83/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött "A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás"-t e rendelettel kihirdeti.

2. §

"A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás" hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) (Central Finance and Contracts UNIT-CFCU) felállításáról

1. Cikk

Értelmező rész

Egy Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (a továbbiakban: KPSZE / CFCU - Central Finance and Contracts Unit) felállítását az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság között 1990. szeptember 3-án a PHARE program szabályozásáról létrejött keretmegállapodás, valamint az alábbi fejlemények ismeretében kell értékelni:

- a PHARE program Magyar Köztársaságra vonatkozó részének 1990 óta bekövetkezett bővülése, a megvalósítás alatt álló programok és projektek számának ezzel együtt járó növekedése, a PHARE program mint a magyar előcsatlakozási stratégiát támogató eszköz szerepének változása, valamint a hatékony pénzügyi ellenőrzésről rendelkező EU rendeletekben megkövetelt fenntartható pénzügyi eljárások és vezetési struktúrák kialakításának szükségessége;

- az a tény, hogy a PHARE program XXXX-ben olyan, hogy egy nagy Programme Management Unit (PMU) struktúrát támogat, ahol minden egységnek megvannak a maga különálló pénzügyi és számviteli feladatai, se a költséghatékonyság követelményeinek nem felel meg, se nem ésszerű. Az 1998. évi PHARE programoktól kezdve az összes intézményfejlesztési projektre (adott esetben más PHARE projektekre is) kiterjesztett hatáskörrel működő KPSZE felállítása fokozza az áttekinthetőséget és az átláthatóságot, valamint elkerülhetővé teszi a Bizottság felé történő pénzügyi jelentéstételi és számviteli módszerek közötti divergenciát;

- az 1998. évi PHARE programoktól kezdve az összes intézményfejlesztési projektre (adott esetben más PHARE projektekre is) kiterjesztett hatáskörrel, megfelelő személyi feltételekkel működő, a PHARE pénzügyi adminisztrációját, az elszámolásokat és a kifizetéseket a kormány nevében ellátó egység működtetésének a szilárd pénzgazdálkodásban és a hatékonyságban megmutatkozó előnyei; bizonyos intézményfejlesztési projektek megvalósítását - ott, ahol a projekt jellege ezt megkívánja - a Bizottság kifejezett jóváhagyásával az illetékes ágazati minisztérium vagy intézmény meglevő végrehajtó egységei végezhetik el;

- a New Phare Orientations (a PHARE Új Orientációja), amely általánosan megköveteli: a) a Nemzeti Alap felállítását és egy Nemzeti Programengedélyező (National Authorising Officer - NAO) kinevezését a Pénzügyminisztérium szervezetében, b) az intézményfejlesztési projekteknél egy multiszektorális végrehajtó testület, a KPSZE (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység) felállítását, valamint c) ott, ahol szükséges, korlátozott számú Végrehajtó Ügynökség (Implementing Agency - IA) létrehozását.

2. Cikk

A PAO és a KPSZE

1. A KPSZE a Magyar Államkincstárban egy Programengedélyező (Programme Authorising Officer - PAO) felelős irányítása alatt jön létre és működik.

2. A Programengedélyező (PAO) - akiről részletesen e Jegyzőkönyv 6. Cikkében szólunk - egyolyan tisztviselő, akit a Nemzeti Programengedélyező (NAO) nevez ki. A NAO a kinevezés során egyeztet a PHARE program magyarországi Nemzeti Koordinátorával (NAC).

3. A 3. Cikk értelmében 1998-tól - ettől eltérő megállapodások hiányában - a PAO és a KPSZE felelős a magyarországi PHARE programok, illetve a PMU (Project Management Unit - Projekt Végrehajtó Egységek) egységektől, az úgynevezett "Phasing out" Stratégia alapján átvett programok keretében megvalósuló összes intézményfejlesztési projekthez (valamint adott esetben más PHARE projektekhez is) szükséges szolgáltatások megrendeléséhez, áruk beszerzéséhez és építési beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi és adminisztratív feladatokért. A program megvalósításával kapcsolatos szakmai felelősség a Szakmai Programfelelős (Senior Programme Officer - SPO) terheli. Az SPO felelősségi körét a 7. Cikkben ismertetjük.

3. Cikk

A KPSZE feladatai

A KPSZE konkrét feladatai a következők:

Versenytárgyalás:

Az összes programnál:

az egységes követelményeknek megfelelő feladatmeghatározás, ajánlatkérések és összesítő lapok átvétele az SPO-tól; a PHARE eljárások alapján az ajánlattevők számára szükséges információk biztosítása és a pályázati lehetőségek Interneten való (PHARE WWB site) közzétételének igénylése az Európai Bizottság központjától, a pénzügyi rendelet módosított 118. Cikkének megfelelően; a programok végrehajtásának aktuális állapotáról az SPO által készített negyedévi jelentés ellenőrzése; az SPO által - a hozzá szintén megérkezett jelentkezések birtokában - elkészített rövid listák és a tenderdokumentáció adminisztratív ellenőrzése; ellenőrzés, majd - a PHARE szabályok érvényesítése érdekében - a szükséges módosítások igénylése; gondoskodás a tenderdossziék megfelelő elkészítéséről; a tenderdossziék feladása az ajánlattevőknek; az Értékelő Bizottság összetételének ellenőrzése; az Értékelő Bizottságban az ajánlatok értékelése során a Bizottság szavazati joggal nem rendelkező titkára funkcióinak ellátása, s az eljárási szabályok tiszteletben tartásának biztosítása; az értékelés lebonyolításának tanácsadói és adminisztratív támogatása; gondoskodás az illetékes Értékelő Bizottság által előkészítendő tenderértékelő jelentéstervezet megfelelő elkészítéséről.

Szerződéskötés:

Az összes programnál:

az értékelés és a szerződéskötés felügyelete a PHARE adminisztratív eljárások pontos követésének ellenőrzése céljából (az eljárásokra vonatkozó tanácsadói támogatáson kívül nem vehet részt sem a szakmai, sem a pénzügyi értékelés, valamint a kiválasztás folyamatában sem, ez változatlanul az SPO feladata és felelőssége); szakmai segítségnyújtás az SPO-nak a szerződéssel kapcsolatos tárgyalások, szükség esetén - az SPO igénye és szakmai ajánlásai alapján - a szerződések tervezetének megfogalmazása, a végleges változat elkészítése és aláírása során; a PHARE adminisztratív és jogi követelményeinek érvényesítése (a követelmények nem teljesülése esetében a PAO köteles írásban tájékoztatni az illetékes SPO-t); a PAO írja alá az (Európai Bizottság által előzetesen jóváhagyott) szerződést; a program és projekt keretében megkötött szerződés nyilvántartásba vétele.

Adminisztráció:

A) Az 1998. előtti programoknál:

a PHARE finanszírozásban megvalósuló egyes projektekért felelős SPO által előterjesztett Stratégiai Tervek, Munkaprogramok, Monitoring és Értékelő Jelentések Európai Bizottsági jóváhagyás előtti adminisztratív ellenőrzése a mindenkori hatályos DIS alapján; az SPO továbbra is teljes felelősséggel tartozik a fent hivatkozott dokumentumok elkészítéséért, melyeket a PAO-nak kell aláírnia. A KPSZE programonként egy Munkaprogramot terjeszt elő, függetlenül attól, hány SPO vesz részt a program szakmai irányításában.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

Elszámolás:

A) Az 1998. előtti programoknál:

egy számviteli rendszer felállítása és fenntartása; szektorprogramonkén 1 elkülönített nyilvántartások vezetése, az egyes programok, projektek, szerződések stb. szerint rögzített összes kifizetés megfelelő számviteli nyilvántartása; pénzügyi számlák működtetése a megfelelő egységes ellenőrzésekkel és egyeztetésekkel; az összes tranzakció rögzítése az Európai Bizottság által biztosított DIS jelentési rendszerben.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

Kifizetések:

A) Az 1998. előtti programoknál:

a kifizetések teljesítése a mindenkori hatályos DIS eljárások szerint; a vállalkozók fizetési felszólításainak átvétele, a felszólítások jogosságának ellenőrzése, engedélykérés az SPO-tól ("conforme aux faits" - megfelel a valóságnak / "read and approved" - elolvasva és jóváhagyva), vagy a fizetési felhívás módosításra való visszaszolgáltatása a vállalkozónak.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

Jelentési kötelezettségek:

A) Az 1998. előtti programoknál:

havi jelentések készítése minden egyes program pénzügyi helyzetéről; a jelentések megküldése az SPO-knak, az Európai Integrációs Minisztériumnak [vagy ezt a funkciót ellátó egyenértékű szervnek], az Európai Bizottság magyarországi Képviseletének és Központjának; rendszeres, naprakész adatszolgáltatás DIS-nek megfelelő versenytárgyalások menetéről, az ajánlatok értékeléséről és a megkötött szerződésekről.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

PHARE számla:

A) Az 1998. előtti programoknál:

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság közötti megállapodás értelmében a KPSZE irányítása alatt megvalósítandó minden egyes program különálló számlájának működtetése, a bankszámlák fenntartása, a pénzmozgások nyomon követése és bankszámlák feltöltésének megszervezése az egyes SPO munkaprogramok alapján, az SPO kifizetések nyomon követése, havi jelentések készítése a bankszámla egyenlegéről; előlegfizetés-igénylések elkészítése és megküldése a Bizottságnak.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

Pénzeszközök igénylése:

A) Az 1998. előtti programoknál:

a DIS kézikönyv és a 9. Cikk szerint.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

igénylések összeállítása a Nemzeti Programengedélyező (NAO) részére előlegek folyósítására, a Nemzeti Alappal kötött pénzügyi megállapodás, valamint adott esetben a 9. Cikk rendelkezései szerint.

Képzés és tanácsadás:

Az összes programnál:

szükség esetén a PHARE kifizetésekkel és beszerzési eljárásokkal kapcsolatos képzés megszervezése, lebonyolítása a PHARE Decentralizált Végrehajtási Rendszer végrehajtó szervezetei számára; az SPO szakmai tanácsadói támogatása a PHARE beszerzési és pénzügyi lebonyolítás eljárásai tárgyában (a munkaprogramok struktúrája, stratégiai tervek, a beszerzés és a szerződéskötés eljárásai, stb.) úgy, hogy a technikai megvalósításért változatlanul a Kedvezményezett SPO-ját terheli a teljes felelősség. A KPSZE létrehoz egy szakosított tanácsadói és képzési kapacitást, és gondoskodik az ehhez szükséges dokumentáció karbantartásáról. A KPSZE ott, ahol ezt igénylik, adminisztrációs segítséget nyújt az 1998 előtti programok Programengedélyező (PAO) azokban az esetekben, ahol a "Phasing out" Stratégia értelmében a PMU megszűnt. Az ilyen esetekben azonban az illetékes PAO a 2. albekezdés értelmében továbbra is teljes felelősséggel tartozik saját programjaiért.

Audit:

Az összes programnál:

a számlák országos auditjának megszervezése; együttműködés az Európai Bizottsággal és a magyar hatóságokkal, segítségnyújtás az audit követelményeinek érvényesítésében a 13. Cikk értelmében.

A PMU egységektől a KPSZE-re átruházott 1998 előtti programoknál a továbbra is PMU-nál tevékenykedett PAO-nak kell aláírnia a program minden olyan dokumentumát, amelyet jelen Megállapodás vagy a DIS értelmében a PAO-nak kell aláírnia, hacsak - az Európai Bizottság tudtával és beleegyezésével - sor nem került ennek a kötelezettségnek a hivatalos átruházására a KPSZE-nél tevékenykedő PAO-ra.

4. Cikk

KPSZE alkalmazottak

A PAO a NAC és a Képviselet jóváhagyásával gondoskodik a KPSZE működésének személyi feltételeiről.

5.Cikk

A KPSZE elhelyezése, működési feltételei és költségei

1. A KPSZE a NAC által kiválasztott és a magyar hatóságok által biztosított létesítményekben nyer elhelyezést. A létesítményekben elegendő és megfelelő irodahelyiségeket kell biztosítani a KPSZE alkalmazottainak elhelyezéséhez, többek között tárgyalót, a tanácsadói támogatás feladatainak ellátására, a képzésre és a külső könyvvizsgálók elhelyezésére alkalmas helyiségeket.

2. A KPSZE felállításának és működésének költségeit a Magyar Köztársaság állami költségvetése és a Magyarország nemzeti PHARE allokációja (1997. és 1998. évi programok) együttesen finanszírozzák (lásd az 1. függeléket).

3. A PHARE pénzeszközök bérekre, berendezésekre és üzemköltségre való felhasználásának előfeltétele egy olyan különálló dokumentum aláírása, amely részletes lebontásban tartalmazza a finanszírozandó költségeket és a szükséges pénzeszközök összegét, külön meghatározva a PHARE és a magyar hozzájárulást.

6. Cikk

Programengedélyező (PAO)

1. A KPSZE egy Programengedélyező (PAO) felügyelete alatt működik, akit Magyarország Nemzeti Programengedélyező (NAO) nevez ki, előzetesen egyeztetve az Nemzeti Koordinátorral (NAC). A PAO az 1998. évi PHARE programoktól kezdve felelős a PHARE intézményfejlesztési projektek (adott esetben egyéb PHARE projektek), valamint a "Phasing out" Stratégia alapján a PAO-ra átruházott programok végrehajtásáért Magyarországon, a 3.2. Cikknek megfelelően. További teendőket az Nemzeti Alappal kötött pénzügyi megállapodásban fogalmazhat meg számára.

2. A PAO a Bizottság kifejezett jóváhagyásával, a DIS kézikönyv erre vonatkozó hatályos rendelkezéseivel összhangban átruházhatja kötelezettségeinek egy részét, beleértve 3.1. Cikkben felsorolt összes dokumentum és intézkedés aláírási vagy jóváhagyási jogát. Az ily módon átruházott kötelezettségeket világosan és egyértelműen felsorolják egy különálló dokumentumban, amelyet meg kell küldeni a Bizottságnak. A PAO bármikor visszavonhatja aláírási jogának átruházását.

3. A PAO (vagy megbízott képviselője) írja alá vagy hagyja jóvá a 9., 10. és 11. Cikk rendelkezéseinek értelmében szükséges dokumentumokat.

7. Cikk

Szakmai Programfelelős (SPO)

1. Egy Szakmai Programfelelős (SPO) a projektben érdekelt ágazati minisztérium vagy intézmény által kinevezett tisztviselő, akinek az a feladata, hogy szakmai szempontból gondoskodjék a projektek megfelelő és kellő időben történő megvalósításáról.

2. Az SPO oly módon gyakorolja hatáskörét, hogy jóváhagyja a kötelezettségeket és a kifizetési okmányokat, mielőtt azokat a KPSZE továbbítja.

3. Az SPO átruházhatja kötelezettségeinek egy részét, beleértve az összes dokumentum és intézkedés aláírási vagy jóváhagyási jogát ugyanazon minisztérium vagy intézmény legfeljebb két tisztviselőjére.

4. Az összes SPO és az SPO által, annak hatáskörével felruházott tisztviselő (amennyiben vannak ilyenek) nevét és aláírását meg kell küldeni a Bizottságnak.

5. Az SPO kötelezettségei részletesen a következők:

- a PHARE 1998. évi programjaitól kezdve a PHARE intézményfejlesztési (és egyéb PHARE) projektek szakmai megvalósítása és figyelemmel kísérése, valamint azoknak az 1998 előtti programoknak a szakmai megvalósítása, amelyeknek a szakmai megvalósítását az SPO-ra ruházták át;

a) tervezés és jelentések készítése a felelős hatóságnak, valamint kapcsolattartás a Bizottsággal szakmai kérdésekben;

b) hozzájárulás a KPSZE működéséhez szükséges pénzügyi dokumentumok és jelentések elkészítéséhez;

c) feladatmeghatározások elkészítése;

d) versenytárgyalási felhívás közzétételére vonatkozó kérések továbbítása a KPSZE-nek;

e) szerződések tárgyalására és szerződéskötésre vonatkozó kérések továbbítása a KPSZE-nek;

f) a KPSZE-vel együtt a szerződések tárgyalása;

g) számlák ellenében történő kifizetések jóváhagyása ("conforme aux faits" - megfelel a valóságnak / "read and approved" - elolvasva és jóváhagyva).

8. Cikk

KPSZE bankszámla

A) 1998 előtti programoknál:

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság közötti megállapodás értelmében a KPSZE programként egy-egy bankszámlát kezel a 3. Cikk 1. bekezdésének megfelelően. A KPSZE minden egyes programhoz egy bankszámlát nyit.

2. A fent hivatkozott bankszámlákat a Magyar Államkincstár vezeti. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy rendszeres időközönként megvizsgálja az Államkincstár teljesítményét.

3. A bankszámlákat ECU-ban vezetik. A bankszámlákon felmerült kamat összegét rendszeres időközönként közölni kell az Európai Bizottsággal; a kamat az Európai Bizottság jóváhagyásával, a mindenkori hatályos DIS rendelkezéseknek megfelelően visszaforgatható és elkölthető a vonatkozó Pénzügyi Memorandum tárgyát képező tevékenységekre.

4. A barikszámlákat kettős aláírási rendszerben működtetik, melyben a számlák fölötti rendelkezéshez legalább a PAO aláírására szükség van.

5. A KPSZE banki igazolással megküldi az Európai Bizottságnak az összes vonatkozó információt (a bank nevét és címét, a számlaszámokat, a számlatulajdonosok nevét és a kamatlábakat).

6. A "Phasing out" nyomán a PMU-k átruházott bankszámláit külön kezelik, hacsak a Bizottság másképp nem rendelkezik.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

9. Cikk

Pénzeszközök igénylése

A) Az 1998 előtti programoknál:

1. A KPSZE gondoskodik az egyes PHARE programok és projektek megvalósítására befolyt előlegek nyilvántartásáról.

2. Az Európai Bizottság a PAO vagy aláírási jogkörrel felruházott megbízottja által bejelentett igény alapján bocsátja az igénylő rendelkezésére az előlegeket, de csak azután, hogy az Európai Bizottság véglegesen jóváhagyta a kedvezményezett SPO-ja illetékes hatóságai által aláírt és a PAO által a költségvetés és az adminisztratív szabályszerűség tekintetében egyaránt ellenőrzött, kötelező DIS tervezési dokumentumokat.

B) Az 1998. évi és az azt követő időszak programjainál:

a vonatkozó Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően.

10. Cikk

Kifizetések

Miután a kifizetések befolytak a bankszámlákra, a pénzeszközöket felhasználják a vonatkozó projektek PHARE pénzekből finanszírozott szerződései ellenében kifizetendő összegek folyósítására, a 3. cikk 1. pontjának megfelelően.

11. Cikk

A szerződés odaítélésének eljárásai

A szerződés odaítélésének a szakmai Programfelelős és az KPSZE által követendő eljárásait a DIS Kézikönyv tartalmazza.

12. Cikk

Számviteli és pénzügyi jelentések rendszere

1. A PAO egy számviteli és pénzügyi jelentési rendszert működtet, amely átfogja a hatáskörébe tartozó összes, PHARE finanszírozással megvalósuló projekt keretében végzett minden szerződéses és egyéb pénzügyi tevékenységet.

2. Ez a rendszer a DIS Kézikönyv pénzgazdálkodásra vonatkozó követelményeinek megfelelően működik.

13. Cikk

A KPSZE és az SPO auditálása

1. A Bizottság által megbízott külső könyvvizsgáló rendszeres időközönként ellenőrizheti a KPSZE és az SPO számláit és tevékenységeit. Ez az ellenőrzés nem érinti a Bizottság és az Európai Unió Számvevőszéke kötelezettségeit, ahogyan arról a Keretmegállapodáshoz mellékelt Pénzügyi Memorandumra vonatkozó Általános Feltételek rendelkeznek.

2. A program befejezését követő öt évig meg kell őrizni a teljes pénzgazdálkodás, a versenytárgyalás és a szerződéskötés összes írásos anyagát.

14. Cikk

Záró rendelkezések

1.Ez a Jegyzőkönyv két angol nyelvű példányban készült, és azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja.

2. A Megállapodás Jegyzőkönyve a hatálybalépést követő 6 hónapon keresztül érvényes. A felek közös megállapodással egy hivatalos levélváltás formájában meghosszabbíthatják e Jegyzőkönyv hatályát.

3. A Megállapodás Jegyzőkönyve a működés minden évét követően felülvizsgálható, hivatalos levélváltás formájában módosítható, ez azonban nem érinti az Európai Bizottság kötelezettségeit, mely fenntartja jogát arra, hogy a DIS rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgálja a végrehajtási rendelkezéseket.

Kelt: Budapest, 1998. december 17.

A Magyar Köztársaság nevében:

Dr. Boros Imre s. k.,

a PHARE programokat felügyelő tárca nélküli miniszter

Dr. Naszvadi György s. k.,

a Magyar Államkincstár elnöke

Az Európai Bizottság Kormánya nevében:

Mr. Michael Lake s. k.,

az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője

Melléklet

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság közötti, a Magyar Köztársaságban a Magyar Államkincstár szervezetében működő Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) felállításáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvéhez

Megállapodás a KPSZE felállításának és tevékenységeinek társfinanszírozásáról

A Magyar Államkincstár szervezetében működő Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) felállításáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve (MoU) 5. Cikkének rendelkezései szerint ez a melléklet mint a MoU elválaszthatatlan része rendelkezik a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) személyzeti, létesítményi és működési költségeihez nyújtott PHARE támogatás pénzügyi módozatairól.

1. Cikk

Finanszírozás és a KPSZE alkalmazottak foglalkoztatási költségei

1.A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) igazgatója egy magyar tisztviselő, foglalkoztatási költségeit legalább a KPSZE felállításáról rendelkező MoU a magyar Kormány fedezi, figyelembe véve a MoU 7. Cikkét.

2. A KPSZE kezdetben 10, a PHARE által finanszírozott projektek irányítását végző projektmenedzsert és 2 titkársági dolgozót foglalkoztat. Az igényeknek megfelelően a KPSZE további projektmenedzsereket is felvehet.

3. Hivatkozással a MoU 5. Cikkére, a KPSZE kezdeti eszközigényeit, valamint a KPSZE alkalmazottak bérét - kivéve a KPSZE igazgató foglalkoztatásának költségeit - fokozatosan csökkenő mértékben Magyarország nemzeti PHARE allokációjából fedezik. Egyéves bevezető időszakot követően a KPSZE összes költségének finanszírozását kétéves átmeneti idő alatt fokozatosan átveszik a magyar hatóságok az alábbi indikatív százalékos arányok szerint:

- 34% a KPSZE működésének második éve (2000) alatt (a költségek 66%-át a PHARE fizeti),

- 67% a KPSZE működésének harmadik éve alatt (a költségek 33%-át a PHARE fizeti),

- 100% a KPSZE működésének negyedik évétől.

4. A KPSZE PHARE által fizetett alkalmazottait a PHARE által fizetett alkalmazottak foglalkoztatási szerződésének rendelkezései szerint fizetik.

5. A KPSZE költségeinek finanszírozására felhasználandó PHARE pénzeszközök összegének maximuma 2 millió ECU.

2. Cikk

A Magyar Államkincstár kötelezettségei

A Magyar Államkincstár a PHARE által fizetett alkalmazottak foglalkoztatási szerződésének rendelkezései keretében a következő feladatok ellátásáért felelős:

- a Bizottság előzetes jóváhagyásával meghirdeti az állásokat, kiválasztja és felveszi a KPSZE által igényelt számú és szakmai képzettséggel rendelkező alkalmazottat;

- a Bizottság előzetes jóváhagyása alapján dönt a munkaköri leírásokról, az alkalmazottak kötelességeiről, a bérekről és a foglalkoztatás egyéb feltételeiről.

3. Cikk

A KPSZE elhelyezése, létesítmények és működési költség

1. Az Együttműködési Megállapodás 4. Cikke alapján a Magyar Államkincstár a Megállapodás Jegyzőkönyvének időtartamára fedezi a KPSZE összes alkalmazottjával kapcsolatos alábbiak kiadásokat:

- irodahelyiségek, beleértve egy különálló tárgyaló és tanterem,

- telefonvonalak, beleértve egy faxvonal,

- Internet hozzáférés.

2. A KPSZE hatékony működéséhez szükséges feltételek és a működés kezdeti költségeit Magyarország nemzeti PHARE allokációjából fedezik.

3. Mindezeket a költségeket a PHARE fokozatosan csökkentő mértékben, ezen melléklet 1. Cikkének megfelelően finanszírozza. A PHARE pénzeszközök bérekre, berendezésekre és működési költségre való felhasználásának előfeltétele egy olyan különálló dokumentum aláírása, amely részletes bontásban tartalmazza a finanszírozandó költségeket és a szükséges pénzeszközök összegét, külön meghatározva a PHARE és a magyar hozzájárulást.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a pénzügyminiszter együttműködésével - gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök