrometán (klorópikrin)
2908Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90- Más:
ex2908 90 00 01- - Nitroszármazékok
2909Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30- Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2909 30 90 00- - Nitrofen
2910Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2910 90 00 00- Endrin, dieldrin
2914Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00- - Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2915Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid:
2915 24 00 00- - Ecetsavanhidrid
2916Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00- - Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00- - Fenilecetsav észterei
29192919 00Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90- Más:
2919 00 90 03- - Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
- Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00- - Antranilsav és sói
2924Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
- Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00- - 2-acetilamino-benzoesav (N-Acetil-antranilsav)
2924 29- - Másféle:
ex2924 29 90 00- - - 2-acetamino benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
2932Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
- Más
2932 91 00 00- - Izoszafrol
2932 92 00 00- - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00- - Piperonal
2932 94 00 00- - Szafrol
2933Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
- Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00- - Piperidin és sói
2933 90- Más:
2933 90 95- - Más:
2933 90 95 05- - Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
2939Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
- Efedrin és sói:
2939 41 00 00- - Efedrin és sói
2939 42 00 00- - Pszeudoefedrin és sói
- Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
2939 61 00 00- - Ergometrin és sói
2939 62 00 00- - Ergotamin és sói
2939 63 00 00- - Lizergsav és sói
3004Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10- Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10- - Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 10 90- - Más:
300410 90 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 20- Más antibiotikum-tartalmú gyógyszerek:
3004 20 10- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 20 90- - Más:
3004 20 90 02- - - Humán gyógyászati célra
- Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek:
3004 31- - Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 31 90- - - Más:
3004 31 90 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 32- - Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 90- - - Más:
3004 32 90 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 39- - Másféle:
3004 39 10- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 90- - - Más:
3004 39 90 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 40- Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 40 90- - Más:
3004 40 90 02- - - Humá gyógyászati célra
3004 50- Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 50 90- - Más:
3004 50 90 02- - - Humán gyógyászati célra
3004 90- Más:
- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11- - - Jód, vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 19- - - Másféle
3004 90 19 02- - - - Humán gyógyászati célra
- - Más:
3004 90 91- - - Jód, vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 91 02- - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 99- - - Másféle:
3004 90 99 02- - - - Humán gyógyászati célra
3006Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
3006 30 00- Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensek:
3006 30 00 01- - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
3006 60- Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
- - Hormon alapú:
3006 60 11- - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3006 60 11 01- - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 11 99- - - - Egyéb
3006 60 19- - - Másféle:
3006 60 19 01- - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 19 99- - - - Egyéb
3006 60 90- - Spermicid alapú:
3006 60 90 01- - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 90 99- - - Egyéb
3301Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
- Illóolajok kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:
3301 29- - Másféle:
- - - Más:
3301 29 61- - - - Nem terpénmentes:
3301 29 61 01- - - - - Szasszafrasz olaj
3301 29 91- - - - Terpénmentes:
3301 29 91 01- - - - - Szasszafrasz olaj
3402Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
3402 20- Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is:
3402 20 10 00- - Felületaktív készítmények
3402 20 90 00- - Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90- Más:
3402 90 10- - Felületaktív készítmények:
3402 90 10 01- - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3402 90 90- - Mosó- és tisztítókészítmények:
3402 90 90 01- - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
36013601 00Lőpor:
3601 00 00 01- Fekete lőpor
3601 00 00 99- Egyéb
36023602 00 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
36033603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90- Más:
3603 00 90 01- - Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99- - Egyéb
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00- Tűzijátékok
3604 90- Más:
3604 90 00 01- - Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02- - Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
ex3604 90 00 99- - Egyéb pirotechnikai termék a karácsonyfa csillagszóró kivételével
3808Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10- Rovarölők:
3808 10 20- - Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01- - - DDT hatóanyagú készítmények
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
- Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00- - Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
3824 79 00 00- - Másféle
3824 90- Más:
- - Más:
3824 90 95- - - Másféle:
3824 90 95 07- - - - Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
ex3824 90 95 08- - - - Részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
4012Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20- Használt légabroncs:
4012 20 10- - Polgári repüléshez:
4012 20 10 01- - - Újrafutózható
4012 20 10 02- - - Használt, de forgalomképes
4012 20 90- - Más:
4012 20 90 01- - - Újrafutózható
4012 20 90 02- - - Használt, de forgalomképes
4203Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4203 10- Ruházati cikk:
4203 10 00 01- - Természetes bőrből
4203 10 00 02- - Mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4303Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru:
4303 10- Ruházati cikk és ruházati tartozék:
4303 10 10 00- - Fehér bundájú grönlandi fókából és kékhátú kámzsás fókából
4303 10 90 00- - Más
4303 90 00 00- Más
43044304 00Műszőrme és ebből készült áru
4304 00 00 02- Felsőruházati cikk
4304 00 00 99- Egyéb
4420Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
4420 10- Kis szobor és más díszműáru fából:
4420 10 11 00- - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 10 19 00- - Másféle fából
4420 90- Más:
- - Intarziás és berakott famunka:
4420 90 11 00- - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 19 00- - - Másféle fából
- - Más:
4420 90 91 00- - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 99 00- - - Másféle
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, lyukkártya- és lyukszalag- papír tekercsben vagy ívben, a 4801 és 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével, kézi merítésű papír és karton:
ex4802Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vonalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben, a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével:
ex4811Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV-sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vonalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
5511Szintetikus vagy mesterséges vágott műszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
5511 10 00 00- Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
5511 20 00 00- 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
5511 30 00 00- Mesterséges vágott szálból
5701Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5701 10- Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5701 10 10- - 10 tömegszázalékot meghaladó selyem- vagy hulladékselyem tartalommal, a burett kivételével:
5701 10 10 01- - - Kézi csomózású
5701 10 10 02- - - Gépi csomózású
- - Más:
5701 10 91- - - Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
5701 10 91 01- - - - Kézi csomózású
5701 10 91 02- - - - Gépi csomózású
5701 10 93- - - Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
5701 10 93 01- - - - Kézi csomózású
5701 10 93 02- - - - Gépi csomózású
5701 10 99- - - Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
5701 10 99 01- - - - Kézi csomózású
5701 10 99 02- - - - Gépi csomózású
5701 90- Más textilanyagokból:
5701 90 10- - Selyemből, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az 5605 vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
5701 90 10 01- - - Kézi csomózású
5701 90 10 02- - - Gépi csomózású
5701 90 90- - Más textilanyagból:
5701 90 90 01- - - Kézi csomózású
5701 90 90 02- - - Gépi csomózású
5702Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is:
5702 10 00 00- Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg:
5702 20 00 00- Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
- Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcinálva:
5702 31- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5702 31 10 00- - - Axminster
5702 31 30 00- - - Wilton
5702 31 90 00- - - Más
5702 32- - Műszálas textilanyagból:
5702 32 10 00- - - Axminster
5702 32 90 00- - - Más
5702 39- - Másféle textilanyagból:
5702 39 10 00- - - Pamutból
5702 39 90 00- - - Más
- Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 41- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5702 41 10 00- - - Axminster
5702 41 90 00- - - Más
5702 42- - Műszálas textilanyagból:
5702 42 10 00- - - Axminster
5702 42 90 00- - - Más
5702 49- - Másféle textilanyagból:
5702 49 10 00- - - Pamutból
5702 49 90 00- - - Más
- Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva:
5702 51 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 52 00 00- - Műszálas textilanyagból
5702 59 00 00- - Másféle textilanyagból
- Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 91 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 92 00 00- - Műszálas textilanyagból
5702 99 00 00- - Másféle textilanyagból
5703Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5703 10- Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5703 10 10- - Nyomott, rojtozott:
5703 10 10 01- - - Szövetalappal
5703 10 10 99- - - Egyéb
5703 10 90- - Más:
5703 10 90 01- - - Szövetalappal
5703 10 90 99- - - Egyéb
5703 20- Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
- - Nyomott, rojtozott:
5703 20 11- - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 11 01- - - - Szövetalappal
5703 20 11 99- - - - Egyéb
5703 20 19- - - Másféle:
5703 20 19 01- - - - Szövetalappal
5703 20 19 99- - - - Egyéb
- - Más:
5703 20 91- - - Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 91 01- - - - Szövetalappal
5703 20 91 99- - - - Egyéb
5703 20 99- - - Másféle:
5703 20 99 01- - - - Szövetalappal
5703 20 99 99- - - - Egyéb
5703 30- Más műszálas textilanyagból:
- - Polipropilénből:
5703 30 11- - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 11 01- - - - Szövetalappal
5703 30 11 99- - - - Egyéb
5703 30 19- - - Másféle:
5703 30 19 01- - - - Szövetalappal
5703 30 19 99- - - - Egyéb
- - Más:
- - - Nyomott-csomózott:
5703 30 51- - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 51 01- - - - - Szövetalappal
5703 30 51 99- - - - - Egyéb
5703 30 59- - - - Másféle:
5703 30 59 01- - - - - Szövetalappal
5703 30 59 99- - - - - Egyéb
- - - Más:
5703 30 91- - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 91 01- - - - - Szövetalappal
5703 30 91 99- - - - - Egyéb
5703 30 99- - - - Másféle:
5703 30 99 01- - - - - Szövetalappal
5703 30 99 99- - - - - Egyéb
5703 90- Más textilanyagból:
5703 90 10- - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 90 10 01- - - Szövetalappal
5703 90 10 99- - - Egyéb
5703 90 90- - Más:
5703 90 90 01- - - Szövetalappal
5703 90 90 99- - - Egyéb
5704Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is:
5704 10 00 00- Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2
5704 90 00 00- Más
57055705 00Más szőnyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is:
5705 00 10- Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5705 00 10 01- - Szövetalappal
5705 00 10 99- - Egyéb
- Műszálas textilanyagból:
5705 00 31- - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5705 00 31 01- - - Szövetalappal
5705 00 31 99- - - Egyéb
5705 00 39- - Másféle:
5705 00 39 01- - - Szövetalappal
5705 00 39 99- - - Egyéb
5705 00 90- Más textilanyagból:
5705 00 90 01- - Szövetalappal
5705 00 90 99- - Egyéb
58055805 00 00 00Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is
6101Férfi- vagy fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
6101 10- Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6101 10 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 10 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 20- Pamutból:
6101 20 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 20 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 30- Műszálból:
6101 30 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 30 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 90- Más textilanyagból:
6101 90 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6101 90 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével:
6102 10- Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6102 10 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 10 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 20- Pamutból:
6102 20 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 20 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 30- Műszálból:
6102 30 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 30 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 90- Más textilanyagból:
6102 90 10 00- - Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
6102 90 90 00- - Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6103Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
- Öltöny:
6103 11 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 12 00 00- - Szintetikus szálból
6103 19 00 00- - Másféle textilanyagból
- Ruhaegyüttes:
6103 21 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 22 00 00- - Pamutból
6103 23 00 00- - Szintetikus szálból
6103 29 00 00- - Másféle textilanyagból
- Zakó és blézer:
6103 31 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 32 00 00- - Pamutból
6103 33 00 00- - Szintetikus szálból
6103 39 00 00- - Másféle textilanyagból
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6103 41- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6103 41 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 41 90 00- - - Más
6103 42- - Pamutból:
6103 42 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 42 90 00- - - Más
6103 43- - Szintetikus szálból:
6103 43 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 43 90 00- - - Más
6103 49- - Másféle textilanyagból:
6103 49 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
- - - Más:
6103 49 91 00- - - - Mesterséges szálból
6103 49 99 00- - - - Másféle
6104Női- vagy leányka-kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
- Kosztüm:
6104 11 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 12 00 00- - Pamutból
6104 13 00 00- - Szintetikus szálból
6104 19 00 00- - Másféle textilanyagból
- Ruhaegyüttes:
6104 21 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 22 00 00- - Pamutból
6104 23 00 00- - Szintetikus szálból
6104 29 00 00- - Másféle textilanyagból
- Ujjas és blézer:
6104 31 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 32 00 00- - Pamutból
6104 33 00 00- - Szintetikus szálból
6104 39 00 00- - Másféle textilanyagból
- Ruha:
6104 41 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 42 00 00- - Pamutból
6104 43 00 00- - Szintetikus szálból
6104 44 00 00- - Mesterséges szálból
6104 49 00 00- - Másféle textilanyagból
- Szoknya és nadrágszoknya:
6104 51 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 52 00 00- - Pamutból
6104 53 00 00- - Szintetikus szálból
6104 59 00 00- - Másféle textilanyagból
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6104 61- - Gyapjúból vagy finom állati szőrbő :
6104 61 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 61 90 00- - - Más
6104 62- - Pamutból:
6104 62 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 62 90 00- - - Más
6104 63- - Szintetikus szálból:
6104 63 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 63 90 00- - - Más
6104 69- - Másféle textilanyagból:
6104 69 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
- - - Más:
6104 69 91 00- - - - Mesterséges szálból
6104 69 99 00- - - - Másféle textilanyagból
6106Női- vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
6106 10 00 00- Pamutból
6106 20 00 00- Műszálból
6106 90- Más textilanyagból:
6106 90 10 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6106 90 30 00- - Selyemből vagy selyemhulladékból
6106 90 50 00- - Lenből vagy ramiból
6106 90 90 00- - Más textilanyagból
6110Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
6110 10- Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6110 10 10 00- - Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel
- - Más:
- - - Férfi vagy fiú:
6110 10 31 00- - - - Gyapjúból
- - - - Finom állati szőrből:
6110 10 35 00- - - - - Kasmír kecske szőréből
6110 10 38 00- - - - - Másféle
- - - Női vagy leányka:
6110 10 91 00- - - - Gyapjúból
- - - - Finom állati szőrből:
6110 10 95 00- - - - - Kasmír kecske szőréből
6110 10 98 00- - - - - Másféle
6110 20- Pamutból:
6110 20 10 00- - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
- - Más:
6110 20 91 00- - - Férfi vagy fiú
6110 20 99 00- - - Női vagy leányka
6110 30- Műszálból:
6110 30 10 00- - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
- - Más:
6110 30 91 00- - - Férfi vagy fiú
6110 30 99 00- - - Női vagy leányka
6110 90- Más textilanyagból:
6110 90 10 00- - Lenből vagy ramiból
6110 90 90 00- - Más
6112Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból:
- Tréningruha:
6112 11 00 00- - Pamutból
6112 12 00 00- - Szintetikus szálból
6112 19 00 00- - Másféle textilanyagból
6112 20 00 00- Síöltöny
- Férfi- vagy fiúfürdőruha:
6112 31- - Szintetikus szálból:
6112 31 10- - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 31 10 01- - - - Gumizott
6112 31 10 99- - - - Egyéb
6112 31 90- - - Más
6112 31 90 01- - - - Gumizott
6112 31 90 99- - - - Egyéb
6112 39- - Másféle textilanyagból:
6112 39 10- - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 39 10 01- - - - Gumizott
6112 39 10 99- - - - Egyéb
6112 39 90- - - Más
6112 39 90 01- - - - Gumizott
6112 39 90 99- - - - Egyéb
- Női- vagy leányka-fürdőruha:
6112 41- - Szintetikus szálból:
6112 41 10- - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 41 10 01- - - - Gumizott
6112 41 10 99- - - - Egyéb
6112 41 90- - - Más:
6112 41 90 01- - - - Gumizott
6112 41 90 99- - - - Egyéb
6112 49- - Másféle textilanyagból:
6112 49 10- - - Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 49 10 01- - - - Gumizott
6112 49 10 99- - - - Egyéb
6112 49 90- - - Más:
6112 49 90 01- - - - Gumizott
6112 49 90 99- - - - Egyéb
61136113 00Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
6113 00 10- Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
6113 00 10 01- - Gumizott
6113 00 10 99- - Egyéb
6113 00 90- Más:
6113 00 90 01- - Gumizott
6113 00 90 99- - Egyéb
6114Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
6114 10 00 00- Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6114 20 00 00- Pamutból
6114 30 00 00- Műszálból
6114 90 00 00- Más textilanyagból
6117Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
6117 10 00 00- Sál, kendő, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
6117 20 00 00- Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
6201Férfi- és fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével:
- Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
6201 11- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6201 11 00 01- - - Fiúméretben
6201 11 00 99- - - Egyéb
6201 12- - Pamutból:
6201 12 10- - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 12 10 01- - - - Fiúméretben
6201 12 10 99- - - - Egyéb
6201 12 90- - - Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű:
6201 12 90 01- - - - Fiúméretben
6201 12 90 99- - - - Egyéb
6201 13- - Műszálból:
6201 13 10 00- - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 13 90 00- - - Ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömegű
6201 19 00 00- - Másféle textilanyagból
- Más:
6201 91 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6201 92 00 00- - Pamutból
6201 93 00 00- - Műszálból
6201 99 00 00- - Másféle textilanyagból
6202Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
- Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru:
6202 11 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 12- - Pamutból:
6202 12 10 00- - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 12 90 00- - - Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 13- - Műszálból:
6202 13 10 00- - - Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 13 90 00- - - Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 19 00 00- - Másféle textilanyagból
- Más:
6202 91 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 92 00 00- - Pamutból
6202 93 00 00- - Műszálból
6202 99 00 00- - Másféle textilanyagból
6203Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
- Öltöny:
6203 11 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 12 00 00- - Szintetikus szálból
6203 19- - Másféle textilanyagból:
6203 19 10 00- - - Pamutból
6203 19 30 00- - - Mesterséges szálból
6203 19 90 00- - - Más
- Ruhaegyüttes:
6203 21 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 22- - Pamutból:
6203 22 10 00- - - Ipari és munkaruha
6203 22 80 00- - - Egyéb
6203 23- - Szintetikus szálból:
6203 23 10 00- - - Ipari és munkaruha
6203 23 80 00- - - Más
6203 29- - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
6203 29 11 00- - - - Ipari és munkaruha
6203 29 18 00- - - - Másféle
6203 29 90 00- - - Más
- Zakó és blézer:
6203 31 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 32- - Pamutból:
6203 32 10 00- - - Ipari és munkaruha
6203 32 90 00- - - Más
6203 33- - Szintetikus szálból:
6203 33 10 00- - - Ipari és munkaruha
6203 33 90 00- - - Más
6203 39- - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
6203 39 11 00- - - - Ipari és munkaruha
6203 39 19 00- - - - Másféle
6203 39 90 00- - - Más
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6203 41- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6203 41 10 00- - - Hosszúnadrág és harisnyanadrág
6203 41 30 00- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6203 41 90 00- - - Más
6203 42- - Pamutból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesz-nadrág:
6203 42 11 00- - - - Ipari és munkaruha
- - - - Más:
6203 42 31 00- - - - - Denimből
6203 42 33 00- - - - - Kordbársonyból
6203 42 35 00- - - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 42 51 00- - - - Ipari és munkaruha
6203 42 59 00- - - - Másféle
6203 42 90 00- - - Más
6203 43- - Szintetikus szálból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 43 11 00- - - - Ipari és munkaruha
6203 43 19 00- - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 43 31 00- - - - Ipari és munkaruha
6203 43 39 00- - - - Másféle
6203 43 90 00- - - Más
6203 49- - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
- - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 49 11 00- - - - - Ipari és munkaruha
6203 49 19 00- - - - - Másféle
- - - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 49 31 00- - - - - Ipari és munkaruha
6203 49 39 00- - - - - Másféle
6203 49 50 00- - - - Más
6203 49 90 00- - - Más
6204Női- vagy leányka-kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
- Kosztüm:
6204 11 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 12 00 00- - Pamutból
6204 13 00 00- - Szintetikus szálból
6204 19- - Másféle textilanyagból:
6204 19 10 00- - - Mesterséges szálból
6204 19 90- - - Más:
6204 19 90 01- - - - Selyemből
6204 19 90 99- - - - Egyéb
- Ruhaegyüttes:
6204 21 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 22- - Pamutból:
6204 22 10 00- - - Ipari és munkaruha
6204 22 80 00- - - Más
6204 23- - Szintetikus szálból:
6204 23 10 00- - - Ipari és munkaruha
6204 23 80 00- - - Más
6204 29- - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
6204 29 11 00- - - - Ipari és munkaruha
6204 29 18 00- - - - Másféle
6204 29 90- - - Más:
6204 29 90 01- - - - Selyemből
6204 29 90 99- - - - Egyéb
- Ujjas és blézer:
6204 31 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 32- Pamutból:
6204 32 10 00- - - Ipari és munkaruha
6204 32 90 00- - - Más
6204 33- - Szintetikus szálból:
6204 33 10 00- - - Ipari és munkaruha
6204 33 90 00- - - Más
6204 39- - Másféle textilanyagból
- - - Mesterséges szálból:
6204 39 11 00- - - - Ipari és munkaruha
6204 39 19 00- - - - Másféle
6204 33 90 00- - - Más
- Ruha:
6204 41 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 42 00 00- - Pamutból
6204 43 00 00- - Szintetikus szálból
6204 44 00 00- - Mesterséges szálból
6204 49- - Másféle textilanyagból:
6204 49 10- - - Selyemből vagy selyemhulladékból:
6204 49 10 01- - - - Selyemből
6204 49 10 02- - - - Egyéb
6204 49 90 00- - - Más
- Szoknya és nadrágszoknya:
6204 51 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 52 00 00- - Pamutból
6204 53 00 00- - Szintetikus szálból
6204 59- - Másféle textilanyagból:
6204 59 10 00- - - Mesterséges szálból
6204 59 90 00- - - Más
- Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6204 61- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6204 61 10 00- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6204 61 80 00- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6204 61 90 00- - - Más
6204 62- - Pamutból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 62 11 00- - - - Ipari és munkaruha
- - - - Más:
6204 62 31 00- - - - - Denimből
6204 62 33 00- - - - - Kordbársonyból
6204 62 39 00- - - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 62 51 00- - - - Ipari és munkaruha
6204 62 59 00- - - - Másféle
6204 62 90 00- - - Más:
6204 63- - Szintetikus szálból:
- - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 63 11 00- - - - Ipari és munkaruha
6204 63 18 00- - - - Másféle
- - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 63 31 00- - - - Ipari és munkaruha
6204 63 39 00- - - - Másféle
6204 63 90 00- - - Más
6204 69- - Másféle textilanyagból:
- - - Mesterséges szálból:
- - - - Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 69 11 00- - - - - Ipari és munkaruha
6204 69 18 00- - - - - Másféle
- - - - Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 69 31 00- - - - - Ipari és munkaruha
6204 69 39 00- - - - - Másféle
6204 69 50 00- - - - Más
6204 69 90 00- - - Más
6206Női- vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
6206 10 00 00- Selyemből vagy selyemhulladékból
6206 20 00 00- Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6206 30 00 00- Pamutból
6206 40 00 00- Műszálból
6206 90- Más textilanyagból:
6206 90 10 00- - Lenből vagy ramiból
6206 90 90 00- - Más
6210Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha:
6210 10- Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 10- - Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 00 01- - - Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
- - Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetből:
6210 10 91- - - Steril csomagolásban:
6210 10 91 01- - - - Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 10 99- - - Másféle:
6210 10 99 01- - - - Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 20 00 00- A 6201 11-6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 30 00 00- A 6202 11-6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 40 00 00- Más férfi és fiúruha
6210 50 00 00- Más női és leánykaruha
6211Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha:
- Fürdőruha:
6211 11 00 00- - Férfi vagy fiú
6211 12 00 00- - Női vagy leányka
6211 20 00 00- Síöltöny
- Más férfi vagy fiúruha:
6211 31- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6211 31 00 01- - - Férfi
6211 31 00 99- - - Egyéb
6211 32- - Pamutból:
6211 32 10 00- - - Ipari és munkaruha
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 32 31 00- - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 32 41 00- - - - - Felső részek
6211 32 42 00- - - - - Alsó részek
6211 32 90 00- - - Más
6211 33- - Műszálból:
6211 33 10 00- - - Ipari és munkaruha
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 33 31 00- - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 33 41 00- - - - - Felső részek
6211 33 42 00- - - - - Alsó részek
6211 33 90 00- - - Más
6211 39 00 00- - Másféle textilanyagból
- Más női vagy leánykaruha:
6211 41 00 00- - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6211 42- - Pamutból:
6211 42 10 00- - - Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 42 31 00- - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 42 41 00- - - - - Felső részek
6211 42 42 00- - - - - Alsó részek
6211 42 90 00- - - Más
6211 43- - Műszálból
6211 43 10 00- - - Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is)
- - - Tréningruha, bélelt:
6211 43 31 00- - - - Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
- - - - Más:
6211 43 41 00- - - - - Felső részek
6211 43 42 00- - - - - Alsó részek
6211 43 90 00- - - Más
6211 49- - Másféle textilanyagból:
6211 49 00 01- - - Selyemből
6211 49 00 99- - - Egyéb
6213Zsebkendő:
6213 10 00 00- Selyemből vagy selyemhulladékból
6213 20 00 00- Pamutból
6213 90 00 00- Más textilanyagból
6214Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
6214 10 00 00- Selyemből vagy selyemhulladékból
6214 20 00 00- Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6214 30 00 00- Szintetikus szálból
6214 40 00 00- Mesterséges szálból
6214 90- Más textilanyagból:
6214 90 10 00- - Pamutból
6214 90 90 00- - Más
6215Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli:
6215 10 00 00- Selyemből vagy selyemhulladékból
6215 20 00 00- Műszálból
6215 90 00 00- Más textilanyagból
6301Takaró és útitakaró:
6301 10- Elektromos melegítővel felszerelve:
6301 10 00 01- - Kötött vagy hurkolt
6301 10 00 99- - Egyéb
6301 20- Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6301 20 10 00- - Kötött vagy hurkolt
- - Más:
6301 20 91 00- - - Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati szőrből
6301 20 99 00- - - Másféle
6301 30- Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
6301 30 10 00- - Kötött vagy hurkolt
6301 30 90 00- - Más
6301 40- Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus szálból:
6301 40 10 00- - Kötött vagy hurkolt
6301 40 90- - Más:
6301 40 90 01- - - Szövetből
6301 40 90 02- - - Nem szőtt textíliából
6301 90- Más takaró és útitakaró:
6301 90 10 00- - Kötött vagy hurkolt
6301 90 90- - Más:
6301 90 90 01- - - Szövetből
6301 90 90 02- - - Nem szőtt textíliából
6302Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília:
6302 10- Ágynemű, kötött vagy hurkolt:
6302 10 10 00- - Pamutból
6302 10 90 00- - Más textilanyagból
- Más ágynemű, nyomott:
6302 21 00 00- - Pamutból
6302 22- - Műszálból:
6302 22 10 00- - - Nem szőtt textíliából
6302 22 90 00- - - Más
6302 29- - Másféle textilanyagból:
6302 29 10 00- - - Lenből vagy ramiból
6302 29 90 00- - - Más textilanyagból
- Más ágynemű:
6302 31- - Pamutból:
6302 31 10- - - Lennel keverve:
6302 31 10 01- - - - Damaszt
6302 31 10 99- - - - Egyéb
6302 31 90- - - Más:
6302 31 90 01- - - - Damaszt
6302 31 90 99- - - - Egyéb
6302 32- - Műszálból:
6302 32 10 00- - - Nem szőtt textíliából
6302 32 90 00- - - Más
6302 39- - Másféle textilanyagból:
6302 39 10- - - Lenből:
6302 39 10 01- - - - Damaszt
6302 39 10 99- - - - Egyéb
6302 39 30 00- - - Ramiból
6302 39 90- - - Más textilanyagból:
6302 39 90 01- - - - Damaszt
6302 39 90 99- - - - Egyéb
6302 40 00 00- Asztalnemű, kötött vagy hurkolt
- Más asztalnemű:
6302 51- - Pamutból:
6302 51 10- - - Lennel keverve:
6302 51 10 01- - - - Damaszt
6302 51 10 99- - - - Egyéb
6302 51 90- - - Más:
6302 51 90 01- - - - Damaszt
6302 51 90 99- - - - Egyéb
6302 52- - Lenből:
6302 52 00 01- - - Damaszt
6302 52 00 99- - - Egyéb
6302 53- - Műszálból:
6302 53 10 00- - - Nem szőtt textíliából
6302 53 90 00- - - Más
6302 59- - Másféle textilanyagból:
6302 59 00 01- - - Damaszt
6302 59 00 99- - - Egyéb
6302 60 00 00- Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövetből
- Más:
6302 91- - Pamutból:
6302 91 10- - - Lennel keverve:
6302 91 10 01- - - - Kötött-hurkolt
6302 91 10 99- - - - Egyéb
6302 91 90- - - Más:
6302 91 90 01- - - - Kötött-hurkolt
6302 91 90 99- - - - Egyéb
6302 92- - Lenből:
6302 92 00 01- - - Kötött-hurkolt
6302 92 00 99- - - Egyéb
6302 93- - Műszálból:
6302 93 10 00- - - Nem szőtt textíliából
6302 93 90- - - Más:
6302 93 90 01- - - - Kötött-hurkolt
6302 93 90 99- - - - Egyéb
6302 99- - Másféle textilanyagból:
6302 99 00 01- - - Kötött-hurkolt
6302 99 00 99- - - Egyéb
6303Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny:
- Kötött vagy hurkolt:
6303 11 00 00- - Pamutból
6303 12 00 00- - Szintetikus szálból
6303 19 00 00- - Másféle textilanyagból
- Más:
6303 91 00 00- - Pamutból
6303 92- - Szintetikus szálból:
6303 92 10 00- - - Nem szőtt textíliából
6303 92 90 00- - - Más
6303 99- - Másféle textilanyagból:
6303 99 10 00- - - Nem szőtt textíliából
6303 99 90 00- - - Más
6304Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével:
- Ágyterítő:
6304 11 00 00- - Kötött vagy hurkolt
6304 19- - Másféle:
6304 19 10- - - Pamutból:
6304 19 10 01- - - - Nem szőtt textíliából
6304 19 10 99- - - - Egyéb
6304 19 30- - - Lenből vagy ramiból:
6304 19 30 01- - - - Nem szőtt textíliából
6304 19 30 99- - - - Egyéb
6304 19 90- - - Más textilanyagból:
6304 19 90 01- - - - Nem szőtt textíliából
6304 19 90 99- - - - Egyéb
- Más:
6304 91 00 00- - Kötött vagy hurkolt
6304 92- - Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
6304 92 00 01- - - Nemezből
6304 92 00 99- - - Egyéb
6304 93 00 00- - Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
6304 99 00 00- - Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
6306Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
- Ponyva, vászontető és napellenző:
6306 11 00 00- - Pamutból
6306 12 00 00- - Szintetikus szálból
6306 19 00 00- - Másféle textilanyagból
- Sátor:
6306 21 00 00- - Pamutból
6306 22 00 00- - Szintetikus szálból
6306 29 00 00- - Másféle textilanyagból
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 10- Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló törlőruhák:
6307 10 10 00- - Kötött vagy hurkolt
6307 10 30 00- - Nem szőtt textíliából
6307 10 90- - Más:
6307 10 90 01- - - Nemezből
6307 10 90 99- - - Egyéb
6307 20- Mentőmellény és mentőöv:
ex6307 20 00 99- - Golyóálló mellény
6307 90- Más:
6307 90 10- - Kötött vagy hurkolt:
6307 90 10 01- - - Gumifonalból
6307 90 10 99- - - Egyéb
- - Más:
6307 90 91 00- - - Nemezből
6307 90 99- - - Másféle:
6307 90 99 01- - - - Szalag, öv belső erősítésére
6307 90 99 02- - - - Nem szőtt textíliából
6307 90 99 99- - - - Egyéb
6401Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva:
6401 10- Lábbeli beépített védő fém cipőorral:
6401 10 10 00- - Gumi felsőrésszel
6401 10 90 00- - Műanyag felsőrésszel
- Más lábbeli:
6401 91- - Térdet takaró lábbeli:
6401 91 10 00- - - Gumi felsőrésszel
6401 91 90 00- - - Műanyag felsőrésszel
6401 92- - Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
6401 92 10 00- - - Gumi felsőrésszel
6401 92 90 00- - - Műanyag felsőrésszel
6401 99- - Másféle:
6401 99 10 00- - - Gumi felsőrésszel
6401 99 90 00- - - Műanyag felsőrésszel
6402Más lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel:
- Sportcipő:
6402 19 00 00- - Másféle
6402 20 00 00- Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
6402 30 00 00- Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
- Más lábbeli:
6402 91- - Bokát takaró:
6402 91 00 01- - - Kosárlabda- és tornacipő
6402 91 00 99- - - Egyéb
6402 99- - Másféle:
6402 99 10- - - Gumi felsőrésszel:
6402 99 10 01- - - - Tornacipő
6402 99 10 99- - - - Egyéb
- - - Műanyag felsőrésszel:
- - - - Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6402 99 31 00- - - - - 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
6402 99 39 00- - - - - Másféle
- - - - Más talpbélés hossza:
6402 99 91- - - - - 24 cm-nél kisebb:
6402 99 91 01- - - - - - Tornacipő
6402 99 91 99- - - - - - Egyéb
- - - - - Legalább 24 cm:
6402 99 93- - - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
6402 99 93 01- - - - - - - Tornacipő
6402 99 93 99- - - - - - - Egyéb
- - - - - - Más:
6402 99 96- - - - - - - Férfi:
6402 99 96 01- - - - - - - - Tornacipő
6402 99 96 99- - - - - - - - Egyéb
6402 99 98- - - - - - - Női:
6402 99 98 01- - - - - - - - Tornacipő
6402 99 98 99- - - - - - - - Egyéb
6403Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és bőr felsőrésszel:
- Sportcipő:
6403 19 00 00- - Másféle
- Lábbeli bőrtalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel:
6403 20 00 01- - Női lábbeli, hüllőbőr felsőrésszel
6403 20 00 99- - Egyéb
6403 30 00 00- Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül:
6403 40 00 00- Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
- Más lábbeli bőrtalppal:
6403 51- - Bokát takaró:
- - - A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 51 11 00- - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 51 15 00- - - - - Férfi
6403 51 19 00- - - - - Női
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 51 91 00- - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 51 95 00- - - - - Férfi
6403 51 99 00- - - - - Női
6403 59- - Másféle:
- - - Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 59 11- - - - 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 59 11 01- - - - - Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 11 99- - - - - Egyéb
- - - - Más, a talpbélés hossza:
6403 59 31 00- - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 59 35 00- - - - - - Férfi
6403 59 39- - - - - - Női:
6403 59 39 01- - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 39 99- - - - - - - Egyéb
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 59 91 00- - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 59 95 00- - - - - Férfi
6403 59 99- - - - - Női:
6403 59 99 01- - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 99 99- - - - - - Egyéb
- Más lábbeli:
6403 91- - Bokát takaró:
- - - A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 91 11 00- - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 91 13 00- - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
- - - - - Más:
6403 91 16 00- - - - - - Férfi
6403 91 18 00- - - - - - Női
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 91 91 00- - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 91 93 00- - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
- - - - - Más:
6403 91 96 00- - - - - - Férfi
6403 91 98 00- - - - - - Női
6403 99- - Másféle:
- - - Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 99 11- - - - 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 99 11 01- - - - - Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 11 99- - - - - Egyéb
- - - - Más, a talpbélés hossza:
6403 99 31 00- - - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - - Legalább 24 cm:
6403 99 33 00- - - - - - Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
- - - - - - Más:
6403 99 36 00- - - - - - - Férfi
6403 99 38- - - - - - - Női:
6403 99 38 01- - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 38 99- - - - - - - Egyéb
- - - Más, a talpbélés hossza:
6403 99 91 00- - - - 24 cm-nél kisebb
- - - - Legalább 24 cm:
6403 99 93 00- - - - - Férfi vagy női cipőként nem meghatározható lábbeli
- - - - - Más:
6403 99 96 00- - - - - - Férfi
6403 99 98- - - - - - Női:
6403 99 98 01- - - - - - - Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 98 99- - - - - - - Egyéb
6404Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag felsőrésszel:
- Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal:
6404 11 00 00- - Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
6404 19- - Másféle:
6404 19 90 00- - - Más
6404 20- Lábbeli bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal:
6404 20 90 00- - Más
6405Más lábbeli:
6405 10- Lábbeli bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr felsőrésszel:
6405 10 10 00- - Fa- vagy parafatalppal
6405 10 90 00- - Más anyagból készült talppal
6405 20- Lábbeli textilanyag felsőrésszel:
6405 20 10 00- - Fa- vagy parafatalppal
- - Más anyagból készült talppal:
6405 20 99 00- - - Másféle
6405 90- Más:
6405 90 10 00- - Gumi-, műanyag-, bőr- mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal
6405 90 90- - Más anyagból készült talppal:
6405 90 90 01- - - Fa- vagy parafatalppal
6405 90 90 02- - - Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal
6405 90 90 99- - - Egyéb
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül:
7102 10 00 00- Osztályozatlan
- Nem ipari:
7102 31 00 00- - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt
7102 39- - Másféle:
7102 39 00 01- - - Köszörülve, csiszolva
7102 39 00 99- - - Egyéb
7103Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7103 10 00 00- Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
- Másképpen megmunkált:
7103 91- - Rubin, zafír és smaragd:
7103 91 00 01- - - Vágva, hasítva
7103 91 00 02- - - Köszörülve, csiszolva
7103 91 00 99- - - Egyéb
7103 99- - Másféle:
7103 99 00 01- - - Vágva, hasítva
7103 99 00 02- - - Köszörülve, csiszolva
7103 99 00 99- - - Egyéb
7104Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve:
7104 10- Piezoelektromos kvarc:
7104 10 00 01- - Köszörülve, csiszolva
7104 10 00 99- - Egyéb
7104 20 00 00- Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90- Más:
7104 90 00 01- - Vágva, hasítva
7104 90 00 02- - Köszörülve, csiszolva
7104 90 00 99- - Egyéb
7105Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor:
7105 10 00 00- Gyémántból
7105 90 00 00- Más
7106Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
7106 10 00 00- Por
- Más:
7106 91- - Megmunkálatlan:
7106 91 10 00- - - Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00- - - Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92- - Félgyártmány:
7106 92 10- - - Hímzőszál, flitter és kivágott darabok:
7106 92 10 01- - - - Flitter legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 10 99- - - - Egyéb
- - - Más:
7106 92 91- - - - Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 91 01- - - - - Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 91 02- - - - - Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 91 99- - - - - Egyéb
7106 92 99- - - - Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
7106 92 99 01- - - - - Fólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 99 02- - - - - Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 99 99- - - - - Egyéb
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
- Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00- - Por
7108 12 00 00- - Más, megmunkálatlan alakban
7108 13- - Más, félgyártmány alakban:
7108 13 10- - - Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01- - - - Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99- - - - Egyéb
7108 13 30- - - Cső, csőidom és üreges rúd:
7108 13 30 01- - - - Cső és üreges rúd
7108 13 30 99- - - - Egyéb
7108 13 50- - - Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7108 13 50 01- - - - Fólia
7108 13 50 02- - - - Lemez
7108 13 90 00- - - Más
71097109 00 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7110Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban:
- Platina:
7110 11 00 00- - Megmunkálatlan vagy por alakban
7110 19- - Másféle:
7110 19 10- - - Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága, alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7110 19 10 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 10 99- - - - Egyéb
7110 19 30- - - Cső, csőidom és üreges rúd:
7110 19 30 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 30 99- - - - Egyéb
7110 19 50- - - Vékony lemez és szalag (fólia), amelynek vastagsága, alátét nélkül legfeljebb 0,15 mm:
7110 19 50 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 50 99- - - - Egyéb
7110 19 90- - - Más:
7110 19 90 01- - - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 19 90 99- - - - Egyéb
- Palládium:
7110 21 00 00- - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29- - Másféle:
7110 29 00 01- - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 29 00 99- - - Egyéb
- Ródium:
7110 31 00 00- - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39- - Másféle:
7110 39 00 01- - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 39 00 99- - - Egyéb
- Irídium, ozmium és ruténium:
7110 41 00 00- - Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49- - Másféle:
7110 49 00 01- - - Ipari felhasználásra és ékszerkészítésre
7110 49 00 99- - - Egyéb
71117111 00 00 00Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány
7112Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez:
7112 10 00 00- Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 20 00 00- Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
7112 90- Más:
7112 90 00 01- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 90 00 02- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós műgyantákból
7112 90 00 03- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyantákból és gumiszármazékokból
7112 90 00 04- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 90 00 05- - Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 90 00 99- - Egyéb
7113Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
- Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11- - Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 01- - - Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározott érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 02- - - Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstből
7113 11 00 99- - - Egyéb
7113 19- - Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 19 00 01- - - Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg
7113 19 00 02- - - Más tárgy, a 7113 19 00 01 vtsz. alá tartozó kivételével
7113 19 00 99- - - Egyéb
7113 20 00 00- Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7114Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
- Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11- - Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01- - - Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02- - - Háztartási edény
7114 11 00 03- - - Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 11 00 04- - - Más díszműáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével
7114 19 00 00- - Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7114 20 00 00- Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
7116Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru:
7116 10 00 00- Természetes vagy tenyésztett gyöngyből
7116 20- Drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált):
- - Kizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből készítve:
7116 20 11 00- - - Nyaklánc, karkötő és hasonló termékek természetes drágakőből vagy féldrágakőből, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszerűen felfűzve
7116 20 19 00- - - Másféle
7116 20 90 00- - Más
7118Érme
7118 10- Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00- - Ezüstből
7118 10 90 00- - Más
7118 90 00 00- Más
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés és vágópenge kivételével:
- Más:
ex8211 92 00 00- - Közbiztonságra különösen veszélyes más kés, rögzített pengéjű
ex8211 93 00 00- - Közbiztonságra különösen veszélyes kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű
8526Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:
8526 10- Radarkészülék:
ex8526 10 90 00- - Gépjármű sebességmérő készüléket jelző, zavarókészülék
8703Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
- Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű:
8703 21- - Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 21 10- - - Új:
8703 21 10 02- - - - Személygépkocsi, (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 10 99- - - - Egyéb
8703 21 90- - - Használt:
8703 21 90 02- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 03- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 21 90 04- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 21 90 99- - - - Egyéb
8703 22- - 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
- - - Új:
8703 22 11- - - - Motoros (önjáró) lakóautó:
8703 22 11 02- - - - - Katalizátoros
8703 22 11 99- - - - Egyéb
8703 22 19- - - - Másféle:
8703 22 19 02- - - - - Személygépkocsi, katalizátoros
8703 22 19 99- - - - - Egyéb
8703 22 90- - - Használt:
8703 22 90 02- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 03- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 22 90 04- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 22 90 99- - - - Egyéb
8703 23- - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 23 90- - - Használt:
8703 23 90 02- - - - Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 04- - - - Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 23 90 06- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 23 90 07- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 08- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 09- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1601-2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 10- - - - Személygépkocsi és lakóautó 1601-2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 11- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 23 90 12- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 23 90 99- - - - Egyéb
8703 24- - 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 24 90- - - Használt:
8703 24 90 02- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 24 90 03- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 24 90 04- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 24 90 99- - - - Egyéb
- Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő:
8703 31- - Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 31 10- - - Új:
8703 31 10 01- - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 10 02- - - - Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 10 99- - - - Egyéb
8703 31 90- - - Használt:
8703 31 90 01- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 02- - - - Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 03- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros
8703 31 90 04- - - - Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros
8703 31 90 99- - - - Egyéb
8703 32- - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal:
8703 32 90- - - Használt:
8703 32 90 01- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 02- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 03- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 04- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 32 90 05- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 06- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 07- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 32 90 08- - - - Személygépkocsi és lakóautó 2001-2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 32 90 99- - - - Egyéb
8703 33- - 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal:
8703 33 90- - - Használt:
8703 33 90 01- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 02- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros
8703 33 90 03- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros
8703 33 90 04- - - - Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros
8703 33 90 99- - - - Egyéb
89068906 00Más hajó, a hadihajó, mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével:
8906 00 10 00- Hadihajó
90209020 00Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével:
ex9020 00 90 00- Más rendeltetésű gázálarc
93019301 00 00 00Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével
93029302 00Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9302 00 10 00- 9 mm kaliberű és nagyobb
9302 00 90 00- Más
9303Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
9303 10 00 00- Elöltöltős lőfegyver
9303 20- Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 10 00- - Egycsövű, sima furatú
9303 20 95 00- - Más
9303 30 00 00- Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
9303 90 00 00- Más
93049304 00 00 00Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivételével
9305A 9301-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00- Revolverhez és pisztolyhoz
- A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00- - Sörétes fegyvercső
9305 29- - Másféle:
9305 29 30 00- - - Durván alakított fegyveragy
9305 29 95 00- - - Másféle
9305 90- Más:
9305 90 10- - A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez:
9305 90 10 01- - - Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 10 02- - - Szövetből
9305 90 10 99- - - Egyéb
9305 90 90- - Más:
9305 90 90 01- - - Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 90 90 02- - - Szövetből
9305 90 90 99- - - Egyéb
9306Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00- Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek része
- Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 21 00 00- - Töltény sörétes fegyverhez
9306 29- - Másféle:
9306 29 40 00- - - Töltény
9306 29 70 00- - - Más
9306 30- Más töltény és része:
9306 30 10 00- - A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyhoz
- - Más:
9306 30 30 00- - - Katonai fegyverekhez
- - - Más:
9306 30 91 00- - - - Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00- -- - - Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00- - - - Másféle
9306 90- Más:
9306 90 10 00- - Katonai célokra
9306 90 90 00- - Más
93079307 00 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
9404Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is:
9404 30- Hálózsák:
9404 30 10 00- - Tollal vagy pehellyel töltve
9404 30 90 00- - Más
9404 90- Más:
9404 90 10 00- - Tollal vagy pehellyel töltve
9404 90 90 00- - Más
9506Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsoló medence:
- Más:
9506 99- - Másféle:
9506 99 90- - - Más:
ex9506 99 90 99- - - - Íj, számszeríj, nyílvessző
9601Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is):
9601 10- Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
9601 10 00 01- - Megmunkált elefántcsont
9601 10 00 02- - Elefántcsont áru
9601 90- Más:
9601 90 10 00- - Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
9601 90 90- - Más:
9601 90 90 01- - - Megmunkált teknősbékahéj
9601 90 90 02- - - Megmunkált gyöngyház vagy csont
9601 90 90 03- - - Áru teknősbékahéjból vagy csontból
9601 90 90 99- - - Egyéb
9701Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla:
9701 10 00 00- Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90- Más:
9701 90 00 01- - Szárított virágból
9701 90 00 02- - Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03- - Szárított növényrészből
9701 90 00 04- - Fából; fémből
9701 90 00 99- - Egyéb
97029702 00 00 00*Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból
9703 00 00 01- Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99- Egyéb
97059705 00 00 00Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
97069706 00 00 00Száz évnél idősebb régiség

VI. Melléklet

A szellemi tulajdonról

(A 23. Cikk 1. bekezdésében hivatkozott rendelkezések)

1. A 23. Cikk 1. bekezdésében említett többoldalú egyezmények a következők:

- a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO egyezmény (TRIPS Egyezmény);

- az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló nemzetközi egyezmény (Róma, 1961.);

- a gyári vagy kereskedelmi védjeggyel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (Genf, 1977., módosítva 1979-ben);

- a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás (Madrid, 1891.) és a Madridi Megállapodást kiegészítő Jegyzőkönyv (Madrid, 1989.);

- 1977. április 28-i Budapesti Szerződés a szabadalmi eljárás céljára mikroorganizmusok letétbe helyezésének nemzetközi elismeréséről;

- az új növényváltozatok védelméről szóló Nemzetközi Egyezmény (UPOV) (Genfi Okmány, 1991.).

A Vegyes bizottság olyan határozatot hozhat, hogy a 23. Cikk 1. bekezdése más nemzetközi egyezményekre is érvényes.

2. A Felek megerősítik, hogy nagy fontosságot tulajdonítanak a következő többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeknek:

- az irodalmi és művészeti alkotások védelmét célzó Berni Egyezmény (Párizsi Okmány, 1971.);

- az ipari tulajdon védelmét célzó Párizsi Egyezmény (Stockholmi Okmány, 1967., módosítva 1979-ben);

- Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Washington, 1970., módosítva 1979-ben és 1984-ben).

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

(Hivatkozás a 10. Cikkben)

Magyarország és Litvánia közötti kölcsönös mezőgazdasági kedvezmények

1. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv a Megállapodás II. Fejezetében meghatározott termékekre vonatkozik.

2. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv A. Mellékletében felsorolt, Litvániából származó mezőgazdasági termékeket az e Mellékletben meghatározott feltételek szerinti preferenciális elbánás mellett kell Magyarországra importálni.

3. Cikk

1. A jelen Jegyzőkönyv B/1. Mellékletében felsorolt, Magyarországról származó mezőgazdasági termékeket az e Mellékletben meghatározott feltételek szerinti preferenciális elbánás mellett kell Litvániába importálni.

2. A jelen Jegyzőkönyv B/2. Mellékletében felsorolt, Magyarországról származó termékekre vonatkozó vámokat Litvánia tovább nem emelheti a moratórium elve szerint.

4. Cikk

1. Ha a vámtételcsökkentés "erga omnes" alapon oda vezet, hogy megszűnik a Felek által nyújtott kedvezmény, az érintett Fél intézkedik annak érdekében, hogy helyreállítsa a Megállapodás által nyújtott kedvezményekkel arányos preferenciális szintet.

2. Az 1. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

A. Melléklet

Az 1. Sz. Jegyzőkönyv 2. Cikkében hivatkozott termékek listája
(Litván export Magyarországra)
VámtarifaszámÁrumegnevezésCsökkentett
vámtétel
(%)
Tarifakvóta
(tonna)
0201
0202
Szarvasmarha félék húsa frissen vagy hűtve, fagyasztva15300
0203.11
0203.12
0203.19
Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva22400
0207.11
0207.13-0207.24
0207.26-0207.35.79
0207.36.11-0207.36.79
0207.36.90
0207.12
0207.25
Baromfihús, vágási melléktermék és belsőség, fagyasztva28
35
100
0402.91
0402.99
Tej és tejszín sűrítve, cukorral30100
0405.10Vaj6075
0406.10
0406.90
Sajt40100
1101.00Búzaliszt vagy kétszeres liszt26400
1601Kolbász17,5150
1602.10
1602.49
1602.50
Más elkészített és konzervált hús38100
1604Elkészített vagy konzervált hal21,6100 000 USD
1704.90Egyéb cukorka áru49,2150
1806.32
1806.90
Csokoládé készítmények, kivéve a diabetikus készítményeket24,3100
2202Ital26200 hl
2203Sör30800 hl
2208Nem denaturált etilalkohol, 80% alatti alkoholtartalommal30500 hl

B/1. Melléklet

Az 1. Sz. Jegyzőkönyv 3. Cikk 1. bekezdésében hivatkozott termékek listája
(Magyar export Litvániába)
VámtarifaszámÁrumegnevezésCsökkentett
vámtétel
(%)
Tarifakvóta
(tonna)
0203.21
0203.22
0203.29
Sertéshús fagyasztva28%400
0207.12
0207.14
0207.25
0207.27
0207.33
Baromfihús, vágási melléktermék és belsőség22%100
0403.10Joghurt16%50
0703.10Hagyma0%szabad
0712.20Szárított hagyma0%szabad
0811.90Bogyós gyümölcs fagyasztva0%szabad
1101.00Búzaliszt és kétszeres liszt26%300
1107Maláta26%2500
1601.00.91
1601.00.99
Kolbász
(szalámi)
13%100
1602.32
1602.39
1602.42
Konzervált baromfi- és sertéshús38%100
1704.10
1704.90
Cukorka áru20%100
1806.20-1806 31Csokoládé20%100
1902.11
1902.19
1902.20
1902.30.10
Tészta3%szabad
1905.30
1905.40
Biscuit és ostya24%100
2002.10
2002 90
Paradicsom, elkészítve3%szabad
2005.40Borsó, tartósítva3%szabad
2005.80Csemegekukorica0%szabad
2005.90Zöldségkeverék3%szabad
2007.10.10-2007.99.39.1
2007.99.39.9-2007.99.51
2007.99.58
2007.99.93-2007.99.98
Dzsem, gyümölcskocsonya3%szabad
2008.11
2008.19
Pörkölt mogyoró3%szabad
2009.19
2009.50
2009.80
2009.90
Gyümölcslé0%
3%
500
szabad
2103.20Ketchup3%szabad
2104.10Leves és erőleves0%100
2105Fagylalt24%100
2202Szénsavas víz (üdítő ital)10%200 hl

B/2. Melléklet

Az 1. sz. Jegyzőkönyv 3. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája
(Magyar export Litvániába)
VámtarifaszámÁrumegnevezésCsökkentett vámtétel
0807.11
0807.19
Dinnye0%
1005.90Kukorica0%
1101Búzaliszt és kétszeres liszt30%
1206.00Napraforgómag0%
1512.19Napraforgóolaj, finomított0%
2001.10
2001.90 96
Apró uborka
Egyéb
40%
40%
2106.10Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok0%
2201Ásványvíz0%
2204.21.11-2204.21.79
2204.29.12-2204.29.75
2204.21 81-2204.21.88
2204.21.89-2204.21.94
2204.29.81-2204.29.94
2204.21 95-2204.21.99
2204.29.95-2204.29.99
Palackozott bor7%, de legalább 0,35 LTL/l
7%, de legalább 0,5 LTL/l


20%, de legalább 2 LTL/l
2205.10.10
2205.90.10
2205.10.90
2205.90.90
Vermut7%, de legalább 0,5 LTL/l

20%, de legalább 2 LTL/l
2208.60Vodka50%, de legalább 0,3 LTL/l, literenként 1% alkoholra vonatkoztatva
2208.70Likőr50%, de legalább 0,3 LTL/l, literenként 1% alkoholra vonatkoztatva
2309.10Kutya- és macskaeledel0%
2403.10.10.0-2403.10.90.1
2403.10.90.9
2403.91.00-2403.99.90
Dohány0%
30%
0%

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

A "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről

TARTALOM

I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1. Cikk Meghatározások

II. CÍM A "SZÁRMAZÓ TERMÉK" FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

- 2. Cikk Általános követelmények

- 3. Cikk Bilaterális származási kumuláció

- 4. Cikk Diagonális származási kumuláció

- 5. Cikk Teljes egészében előállított termékek

- 6. Cikk Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

- 7. Cikk Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

- 8. Cikk Minősítési egység

- 9. Cikk Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

- 10. Cikk Készletek

- 11. Cikk Semleges elemek

III. CÍM TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

- 12. Cikk Területi elv

- 13. Cikk Közvetlen szállítás

- 14. Cikk Kiállítások

IV. CÍM VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY KIVÉTEL

- 15. Cikk Vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel tilalma

V. CÍM SZÁRMAZÁST IGAZOLÓ OKMÁNY

- 16. Cikk Általános követelmények

- 17. Cikk Eljárás az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására

- 18. Cikk Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványok

- 19. Cikk Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

- 20. Cikk Korábban kiadott vagy készült, származást igazoló okmány alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

- 21. Cikk A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

- 22. Cikk Elfogadott exportőr

- 23. Cikk A származást igazoló okmány érvényessége

- 24. Cikk A származást igazoló okmány benyújtása

- 25. Cikk Behozatal részletekben

- 26. Cikk Kivételek a származás igazolása alól

- 27. Cikk Bizonyító okmányok

- 28. Cikk A származást igazoló és a bizonyító okmányok megőrzése

- 29. Cikk Eltérések és alaki hibák

- 30. Cikk ECU-ben kifejezett összegek

VI. CÍM AZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

- 31. Cikk Kölcsönös segítségnyújtás

- 32. Cikk A származást igazoló okmányok megerősítése

- 33. Cikk A viták rendezése

- 34. Cikk Büntetések

- 35. Cikk Vámszabadterületek

VII. CÍM ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 36. Cikk Vám és Származási Albizottság

- 37. Cikk Mellékletek

- 38. Cikk A Jegyzőkönyv módosítása

- 39. Cikk A Jegyzőkönyv alkalmazása

- 40. Cikk Tranzit- vagy raktározott áruk

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Meghatározások

E Jegyzőkönyv céljaira:

a) az "előállítás" mindenfajta megmunkálást vagy feldolgozást jelent, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket is;

b) az "anyag" a termék előállítása során felhasznált valamennyi alkotóelemet, nyersanyagot, komponenst vagy alkatrészt stb. jelent;

c) a "termék" az előállított terméket jelenti, még abban az esetben is, ha azt egy másik előállítási műveletben későbbi felhasználásra szánják;

d) az "áru" anyagot és terméket is jelent;

e) a "vámérték" az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. Cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi Megállapodás szerint meghatározott értéket jelenti (WTO Vámérték Egyezmény);

f) a "gyártelepi ár" azt az árat jelenti, amit a termékért a gyártelepen fizetnek annak a valamelyik félnél működő gyártónak, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja valamennyi felhasznált anyag értékét, levonva ebből bármely olyan belső adót, amely a termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető;

g) az "anyagok értéke" a felhasznált nem származó anyagok behozatala idején megállapított a vámértéket, vagy ha ez nem ismert és nem is lehet megállapítatni, akkor a Feleknél az anyagokért fizetett első megállapítható árat jelenti;

h) a "származó anyagok értéke" a g) pontban meghatározott ilyen anyagok értékét jelenti, értelemszerűen alkalmazva;

i) a "hozzáadott érték" a gyártelepi árat jelenti, levonva abból az olyan beépített termékek vámértékét, amelyek nem abból az országból származó terméknek minősülnek, ahol e termékeket előállítják;

j) az "árucsoportok" és "vámtarifaszámok" az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszert - e Jegyzőkönyvben a továbbiakban "Harmonizált Rendszer" vagy "HR" alkotó nomenklatúrában alkalmazott árucsoportokat és vámtarifaszámokat (négyszámjegyű kódok) jelenti;

k) az "osztályozott" az adott terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszám alá történő osztályozását jelenti;

l) a "szállítmány" olyan termékeket jelent, amelyeket vagy egyszerre küld az exportőr egy címzettnek, vagy az exportőrtől a címzetthez továbbított küldeményhez egyetlen fuvarokmány, vagy ilyen okmány hiányában egyetlen számla tartozik;

m) a "terület" magában foglalja a területi vizeket is.

II. CÍM

A "SZÁRMAZÓ TERMÉK" FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. Cikk

Általános követelmények

A jelen Megállapodás alkalmazása céljából az alábbi termékek tekintendők valamelyik Féltől származónak:

a) a Jegyzőkönyv 5. Cikke értelmében teljes egészében az adott Félnél előállított termékek;

b) olyan, adott Félnél előállított termékek, amelyek nem teljes egészében ott előállított anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy azok a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül az adott Félnél.

3. Cikk

Bilaterális származási kumuláció

1. Az egyik Féltől származó anyagokat a másik Féltől származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítették egy ott előállított termékbe. Nincs szükség arra, hogy az ilyen anyagok ott kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül, ha a Jegyzőkönyv 7. Cikkének 1. bekezdésében hivatkozottakon túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

4. Cikk

Diagonális származási kumuláció

1. A 2. és 3. bekezdésben foglaltak fenntartásával a Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Bulgáriából, Romániából, Lettországból, Litvániából, Észtországból, Szlovéniából, Izlandról, Norvégiából, Svájcból vagy az Európai Közösségből - a Felek, valamint az ezen országok közötti megállapodások értelmében - származó anyagokat a Felektől származó anyagoknak kell tekinteni, ha azokat beépítik egy ott előállított termékbe. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Azon termékeket, amelyek az 1. bekezdés értelmében nyertek származó helyzetet, csak akkor lehet továbbra is a Felektől származó termékeknek tekinteni, ha az ott hozzáadott érték meghaladja az 1. bekezdésben hivatkozott országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értékét. Ellenkező esetben, a szóban forgó termékeket az 1. bekezdésben hivatkozott országok közül abból az országból származó termékeknek kell tekinteni, amelyik országból a felhasznált anyagok értékének legnagyobb hányada származik. A származás megállapítása során nem kell tekintetbe venni az 1. bekezdésben hivatkozott más országokból származó olyan anyagokat, amelyek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Feleknél.

3. E Cikk rendelkezései szerinti kumuláció csak ott alkalmazható, ahol a felhasznált anyagok e Jegyzőkönyv szabályaival azonos származási szabályok alkalmazásával nyerték el a származó helyzetet. A Felek átadják egymásnak az 1. bekezdésben hivatkozott más országokkal kötött megállapodások részleteit és azok vonatkozó származási szabályait.

5. Cikk

Teljes egészében előállított termékek

1. Az alábbiakat kell teljes egészében valamelyik Félnél előállítottnak tekinteni:

a) valamelyikük földjéből vagy a hozzá tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b) az ott betakarított növényi termékek;

c) az ott született és nevelt élő állatok;

d) az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f) az adott Fél területi vizein kívüli tengerből, azok hajóival nyert halászati és más tengerből származó termékek;

g) a kizárólag az f) pontban hivatkozott termékekből, feldolgozó hajóik fedélzetén előállított termékek;

h) kizárólag nyersanyagok visszanyerésére szolgáló, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a csak újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas gumiabroncsokat is;

i) az ott folytatott feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j) valamelyikük területi vizein kívül fekvő tengerfenékből vagy altalajból kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos jogot szereztek az e tengerfenékből vagy altalajból történő kitermelésre;

k) a kizárólag az a)-j) pontokban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

2. Az 1. bekezdés f) és g) pontjában használt "hajóik" és "feldolgozó hajóik" kifejezés csak olyan hajókra vonatkozik,

a) amelyeket valamelyik Félnél bejegyeztek vagy nyilvántartásba vettek;

b) amelyek adott Fél zászlója alatt hajóznak;

c) amelyek legalább 50%-ban az adott Fél állampolgárainak tulajdonában állnak, vagy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezen államok valamelyikében van, s amelynek igazgatója vagy igazgatói, igazgató tanácsának vagy felügyelő bizottságának elnöke és az ilyen testületek tagjainak többsége a Felek állampolgárai, továbbá, - közkereseti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében - a társaság tőkéjének legalább a fele ezen államoknak köztestületeiknek vagy állampolgáraiknak a tulajdonában áll;

d) amelyek kapitánya és tisztjei a Felek állampolgárai; és

e) amelyek legénységének legalább 75%-a a Felek állampolgáraiból áll.

6. Cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

1. A 2. Cikk szempontjából nem teljes egészében előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak kell tekinteni, ha teljesültek a II. Mellékletben szereplő listán felsorolt feltételek.

A fent hivatkozott feltételek az ebben a Megállapodásban szereplő valamennyi termék esetében feltüntetik azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállítás során el kell végezni a felhasznált nem származó anyagokon, és e feltételek csak az ilyen anyagokra vonatkoznak. Következésképpen, ha egy termék, amely a listán szereplő feltételek teljesítésével elnyerte a származó helyzetet, más termék előállítása során kerül felhasználásra, akkor erre nem vonatkoznak azok a feltételek, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beépítették, és nem kell az előállítás során felhasználható nem származó anyagok közé beszámítani.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak ellenére, azon nem származó anyagok, amelyeket a listán szereplő feltételek szerint nem lehet felhasználni a termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve, hogy:

a) az összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át;

b) a jelen bekezdés alkalmazásával sem lépik túl a nem származó anyagok maximális értékére a listában megadott százalékarányok bármelyikét.

Ez a bekezdés nem érvényes a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

3. Az 1. és 2. bekezdés a 7. Cikkben foglalt kivételekkel érvényes.

7. Cikk

Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

1. A 2. bekezdésben foglaltak fenntartásával a származó termék helyzet megszerzéséhez az alábbi műveleteket nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveleteknek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a 6. Cikk követelményei teljesültek-e vagy sem:

a) fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóba, kéndioxidba vagy egyéb vizes oldatokba való helyezés, a sérült részek eltávolítása, és más hasonló műveletek);

b) por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból (beleértve a készletek összeállítását), mosásból, festésből, vágásból álló egyszerű műveletek;

c) (i) a csomagolás megváltoztatása, küldemény felosztása és összeállítása

(ii) egyszerű palackozás, üvegekbe, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, rakodó lapokon vagy táblákon való rögzítés stb. és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy a csomagolásukon;

e) a termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem elégíti ki a Jegyzőkönyvben lefektetett azon feltételeket, amelyek alapján azokat valamelyik Féltől származónak lehet tekinteni;

f) alkatrészek egyszerű összeillesztése, hogy azok egy teljes terméket képezzenek;

g) az a)-f) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

2. Minden műveletet, amelyet egy adott terméken valamelyik Félnél együttesen kell figyelembe venni annak megállapításakor, hogy a terméken elvégzett megmunkálást vagy feldolgozást az 1. bekezdés szerint nem kielégítőnek kell-e tekinteni.

8. Cikk

Minősítési egység

1. A Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nomenklatúrája szerinti osztályozáskor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a) ha egy cikkcsoportból vagy cikkösszeállításból álló terméket a Harmonizált Rendszer értelmében egyetlen vámtarifaszám alá kell osztályozni, akkor az egész képezi a minősítési egységet;

b) ha a szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá osztályozott bizonyos számú azonos termékből áll, a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket külön kell figyelembe venni.

2. Ha áruosztályozási szempontból a Harmonizált Rendszer 5. Szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell osztályozni, akkor azt a származás megállapításánál is figyelembe kell venni.

9. Cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, a géppel, a készülékkel vagy a járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a berendezés szokásos tartozékai és az árban benne foglaltatnak vagy azokat külön nem számlázzák le, a szóban forgó berendezéshez, géphez, készülékhez vagy járműhöz tartozónak kell tekinteni.

10. Cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. Szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha a tartalmát alkotó valamennyi termék származó. Ha azonban egy készlet származó és nem származó cikkekből tevődik össze, a készletet, mint egészet, származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó cikkek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át.

11. Cikk

Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy egy termék származó-e, nem szükséges megállapítani, hogy származó-e az előállítása során felhasználható:

a) energia és fűtőanyag;

b) felszerelés és berendezés;

c) gépek és szerszámok;

d) azok az áruk, amelyek nem épülnek be, és amelyeket nem arra szántak, hogy beépüljenek a termék végső összetételébe.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. Cikk

Területi elv

1. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. Cím alatt rögzített feltételeket - a 4. Cikkben foglaltak kivételével - a Feleknél megszakítás nélkül kell teljesíteni.

2. Ha valamelyik Féltől egy más országba exportált származó terméket visszaszállítanak, azt - a 4. Cikkben foglaltak kivételével - nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

a) a visszaszállított áru azonos az exportálttal;

b) az adott országban, vagy az exportálás során nem ment keresztül a jó állapotban való megőrzéséhez szükséges mértéket meghaladó műveleteken.

13. Cikk

Közvetlen szállítás

1. A Megállapodás szerint biztosított kedvezményes eljárás csak a Jegyzőkönyv követelményeit kielégítő olyan termékekre vonatkozik, amelyeket a Felek között, vagy a 4. Cikkben hivatkozott egyéb országok területén át, közvetlenül szállítanak. Az egységes, oszthatatlan szállítmányt képező árukat azonban át lehet szállítani más területeken, szükség esetén az ilyen területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve, hogy az áruk a tranzit vagy a raktározás országának vámhatósági felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint kirakás, ismételt berakás vagy a jó állapotban való megőrzésüket célzó bármely más művelet.

Származó termékek csővezetéken a Felek területén kívüli területen is szállíthatók.

2. Az 1. bekezdésben említett feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságához benyújtott alábbi okmányokkal kell bizonyítani:

a) egyetlen fuvarokmány, amely kiterjed az exportőr országból a tranzitországon való áthaladásra, vagy

b) a tranzitország vámhatósága által kiállított igazolás, amely:

(i) megadja az áruk pontos megnevezését,

(ii) feltünteti az áruk ki- és ismételt berakásának időpontját, - ahol lehetséges - a hajóneveket vagy más igénybe vett fuvareszközöket, és

(iii) igazolja, hogy milyen feltételek mellett maradtak az áruk a tranzitországban; vagy

c) ezek hiányában, bármely bizonyító erejű okmány.

14. Cikk

Kiállítások

1. A 4. Cikkben hivatkozott országokon kívüli országban tartott kiállításra elküldött, és a kiállítás után valamelyik Félhez történő importálás céljából eladott származó termékek a bevitelkor azzal a feltétellel részesednek a Megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, ha a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az exportőr e termékeket valamelyik Féltől olyan országba szállította, ahol a kiállítást tartották, és a termékeket ott ki is állították;

b) a termékeket ez az exportőr eladta vagy más módon értékesítette egy személynek valamelyik Félnél;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána szállították el ugyanolyan állapotban, mint ahogy azokat a kiállításra elküldték; és

d) a termékeket - mivel kiállításra szállították ki - nem használták semmi más célra, csak a kiállításon való bemutatásra.

2. Az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani az importáló ország vámhatóságának. A kiállítás nevét és címét fel kell tüntetni. Ha szükséges, a kiállítás körülményeiről további okmányszerű igazolást lehet megkövetelni.

3. Az 1. bekezdésben foglaltak irányadók minden kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti telephelyeken külföldi termékek értékesítése céljából, s amelynek során a termékek vámellenőrzés alatt maradnak.

IV. CÍM

VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY KIVÉTEL

15. Cikk

Vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel tilalma

1. Azon nem származó anyagok, amelyeket valamelyik Féltől vagy a 4. Cikkben hivatkozott valamelyik országból származó termék előállításához használtak fel, s amelyekre az V. Cím rendelkezései szerinti származást igazoló okmányt bocsátottak vagy állítottak ki, az adott Félnél nem tartoznak semmiféle vámvisszatérítés vagy vám megfizetése alóli kivétel hatálya alá.

2. Az 1. bekezdés szerinti tilalmat az adott Félnél az előállítás során felhasznált anyagokat terhelő vámok - vagy azzal egyenlő hatású költségek - részleges vagy teljes visszafizetését, elengedését vagy ki nem fizetését eredményező rendelkezésekre kell alkalmazni, amennyiben az ilyen fajta vámvisszafizetés, elengedés vagy meg nem fizetés - kifejezetten vagy hatásában - érvényesül az említett anyagokból előállított termékek exportja során, de nem kell alkalmazni a fenti tilalmat, ha ezeket a termékeket belföldi felhasználásra megtartják.

3. A származást igazoló okmánnyal ellátott termékek exportőre - a vámhatóság kérésére - bármikor köteles benyújtani minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy a szóban forgó termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokkal kapcsolatban nem történt vámvisszatérítés, és hogy az ilyen anyagokra vonatkozó összes vámot vagy azzal egyenlő hatású költségeket ténylegesen megfizették.

4. Az 1-3. bekezdés rendelkezései a 8. Cikk 2. bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. Cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, és a 10. Cikk szerinti készletekre is vonatkoznak, ha ezek a tételek nem származóak.

5. Az 1-4. bekezdés rendelkezései csak az olyan jellegű anyagokra vonatkoznak, amelyekre a Megállapodás kiterjed. Továbbá, nem zárják ki a mezőgazdasági termékek esetében az export visszatérítési rendszer alkalmazását, amely a Megállapodás rendelkezései szerint alkalmazható az exportra.

6. Az 1. bekezdéstől függetlenül a Felek az alábbi feltételek esetén alkalmazhatja a származó termékek előállítása során felhasznált anyagokra a vámvisszatérítéssel vagy a vám vagy az azokkal egyenlő hatású költségek megfizetése alóli kivételekkel kapcsolatos intézkedéseket:

a) a Harmonizált Rendszer 25-49 és 64-97. Árucsoportjába tartozó termékek esetében 5%-os vámtételt, vagy az adott Félnél hatályos ennél alacsonyabb mértékű vámtételt kell visszatartani;

b) a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékek esetében 10%-os vámtételt, vagy az adott Félnél hatályos ennél alacsonyabb mértékű vámtételt kell visszatartani.

Ennek a bekezdésnek a rendelkezései 1998. december 31-ig alkalmazandók, és közös megállapodással felülvizsgálhatóak.

V. CÍM

SZÁRMAZÁST IGAZOLÓ OKMÁNY

16. Cikk

Általános követelmények

1. Az egyik Féltől származó termékek másik Fél által történő importálása esetén az ebben a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik az alábbiak bármelyikének benyújtása ellenében:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, melynek mintáját a III. Melléklet tartalmazza; vagy

b) a 21. Cikk 1. bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által adott nyilatkozat - melynek szövegét a IV. Melléklet tartalmazza - a számlán, a szállító levélen vagy bármely más kereskedelmi okmányon, amely a szóban forgó termékeket, azonosítás céljából, kellő részletességgel ismerteti (a továbbiakban: "számlanyilatkozat").

2. Az 1. bekezdés fenntartásával a Jegyzőkönyv szerinti származó termékek, a 26. Cikkben meghatározott esetekben, a Megállapodásban rögzített előnyöket élvezik anélkül, hogy szükséges lenne a fentiekben hivatkozott okmányok bármelyikét benyújtani.

17. Cikk

Eljárás az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy - az exportőr felelősségére - meghatalmazott képviselője által, írásban benyújtott kérelemre.

2. E célból az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, melyek mintáit a III. Melléklet tartalmazza. Ezeket az űrlapokat egy olyan nyelven, amelyen ez a Megállapodás készült, és az exportáló ország hazai jogának rendelkezései szerint kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén az űrlapokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A termék leírását az erre a célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, a leírás utolsó sora alatt vízszintes vonalat kell húzni, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

3. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kérő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása szerinti exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termék származó helyzetét, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló megfelelő okmányokat.

4. Az adott Fél vámhatósága köteles kiadni az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha a szóban forgó termék valamelyik Féltől vagy a 4. Cikkben hivatkozott valamelyik más ország származó termékének tekinthető, és teljesíti a jelen Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

5. Az okmányt kibocsátó vámhatóság köteles megtenni minden szükséges intézkedést a termékek származó helyzetének ellenőrzésére és a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek érvényesítésére. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen, és az exportőr könyvelését megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott egyéb ellenőrzést lefolytasson. A kibocsátó vámhatóságnak biztosítania kell, hogy a 2. bekezdésben hivatkozott űrlapokat megfelelően kitöltsék. Különösképpen ellenőriznie kell, hogy a termékek leírására fenntartott helyet oly módon töltsék ki, hogy az kizárja a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

6. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának keltét a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

7. Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kibocsátja és az exportőr rendelkezésére átadja, amint a tényleges export megtörtént vagy azt biztosították.

18. Cikk

Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványok

1. A 17. Cikk 7. bekezdésétől függetlenül, a vonatkozó termékek exportálása után kivételesen kiállítható EUR.1 szállítási bizonyítvány, ha:

a) azt tévedés vagy vétlen mulasztás vagy speciális körülmények miatt nem állították ki az exportálás idején; vagy

b) a vámhatóság előtt kellően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadták, de technikai okokból az importálás során nem fogadták el.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásához az exportőrnek fel kell tüntetnie kérelmében az EUR.1 szállítási bizonyítvány tárgyát képező termékek exportálásának helyét és időpontját, valamint a kérelem okát.

3. A vámhatóság csak annak ellenőrzése után állíthat ki visszamenőleges hatályú EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha az exportőr által megadott adatok megegyeznek a vonatkozó nyilvántartási adatokkal.

4. A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi kifejezések egyikével kell jóváhagyni:

"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

"ISDUOTAS PO EKSPORTAVIMO"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. A 4. bekezdésben említett jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány "Megjegyzések" rovatába kell bejegyezni.

19. Cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

1. Egy EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése, vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kibocsátó vámhatósághoz fordulhat, és - az annak birtokában levő exportokmányok alapján - másodlat kiállítását kérheti.

2. Az így kibocsátott másodlatot az alábbi szavak egyikével kell ellátni:

"MÁSODLAT"

"DUBLIKATAS"

"DUPLICATE"

3. A 2. bekezdésben hivatkozott jóváhagyást az EUR.1 szállítási bizonyítvány "Megjegyzések" rovatába kell bejegyezni.

4. A másodlat, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása napjának is, attól a naptól kezdve érvényes.

20. Cikk

Korábban kiadott vagy készült származást igazoló okmány alapján kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

Ha a származó termékeket valamelyik Fél vámhivatali ellenőrzése alá helyezik, lehetővé válik, hogy az eredeti származást igazoló okmányt kicseréljék egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal annak érdekében, hogy e termékek mindegyikét vagy egy részét a Felek területén belül máshova elküldjék. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

21. Cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

1. A 16. Cikk 1. bekezdés b) pontjában hivatkozott számlanyilatkozatot tehet:

a) a 22. Cikk szerinti elfogadott exportőr, vagy

b) bármelyik exportőr, bármilyen egy vagy több csomagból álló, származó termékeket tartalmazó szállítmányra vonatkozóan, amennyiben annak összértéke nem haladja meg a 6000 ECU-t.

2. Számlanyilatkozat akkor tehető, ha a szóban forgó termékek valamelyik Féltől vagy a 4. Cikkben hivatkozott más ország valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

3. A számlanyilatkozatot tevő exportőrnek késznek kell lennie arra, hogy az exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor bemutassa a szóban forgó termékek származó helyzetét, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését igazoló összes megfelelő okmányt.

4. Az exportőr a számlanyilatkozatot - amelynek szövegét a IV. Melléklet tartalmazza - a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, a Mellékletben közölt nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával, és az exportáló ország hazai jogszabályainak megfelelően köteles megtenni. Ha a nyilatkozat kézzel írott, akkor tintával, nyomtatott betűkkel kell írni.

5. A számlanyilatkozaton szerepelnie kell az exportőr eredeti, kézzel írt aláírásának. A 22. Cikkben meghatározott elfogadott exportőr azonban nem köteles aláírni az ilyen nyilatkozatokat, feltéve, ha írásban közli az exportáló ország vámhatóságával, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amelyen személye ugyanúgy azonosítható, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

6. A számlanyilatkozatot az exportőr az érintett termékek exportálása időpontjában vagy azt követően állíthatja ki, azzal a feltétellel, hogy azt a termékek importját követően legkésőbb két éven belül bemutatják az importáló országban.

22. Cikk

Elfogadott exportőr

1. Az exportáló ország vámhatósága felhatalmazhat bármely exportőrt, aki gyakran szállít a Megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, hogy a szóban forgó termékek értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen. Az ilyen felhatalmazást kérő exportőr a vámhatóság számára köteles megadni minden biztosítékot, a termékek származó helyzetének, valamint a Jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének megállapításához.

2. A vámhatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel adhatja meg az elfogadott exportőri jogállást.

3. A vámhatóság az elfogadott exportőrnek vámfelhatalmazási számot ad, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

4. A vámhatóság ellenőrzi, hogy az elfogadott exportőr hogyan használja fel a felhatalmazást.

5. A vámhatóság bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. Ezt köteles megtenni, ha az elfogadott exportőr az 1. bekezdésben hivatkozott biztosítékot tovább nem nyújtja, ha nem teljesíti a 2. bekezdésben hivatkozott feltételeket, vagy ha bármi más módon szabálytalanul használja fel a felhatalmazást.

23. Cikk

A származást igazoló okmány érvényessége

1. A származást igazoló okmány az exportáló országban történt kiállítása napjától számított 4 hónapig érvényes, és ezen időn belül be kell mutatni az importáló ország vámhatóságának.

2. Az 1. bekezdésben megállapított végső benyújtási határidő után a vámhatóságnak bemutatott származást igazoló okmányt akkor lehet elfogadni a kedvezményes elbánás alkalmazásának céljából, ha az okmányoknak a megállapított végső határidő előtti benyújtását kivételes körülmények tették lehetetlenné.

3. A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló ország vámhatósága akkor fogadhatja el a származást igazoló okmányokat, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatták.

24. Cikk

A származást igazoló okmány benyújtása

A származást igazoló okmányokat az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani az ezen ország által megállapított eljárás szerint. E hatóság megkövetelheti a származást igazoló okmány fordítását, és azt is, hogy az import árunyilatkozathoz az importőr mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a termékek megfelelnek a Megállapodás alkalmazásához megkövetelt feltételeknek.

25. Cikk

Behozatal részletekben

Ha - az importőr kérésére és az importáló ország vámhatósága által rögzített feltételek mellett - a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. Áruosztályába vagy a 7308 és 9406 vámtarifaszám alá tartozó termékeket a Harmonizált Rendszer 2. a) Szabálya szerint szétszerelve vagy összeszereletlenül, részletekben importálnak, az első részlet behozatalakor e termékekre egyetlen származást igazoló okmányt kell benyújtani a vámhatóságnak.

26. Cikk

Kivételek a származás igazolása alól

1. Magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött, vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származást igazoló okmány benyújtása nélkül származó termékekként kell vámkezelni, feltéve, hogy az ilyen termékeket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, és nyilatkoznak, miszerint a Jegyzőkönyv alkalmazásának feltételei fennállnak s e nyilatkozatuk valódiságához nem fér kétség. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a C2/CP3 vámárunyilatkozaton, vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető meg.

2. Az esetenkénti és kizárólag a címzett vagy az utas vagy családjuk személyes használatára szolgáló termék behozatalát nem lehet kereskedelmi importnak tekinteni, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat.

3. A fentieken túlmenően ezen termékek összértéke kis csomagok esetén nem haladhatja meg az 500 ECU-t, az utasok személyes poggyásza esetén pedig az 1200 ECU-t.

27. Cikk

Bizonyító okmányok

A 17. Cikk 3. bekezdésében és a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy számlanyilatkozattal kísért termékek valamelyik Féltől származó vagy a 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit, többek között az alábbiakból állhatnak:

a) közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a szállító által, a szóban forgó áruk előállítása érdekében végzett feldolgozási folyamatokról, amelyek, például számvitelében vagy belső könyvvitelében található;

b) a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyító okmányok, amelyeket valamelyik Félnél bocsátottak vagy állítottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályoknak megfelelően használják fel;

c) a Felek egyikénél, anyagok megmunkálását vagy feldolgozását bizonyító okmányok, amelyeket valamelyik Félnél adtak vagy bocsátottak ki, ahol ezen okmányokat a hazai jogszabályok szerint használják fel;

d) EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok, amelyek a felhasznált anyagok származó helyzetét bizonyítják, s amelyeket valamelyik Félnél, ezzel a Jegyzőkönyvvel összhangban, vagy a 4. Cikkben hivatkozott országok valamelyikében, a Jegyzőkönyvben foglalt szabályokkal azonos származási szabályokkal összhangban adtak vagy bocsátottak ki.

28. Cikk

A származást igazoló és a bizonyító okmányok megőrzése

1. Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr köteles legalább 3 évig megőrizni a 17. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

2. A számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább 3 évig megőrizni a számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 21. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott okmányokat.

3. Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, köteles legalább 3 évig megőrizni a 17. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott kérelmet.

4. Az importáló ország vámhatósága köteles legalább 3 évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. Cikk

Eltérések és alaki hibák

1. A származást igazoló okmányon szereplő nyilatkozat és a termékek importjához szükséges vámalakiságok elvégzése céljából a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozat közötti kisebb eltérések felfedezése nem teszi a származást igazoló okmányt eleve érvénytelenné vagy semmissé, ha hitelt érdemlően megállapítást nyer, hogy az okmány megfelel a bemutatott termékeknek.

2. Az olyan nyilvánvaló alaki hibák, mint a származást igazoló okmányon előforduló gépelési hibák, nem érvénytelenítik az okmányokat, ha ezek a hibák nem olyan jellegűek, hogy kétségessé tennék az okmányban szereplő nyilatkozat helyességét.

30. Cikk

ECU-ben kifejezett összegek

1. Az ECU-ben megállapított összegekkel megegyező, és az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg, és az Európai Bizottságon keresztül közli az importáló országokkal.

2. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított vonatkozó összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a termékeket az exportáló ország valutájában számlázták. Ha a termékeket egy másik a 4. Cikkben hivatkozott másik ország valutájában számlázták, az importáló ország a szóban forgó ország által közölt összeget fogadja el.

3. A felhasználandó, egy adott nemzeti valutában kifejezett összegek megegyeznek az 1996. október első munkanapján árfolyamon, ECU-ben kifejezett összegek nemzeti valutában számított értékével.

4. Az ECU-ben, valamint a Felek nemzeti valuta-egyenértékesében kifejezett összegeket a Vegyes Bizottság bármelyik Fél kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Vegyes Bizottság biztosítja, hogy ne csökkenjenek a nemzeti valutában számított összegek, és figyelembe veszi, hogy célszerű a szóban forgó értékhatárok hatásának reális feltételek közötti fenntartása. E célból a Vegyes Bizottság úgy határozhat, hogy módosítja az ECU-ben kifejezett összegeket.

VI. CÍM

AZ ADMINISZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

31. Cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

1. A Felek vámhatóságai átadják egymásnak az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához a vámhivatalaikban használt bélyegzőlenyomatok mintáját és az e bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságok címét.

2. A Jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából a Felek az illetékes vámszerveken keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok hitelességének és az ezen okmányokban foglalt információk helyességének ellenőrzésében.

32. Cikk

A származást igazoló okmányok megerősítése

1. A származást igazoló okmányok utólagos megerősítését szúrópróbaszerűen vagy akkor végzik el, ha az importáló ország vámhatóságának alapos oka van kételkedni az okmányok hitelességében vagy a kérdéses termékek származó helyzetében, vagy a Jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésében.

2. Az 1. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása céljából az importáló ország vámhatósága köteles visszaküldeni az EUR.1 szállítási bizonyítványt és - ha benyújtották - a számlát, a számlanyilatkozatot vagy ezen okmányok másolatát az exportáló ország vámhatóságának, szükség szerint megadva azokat az okokat, amelyek a vizsgálatot szükségessé teszik. Minden olyan okmányt és információt, ami arra utal, hogy a származást igazoló okmányon megadott adatok helytelenek, el kell küldeni a megerősítési kérelem alátámasztására.

3. A megerősítési eljárást az exportáló ország vámhatósága folytatja le. E célból jogában áll, hogy bármilyen bizonyítékot bekérjen, és az exportőr számvitelét megvizsgálja, vagy bármilyen szükségesnek tartott ellenőrzést lefolytasson.

4. Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik a szóban forgó termékekre a kedvezményes elbánás megadását, a termékek kiadását bármely szükségesnek ítélt óvintézkedés mellett ajánlják fel az importőrnek.

5. A vizsgálatot kérő vámhatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről. Az eredményeknek egyértelműen jelezniük kell, hogy az okmányok hitelesek-e, és hogy a szóban forgó termékek az adott Féltől vagy a 4. Cikkben hivatkozott más országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők-e, és teljesítik-e a Jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

6. Ha alapos gyanúra okot adó esetekben a vizsgálatra vonatkozó kérés keltétől számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz nem tartalmaz kielégítő információt a kérdéses okmány hitelességének vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérést előterjesztő hatóságok - kivételes körülmények esetétől eltekintve - a kedvezményes elbánás jogosultságát visszautasítják.

33. Cikk

A viták rendezése

Ha a 32. Cikk szerinti vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni a vizsgálatot kérő vámhatóság és az e vizsgálat lefolytatásáért felelős vámhatóság között, vagy ha a Jegyzőkönyv értelmezésével kapcsolatos kérdés merül fel, az ilyen vitákat a Vegyes Bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatósága közötti vitákat minden esetben a szóban forgó Fél jogszabályai szerint kell rendezni.

34. Cikk

Büntetések

Büntetéssel kell sújtani minden olyan személyt, aki termékek kedvezményes elbánásának igénybevétele céljából helytelen adatokat tartalmazó okmányt állít vagy állíttat ki.

35. Cikk

Vámszabadterületek

1. A Felek minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a származást igazoló okmány fedezete alatt szállított - a szállítás során területükön levő vámszabadterületet igénybe vevő - termékeket ne helyettesítsenek más termékekkel, és azok ne menjenek keresztül más kezeléseken, mint az állaguk megelőzését célzó szokásos műveletek.

2. Az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha a Felek valamelyikétől származó termékeket származást igazoló okmány fedezete alatt vámszabadterületre importálnak és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok az exportőr kérésére új EUR.1 szállítási bizonyítványt állítanak ki, feltéve, hogy a kezelés vagy feldolgozás a Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történik.

VII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Cikk

Vám és Származási Albizottság

1. A jelen Jegyzőkönyv helyes és egységes alkalmazására adminisztratív együttműködést biztosító és egyéb - a vámok terén felmerülő - feladatokat is ellátó Vám és Származási Albizottság létesül.

2. Az Albizottság a Felek vám- és származási kérdésekkel foglalkozó szakértőiből áll.

37. Cikk

Mellékletek

E Jegyzőkönyv Mellékletei annak szerves részét képezik.

38. Cikk

A Jegyzőkönyv módosítása

A Vegyes Bizottság határozatot hozhat a Jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

39. Cikk

A Jegyzőkönyv alkalmazása

A Felek mindegyike megteszi a szükséges lépéseket e Jegyzőkönyv alkalmazására.

40. Cikk

Tranzit- vagy raktározott áruk

A Megállapodás előírásait alkalmazni lehet azokra az árukra, amelyek e Jegyzőkönyv előírásainak megfelelnek, és amelyek a Megállapodás hatálybaléptetése idején tranzitban vagy valamelyik Félnél ideiglenesen raktározva vagy vámszabad területen álltak, az importáló fél vámhatóságainak vámeljárására várva, e dátumtól számított négy hónapon belül benyújtják az exportőr fél illetékes hatóságai által visszamenőlegesen kiadott EUR. 1 bizonyítványt azokkal az okmányokkal együtt, amelyek az áruk közvetlen szállítását igazolják.

1. Melléklet a 2. Sz. Jegyzőkönyvhöz

Bevezető megjegyzések a II. Mellékletében foglalt listához

1. Megjegyzés:

A lista felsorolja a szükséges feltételeket, amelyek alapján minden termék a Jegyzőkönyv 6. Cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthető.

2. Megjegyzés:

2.1. A lista első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoport számot és a második oszlop írja le az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árukat. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy - a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlop tételét egy "ex" előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

2.2. Ahol az 1. oszlopban több vámtarifaszámot összevontak vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlopban a termékek leírására általános kifejezéseket adtak meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

2.3. Ha a listában különböző szabályok vonatkoznak az egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre, minden egyes bekezdés tartalmazza a vámtarifaszám azon részének leírását, amelyre a 3. vagy a 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4. Ahol az első két oszlopban szereplő tételre egy - mind a 3. és a 4. oszlopban megállapított - szabály vonatkozik, az exportőr választhat - alternatívaként -, hogy vagy a 3. oszlopban ismertetett szabályt, vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs származási szabály, akkor a 3. oszlopban ismertetett szabály alkalmazandó.

3. Megjegyzés:

3.1. A Jegyzőkönyv 6. Cikkének - a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó - rendelkezései attól függetlenül érvényesek, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználták, vagy Litvánia vagy Magyarország más gyárában.

Példa:

Egy a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort - amelyre a szabály kimondja, hogy a befoglalható nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át - az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó "kovácsolással durván alakított egyéb acélötvözet"-ből készítettek.

Ha ezt a kovácsolást az egyik Fél országában végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a lista ex 7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolt darabot tehát származóként lehet figyelembe venni a motor értékének kiszámításánál, függetlenül attól, hogy az egyik Fél ugyanazon gyárában vagy egy másik gyárában gyártották-e. A nem származó ingot értékét így nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásánál.

3.2. A listában szereplő szabály a megkövetelt minimális mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelenti, és több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; viszont a kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Így ha a szabály úgy szól, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, akkor az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de későbbi szakaszban már nem.

3.3. A 3.2. Megjegyzéstől függetlenül, ahol egy szabály kimondja, hogy "bármely vámtarifaszám alá tartozó anyag"-ot fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagot is fel lehet használni, azonban, bármely specifikus korlátozó feltételnek alávetve, amit szintén tartalmazhat a szabály. Az "előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a .... vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve" kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak olyan - a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó - anyagokat lehet felhasználni, amelyek eltérnek a lista 2. oszlopában megadott termék leírásától.

3.4. Ha a lista egyik szabálya úgy szól, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Például:

A HR 5208-5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok között vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat vagy mindkettőt.

3.5. Ha a lista egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső természetüknél fogva nem tudják kielégíteni a szabályt. (Lásd még az alábbi 6.2. Megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban.)

Például:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát, amiket nem gabonafélékből állítanak elő.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek - bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból -, de az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan természetű anyagból gyárthatók.

Például:

Az ex 62. Árucsoportba tartozó, nem szövött anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha erre a cikkosztályra csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet nem szövött ruhaanyagból kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött ruhaanyagokat általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis - azaz a szál fázis lesz.

3.6. Ha a lista egyik szabályában két vagy több százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor ezen százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval, valamennyi felhasznált nem származó anyag maximális értéke soha sem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó százalékos arányokat sem.

4. Megjegyzés:

4.1. A listában használt "természetes szálak" kifejezés a mesterséges és szintetikus szálakon kívüli egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és - egyéb megjelölés hiányában - magába foglalja a kártolt, fésült vagy másként feldolgozott de nem fonott - szálakat.

4.2. A "természetes szálak" kifejezés magába foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101-5105 vámtarifaszámok alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201-5203 vámtarifaszámok alá tartozó pamutszálakat és az 5301-5305 vámtarifaszámok alá tartozó más növényi szálakat is.

4.3. A listában használt "textilpép", "vegyi anyagok" és "papíripari rostanyagok" kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papír szálak vagy fonalak előállítására felhasználható, az 50-63. Árucsoportokba nem osztályozható anyagok leírására szolgálnak.

4.4. A listában használt "műszál" kifejezés az 5501-5507 vámtarifaszámok alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. Megjegyzés:

5.1. Ahol a lista egy adott termékével kapcsolatban e Megjegyzésre hivatkoznak, ott a 3. oszlop feltételei nem alkalmazandók az ezen termék előállítása során felhasznált textil alapanyagokra, melyek együttesen, minden felhasznált textil alapanyag teljes tömegének 10 vagy kevesebb százalékát képviselik. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. Megjegyzést is.)

5.2. E tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű, két vagy több textil alapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

Az alábbiakat kell textil alapanyagoknak tekinteni:

- selyem,

- gyapjú,

- durva állati szőr,

- finom állati szőr,

- lószőr,

- pamut,

- papíripari rostanyagok és papír,

- len,

- kender,

- juta és egyéb textilipari rost szálak,

- szizál és egyéb textilipari agave szálak,

- kókusz, manila-kender, rami és egyéb növényi textil szálak,

- szintetikus végtelen szál,

- mesterséges végtelen szál,

- szintetikus polipropilén vágott szál,

- szintetikus poliészter vágott szál,

- szintetikus poliamid vágott szál,

- szintetikus poliakrilnitril vágott szál,

- szintetikus poliimid vágott szál,

- szintetikus politetrafluoretilén vágott szál,

- szintetikus polifenilénszulfid vágott szál,

- szintetikus polivinilklorid vágott szál,

- egyéb szintetikus vágott szál,

- mesterséges viszkóza vágott szál,

- egyéb mesterséges vágott szál,

- paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonal,

- paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliészter szegmensekkel ellátott poliuretán fonál,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett alumínium fólia magból vagy - alumínium porral bevont vagy nem bevont - műanyag film magból álló csíkok,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek.

Például:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, melyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert fonal. Következésképpen, a nem származó vágott szálak - amelyek nem elégítik ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy a textilpépből történő előállítást) - felhasználhatók a fonal tömegének 10 százalékáig.

Például:

Egy 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, melyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó fésült gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen, a szintetikus vágott szál - amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást) -, vagy a fésült gyapjú fonal - amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból történő előállítást) -, vagy a két anyag keverékéből készült fonal, azzal a feltétellel használható fel, hogy ezen fonalak teljes tömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 százalékát.

Például:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó frottírszövet, amit az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készítenek, csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet olyan, amelyet két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készítenek, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Például:

Ha a szóban forgó frottírszövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus végtelen szálú fonalból készített szövetből készítik, akkor nyilvánvaló, - mivel a felhasznált két fonal két különböző textil alapanyag - a pamutszövet, ennek megfelelően, kevert termék.

Például:

Egy szőnyeg, melyet mind mesterséges fonalból mind pamutfonalból, juta hátoldallal készítettek, kevert termék, mivel három textil alapanyagot használtak fel hozzá. Tehát bármely nem származó anyag - amely az előállítás későbbi fázisában van, mint amit a szabály megenged - felhasználható, feltéve, ha együttes tömege nem haladja meg a szőnyeg textilanyaga tömegének 10 százalékát. Így mind a juta hátoldal és/vagy mind a mesterséges fonal importálható az előállítás ezen fázisában, feltéve, hogy eleget tesz a tömeggel kapcsolatos követelményeknek.

5.3. "Paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat" tartalmazó termék esetén ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 százalék.

5.4. A "legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett, alumínium fólia magból vagy - alumínium porral bevont vagy nem bevont - műanyag film magból álló csík vonatkozásában ez a tűréshatár 30 százalék.

6. Megjegyzés:

6.1. Azon textiltermékek esetében, amelyeket a listában a jelen Megjegyzésre utaló lábjegyzettel jelöltek meg, textilanyagok - a késztermékekre vonatkozó, a lista 3. oszlopában szereplő szabályt ki nem elégítő bélések és közbélések kivételével - felhasználhatók, feltéve, ha a terméktől eltérő vámtarifaszám alá kell azokat osztályozni, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. Megjegyzéstől függetlenül az 50-63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok szabadon felhasználhatóak a textiltermékek előállítása során, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textíliát.

Például:

Ha a lista egyik szabálya kimondja, hogy egy bizonyos textilterméket (pl. nadrágot) fonalból kell előállítani, ez nem jelenti azt, hogy fémcikkeket, pl. gombokat ne lehessen felhasználni, mivel ezeket nem az 50-63. Árucsoportba osztályozzák. Ugyanezen oknál fogva, ez nem akadályozza meg zipzárak felhasználását, bár a zipzárak általában textíliát is tartalmaznak.

6.3. Ahol a százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50-63. Árucsoportba nem osztályozott anyagok értékét figyelembe kell venni a befoglalt nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. Megjegyzés:

7.1. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok szerint a "specifikus eljárások" a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval ;[2]

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszámok szerint a "specifikus eljárások" a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval ;[3]

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

ij) izomerizálás,

k) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok tekintetében olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

l) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénezés (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem tekinthető specifikus eljárásnak;

n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a terméknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve legalább 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó, a gázolajon és fűtőolajon kívüli egyéb nehéz olajok esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.

7.3. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám esetében az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem szerezik meg a származást.

II. Melléklet a 2. Sz. Jegyzőkönyvhöz

A származó helyzet elnyerése érdekében a nem származó anyagokon végzendő
megmunkálások vagy feldolgozások listája
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
1. ÁrucsoportÉlő állatokAz 1. Árucsoportba tartozó összes állatnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2. ÁrucsoportÉlelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőségElőállítás, melynek során az 1. és 2. Árucsoportba tartozó anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
3. ÁrucsoportHalak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatokElőállítás, melynek során a 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 4. ÁrucsoportTejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve:Előállítás, melynek során a 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0403Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával isElőállítás, melynek során:
- a 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 2009 vámtarifaszám alá tartozó minden gyümölcslének (kivéve az ananász, citrom vagy grapefruit levet) már származónak kell lennie;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 5. ÁrucsoportMásutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve:Előállítás, melynek során az 5. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 0502Sertés- és vaddisznó szőr, sörte; borz szőr és kefe gyártásra alkalmas más szőrA szőr, sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése
6. ÁrucsoportÉlő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő lombozatElőállítás, melynek során:
- a 6. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-t
7. ÁrucsoportÉlelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumókElőállítás, melynek során a 7. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8. ÁrucsoportÉlelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héjaElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9. ÁrucsoportKávé, tea, matétea és fűszerek; kivéve:Előállítás, melynek során a 9. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
0901Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávéElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
0902Tea, ízesítve isElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 0910FűszerkeverékekElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
10. ÁrucsoportGabonafélékElőállítás, melynek során a 10. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 11. ÁrucsoportMalomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó ehető zöldségeknek, gyökereknek és gumóknak, valamint gyümölcsöknek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1106Liszt és dara a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségbőlA 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
12. ÁrucsoportOlajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmányElőállítás, melynek során a 12. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1301Sellak, természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsamElőállítás, melynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1302Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva):
- Növényi nedv és kivonat, módosítva
- Más
Előállítás nem módosított nedvből és kivonatból
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
14. ÁrucsoportNövényi eredetű nyersanyag fonásra, másutt nem említett növényi termékElőállítás, melynek során a 14. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 15. ÁrucsoportÁllati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, kivéveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
1501Sertészsír (zsiradék is); baromfizsír, kivéve a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat:
- Zsír csontokból vagy hulladékból- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat
Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és belsőségből
1502Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, kivéve a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat:
- Faggyú csontokból vagy hulladékból- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat
Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1504Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
Előállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 1505Finomított lanolinElőállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506Más állati zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
1507-1515Növényi olajok és frakcióik:
- Szójababolaj, földimogyoróolaj, pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbélolaj, babassuolaj, tungolaj és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciók és olaj műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
- Szilárd frakciók a jojobaolaj kivételével

- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott


Előállítás a 1507-1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokból
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1516Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de másképpen nem elkészítveElőállítás, melynek során:
- a 2. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban, a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
1517Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételévelElőállítás, melynek során:
- a 2. és 4. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban, a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók
16. ÁrucsoportHúsból, halból, rákból, rákféléből és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékElőállítás az 1. Árucsoportba tartozó állatokból. A 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie.
ex 17. ÁrucsoportCukor és cukoráru; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítővel vagy színezőanyaggalElőállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
- Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor


- Más cukor szilárd állapotban, ízesítővel vagy színezőanyaggal- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1207 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyagnak már származónak kell lennie
ex 1703Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő vagy színezőanyaggalElőállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1704Cukorka áru (beleérve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkülElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
- a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
18. ÁrucsoportKakaó és kakaókészítményekElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
- Malátakivonat

- Más
Előállítás a 10. Árucsoportba tartozó gabonafélékből
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
1902Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
- 20 tömegszázalékot meg nem haladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat tartalommal


- 20 tömegszázalékot meghaladó hús, belsőség, hal rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen viziállat tartalommal
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durum búzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
1903Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formábanElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona, a kukorica kivételével, szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítveElőállítás:
- a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból
- amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durum búza és származékai kivételével) teljes egészében előállítottnak kell lennie;
- amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 11. Árucsoportba tartozók kivételével
ex 20. ÁrucsoportZöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2001Jamgyökér, édesburgonya és hasonló ehető növényi részek, amelyek legalább 5 tömegszázalékban tartalmaznak keményítőt, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítvaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2004 és
ex 2005
Burgonya liszt vagy pehely formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítvaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
2006Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)Előállítás, melynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2007Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió püré, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)krém, mindezek főzve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásávalElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2008- Dió hozzáadott cukor vagy alkohol nélkül
- Mogyoróvaj; gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafa csúcsrügy, kukorica

- Más, kivéve a más módon megfőzött, nem párolt vagy nem vízben forralt gyümölcs és dió (mogyoró), hozzáadott cukor nélkül, fagyasztva
Előállítás, melynek során a 0801, 0802 és 1202-1207 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált származó dió és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2009Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával isElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. ÁrucsoportKülönböző ehető készítmények; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
2101Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -esszencia és -koncentrátum, pörkölt cikória és más kávépótlókElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált cikóriának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2103Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
- Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék- Mustárliszt és -dara és elkészített mustár
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár felhasználható
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 2104Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítményElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002-2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével
2106Másutt nem említett élelmiszerkészítményElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. ÁrucsoportItalok, szesz és ecet; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált szőlőnek vagy szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2202Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át;
- minden felhasznált gyümölcslének (az ananász, citrom és grapefruit levek kivételével) már származónak kell lennie
2208Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes italElőállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból;
- amelynek során minden felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha minden más felhasznált anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható
ex 23. ÁrucsoportAz élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2301Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákból, puhatestűből vagy más vagy más gerinctelen víziállatbólElőállítás, melynek során a 2. és 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 2303Kukorica keményítő gyártásánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé koncentrátumot), melynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékotElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált kukoricának teljes egészében előállítottnak kell lennie
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 2306Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, melynek olívaolaj tartalma meghaladja a 3%-otElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált olívának teljes egészében előállítottnak kell lennie
2309Állatok etetésére szolgáló készítményElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, húsnak vagy tejnek már származónak kell lennie;
- a 3. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 24. ÁrucsoportDohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve:Előállítás, melynek során a 24. Árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
2402Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (manilaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóbólElőállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie
ex 2403PipadohányElőállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie
ex 25. ÁrucsoportSó, kén, földek és kövek, gipsz, mész és cement, kivéve:Előállítás melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2504Természetes kristályos grafit, széntartalommal dúsítva, tisztítva és őrölveA nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése
ex 2515Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy legfeljebb 25 cm vastagságú négyzetes vagy téglalap alakú tábla formábanA több, mint 25 cm vastagságú márvány vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2516Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva, vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva legfeljebb 25 cm vastagságú tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formábanA több, mint 25 cm vastagságú kő vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is)
ex 2518Kalcinált dolomitA nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519Aprított természetes magnézium-karbonát (magnezit), hermetikusan lezárt tartókban, és magnéziumoxid, tisztán is, kivéve az olvasztott vagy kiégetett (szinterezett) magnéziumotElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, természetes magnézium-karbonát (magnezit) felhasználható.
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 2520Fogászati gipszElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524Természetes azbeszt rostokElőállítás azbeszt koncentrátumból
ex 2525CsillámporA csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530Földfesték, kalcinálva vagy por alakbanA földfestékek kalcinálása vagy őrlése
26. ÁrucsoportÉrcek, salakok és hamukElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 27. ÁrucsoportÁsványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 2707Olaj, amelyben az aromás alkotóelemek tömege meghaladja a nem aromás alkotóelemekét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdesztillál 250 °C-ig (beleértve a lakkbenzin és benzol keverékeket), energetikai vagy tüzelőanyag célokraFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2709Bitumenes ásványokból előállított nyersolajA bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórészeFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás**
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2711Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogénFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás**
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át

* A "specifikus eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltéteteket lásd a 7.1. és 7.3. Bevezető megjegyzésekben.

** A "specifikus eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltételeket lásd a 7.2. Bevezető megjegyzésben.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
2712Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve isFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás**
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2713Ásványolajkoksz, ásványolajbitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradékaFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztálozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkőFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2715Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolajbitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverékFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 28. ÁrucsoportSzervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2805"kevert fém" (Mischmetal)Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át

* A "specifikus eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltéteteket lásd a 7.1. és 7.3. Bevezető megjegyzésekben.

** A "specifikus eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltételeket lásd a 7.2. Bevezető megjegyzésben.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 2811KéntrioxidElőállítás kéndioxidbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2833Alumínium-szulfátElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840NátriumperborátElőállítás dinátrium tetraborát pentahidrátbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 29. ÁrucsoportSzerves vegyi anyagok, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2901Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célraFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2902Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilolok energetikai vagy tüzelőanyag célraFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztáyozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2905Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol vagy glicerin fémalkoholátjaiElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban, az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékaiElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* A "specifikus eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltéteteket lásd a 7.1. és 7.3. Bevezető megjegyzésekben.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 2932- Belső éterek és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai- Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át


Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933Csak nitrogén heteroatomos heterociklikus vegyületekElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2934Nuklein savak és sóik; más heterociklikus vegyületekElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból. Azonban a 2932, 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 30. ÁrucsoportGyógyszeripari termékek; kivéve:Előállítás, melynek során a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
- Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
- Más:
- - Emberi vér
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át


Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- - Állati vér terápiás vagy megelőzési célra

- - Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével
- - Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin

- - Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és
3004
Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével):
- A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük, összevontan, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük, összevontan, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 31. ÁrucsoportTrágyázó szerek; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 3105Két vagy három trágyázó elemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, legfeljebb 10 kg vagy ennél kisebb bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:
- nátriumnitrát
- kalciumciánamid
- káliumszulfát
- kálium- magnézium-szulfát
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 32. ÁrucsoportCserző és színező kivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3201Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaikElőállítás növényi eredetű cserzőkivonatbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205Színes lakkfesték; ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények*Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszámok kivételével. Azonban, a 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. ÁrucsoportIllóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3301Szilárd és vízmentes illóolajok (terpén mentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldataElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő "csoport"**-ját is beleértve. Azonban, az ugyanazon csoportba tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* A 32. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdése kimondja, hogy e készítmények bármely anyag festésébnél vagy színezőkészítmények előállításánál vagy azok alkotóelemeiként használatosak, feltéve, ha nem tartoznak a 32. Árucsoport más vámtarifaszáma alá.

** A "csoport" kifejezés úgy értendő, mint a vámtarifaszám szövegének a többitől pontosvesszővel elválasztott bármely része.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 34. ÁrucsoportSzappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázó-paszta, "fogászati viasz" és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, mint a termék. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3403Kenőanyag készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommalFinomítási műveletek és/vagy egy vagy több specifikus eljárás*
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3404Műviaszok és elkészített viaszok:
- Paraffin alapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz
- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:
- a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok;
- vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, melyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz;
- a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok. Azonban, ezek az anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 35. ÁrucsoportFehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* A "specifikus eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltéteteket lásd a 7.1. és 7.3. Bevezető megjegyzésekben.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
03505Dextrinek és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:
- Észterezett és éterezett keményítők


- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3507Másutt nem említett elkészített enzimekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. ÁrucsoportPuskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. ÁrucsoportFényképészeti és mozgó-fényképészeti termékek; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
- Azonnal előhívó film színesfényképészethez, csomagolva- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át


Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
3702Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a szövet kivételével fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsbenElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és szövetElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. ÁrucsoportA vegyipar különböző termékei; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-átElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3801- Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz

- legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált 3403 vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3803Finomított tallolajNyers tallolaj finomításaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3805Tisztított szulfátterpentin olajA nyers szulfátterpentin alkohol tisztítása desztillálással vagy finomítássalElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3806ÉsztergyantákElőállítás gyantasavbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3807Fakátrány (fakátrányszurok)Fakátrány desztillációjaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
3808Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint másutt nem említett termékek és készítmények (pl. appretáló szerek és pácanyagok)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonó anyagaiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodás-gátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalék anyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
- Petróleum vagy bitumenes ásványolaj tartalmú elkészített adalékanyagok kenőolajokhoz


- Más
Előállítás, melynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi vagy műanyag lágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítókElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
3812Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi vagy műanyag lágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátokElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítókElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy ehhez hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokraElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819Hidraulikus-fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmazElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820Fagyásgátló és jégoldó készítményekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek és elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy a 3006 vtsz. alá tartozók kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol
- Ipari monokarboxil-zsírsav, finomításból nyert olajsav


- Ipari zsíralkoholok
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám alatti egyéb anyagot is beleértve
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
- A következők e vámtarifaszám alól:
Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
Nafténsav, vízben oldhatatlan sói és észterei
Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
Petróleum szulfonát, kivéve az alkáli fémek, az ammónia vagy az etanolaminok petróleumszulfonátjai; bitumenes ásványi anyagokból és sóikból nyert olajok tiofenezett szulfonsavai
Ioncserélők
Getter vákuumcsövekhez
Lúgosi vasoxid gáztisztításhoz
Ammóniákvíz és széngáz tisztítás folyamán kimerült oxid
Kozma- és Dippel-olaj
Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek
Zselatinalapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is
- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át

Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3901-3915Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve a 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre a szabályokat lásd az alábbiakban:
- Addiciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkoztatva több mint 99 tömegszázalék- Más
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*
Előállítás, amelynek során a 39. Árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át

* Egyrészről a 3901-3906 vámtarifaszám alá és másrészről a 3907-3911 vámtarifaszám alá osztályozott anyagokból álló termékek esetében e korlátozás csak azon anyagok csoportjára vonatkozik, amelyik a termék tömegében domináns.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 3907- Polikarbonátból és akrilnitril-butaidénsztirén kopolimerből (ABS) készült kopolimer

- Poliészter
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanazon vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át*
Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és/vagy előállítás tetrabromo-polikarbonátból (bisphenol A)
3912Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájábanElőállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3916-3921Műanyag félgyártmányok és cikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alábbi szabályok érvényesek:
- Sík termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy az egyszerű kockáravágást (a téglalapot is); egyéb termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést
- Más
- - Addiciós homopolimerizált termékek melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkozva több mint 99 tömegszázalék


- - Más
Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-átElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*
Előállítás, melynek során a 39. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át*
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3916 és
ex 3917
Profil és csőElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át;
- a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3920- Ionomer lap vagy film
- Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lapok
Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere
Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át

* Egyrészről a 3901-3906 vámtarifaszám alá és másrészről a 3907-3911 vámtarifaszám alá osztályozott anyagokból álló termékek esetében e korlátozás csak azon anyagok csoportjára vonatkozik, amelyik a termék tömegében domináns.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 3921Fémezett műanyag fóliaElőállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából*Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922-3926Műanyag cikkekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. ÁrucsoportGumi és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4001Rétegelt lap vagy kreppgumi lábbelihezTermészetes gumilemezek laminálása
4005Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakbanElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör- vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
- Újrafutózott abroncs, tömör- vagy kisnyomású gumiabroncs
- Más
A használt gumiabroncsok újrafutózása
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból a 4011 vagy 4012 vámtarifaszám kivételével
ex 4017Keménygumi cikkekElőállítás keménygumiból
ex 41. ÁrucsoportNyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4102Juh és báránybőr nyersen, gyapjú nélkülA gyapjú eltávolítása a gyapjas juh és báránybőrről
4104-4107Bőr, gyapjú nélkül vagy szőrtelenül, a 4108-4109 vámtarifaszám alá tartozó bőrök kivételévelAz előcserzett bőr ismételt cserzése;
vagy
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4109Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőrElőállítás a 4104-4107 vámtarifaszám alá tartozó bőrből, feltéve, hogy az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át

* A következő fóliákat kell víztisztának tekinteni: fóliák, amelyek optikai fény tompítása - az ASTM-D 1003-16 szerint Gardner Hazeméterrel (azaz Hazefaktor) mérve - kevesebb mint 2%.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
42. ÁrucsoportBőráruk; nyerges és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 43. ÁrucsoportSzőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4302Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
- Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák


- Más
Az össze nem állított cserzett vagy kikészített szőrme szabás és összeállításon túli fehérítése vagy festése
Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáruElőállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből.
ex 44. ÁrucsoportFa és faipari termékek; faszén; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4403Gömbfa, négy oldalán durván faragvaElőállítás durvára faragott fából, kéregtelenítve is, vagy pusztán durvára faragva
ex 4407Hosszában fűrészelt vagy hasított, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva isGyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés
ex 4408Furnér lemez és rétegelt lemez készítésére szolgáló furnér lap (részekből összeragasztva is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva isRészekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás és fogazott illesztés
ex 4409Legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlemez és rétegelt lemez készítésére szolgáló furnérlap, legfeljebb 6 mm vastag, hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva
- Gyalult vagy fogazott illesztéssel összeállított
- Szegélyléc és gyöngyléc
Gyalulás vagy illesztés fogazott illesztéssel
Peremezés vagy mintázás
ex 4410-től
ex 4413-ig
Szegélyléc és gyöngyléc a mintázott, szegélyezet és más mintázott lemezt is beleértvePeremezés vagy mintázás
ex 4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyagElőállítás méretre nem vágott lapból
ex 4416Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részeiElőállítás hasított dongákból, melyeket a két főfelület fűrészelésén túl nem munkáltak meg
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 4418- Ács és épületasztalosipari termék fából
- Szegélyléc és gyöngyléc
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, parkettalécek, zsindelyek és hasítékok felhasználhatók
Peremezés vagy mintázás
ex 4421Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsapElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó megmunkált fa kivételével
ex 45. ÁrucsoportParafa és parafaáruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4503Cikkek parafábólElőállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából
46. ÁrucsoportSzalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásárukElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
47. ÁrucsoportPapíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy kartonElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
48. ÁrucsoportPapír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 4811Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és kartonElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4816Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve isElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
4817Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappaElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4818Toalett (WC) papírElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 4819Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékbőlElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 4820JegyzettömbElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágvaElőállítás a 47. Árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból
ex 49. ÁrucsoportKönyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
4909Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal isElőállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályzott anyagból
4910Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
- Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár
- Más
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból
ex 50. ÁrucsoportSelyem; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 5003Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is) kártolt vagy fésültSelyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-ex 5006Selyemfonal és selyemhulladékból készült fonalElőállítás*:
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
5007Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. öblítés, fehérítés, bolyhozás mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 51. ÁrucsoportGyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr, fonal és szövet; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott.
5106-5110Gyapjúból, finom és durva állati szőrből és lószőrből készült fonalElőállítás*:
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
5111-5113Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült szövet:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás gyűrtelenítés kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 52. ÁrucsoportPamut; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5204-5207Pamutfonat és cérnaElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5208-5212Pamutszövet:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás, és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 53. ÁrucsoportMás növényi textilszál, papírfonal és papírszövet; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5306-5308Fonal más növényi textilszálakból; papírfonalElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
5309-5311Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból:
- Gumfonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5401-5406Fonal, szál és cérna műszálbólElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
5407 és 5408Szövet műszálból
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
5501-5507Vágott műszálakElőállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5508-5511Fonal és varrócérna műszálbólElőállítás:*
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5512-5516Szövet műszálból:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papírból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
ex 56. ÁrucsoportVatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve:Előállítás*:
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5602Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegeit is:
- Tűnemezből
Előállítás:*
- természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- MásElőállítás:*
- természetes szálakból,
- kazeinből készített műszálból, vagy
- vegyipari anyagokból vagy textilpépből
5604Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:
- Gumifonal és -zsineg, textilanyaggal bevonva
- Más
Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből
Előállítás:*
- nem kártolt vagy nem fésült vagy más módon fonásra elő nem készített természetes szálakból
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5605Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettekElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy
- papíripari rostanyagból
5606Paszományozott fonal az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó monofil, szalag és hasonlóból (az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonalElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy
- papíripari rostanyagból
57. ÁrucsoportSzőnyegek és más textil padlóborítók:
- Tűnemezből
Előállítás:*
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- Más nemezből


- Más
Előállítás:*
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból
ex 58. ÁrucsoportKülönleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:
- Gumifonallal kombinált
- Más
Előállítás egyágú fonalból*
Előállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és a keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, mindezek konfekcionálva isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5810Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokbanElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
5901Szövetek, mézgával vagy keményítő tartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshezElőállítás fonalból
5902Kerékköpeny kordszövet, magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem szálból:
- legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal
- Más
Előállítás fonalból

Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5903Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételévelElőállítás fonalból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5904Linóleum kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva isElőállítás fonalból*
5905Textil falborító:
- Gumi, műanyag vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve
- Más
Előállítás fonalból


Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
5906Gumizott szövet az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:
- Kötött vagy hurkolt


- Szintetikus végtelen szálú szövetből készült más szövet legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal
- Más
Előállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás vegyi anyagokbólElőállítás fonalból
5907Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi- vagy stúdió (műtermi) díszletek vagy hasonlók számáraElőállítás fonalból
vagy
A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5908Textil alapanyagból szőtt, font vagy kötött bél, lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlókhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya szövet, impregnálva is:
- Fehér izzású gázharisnya, impregnált
- Más
Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
5909-5911Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:
- Polírozó korong vagy gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó nemezből készítettek kivételével
Előállítás a 6310 vámtarifaszám alá tartozó fonalból, szövethulladékból vagy rongyból

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó papírgyártásnál vagy más műszaki céllal általánosan használatos, szövet, csőszerű vagy végtelen, egy vagy több lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, nemezelve is, impregnálva vagy bevonva is- Más
Előállítás:*
- kókuszrost fonalból,
- az alábbi anyagokból:
= (poli-tetrafluor-etilén fonalból**,
= fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,
= m-feniléndiamin és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból,
= poli-tetrafluor-etilén monofilből**, poli-p-fenilén tetraftalimid szintetikus textilszálból álló fonalból,
= fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból**,
= poliészterből valamint tereftálsav és 1,4 ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy - vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás a következőkből:*
- kókuszrost fonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
60. ÁrucsoportKötött és hurkolt kelmékElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. ÁrucsoportKötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
- Fazonra szabott vagy közvetlenül fazonra készített kötött vagy horgolt két vagy több darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve
Előállítás fonalból*, ***

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

** Ezen anyag használata a papírgyártási gépekhez használatos nem szőtt anyagok előállítására korlátozódik.

*** Lásd a 6. számú Bevezető megjegyzést.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- MásElőállítás:*
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
ex 62. ÁrucsoportRuházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve:Előállítás fonalból*, **
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
és ex 6211
Női és leányka, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzésselElőállítás fonalból** vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át**
ex 6210 és ex 6216Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelésElőállítás fonalból** vagy
Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át**
6213 és
6214
Zsebkendő, sál, kendő, nyaksál, mantilla és hasonló:
- Hímzett- Más
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból*, **
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át**
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból*, **
vagy
Az előállítást nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó nem nyomtatott áruk értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
6217Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; a ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tatozó áruk kivételével:
- Hímzett
Előállítás fonalból**
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből, ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át**

* A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

** Lásd a 6. számú Bevezető megjegyzést.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés- Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva

- Más
Előállítás fonalból*
vagy
Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át*
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a termétől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás fonalból*
ex 63. ÁrucsoportMás készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6301-6304Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:
- Nemezből, nem szőtt anyagból- Más:
- - Hímzett- - Más
Előállítás:**
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből

Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból*, *** vagy
Előállítás nem hímzett szövetből (kivéve a kötött vagy horgolt kelmét), ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból*, ***
6305Zsák és zacskó áruk csomagolásáraElőállítás:**
- természetes szálakból,
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
6306Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
- Nem szőtt anyagból- Más
Előállítás:*, **
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból*, **
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* Lásd a 6. számú Bevezető megjegyzést.

** A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. számú Bevezető megjegyzés tartalmazza.

*** A kötött vagy horgolt kelméből (kiszabott vagy közvetlenül formára kötött kelméből) a darabok összevarrásával vagy összeállításával készített nem rugalmas vagy nem gumírozott kötött vagy horgolt cikkek esetében lásd a 6. Bevezető megjegyzést.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
6308Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésbenA készletben minden tételnek ki kell elégítenie a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban, nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
ex 64. ÁrucsoportLábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; kivéve:Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 6406 vámtarifaszám alá tartozó talprészhez vagy talpbéléshez erősített felsőrész összeállítások kivételével
6406Lábbeli rész (beleértve a felsőrészt, függetlenül attól, hogy a talphoz rögzítik-e, a külső talp kivételével); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk; lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és ezek részeiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 65. ÁrucsoportKalap és más fejfedő, valamint ezek részei, kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6503Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve isElőállítás fonalból vagy textilszálból*
6505Kalap és más fejfedő kötött és hurkolt kelméből, csipkéből, nemezből, szövetből (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve isElőállítás fonalból vagy textilszálból*
ex 66. ÁrucsoportEsernyő, napernyő, sétapálca, bot, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
6601Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti- és hasonló napernyőt is)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
67. ÁrucsoportKikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült árukElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 68. ÁrucsoportKőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 6803Palakőből vagy agglomerált palából készült áruElőállítás megmunkált palakőből
ex 6812Azbesztből készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnéziumkarbonát alapú keverékekből készült áruElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

* Lásd a 6. számú Bevezető megjegyzést.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 6814Csillámból készült áru, beleértve a papír, karton vagy más anyag alátéten levő agglomerált vagy rekonstruált csillámból készülteket isElőállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)
69. ÁrucsoportKerámiatermékekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 70. ÁrucsoportÜveg és üvegáruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7003
ex 7004 és
ex 7005
Üveg fényvisszaverődést gátló réteggelElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7006A 7003, 7004 vagy 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelveElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7007Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegbőlElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7008Többrétegű szigetelő üvegElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7009Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve isElőállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7010Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegbőlElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7013Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitafestés kivételével), ha a kézi készítésű fúvott üveg értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7019Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével)Előállítás:
- színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy
- üveggyapotból
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 71. ÁrucsoportTermészetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat, érme; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7101Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7102,
ex 7103 és
ex 7104
Megmunkált drágakő vagy féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből
7106, 7108
és 7110
Nemesfém:
- Nyers

- Félgyártmány vagy por alakban
Előállítás a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból,
vagy
a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása,
vagy
a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel
Előállítás nyers nemesfémből
ex 7107,
ex 7109 és
ex 71101
Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmányElőállítás nyers nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből
7116Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áruElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7117ÉkszerutánzatElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Előállítás nem plattírozott vagy nemesfémmel nem bevont nem nemesfém részekből, ha valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 72. ÁrucsoportVas és acél; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7207Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7208-7216Síkhengerelt termék, rúdvas, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7217Huzal vasból vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 7218,
7219-7222
Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélbólElőállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7223Huzal rozsdamentes acélbólElőállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 7224,
7225-7228
Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsekben; szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélbólElőállítás a 7206, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7229Más huzal ötvözött acélbólElőállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból
ex 73. ÁrucsoportVas- és acéláruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7301SzádpallóElőállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7302Vasúti vagy villamos vasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgy mint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sinkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozó lemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyagElőállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7304, 7305
és 7306
Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélbólElőállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7307Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712)A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokkal való lefúvása, amelyek értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7308Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tatozó előregyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasat, idomokat és szelvényeket nem lehet felhasználni
ex 7315HóláncElőállítás, melynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 74. ÁrucsoportRéz és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7401Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7402Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhozElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7403Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:
- Finomított réz- Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
Előállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből
7404Rézhulladék és -törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
7405MesterötvözetElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 75. ÁrucsoportNikkel és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7501-7503Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső termékei; nyers, megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 76. ÁrucsoportAlumínium és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7601Nyers, megmunkálatlan alumíniumElőállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel
7602Alumíniumhulladék és -törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 7616Alumínium cikkek, az alumíniumhuzalból készült háló, szövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítő szövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumínium kivételévelElőállítás, melynek során:
- a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az alumíniumhuzalból készült hálót, szövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítő szövetet és hasonló anyagokat (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumíniumot fel lehet használni;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
77. ÁrucsoportFenntartva a HR-ben későbbi lehetséges felhasználásra:
ex 78. ÁrucsoportÓlom és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7801Megmunkálatlan ólom:
- Finomított ólom

- Más
Előállítás "nyers vagy megmunkálatlan ólomból"
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni.
7802Ólomhulladék és törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 79. ÁrucsoportCink és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7901Nyers, megmunkálatlan cinkElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni.
7902Cinkhulladék és -törmelékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 80. ÁrucsoportÓn és ebből készült áruk; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8001Nyers, megmunkálatlan ónElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni.
8002 és 8007Ónhulladék és -törmelék; más áru ónbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
81. ÁrucsoportMás nem nemesfém; cermet; és ezekből készült áruk:
- Más nem nemesfém, nyers; és ezekből készült áruk
- Más
Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 82. ÁrucsoportSzerszámok, késműves áruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
8206A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletbenElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8202-8205 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8202-8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat be lehet építeni a készletbe, ha az értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
8207Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztékeket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot isElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8208Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhezElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8211Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés és vágópenge kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült késpenge és nyél felhasználható
8214Másutt nem említett késműves áru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és daraboló kés, papírvágó kés); manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült nyél felhasználható
8215Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszközElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, nem nemesfémből készült nyél felhasználható
ex 83. ÁrucsoportKülönféle áruk nem nemesfémből; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 8302Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukóElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8302 vámtarifaszám alá más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 8306Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémbőlElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 84. ÁrucsoportAtomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészeiElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8401Nukleáris fűtőelemekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott*Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8402Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazánElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8403 és
ex 8404
Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhozElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8403 vagy a 8404 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8406Gőzturbina (víz- vagy más gőzüzemű)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8407Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8408Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8409Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át

* Ez a szabály 1998. december 31-ig érvényes.

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8411Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbinaElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8412Más erőgép és motorElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8413Más forgószivattyúElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8414Ipari ventilátor, és hasonló ventilátorokElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8415Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventillátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozhatóElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8418Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8419Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépekElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8420Kalander vagy más hengerlő gép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételévelElőállítás, melynek során:
- a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellet, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8423Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével), súly mindenfajta mérleghezElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8425-8428Emelő, mozgató, be- és kirakodó gépekElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8429Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:
- Úthenger- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8430Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotróElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 8431Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkarészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8439Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gépElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8441Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25%-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8444-8447E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8448A 8444 és 8445 vtsz. alá tartozó gépek segédgépeiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8452Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:
- Varrógép (csak zártöltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel vagy motorral
- Más
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- (a motor nélküli) fej összeállítására felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét,
- a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8456-8466A 8456-8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaikElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8469-8472Irodagépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, fűzőgépek)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8480Öntödei formázószekrény; fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásáhozElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8482Golyós vagy görgős gördülőcsapágyElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8484Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelemElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8485Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrészElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 85. ÁrucsoportElektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek, és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8501Elektromotor és elektromos generátor (az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével)Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8502Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakítóElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8501 vagy 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8504Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhezElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8518Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egységElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8519Lemezjátszó erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkülElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8520Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8521Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8522Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8523Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8524Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és mesterlemezt is, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével:
- Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez


- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8523 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8525Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és televízióműsor adókészülék, vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera és más videokamera felvevőkElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8526Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülékElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8527Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban isElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8528Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videomonitor és video vevítőkészülékElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8529Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:
- Kizárólag vagy elsősorban videofelvevő vagy -lejátszó készülékhez

- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8535 és 8536Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülékElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8537Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), asztal, doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. Árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételévelElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8541Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8542Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezetElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10%-a lehet csak a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
8544Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8545Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkülElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8546Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelőElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8547Szigetelő szerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyet az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozó darabjaiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8548Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 86. ÁrucsoportVasúti mozdonyok és villamos motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8608Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 87. ÁrucsoportJárművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8709Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8710Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8711Motorkerékpár (beleértve a segédmotorkerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:
- Szikragyújtású dugatytyús, belső égésű motorral, melynek hengerűrtartalma:
- Legfeljebb 50 cm3
- Meghaladja az 50 cm3-t
- Más
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át

Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át

Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 8712Kerékpár golyóscsapágy nélkülElőállítás a 8714 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokbólElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8715Gyermekkocsi és alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8716Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrészeElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 88. ÁrucsoportLégijárművek, űrhajók és ezek részei; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8804Forgó (rotáló) ejtőernyőElőállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértveElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8805Légijárműindító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
89. ÁrucsoportHajó, csónak és más úszószerkezetElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, a 8906 vámtarifaszám alá tartozó törzseket nem lehet felhasználniElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 90. ÁrucsoportOptikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9001Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel a 8544 vtsz alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
9002Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9004Szemüveg, látásjavító, védő- és más szemüvegElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9005Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata; a fénytörőközeggel működő csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9006Fényképezőgép (a mozgó-fényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9007Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkülElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9011Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő isElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9014Más navigációs eszköz és készülékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
9015Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérőElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9016Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9017Rajzoló, jelölő vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9018Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék, szcintigraf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:
- Fogorvosi szék felszereléssel- Más
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve
Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9019Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszihológiai képességvizsgáló készülék; ózon-oxigén és aerosol-terápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülékElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9020Más légzőkészülék és gázálarc a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételévelElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
9024Keménység-, szakító- és nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék, vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9025Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva isElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
9026Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiség mérő), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vtsz alá tartozó műszer és készülék kivételévelElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9027Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9028Gáz-, folyadék- és áramfogyasztásnak vagy -előállításnak mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:
- Alkatrész és tartozék- Más
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9029Fordulatszám számláló, termékszámláló, taxióra, kilométer számláló, lépés számláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy a 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkópElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9030Oszcilloszkóp, spektrum analizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9031Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítőElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9032Automata szabályozó vagy ellenőrző műszer és készülékElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
9033A 90. Árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 91. ÁrucsoportÓrák és ezek alkatrésze; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9105Más órákElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9109Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszereltElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9110Komplett "kisóra szerkezet" vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes "kisóra szerkezet" vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers "kisóra szerkezet" vagy óraszerkezetElőállítás:
- melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át;
- a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-a lehet csak a 9114 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9111Tok "kisóra szerkezet"-hez és ennek részeiElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9112Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek részeiElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9113Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek alkatrésze:
- Nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva is
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
- MásElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
92. ÁrucsoportZenei eszközök; mindezek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
93. ÁrucsoportFegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 94. ÁrucsoportBútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előregyártott épület; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozottElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9401 és
ex 9403
Nem nemesfémből készült, legfeljebb 300 g/m2 tömegű nem párnázott pamut huzatot tartalmazó bútorElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,
vagy
Előállítás a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozó, felhasználásra kész pamut huzatból, ha:
- az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át;
- valamennyi felhasznált anyag már származó és nem a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá osztályozott
Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9405Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrészeElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9406Előre gyártott épületElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 95. ÁrucsoportJátékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrésze és tartozékaElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
9503Más játék; kicsinyített méretű ("méretarányos") modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle)Előállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 9506Golfütő és alkatrészeiElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, golfütő fejek készítéséhez durván megmunkált blokkok felhasználhatók
ex 96. ÁrucsoportKülönböző áruk; kivéve:Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott
ex 9601 és
ex 9602
Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült cikkekElőállítás az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó "megmunkált" faragási anyagokból
ex 9603Seprű, kefe és ecset (a nyest- és a mókusszőrből készült seprűk és hasonlók és kefék kivételével) kézi működtetésű mechanikus padlóseprű motor nélkül, szobafestőpárna és -henger, gumibetétes törlő és nyeles felmosóElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9605Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhozA készletben lévő minden egyes tételnek ki kell elégítenie azt a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban, nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
9606Gomb, francia kapocs, patent kapocs és nyomógomb, gombtest és ezek más részei; nyers gombElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9612Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal - lenyomat készítésére - átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy semElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 9613Öngyújtó, piezó elektromos gyújtóvalElőállítás, melynek során a 9613 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9614Pipa és pipafejElőállítás durván megmunkált tömbből
97. ÁrucsoportMűvészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségekElőállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott

Melléklet a 2. Sz. Jegyzőkönyvhöz

EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem

NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK

1. Minden egyes űrlap mérete 210 x 297 mm; hosszirányban legfeljebb -5 mm, illetve +8 mm eltérés megengedett. A felhasznált papír fehér írópapír, amely nem tartalmazhat mechanikus pépet, és tömege legalább 25 g/m2. Nyomtatott zöld guilloche - mintázatú háttere legyen, amely szemmel láthatóvá tesz bármilyen mechanikus vagy vegyi eszközű hamisítást.

2. A Felek illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a formanyomtatványokat maguk nyomtassák, vagy az általuk elfogadott nyomdákban állíttassák elő. Ez utóbbi esetben a formanyomtatványokon fel kell tüntetni az ilyen engedélyt. Minden egyes formanyomtatványon fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét, vagy az azonosítására szolgáló jelet. A formanyomtatványt el kell látni továbbá az azonosításra szolgáló nyomtatott vagy kézzel írt sorszámmal.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY
1. Exportőr (név, teljes cím, ország)EUR. 1 No.A 000 000
Kitöltése előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. (Írja be a megfelelő ország vagy országcsoportok
vagy területek nevét)
............................................................
és
............................................................
közötti kedvezményes kereskedelemben használt bizonyítvány
3. Címzett (név, teljes cím, ország) (Választható)4. Származási ország, országcsoport vagy terület5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (Választható)7. Megjegyzések
8. Sorszám; Jelek és Számok; A csomagok száma és fajtája*; Árumegnevezés9. Bruttó súly (kg) vagy más mennyiség (liter, m3 stb.)10. Számlák (Választható)
11. VÁMHIVATAL IGAZOLÁSA
A nyilatkozat igazolása
Export okmány**
.................................... Számú árunyilatkozat
Vámhivatal ....................................................... P. H.
Kibocsátó ország vagy terület ......................
Kelt ....................................................................

.............................................................
(aláírás)
12. AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA
Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett áruk
megfelelnek a jelen bizonyítvány kiadásához meg-
követelt feltételeknek.

Helye és kelte: ..............................................................


.............................................................
(aláírás)
13. ELLENŐRZÉS KÉRÉSE14. ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE
Az ellenőrzés szerint a bizonyítványt (***)

� a feltüntetett vámhivatal adta ki, és az abban szereplő
adatok pontosak
� nem felel meg a hitelességi és pontossági követel-
ményeknek (lásd a csatolt megjegyzéseket)


...........................................................................................
(Helye és kelte)P. H.
.........................................................................
(aláírás)
Kérjük ellenőrizzék a jelen bizonyítvány hitelességét és pontosságát.
............................................................................................
(Helye és kelte)P. H.
........................................................................
(aláírás)

* Ha az áruk nincsenek csomagolva, jelezze a cikkek számát, vagy tüntesse fel: "Ömlesztve".

**Csak akkor kell kitölteni, ha az exportáló ország vagy terület előírásai ezt megkövetelik.

*** Írjon x-et a megfelelő négyzetbe.

Megjegyzések

1. A bizonyítványokon nem lehet törlést alkalmazni, vagy szavakat felülírni. A javításokat a helytelen bejegyzések áthúzásával és a szükséges helyes adatok beírásával kell elvégezni. A javításokat a bizonyítványt kiállító személy lássa el kézjegyével, és ezt a kibocsátó ország vagy terület vámhatóságainak igazolnia kell.

2. A bizonyítványon szereplő árumegnevezések között nem maradhat üres hely, és minden árumegnevezést sorszám előzzön meg. A legutolsó bejegyzést követően szorosan egy vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt mezőt egy átlós vonallal húzza át oly módon, hogy az lehetetlenné tegyen bármilyen további bejegyzést.

3. Az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell feltüntetni az azonosításukhoz szükséges elegendő részletességgel.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM
1. Exportőr (név, teljes cím, ország)EUR. 1 No.A 000 000
Kitöltése előtt lásd a túloldali megjegyzéseket!
2. (Írja be a megfelelő ország vagy országcsoportok
vagy területek nevét)
............................................................
és
............................................................
közötti kedvezményes kereskedelemben használt bizonyítvány
3. Címzett (név, teljes cím, ország) (Választható)4. Származási ország, országcsoport vagy terület5. Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület
6. Szállítási adatok (Választható)7. Megjegyzések
8. Sorszám; Jelek és Számok; A csomagok száma és fajtája*; Árumegnevezés9. Bruttó súly (kg) vagy más mennyiség (liter, m3 stb.)10. Számlák (Választható)

* Ha az áruk nincsenek csomagolva, jelezze a cikkek számát, vagy tüntesse fel: "Ömlesztve".

AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA

Alulírott, a hátoldalon felsorolt áruk exportőre,

KIJELENTEM, hogy a hátoldalon feltüntetett áruk megfelelnek a mellékelt bizonyítvány kiadási követelményeinek;

MEGHATÁROZOM az alábbiakban azon körülményeket, melyek alapján az áruk a fenti feltételeknek megfelelnek;

.........................................................................

.........................................................................

BEMUTATOM az alábbi igazoló okmányokat*

.........................................................................

.........................................................................

VÁLLALOM, hogy az eljárásra jogosult hatóságok kérése alapján rendelkezésre bocsátom azon okmányokat, amelyeket a jelen bizonyítvány kiállításához megkövetelnek, és vállalom, hogy szükség esetén az említett, eljárásra jogosult hatóság betekinthet belső nyilvántartásaimba, és ellenőrizheti a fenti áruk előállítási műveleteit.

KÉREM az árukra vonatkozó mellékelt bizonyítvány kiadását.

Kelet ..................................

........................................

aláírás

* Például: importokmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb., amelyek a gyártás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kiszállított árukra vonatkoznak.

IV. melléklet a 2. Sz. Jegyzőkönyvhöz

Számlanyilatkozat

A számlanyilatkozatokat - melyek szövege az alábbiakban szerepel - a lábjegyzetekkel összhangban kell kitölteni. Azonban a lábjegyzeteket nem kell megismételni.

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin**.

Litván változat

Siame dokumente isvardintu prekiu eksportuotojas (muitinés liudijimo Nr. .............*) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ..................** preferencinés kilmés prekés.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám ...* kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...** származásúak.

............................***

(Helye és kelte)

............................****

(Az exportőr aláírása; az okmányt aláíró személy nevét olvasható írással is jelölni kell.)

* A számlanyilatkozatnak a jelen Jegyzőkönyv 22. Cikke szerint elfogadott exportőr által történő kiállításakor az elfogadott exportőr vámfelhatalmazási számát itt kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, akkor a zárójelbe tett szó figyelmen kívül hagyható, vagy ez a hely üresen marad.

** Ez a hivatkozás kihagyható, ha magán az okmányon szerepel az információ.

*** A termékek származását jelölni kell.

****Lásd a Jegyzőkönyv 21. Cikk (5) bekezdését. Abban az esetben, ha az exportőr nem kötelezett aláírásra, az aláírás alóli kivétel az aláíróra is vonatkozik.

A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvének módosításáról szóló levélváltások

Algimantas Rimkunas

a Litván Köztársaság Külügyminiszter-helyettesének Tisztelt Miniszterhelyettes Úr!

Hivatkozással a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: Megállapodás), amelyet 1998. november 13-án írtunk alá, van szerencsém Önt - a Magyar Köztársaság Kormánya nevében - az alábbiakról tájékoztatni:

"A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás elválaszthatatlan részét képező "A származó termék fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről" szóló 2. számú Jegyzőkönyvnek, a Szerződő Felek és az Európai Unió közötti kétoldalú társulási megállapodások származásai szabályaiban bekövetkezett módosításokkal való összhangba hozatala érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya megállapodott az alábbiakban:

1. Az 1. Cikk i) pontja helyébe a következő lép:

"i) a 'hozzáadott érték' a gyártelepi árat jelenti, levonva abból azoknak a beépített anyagoknak a vámértékét, amelyek a 3. és a 4. Cikkben hivatkozott más országból származnak, vagy ha a vámérték nem ismert és nem állapítható meg, akkor a Magyarországon vagy Litvániában a termékekért fizetett első igazolható árat jelenti"

2. A 3. és a 4. Cikk helyébe a következő lép:

"3. Cikk

Kumuláció Litvániában

1. A 2. Cikkben foglaltak fenntartásával azokat a termékeket kell Litvániából származónak tekinteni, amely termékeket a Közösségből, Bulgáriából, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Romániából, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Szlovéniából, Izlandból, Norvégiából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)* vagy Törökországból - Litvánia és ezen országok közötti megállapodásokhoz tartozó származási szabályok előírásai alapján - származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Litvániában elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a Jegyzőkönyv 7. Cikkében felsoroltakon. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Litvániában elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben foglalt műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Litvániából származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik Litvániában elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. pontban hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Litvániában nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják szármázásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e Cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet.

4. Cikk

Kumuláció Magyarországon

1. A 2. Cikkben foglaltak fenntartásával azokat a termékeket kell Magyarországról származónak tekinteni, amely termékeket a Közösségből, Bulgáriából, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Romániából, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Szlovéniából, Izlandból, Norvégiából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)* vagy Törökországból - Magyarország és ezen országok közötti megállapodásokhoz tartozó származási szabályok előírásai alapján - származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a Jegyzőkönyv 7. Cikkében felsoroltakon. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben foglalt műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Magyarországról származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik a Magyarországon elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Magyarországon nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e Cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet."

3. A 12. Cikk helyébe a következő lép:

"12. Cikk

A területi elv

1. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. Cím alatt rögzített feltételeket Magyarországon és Litvániában megszakítás nélkül kell teljesíteni, a 3. és 4. Cikkben, valamint a jelen Cikk 3. bekezdésében foglaltak kivételével.

2. A 3. és 4. Cikkben foglaltak kivételével, ha Magyarországról vagy Litvániából más országba exportált árukat visszaszállítanak, akkor azokat nem származónak kell tekinteni, hacsak a vámhatóság számára kielégítően nem bizonyítható, hogy

a) a visszaszállított áruk az exportálttal azonosak és

b) az adott országban vagy az exportálás során nem mentek keresztül a jó állapotban való megőrzéshez szükséges mértéket meghaladó műveleten.

3. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó II. Címben rögzített feltételeket nem érinti a Magyarországon vagy Litvánián kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet olyan anyagokon végeztek el, amelyeket Magyarországról vagy Litvániából exportáltak, és azt követően oda visszaszállítottak, feltéve, hogy

a) a szóban forgó anyagok teljes egészében Magyarországon vagy Litvániában előállított anyagok, vagy az exportálásukat megelőzően a 7. Cikkben felsorolt nem kielégítő műveleteken túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül; és

b) a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

i) a visszaszállított árukat az exportált anyagokon végzett megmunkálással vagy feldolgozással állították elő, és

ii) Magyarországon vagy Litvánián kívül a jelen Cikk szabályainak alkalmazása révén a teljes hozzáadott érték nem haladja meg azon végtermék gyártelepi árának 10%-át, amelyre a származó helyzetet igénylik.

4. A 3. bekezdésben foglaltak céljaira, a II. Címben, a származó helyzet megszerzése érdekében rögzített feltételek nem érvényesek a Magyarországon vagy Litvánián kívül végbement megmunkálásra vagy feldolgozásra. Ahol azonban a II. sz. Melléklet listájában a végtermék származó helyzetének meghatározásánál valamennyi beépített nem származó anyag maximális értékét megadó szabályt alkalmaznak, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke, és a jelen Cikk alkalmazása révén Magyarországon vagy Litvánián kívül nyert teljes hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a megadott százalékot.

5. A 3. és a 4. bekezdésben foglalt szabályok alkalmazásának céljaira, a "teljes hozzáadott érték" jelenti mindazon költségeket, amelyek Magyarországon vagy Litvánián kívül merültek fel, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

6. A 3. és 4. bekezdésben foglalt szabályok nem érvényesek azokra a termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. sz. Melléklet listájában meghatározott feltételeknek, vagy amelyeket csak akkor lehet kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a 6. Cikk 2. bekezdésében meghatározott általános értékeket alkalmazzák.

7. A 3. és 4. bekezdés szabályai nem érvényesek a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

8. Bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, amely a jelen Cikk szabályai alá tartozik, és amelyet Magyarországon vagy Litvánián kívül végeznek el, passzív feldolgozás vagy hasonló eljárás keretében végezhető."

4. A 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. és 32. Cikkben levő, "a 4. Cikkben hivatkozott" kifejezés helyébe a "3. és 4. Cikkben hivatkozott" kifejezés lép.

5. A 15. Cikk 6. bekezdésének utolsó mondatában levő, "1998. december 31-ig" kifejezés helyébe "2000. december 31-ig" kifejezés lép.

6. A 26. Cikk 1. bekezdésében a "C2/CP3" hivatkozás helyébe a "CN22/CN23" lép.

7. Az I. sz. Melléklet 5.2 Megjegyzésében:

a) - a "mesterséges végtelen szál" és

- "szintetikus polipropilén vágott szál" francia bekezdések közé a következő új francia bekezdést kell felvenni:

- "áramvezető végtelen szál".

b) az ötödik példát ("Egy szőnyeg, amelyet ... követelményeknek.") törölni kell.

8. A II. sz. Melléklet a következőképpen módosul:

a) a HR 2202 és 2208 vámtarifaszámai közé a következő szabályt kell beiktatni:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
2207Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal:Előállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagok felhasználásával.

"

b) az 57. Árucsoportra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
57. ÁrucsoportSzőnyegek és más textil padlóborítók- Más nemezből


- Más
- Tűnemezből
Előállítás:*
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás:*
- kókuszrost- vagy jutafonalból**,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból
- jutaszövet hátoldalként felhasználható
Előállítás:*
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál,
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- jutaszövet hátoldalként felhasználható

* A kevert textilanyagokból készült termékekre vonatkozó különleges előírásokat lásd a Bevezető Megjegyzések 5. pontjában.

** A jutafonal felhasználása 2000. július 1-jétől engedélyezett."

c) a HR 7006 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7006A 7003, 7004 vagy 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve
- Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, összhangban a SEMII szabványával*
- Más
Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból


Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

* SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated"

d) a HR 7601 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7601Nyers, megmunkálatlan alumíniumElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott; és
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel

"

A levélváltásban foglaltak a Megállapodás hatálybalépésekor lépnek hatályba.

Kérem Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat, hogy a fentiekre vonatkozóan szíveskedjék egyetértését közölni.

Fogadja Helyettes Államtitkár Úr őszinte nagyrabecsülésemet.

Budapest, 1999. május 25.

Dr. Balázs Péter s. k.,

helyettes államtitkár

a Magyar Köztársaság

Gazdasági Minisztériuma

Balás Péter úr

Helyettes Államtitkár

a Magyar Köztársaság

Gazdasági Minisztériuma

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Ezúton tisztelettel igazolom vissza - a Litván Köztársaság Kormánya nevében - az 1999. május 25-én kelt levele vételét, amelynek tartalma a következő:

A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan részét képező "A származó termék fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről" szóló 2. számú jegyzőkönyvnek, a Szerződő Felek és az Európai Unió közötti kétoldalú társulási megállapodások származásai szabályaiban bekövetkezett módosításokkal való összhangba hozatala érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya megállapodott az alábbiakban:

1. Az 1. Cikk (i) pontja helyébe a következő lép:

"(i) a 'hozzáadott érték' a gyártelepi árat jelenti, levonva abból azoknak a beépített anyagoknak a vámértékét, amelyek a 3. és a 4. Cikkben hivatkozott más országból származnak, vagy ha a vámérték nem ismert és nem állapítható meg, akkor a Magyarországon vagy Litvániában a termékekért fizetett első igazolható árat jelenti"

2. A 3. és a 4. Cikk helyébe a következő lép:

"3. Cikk

Kumuláció Litvániában

1. A 2. Cikkben foglaltak fenntartásával azokat a termékeket kell Litvániából származónak tekinteni, amely termékeket a Közösségből, Bulgáriából, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Romániából, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Szlovéniából, Izlandból, Norvégiából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)* vagy Törökországból - Litvánia és ezen országok közötti megállapodásokhoz tartozó származási szabályok előírásai alapján - származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Litvániában elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a Jegyzőkönyv 7. Cikkében felsoroltakon. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Litvániában elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben foglalt műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Litvániából származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik Litvániában elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. pontban hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Litvániában nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják szármázásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e Cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet.

4. Cikk

Kumuláció Magyarországon

1. A 2. Cikkben foglaltak fenntartásával azokat a termékeket kell Magyarországról származónak tekinteni, amely termékeket a Közösségből, Bulgáriából, Lengyelországból, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Romániából, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Szlovéniából, Izlandból, Norvégiából, Svájcból (beleértve Liechtensteint)* vagy Törökországból - Magyarország és ezen országok közötti megállapodásokhoz tartozó származási szabályok előírásai alapján - származó anyagok beépítésével ott állítottak elő, feltéve, hogy a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a Jegyzőkönyv 7. Cikkében felsoroltakon. Nem szükséges, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2. Amennyiben a Magyarországon elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás nem megy túl a 7. Cikkben foglalt műveleteken, az előállított terméket csak akkor kell Magyarországról származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az 1. bekezdésben említett országok bármelyikéből származó felhasznált anyagok értéke. Ellenkező esetben az előállított terméket azon országból származónak kell tekinteni, amelyik a Magyarországon elvégzett előállítás során felhasznált származó anyagok értékének legnagyobb hányadát adta.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott országokból származó termékek, amelyek Magyarországon nem mennek keresztül semmiféle megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, ha ezen országok egyikébe exportálják azokat.

4. Az e Cikkben biztosított kumuláció csak azokra az anyagokra és termékekre alkalmazható, amelyek az e Jegyzőkönyvben megadottal azonos származási szabályok alkalmazása alapján nyerték el a származó helyzetet."

3. A 12. Cikk helyébe a következő lép:

"12. Cikk

A területi elv

1. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó, a II. Cím alatt rögzített feltételeket Magyarországon és Litvániában megszakítás nélkül kell teljesíteni, a 3. és 4. Cikkben valamint a jelen Cikk 3. bekezdésében foglaltak kivételével.

2. A 3. és 4. Cikkben foglaltak kivételével, ha Magyarországról vagy Litvániából más országba exportált árukat visszaszállítanak, akkor azokat nem származónak kell tekinteni, hacsak a vámhatóság számára kielégítően nem bizonyítható, hogy

a) a visszaszállított áruk az exportálttal azonosak és

b) az adott országban vagy az exportálás során nem mentek keresztül a jó állapotban való megőrzéshez szükséges mértéket meghaladó műveleten.

3. A származó helyzet megszerzésére vonatkozó II. Címben rögzített feltételeket nem érinti a Magyarországon vagy Litvánián kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet olyan anyagokon végeztek el, amelyeket Magyarországról vagy Litvániából exportáltak, és azt követően oda visszaszállítottak, feltéve, hogy

a) a szóban forgó anyagok teljes egészében Magyarországon vagy Litvániában előállított anyagok, vagy az exportálásukat megelőzően a 7. Cikkben felsorolt nem kielégítő műveleteken túlmenő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, és

b) a vámhatóság számára kielégítően bizonyítható, hogy

(i) a visszaszállított árukat az exportált anyagokon végzett megmunkálással vagy feldolgozással állították elő, és

(ii) Magyarországon vagy Litvánián kívül a jelen Cikk szabályainak alkalmazása révén a teljes hozzáadott érték nem haladja meg azon végtermék gyártelepi árának 10%-át, amelyre a származó helyzetet igénylik.

4. A 3. bekezdésben foglaltak céljaira, a II. Címben, a származó helyzet megszerzése érdekében rögzített feltételek nem érvényesek a Magyarországon vagy Litvánián kívül végbement megmunkálásra vagy feldolgozásra. Ahol azonban a II. sz. Melléklet listájában a végtermék származó helyzetének meghatározásánál valamennyi beépített nem származó anyag maximális értékét megadó szabályt alkalmaznak, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke, és a jelen Cikk alkalmazása révén Magyarországon vagy Litvánián kívül nyert teljes hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a megadott százalékot.

5. A 3. és a 4. bekezdésben foglalt szabályok alkalmazásának céljaira, a "teljes hozzáadott érték" jelenti mindazon költségeket, amelyek Magyarországon vagy Litvánián kívül merültek fel, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

6. A 3. és 4. bekezdésben foglalt szabályok nem érvényesek azokra a termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. sz. Melléklet listájában meghatározott feltételeknek, vagy amelyeket csak akkor lehet kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a 6. Cikk 2. bekezdésében meghatározott általános értékeket alkalmazzák.

7. A 3. és 4. bekezdés szabályai nem érvényesek a Harmonizált Rendszer 50-63. Árucsoportjába tartozó termékekre.

8. Bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, amely a jelen Cikk szabályai alá tartozik, és amelyet Magyarországon vagy Litvánián kívül végeznek el, passzív feldolgozás vagy hasonló eljárás keretében végezhető."

4. A 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. és 32. Cikkben levő, "a 4. Cikkben hivatkozott" kifejezés helyébe a "3. és 4. Cikkben hivatkozott" kifejezés lép.

5. A 15. Cikk 6. bekezdésének utolsó mondatában levő, "1998. december 31-ig" kifejezés helyébe "2000. december 31-ig" kifejezés lép.

6. A 26. Cikk 1. bekezdésében a "C2/CP3" hivatkozás helyébe a "CN22/CN23" lép.

7. Az I. sz. Melléklet 5.2 Megjegyzésében:

a) - a "mesterséges végtelen szál" és

- "szintetikus polipropilén vágott szál" francia bekezdések közé a következő új francia bekezdést kell felvenni:

- "áramvezető végtelen szál".

b) az ötödik példát ("Egy szőnyeg, amelyet ... követelményeknek.") törölni kell.

8. A II. sz. Melléklet a következőképpen módosul:

a) a HR 2202 és 2208 vámtarifaszámai közé a következő szabályt kell beiktatni:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
2207Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal:Előállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagok felhasználásával.

* A Liechtensteini Hercegség vámuniót hozott létre Svájccal, valamint az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodás Szerződő Fele."

b) az 57. Árucsoportra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
57. ÁrucsoportSzőnyegek és más textil padlóborítók:
- Tűnemezből
- Más nemezből

- Más
Előállítás:*
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál,
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- jutaszövet hátoldalként felhasználható
Előállítás:*
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás:*
- kókuszrost- vagy jutafonalból**,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból
- jutaszövet hátoldalként felhasználható

* A kevert textilanyagokból készült termékekre vonatkozó különleges előírásokat lásd a Bevezető Megjegyzések 5. pontjában.

** A jutafonal felhasználása 2000. július 1-jétől engedélyezett."

c) a HR 7006 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7006A 7003, 7004 vagy 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve
- Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, összhangban a SEMII szabványával*
- Más
Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból


Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

* SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated"

d) a HR 7601 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
7601Nyers, megmunkálatlan alumíniumElőállítás, melynek során:
- valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott; és
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumínium hulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel

"

A levélváltásban foglaltak a Megállapodás hatálybalépésekor lépnek hatályba.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Levele tartalmát illetően egyetértésemet fejezem ki.

Fogadja Helyettes Államtitkár Úr, őszinte nagyrabecsülésemet.

Budapest, 1999. május 25.

Algimantas Rimkunas s. k.,

a Litván Köztársaság külügyminiszter-helyettese

Vilnius, 2000. február 28.

Őexcellenciája Balás Péter úrnak

a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma helyettes államtitkárának

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Hivatkozással a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: Megállapodás), amelyet 1998. november 13-án írtunk alá, van szerencsém Önt - a Litván Köztársaság Kormánya nevében - az alábbiakról tájékoztatni.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya elismerve, hogy az áruk származási szabályainak módosítása biztosítani fogja a páneurópai kumulációs rendszer működését, egyúttal elősegíti a Felek közötti kölcsönös előnyös kereskedelmi kapcsolatok intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához, ezért a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás elválaszthatatlan részét képező "A származó termék forgalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről" szóló 2. számú jegyzőkönyvnek, a szerződő Felek és az Európai Unió közötti kétoldalú társulási megállapodások származási szabályaiban bekövetkezett módosításokkal való összhangba hozatala érdekében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Az 21. és a 26. Cikkekben az "ECU" szó helyébe az "euró" lép.

2. A 30. Cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. Cikk

Euróban kifejezett összegek

1. Az euróban megállapított összegekkel megegyező és az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg, és közli az importáló országgal.

2. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított vonatkozó összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a terméket az exportáló ország valutájában számlázták. Ha a terméket a 3. és 4. cikkben hivatkozott másik ország valutájában számlázták, az importáló ország a szóban forgó ország által közölt összeget fogadja el.

3. A felhasználandó, egy adott ország nemzeti valutájában kifejezett összegek megegyeznek az 1999. október első munkanapján érvényes árfolyamon, euróban kifejezett összegeknek az adott nemzeti valutában számított értékével.

4. Az euróban és az azzal egyenértékű, Magyarország és Litvánia nemzeti valutájában kifejezett összegeket a Vegyes Bizottság Magyarország és Litvánia kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Vegyes Bizottság biztosítja, hogy ne csökkenjenek a nemzeti valutában számított összegek, és figyelembe veszi, hogy célszerű a szóban forgó értékhatárok hatásának reális feltételek közötti fenntartása. E célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket."

3. A II. számú Melléklet a következők szerint módosul:

a) a HR 1904 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítveElőállítás:
- a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból;
- amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durum búza és származékai és a gömbölyű kukorica (Zea indurata maize) kivételével) teljes egészében előállítottnak kell lennie*;
- amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át

* A gömbölyű kukoricára vonatkozó kivétel 2002. december 31-ig érvényes."

b) a HR 2207 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
2207Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommalElőállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból;
- amelynek során minden felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha minden más anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható

"

c) a HR 57. Árucsoportra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
57. ÁrucsoportSzőnyegek és más textil padlóborítók:
- Tűnemezből
- Más nemezből

- Más textilanyagból
Előállítás*
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy
textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál, vagy
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.
Jutaszövet hátoldalként felhasználható.
Előállítás*:
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás*
- kókuszrost- vagy jutafonalból,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból Jutaszövet hátoldalként felhasználható

* A kevert textilanyagokból készült termékekre vonatkozó különleges előírásokat lásd a Bevezető Megjegyzések 5. pontjában."

d) a HR 8401 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 8401Nukleáris fűtőelemekElőállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott*Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának a 30%-át

* Ez a szabály 2005. december 31-ig érvényes."

e) a HR 9606 és 9612 vámtarifaszámokra vonatkozó rendelkezések közé a következő rendelkezést kell beiktatni:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
9608Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszó-betétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételévelElőállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban azonos vámtarifaszám alá osztályozott tollhegy és tollhegycsúcs felhasználható

"

A levélváltásban foglaltak a jóváhagyásukhoz a Felek belső jogrendje szerint szükséges eljárás lefolytatásáról szóló utolsó értesítés napján lépnek hatályba. Amennyiben ezek 2000. március 1-jéig nem léphetnek hatályba, úgy ettől a naptól ideiglenesen alkalmazzák.

Kérem Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat, hogy a fentiekre vonatkozóan szíveskedjék egyetértését közölni.

Fogadja Helyettes Államtitkár Úr őszinte nagyrabecsülésemet.

Budapest, 2000. február 28.

Algimantas Rimkunas s. k.,

a Litván Köztársaság külügyminiszter-helyettese

Budapest, 2000. február 28.

Őexcellenciája Algimantas Rimkunas Úrnak,

a Litván Köztársaság külügyminiszter-helyettesének

Tisztelt Külügyminiszter-helyettes Úr!

Ezúton tisztelettel igazolom vissza - a Magyar Köztársaság Kormánya nevében - a 2000. február 28-án kelt levele vételét, amelynek tartalma a következő:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya elismerve, hogy az áruk származási szabályainak módosítása biztosítani fogja a páneurópai kumulációs rendszer működését, egyúttal elősegíti a Felek közötti kölcsönös előnyös kereskedelmi kapcsolatok intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához, ezért a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság Közötti szabadkereskedelmi megállapodás elválaszthatatlan részét képező "A származó termék fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről" szóló 2. számú Jegyzőkönyvnek, a Szerződő Felek és az Európai Unió közötti kétoldalú társulási megállapodások származási szabályaiban bekövetkezett módosításokkal való összhangba hozatala érdekében az alábbiakban állapodtak meg:

1. A 21. és a 26. Cikkekben az "ECU" szó helyébe az "euró" lép.

2. A 30. Cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. Cikk

Euróban kifejezett összegek

1. Az euróban megállapított összegekkel megegyező és az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg, és közli az importáló országgal.

2. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által megállapított vonatkozó összegeket, az utóbbi elfogadja azokat, ha a terméket az exportáló ország valutájában számlázták. Ha a terméket a 3. és 4. Cikkben hivatkozott másik ország valutájában számlázták, az importáló ország a szóban forgó ország által közölt összeget fogadja el.

3. A felhasználandó, egy adott ország nemzeti valutájában kifejezett összegek megegyeznek az 1999. október első munkanapján érvényes árfolyamon, euróban kifejezett összegeknek az adott nemzeti valutában számított értékével.

4. Az euróban és az azzal egyenértékű, Magyarország és Litvánia nemzeti valutájában kifejezett összegeket a Vegyes Bizottság Magyarország és Litvánia kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Vegyes Bizottság biztosítja, hogy ne csökkenjenek a nemzeti valutában számított összegek, és figyelembe veszi, hogy célszerű a szóban forgó értékhatárok hatásának reális feltételek közötti fenntartása. E célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket."

3. A II. számú Melléklet a következők szerint módosul:

a) a HR 1904 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítveElőállítás:
- a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból;
- amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek [a durumbúza és származékai és a gömbölyű kukorica (Zea indurata maize) kivételével] teljes egészében előállítottnak kell lennie*;
- amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át

* A gömbölyű kukoricára vonatkozó kivétel 2002. december 31-ig érvényes."

b) a HR 2207 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
2207Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommalElőállítás:
- a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból;
- amelynek során minden felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha minden más anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható

"

c) a HR 57. Árucsoportra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
57. ÁrucsoportSzőnyegek és más textil padlóborítók:
- Tűnemezből
- Más nemezből

- Más textilanyagból
Előállítás*:
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál, vagy
- az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.
Jutaszövet hátoldalként felhasználható.
Előállítás*:
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás*:
- kókuszrost- vagy juta fonalból,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból
Jutaszövet hátoldalként felhasználható

* A kevert textilanyagokból készült termékekre vonatkozó különleges előírásokat lásd a Bevezető Megjegyzések 5. pontjában."

d) a HR 8401 vámtarifaszámra vonatkozó szabály helyébe a következő lép:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
ex 8401Nukleáris fűtőelemekElőállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott*Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának a 30%-át

* Ez a szabály 2005. december 31-ig érvényes."

e) a HR 9606 és 9612 vámtarifaszámokra vonatkozó rendelkezések közé a következő rendelkezést kell beiktatni:

"

VámtarifaszámÁrumegnevezésA származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás
(1)(2)(3) (4)
9608Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételévelElőállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban azonos vámtarifaszám alá osztályozott tollhegy és tollhegycsúcs felhasználható

"

A levélváltásban foglaltak a jóváhagyásukhoz a Felek belső jogrendje szerint szükséges eljárás lefolytatásáról szóló utolsó értesítés napján lépnek hatályba. Amennyiben ezek 2000. március 1-jéig nem léphetnek hatályba, úgy ettől a naptól ideiglenesen alkalmazzák.

Levele tartalmát illetően egyetértésemet fejezem ki.

Fogadja Miniszterhelyettes Úr őszinte nagyrabecsülésemet.

Balás Péter s. k.,

a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma helyettes államtitkára

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Megállapodás továbbfejlesztése érdekében a Litván Köztársaság Kormányával kötendő nemzetközi szerződések útján a Megállapodás egyes kereskedelmi kedvezményeket érintő részeit, úgymint a vámtételeket, a nem vámjellegű korlátozásokat, a származási szabályokat, valamint a Megállapodás által érintett termékkört módosítsa, illetőleg kiegészítse, továbbá gondoskodjék a Megállapodás és az azt módosító, kiegészítő szerződések végrehajtásáról.

4. § E törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2000. március 1. napjától kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. június 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Lásd a 27. Árucsoport Kiegészítő Megjegyzés 4.b) pontjához tartozó KN Magyarázatot.

[3] Lásd a 27. Árucsoport Kiegészítő Megjegyzés 4.b) pontjához tartozó KN Magyarázatot.