25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Bovin somatotropint és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinokat (a továbbiakban: somatotropin) belföldön forgalomba hozni, forgalmazni vagy felhasználni tilos.

2. §

(1) Az, aki export célra somatotropint állít elő, vagy szerez be, nyilvántartást köteles vezetni az előállított vagy beszerzett és eladott somatotropin mennyiségéről, előállításának, beszerzésének, illetve eladásának idejéről, továbbá eladójáról és vevőjéről.

(2)[1] Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. A nyilvántartást az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szakértőjével jogosult ellenőrizni.

3. §

Somatotropint a 2. §-ban foglalt célra előállítani és importálni csak az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó engedéllyel szabad.

4. §

(1)[2] Somatotropint tudományos célú kísérletben felhasználni a NÉBIH engedélyével szabad.

(2) Somatotropin kísérleti célú alkalmazásakor, az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben a hormonkezelt állatok termelési adatait az országos állattenyésztési adatbankban elkülönítve kell gyűjteni, és azok a tenyészértékbecslés során nem vehetők figyelembe.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a Tanács bovin somatotropin forgalmazásáról és adminisztrációjáról és a Tanács 90/218/EGK határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló 99/879/EK határozatával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 67/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.