108/2002. (XII. 13.) FVM rendelet

a birtokhasznosítási bizottság létrehozatalának és működésének rendjéről

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4/A. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A Tv. 4. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjának megfelelő, országos érdekképviseleti szervezetek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (a továbbiakban: NFA) jelenthetik be mely településen (a fővárosban mely kerületben) kívánnak részt venni a birtokhasznosítási bizottság létrehozásában.

(2) A bejelentésben az országos szervezet útján kell megjelölni azt, hogy az NFA tv. 4. §-ának (1) bekezdésének mely pontja szerinti jogcímen kívánnak tagot választani. A bejelentést egy jogcímen, első alkalommal a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell megtenni. A bejelentés a határidő letelte után nem pótolható.

(3) A bejelentés alapján a területi vagy helyi szervet az NFA választási nyilvántartásba veszi.

2. §

(1) A választási nyilvántartásban szereplő szervezetek választják meg a helyi birtokhasznosítási bizottság egy-egy tagját.

(2) Ha a településre vonatkozóan a választási nyilvántartásban jogcím szerint csak egy területi vagy helyi szerv szerepel, az a birtokhasznosítási bizottsági tag megválasztásáról az L számú melléklet szerint értesíti az NFA-t. A birtokhasznosítási bizottsági tagot az NFA nyilvántartásba veszi.

(3) Ha a településre vonatkozóan a választási nyilvántartásban bármely jogcímen több területi vagy helyi szerv szerepel, ezek egymás között megállapodnak a birtokhasznosítási bizottság tagjának személyében, valamint a költségtérítés megosztásában. A megállapodást okiratba foglalva megküldik az NFA-nak, amely a tagot nyilvántartásba veszi.

(4) A területi agrárkamara, illetve a települési önkormányzat az általa választott tagot a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelenti az NFA-nak.

(5)[1] Egy személy csak egy jogcímen lehet tagja birtokhasznosítási bizottságnak.

3. §

Az NFA értesíti a nyilvántartásba vételről a bizottsági tagot. Az értesítés tartalmazza a nyilvántartási számot, a bizottságot alkotó szervezetek és tagok nevét, címét (2. számú melléklet).

4. §

(1) A birtokhasznosítási bizottság alakuló ülését a bizottság bármely tagja összehívhatja. A birtokhasznosítási bizottság határozatképes, ha az alakuló ülésen a tagok többsége, de legalább 3 fő jelen van; ez vonatkozik a bizottság további üléseire is.

(2) A birtokhasznosítási bizottság alakuló ülésén

a) tagjai közül megválasztja elnökét;

b) kialakítja ügyrendjét és a tagok közötti együttműködés rendjét.

(3) A birtokhasznosítási bizottság megalakulásáról az elnök - a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon - értesíti az NFA-t. Az NFA a birtokhasznosítási bizottságot nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az országos érdekképviseleti szervet (4. számú melléklet).

5. §

(1) A bizottsági tagság megszűnik a tag

a) halálával;

b) lemondásával;

c) visszahívásával.

(2) A jogszabály erejénél fogva megszűnik a birtokhasznosítási bizottsági tagsága annak a személynek, akinek, illetőleg az általa képviselt, a Tv. 4/A. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek a bejelentett településen a megválasztását követően megszűnik a földtulajdona, illetőleg a földhasználata.

(3) A bizottsági tagság megszűnését a bizottság elnöke haladéktalanul jelzi a megválasztó szervezetnek. A bizottsági tagság megszűnését a megválasztó szervezet az új tag egyidejű megnevezésével az NFA-nak bejelenti. Ha a tagság megszűnésének bejelentésével egyidejűleg az új tagot nem nevezi meg, s ezt 14 napon belül nem pótolja, a birtokhasznosítási bizottság munkája szünetel, ha ezáltal a tagjainak száma 3 fő alá csökken.

6. §

(1) A birtokhasznosítási bizottság folyamatos működési költségeihez az NFA bizottsági tagonként és havonta átalányösszegben 1000 Ft költségtérítést fizet.

(2) A birtokhasznosítási bizottság tevékenysége szünetelésének tartamára költségtérítés nem jár.

7. §

(1) A birtokhasznosítási bizottságok működési költségeinek biztosításáról az NFA a bizottságokba tagot választó országos szervezetekkel, valamint a területi agrárkamarákkal kötött szerződésben foglaltak szerint gondoskodik. E szervezetek az általuk, illetve területi vagy helyi szerveik által megválasztott és nyilvántartásba vett tagok számának megfelelő összegű költségtérítésre köthetnek szerződést.

(2) Az (1) bekezdés alapján megkötött szerződésben az érintett szervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a költségtérítés összegét a birtokhasznosítási bizottságok működési költségeinek biztosítására fordítják, és annak felhasználásáról évente tájékoztatják az NFA-t. A birtokhasznosítási bizottság működési költségének kell tekinteni az érintett szervezet által a birtokhasznosítási bizottság részére nyújtott dologi szolgáltatást is.

(3) Az NFA a költségtérítés települési önkormányzatot megillető részét az érintett önkormányzat írásbeli kérelmére, a tárgyévet követő első hónapban utalja át.

8. §

A birtokhasznosítási bizottság működésével kapcsolatos technikai feltételek biztosításáról, valamint a költségek viseléséről a tagok, illetőleg az őket megválasztó szervezetek állapodnak meg.

9. §

(1) Az NFA az elnöknek küldi meg a véleményezendő anyagokat. A birtokhasznosítási bizottság véleménye akkor vehető figyelembe, ha azt a tagok többsége aláírja.

(2) A birtokhasznosítási bizottság a Tv.-ben, valamint e rendeletben meghatározottak alapján kialakított véleményéről írásban értesíti az NFA területi szervét.

(3) A birtokhasznosítási bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon kívül jogosult az NFA megkeresése alapján földbirtok-politika helyi kérdéseiben is véleményt nyilvánítani.

10. §

Az NFA az e rendelet alapján vezetett nyilvántartásairól internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelethez

Az érdekképviseleti szerv értesítése az NFA részére a birtokhasznositási bizottsági tag megválasztásáról

A megvalásztó szervezet neve: ..................................................................................................................................

A település megnevezese: ..........................................................................................................................................

A településen a megválasztott személy (ideértve az általa képviselt, a Tv. 4/A. § (4) bekezdése szerinti szervezetet) tulajdonában, illetve használatában levő termőföld megjelölése (legalább egy földrészlet helyrajzi szám megjelölé- sével):

A megválasztott személy:

- neve: ................................................................................................................................................................

- anyja neve:.......................................................................................................................................................

- születési helye, időpontja: .............................................................................................................................

- lakcíme: ...........................................................................................................................................................

- levelezési címe: ...............................................................................................................................................

Dátum: ..........................................................................................

A birtokhasznosítási bizottsági tagságot elfogadom.

megválasztott a megválasztó szervezetek

képviselőinek aláírása

2. számú melléklet a 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelethez

Az NFA értesítése a megválasztott (delegált) személy részére a birtokhasznosítási bizottsági tagi nyilvántartásba vételéről

Értesítem, hogy önt,.................................................................... (szül. helye, ideje: .................................................; anyja neve: .......................................................................) a ...................................................................................... (a szervezet neve):.....................................(település neve) birtokhasznosítási bizottságába tagként megválasztotta, egyidejűleg Önt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilvántartásba vette. Nyilvántartási szám: ...........................

Dátum: ..........................................................................................

...............................................

aláírás

P. H.

3. számú melléklet a 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelethez

A birtokhasznosítási bizottság értesítése az NFA részére a birtokhasznosítási bizottság megalakulásáról

Értesítjük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet, hogy.......................................................................-án alakuló ülést tartott.......................................................................................................................... (település neve) birtokhasznosító bizottsága.

A bizottság tagjai:

1. Név: ............................................................................, NFA nyilvántartási száma:..............................

2. Név: ............................................................................, NFA nyilvántartási száma:..............................

3. Név:............................................................................., NFA nyilvántartási száma:..............................

4. Név: ...........................................................................,, NFA nyilvántartási száma:..............................

5. Név: ............................................................................, NFA nyilvántartási száma:..............................

A birtokhasznosítási bizottság elnöke: ...............................................

Levelezési cím:......................................

Dátum:..........................................................................................

...............................................

elnök aláírása

4. számú melléklet a 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelethez

Az NFA értesítése az országos érdekképviseleti szervek részére a birtokhasznosítási bizottság

nyilvántartásba vételéről

Név: .......................................................................................................................................................................

Cím:........................................................................................................................................................................

Értesítem, hogy .................................................................................................. (település neve) birtokhasznosító bizottságát a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet .................................................. számon nyilvántartásba vette.

Dátum: ............................................................................,.............

...............................................

aláírás

P. H.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 46/2003. (IV. 29.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.05.07.

Tartalomjegyzék